Page 1

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, European Capital of Culture - Candidate city

CE NT RU L ISTORIC AL MUN ICIPIU LU I CLUJ-NAPO CA

Palate

Palaces Palaces Palate Palate Palaces Palate Palate Palaces


Palatul Bánffy (P-ţa Unirii, nr. 30) Construit în perioada 1774-1785, la comanda contelui György Bánffy, viitorul guvernator al Transilvaniei, este primul şi cel mai frumos edificiu laic baroc din Transilvania, ultima lucrare a arhitectului german J.E. Blaumann. Un efect vizual unic este dat de scenografia şirului de statuete cu subiect mitologic de pe frontispiciu, între care, situat central, se află blazonul familiei Bánffy. Palatul a avut numeroşi oaspeţi de seamă, de la împăratul Francisc I şi împărăteasa Carolina până la penultimul împărat al imperiului austro-ungar, Franz Josef, şi împărăteasa Sissi. De asemenea, compozitorul Franz Liszt a susţinut o serie de concerte în sălile palatului. De o jumătate de secol, aici este sediul Muzeului de Artă din Cluj. Bánffy Palace, 30 Unirii Square Built between 1774-1785, at the order of Count Bánffy, future governor of Transylvania, Bánffy Palace is the first and most beautiful Baroque edifice in Transylvania, the creation of German Architect named J.E. Blaumann. A unique visual effect is created by the mythological statues placed on the frontispiece, beside the Bánffy coat of arms. The palace hosted numerous prominent guests, including the penultimate emperor of the Austro-Hungarian Empire, Franz Josef and empress Sissi. Moreover, composer Franz Liszt gave a series of concerts in the palace halls. This building has housed the Cluj Museum of Art the last fifty years.


Palatele Statusului romano-catolic (str. Iuliu Maniu, nr. 1-6) Construite în perioada sistematizării oraşului şi a reamenajării pieţei centrale, clădirile „gemene” marchează accesul înspre actuala stradă Iuliu Maniu, supranumită „strada în oglindă”, datorită simetriei aproape perfecte. Finalizate în 1899, avându-l ca arhitect pe Alpár Ignác, cele două palate aveau la parter cele mai luxoase spaţii comerciale din oraş, încadrate între Palatul Bánffy şi casa Wolphard–Kakas, cele mai de seamă monumente de arhitectură laică ale renaşterii şi barocului transilvănean. Faţadele de influenţă neo-barocă marchează silueta oraşului prin impunătoarele cupole, decorate cu măşti groteşti şi ghirlande florale.

The Roman Catholic Palaces, 1-6 Iuliu Maniu Street Built during the systematization of the city and the refurbishing of the central square, the twin buildings mark the access to the current Iuliu Maniu street, also known as The Mirror Street because of its symmetrical display. Completed in 1899 and designed by Alpár Ignace, the two palaces hosted the most luxurious ground floor commercial spaces in the city, surrounded by The Bánffy Palace and the Wolphard-Kakas household, the most significant laic architectural monuments of the Renaissance and Baroque period in Transylvania. The Neo-Baroque facades highlight the outline of the city with impressive cupolas decorated with grotesque masks and floral garlands.


Palatul Széki (str. Regele Ferdinand, nr. 37) Construit în 1893 după planurile arhitectului Pecz Samu, maestrul neogoticului maghiar, a aparţinut profesorului Széki Tibor, rector al universităţii maghiare în anii 1933-1934 şi cel mai important farmacist al vremii, care a studiat la Berlin cu elevul lui Adolf von Baeyer, câştigătorul premiului Nobel pentru chimie în anul 1905. Silueta inconfundabilă a clădirii ridicate pe malul Someşului întrun stil eclectic neogotic, sobru, echilibrat şi elegant, adăpostea pe colţ farmacia numită Matia Corvinul, al cărei laborator era legat direct de apartamentul proprietarului printr-o scară metalică în spirală. Farmacia care încă funcţionează la parter păstrează mobilierul neogotic şi decoraţiuni din vechea spiţerie. Széki Palace, 37 Regele Ferdinand Street Built in 1893 by architect Samu Pecz, the master of the Hungarian Neo Gothic, it belonged to Professor Tibor Széki , rector of Hungarian University in the years 1933-1934 and one of the most important pharmacists of the time, who studied in Berlin with Adolf von Baeyer’s student, winner of the Nobel Prize for chemistry in 1905. The astonishing silhouette of the construction erected on the shore of Somes river in an eclectic Gothic style, austere, balanced and elegant, sheltered Matthias Corvinus Pharmacy, whose laboratory was directly linked to the apartment of the owner by a spiral metal staircase.


