Page 1

Cennik i WyposaĹźenie dodatkowe


CENNIK SYSTEMU VISIRUN

standard

FUNKCJE

międzynarodowy

zaawansowany

LOKALIZACJA, ALARMY, RAPORTY

Informacja o lokalizacji wysyłana co Minimalny okres obowiązywania umowy Urządzenie śledzące GPS + karta SIM + dane komunikacyjne + aktywacja Wyposażenie dodatkowe

2 lok. / 2min

1 lok. / 30sek

3 lok. / 3min

żaden

żaden

żaden

wliczony

wliczony

wliczony

dostępności

dostępności

dostępności

dostępności

dostępności

Połączenie z magistralą CANBus / FMS Brak minimalnej umowy na czas Określony*

76 zł

116 zł

136 zł

Związany jest umową 36 miesięcy*

59 zł

84 zł

96 zł

* Miesięczna opłata za jeden pojazd

RABAT ILOŚCIOWY BRAK MINIMALNEJ UMOWY NA CZAS OKREŚLONY -LICZBA POJAZDÓW 1 - 10

76 zł/Miesiąc

116 zł/Miesiąc

136 zł/Miesiąc

11 - 75

72 zł/Miesiąc

109 zł/Miesiąc

124 zł/Miesiąc

> 75

68 zł/Miesiąc

99 zł/Miesiąc

104 zł/Miesiąc

1 - 10

59 zł/Miesiąc

84 zł/Miesiąc

96 zł/Miesiąc

11 - 75

56 zł/Miesiąc

79 zł/Miesiąc

88 zł/Miesiąc

> 75

49 zł/Miesiąc

69 zł/Miesiąc

76 zł/Miesiąc

ZWIĄZANY JEST UMOWĄ 36 MIESIĘCY - LICZBA POJAZDÓW

JAK ZACZĄĆ

1. WYPRÓBUJ WYPRÓBUJ

Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Umożliwia ona wypróbowanie pełnej wersji oprogramowania, z dostępem do wszystkich funkcji za pomocą 3 pojazdów wirtualnych.

2. KUP

3. ZAINSTALUJ

.pl

KUP

Musisz po prostu aktywować co najmniej jedną subskrypcję w sekcji Zakup. Po kilku dniach otrzymasz bezpłatne urządzenia śledzące.

4. KONFIGURUJ POJAZDY

Instalacja zajmuje kilka minut i może zostać przeprowadzona przez niewykwalifikowanych pracowników.

Po zainstalowaniu urządzeń śledzących możliwe jest połączenie z pojazdami i rozpoczęcie korzystania z systemu Visirun!


FUNKCJACH Lokalizacja floty w czasie rzeczywistym Informacje o ruchu drogowym i widok satelitarny Trasy i drogi Komunikacja z operatorami Podstawowe raporty Raporty zaawansowane Alarmy i zdarzenia Zarządzanie punktami użyteczności publicznej (POI) Zarządzanie użytkownikami Planowanie i przydzielanie zadań Blokowanie silnika Połączenie z magistralą CANBus i/lub tachografem Kontrola zużycia paliwa Kontrola temperatury Zarządzanie czynnościami konserwacyjnymi Dodatkowe funkcje z pełnym zestawem urządzeń dodatkowych

WYPOSAŻENIE DODATKOWE Solidne urządzenie śledzące GPS

12 zł **

Klawiatura numeryczna

12 zł **

Czytnik RFID

12 zł **

Czujniki temperatury

12 zł **

Pokładowe urządzenie nawigacyjne lub terminal z mapami Europy do wysyłania informacji o zadaniach

59 zł ** bez minimalnego okresu obowiązywania 24 zł ** umowa na 36 miesięcy

Pokładowe urządzenie nawigacyjne lub terminal z mapami Europy do wysyłania informacji o zadaniach przeznaczony dla pojazdów ciężkich

99 zł ** bez minimalnego okresu obowiązywania 36 zł ** umowa na 36 miesięcy

** Opłata miesięczna za sztukę - Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT - Koszt każdej wiadomości SMS na telefon komórkowy kierowcy ze wskazówkami dotyczącymi jazdy lub powiadomieniem o zdarzeniach wynosi 0,2 pln - Wymiana wiadomości z terminalem pokładowym nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.


OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG VISIRUN

1. Definicje 1.1 Następujące terminy (odmieniane przez wszystkie przypadki) mają następujące znaczenie: - “VisiRun” – oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością VisiRun Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Warszawska 91 lok.2, 05-092 Łomianki, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000444560, NIP 1182089100, kapitał zakładowy 40.000 zł; - “Użytkownik” – oznacza podmiot gospodarczy, zarejestrowany w systemie REGON, który wystąpił o świadczenie Usług VisiRun; - “Strony” – oznacza łącznie VisiRun i Użytkownika; - “Ogólne warunki” – oznacza niniejszy dokument; - “Cennik” – oznacza dokument zawierający warunki handlowe Usług VisiRun, w szczególności wykaz kwot, jakie Użytkownik zobowiązany jest zapłacić VisiRun tytułem świadczenia Usług VisiRun; - “Umowa” – oznacza umowę, w której skład wchodzą wszystkie wymienione elementy: zamówienie złożone przez Użytkownika na formularzu udostępnionym na stronie internetowej, cennik, wyraźnie zaakceptowane ogólne warunki, polityka prywatności oraz polityka ciasteczek, akceptacja zamówienia przez VisiRun; - “Ogólne warunki” – oznacza niniejszy dokument; - “Usługa VisiRun” zamiennie z “Usługa” – oznacza usługę świadczoną przez VisiRun, wybraną przez Użytkownika w drodze zawarcia Umowy; - “Lokalizator” lub „Urządzenie” – oznacza lokalizator GPS/GPRS wraz z opcjonalnymi akcesoriami, dostarczony Użytkownikowi w drodze umowy najmu (Art. 659 KC), zainstalowany zgodnie z instrukcjami VisiRun przez Użytkownika na jego koszt i ryzyko w pojazdach, które mają być monitorowane.

2. Przedmiot: Gwarantowany zakres Usług VisiRun. 2.1 Usługi VisiRun umożliwiają Użytkownikowi: A) wyświetlenie na mapie elektronicznej położenia pojazdów wyposażonych w Lokalizator; B) lokalizowanie pojazdów znajdujących się najbliżej wskazanego adresu; C) kontrolowanie trasy, czasu przejazdu, średniej prędkości każdego pojazdu; D) otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach zdefiniowanych przez Użytkownika; E) kontrolowanie, czy pojazd zbliża się do/oddala od określonej strefy geograficznej; F) utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z kierowcą każdego pojazdu, wysyłanie i odbieranie wiadomości, pod warunkiem posiadania odpowiedniego wyposażenia opcjonalnego; G) zarządzanie terminami związanymi z serwisowaniem pojazdów, przeglądami, terminami płatności ubezpieczenia, okresami ważności dokumentów. Użytkownicy posiadający wyposażenie opcjonalne mogą korzystać z dodatkowych funkcji realizowanych przez te urządzenia lub za ich pośrednictwem. VisiRun zastrzega sobie prawo do dokonywania ulepszeń oraz zwiększania ilości oraz funkcjonalności oferowanych Usług, co nie stanowi zmian Ogólnych warunków.

3. Zawarcie Umowy. 3.1 Umowę uważa się za zawartą po zakończeniu procedury zamówienia usługi VisiRun, która dzieli się na następujące etapy: wybór nabywanej usługi przez Użytkownika; zalogowanie się i rejestracja Użytkownika; podanie danych do wysyłki faktur i towarów; wybór metody płatności; potwierdzenie zamówienia z wyraźną akceptacją przez Użytkownika obowiązującej wersji ogólnych warunków umowy; przekazanie Użytkownikowi przez VisiRun, drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3.2 VisiRun zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia, wedle własnego uznania, zamówienia złożonego przez Użytkownika.

3.3 Akceptacja zamówienia przez VisiRun może nastąpić w sposób dorozumiany, poprzez udostępnienie możliwości korzystania z Usług oraz wysyłkę Lokalizatora na adres podany w zamówieniu.

4. Okres ważności Umowy i prawo do rezygnacji z Umowy. 4.1 Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od momentu przyjęcia zamówienia Użytkownika przez VisiRun.

4.2 Obie Strony mają prawo do rezygnacji z Umowy w dowolnym czasie, zgłaszając wcześniej taki zamiar drugiej Stronie.

5. Kwota należna. 5.1 Należna kwota za usługę świadczoną Użytkownikowi w okresie ważności Umowy jest podana w potwierdzeniu zamówienia dostarczanemu przez VisiRun.

5.2 VisiRun zastrzega sobie prawo do skorygowania Cennika w dowolnym momencie. Zmiany będą wiążące dla Użytkownika od następnego okresy rozliczeniowego, z zachowaniem prawa Użytkownika do rezygnacji. 5.3 Pierwsza faktura zostanie wystawiona wraz z wysyłką Lokalizatora do Użytkownika, a kolejne faktury będą wystawiane co miesiąc i przekazywane drogą elektroniczną na co Użytkownik wyraża zgodę. 