Palatul Elian (str. Horea, nr. 2) Construit în anul 1891, la comanda unui important negustor de vinuri clujean, Viktor Elian, palatul este situat pe malul Someşului şi are un discret aer parizian, eclectic, cu elemente de inspiraţie renascentistă şi barocă. Alături va fi ridicat în 1910 Palatul Urania, în acelaşi stil care poartă amprenta secessionului austriac. Se spune că a fost construit de unul din realizatorii de filme care s-a afirmat în acea perioadă, Udvari András, pentru a face un capriciu amantei sale. Cortina filmului mut a fost însă ridicată la Cluj de Jenö Janovics, directorul Teatrului Maghiar de Stat, odată cu deschiderea în 1906 a unui studio de film şi teatru numit Cercul Teatral, unde se proiectau filme aduse de la Societatea Teatrală Urania din Budapesta. Elian Palace, 2 Horea Street Built in 1891, at the demand of an important wine merchant in Cluj, Viktor Elian, the palace is situated on the shore of Somes River and has a discreet Parisian air, being inspired by Renaissance and Baroque elements. In 1910, next to the Elian Palace was built The Urania Palace, in the same style that bears the imprint of the Austrian Secession. It is said that the palace was built by one of the popular filmmakers of the time, András Udvari, as a whim of his mistress. However, the silent film curtain was raised in Cluj by Jenö Janovics, the director of the Hungarian State Theatre, along with the 1906 inauguration of a movie and theatre studio called the Theatrical Club where screenings of movies brought from The Urania Theatre Society in Budapest took place.


Palatul Berde (str. Horea, nr. 1) Era numit şi Palatul Benig, după numele comanditarului său, Benigni Samuel, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, un respectat măcelar al urbei. Clădirea impunătoare, cu turle zvelte şi aspect eclectic, cu influenţe neoclasice şi baroce, completează şi echilibrează peisajul urban de excepţie constituit prin ridicarea a patru palate, aproape simultan, la sfârşitul sec. al XIX-lea, în stil secession. Alături va fi construit Hotelul Astoria, unul din cele mai renumite hoteluri ale oraşului, în prezent sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj. Berde Palace, 1 Horea Street It was also called The Benign Palace, after Samuel Benigni, Vice-president of the Cluj Chamber of Commerce and Industry, a respected butcher in the city. The imposing building with slender towers and an eclectic appearance, having Neo-Classical and Baroque influences, complements and balances the outstanding urban landscape by the almost simultaneous construction of four palaces, at the end of nineteenth century. Next to the Berde Palace was built The Astoria Hotel, one of the most prestigious hotels in the city, now the Chamber of Commerce and Industry of Cluj.


Palatul Babos (P-ţa Mihai Viteazul, nr. 1) Construit în anii 1890, edificiul face parte din complexul arhitectural de pe malul Someşului, care include şi palatele Széki, Berde şi Elian. Numit după primul său proprietar, Babos Sandor, palatul atrage privirile trecătorilor prin statura sa impozantă care domină Piaţa Mihai Viteazu de mai bine de un secol. Stilul său eclectic cu accente neobaroce aminteşte de clădirea hotelului New York (ulterior Continental), proiectat de Pakei Lajos, singurul architect clujean ce a putut concura cu arhitecţii vienezi şi budapestani ai vremii. După inaugurare, spaţiile comerciale de la parter au fost ocupate de primul mare magazin şi depozit de maşini de cusut şi biciclete, iar la etajul doi al palatului a funcţionat până în 1944 o breaslă artistică ardeleană. Babos Palace, 1 Mihai Viteazul Square Built in the 1890s, the building is part of the architectural complex located on the Shore of Somes River, which includes the Széky, Berde and Elian palaces. Named after its first owner, Sandor Babos, the palace catches the eye of the passersby with its imposing stature dominating the Michael the Brave Square for more than a century. Its eclectic style with Neo Baroque accents resembles the New York Hotel (later Continental Hotel), designed by Lajos Pakei, the only architect who could compete with the Vienna and Budapest architects of the time. After the inauguration, the ground floor commercial spaces were occupied by the first large store and warehouse of sewing machines and bicycles and on the second floor a Transylvanian art guild had its headquarters until 1944.


Palatul Teleki (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7) Construit în perioada 1790-1795 după planurile arhitectului vienez Joseph Leder (care a colaborat şi la construcţia Castelului Bánffy de la Bonţida), palatul aparţine barocului târziu, cu elemente de clasicism. Succesiunea de pilaştri prevăzuţi cu capiteluri lucrate cu mare măiestrie îi conferă unicitate în peisajul arhitectural clujean. Deţinut iniţial de familia contelui Teleki, intelectual rafinat şi important demnitar local, comisar regal şi comite de Dăbâca, palatul a fost ulterior preluat de Biserica romanocatolică, urmând ca în perioada comunistă să fie naţionalizat şi să găzduiască un internat. În prezent adăposteşte Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”. Teleki Palace, 7 Mihail Kogălniceanu Street Built between 1790-1795, by the Viennese architect Joseph Leder (who also contributed to the designing of The Bonţida Bánffy Castle), the palace belongs to the late Baroque, with elements of Classicism. It is the succession of pilasters and capitals crafted with great skill that gives its uniqueness in the Cluj architectural landscape. Originally owned by Count Teleki’s family, a refined intellectual and important statesman, royal commissioner of Dabaca, the palace was later taken over by the Roman Catholic Church. It was nationalized during the communist era and later it hosted a boarding school. Currently it houses the “Octavian Goga” Library reading room.


Palatul Toldalagy-Korda (str. I.C. Brătianu, nr. 14) Construit între anii 1803-1809 după planurile arhitectului italian Carlo Justi, palatul reprezintă una din cele mai frumoase clădiri ale oraşului din perioada de trecere de la baroc la clasicism. Deasupra balconului susţinut de două coloane ionice se află blazoanele nobiliare ale comanditarilor, contele László Toldalagy şi soţia sa, Anna Korda. Întrucât cei doi soţi nu au avut urmaşi, prin căsătoria moştenitoarei, Kata Bethlen, palatul a trecut în proprietatea familiei Bánffy. Între anii 1919-1925 a locuit aici compozitorul Gheorghe Dima, iar în prezent aici funcţionează direcţia administrativă a Universitaţii “Babeş-Bolyai”. Toldalagy-Korda Palace, 14 I.C. Brătianu Street Built between 1803-1809 by the Italian architect Carlo Justice, the palace is one of the most beautiful buildings of the city belonging to the transition period between baroque and classicism. Above the balcony which is sustained by two Ionic columns, the coat of arms of Count Ladislaus Toldalagy and his wife, Anna Korda can be seen. Since the couple had no offspring, the palace was turned over to the Bánffy family after the marriage of the heiress, Kata Bethlen. Between the years 1919-1925, this was the residence of the composer Gheorghe Dima. Today, the Toldalagy-Korda Palace represents the headquarters of the administrative direction of Babes-Bolyai University.


Palatul Sebestyen (str. Universităţii, nr. 3) Numit după comanditarul său, un important antreprenor local, este o clădire monumentală, construită în anii 1900, în stil secession. După electrificarea centrului oraşului, în 1906, la parter a fost inaugurat primul cinematograf cu sediu propriu din Cluj, numit Apollo (astăzi Cinematograful Arta). Ansamblul arhitectural realizat odată cu dezvoltarea şi sistematizarea oraşului include şi Palatul Prima (sediul primei societăţi de asigurare şi ulterior librăria universităţii) şi Hotelul New-York (ulterior Continental). Opera arhitectului urbanist al oraşului, Pákei Lajos, hotelul construit în stil eclectic, bogat ornamentat şi cu interioare luxoase, a găzduit numeroase personalităţi, iar cafeneaua de la parter a fost timp de un secol centrul literar şi artistic al oraşului. Sebestyen Palace, 3 Universităţii Street Named after its first owner, a leading local entrepreneur, the palace is a monumental building, constructed during the 1900s in secession style. After the city center was electrified in 1906, is opened at the ground floor the first cinema based in Cluj, with the name Apollo (nowadays called Arta). The architectural ensemble built following the development and systematization plans of the city also includes Prima Palace (headquarters of the first insurance company and later, the library of the university) and New-York Hotel (nowadays, Continental). The hotel, built in eclectic style, was the work of the urbanist architect of the city, Pákei Lajos. It had rich ornate and luxurious interiors, hosting several personalities over the time. The ground floor café was, for a century, the literary and artistic center of the city.


17 16 18 19 15 13 14

21 20

12

22 23

1 2 3 10 11

9 8

7

1. Palatul Wass/Wass Palace 2. Palatul Bánffy/Bánffy Palace 3. Palatele Statusului romano-catolic 4. Palatul vechii Primării/Old City Hall Palace 5. Palatul Prima/Prima Palace 6. Palatul Sebestyen/ Sebestyen Palace 7. Palatul Bornemisza/ Bornemisza Palace 8. Palatul Rhédey/Rhédey Palace 9. Palatul Jósika/Jósika Palace 10. Palatul Reduta/Reduta Palace 11. Palatul Primăriei/ City Hall Palace 12. Palatul Mikes/Mikes Palace 13. Palatul Telefoanelor/ Telephone Palace

5 6

24

4

26

25

27

14. Palatul Poştei/Post Palace 15. Palatul Széki/Széki Palace 16. Palatul Berde/Berde Palace 17. Palatul Urania/Urania Palace 18. Palatul Elian/Elian Palace 19. Palatul Babos/Babos Palace 20. Palatul Prefecturii/ Prefecture Palace 21. Palatul Regionalei Căilor Ferate/ Regional Railways Palace 22. Palatul Mitropoliei Ortodoxe/ Orthodox Metropolitan Palace 23. Palatul de Finanţe/Finance Palace 24. Palatul de Justiţie/Justice Palace 25. Palatul Beldi/Beldi Palace 26. Palatul Toldalagy-Korda/ Toldalagy-Korda Palace 27. Palatul Teleki/Teleki Palace


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în Cluj-Napoca Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Palate Cluj-Napoca (ro-eng)  

Palate Cluj-Napoca (ro-eng)

Palate Cluj-Napoca (ro-eng)  

Palate Cluj-Napoca (ro-eng)

Advertisement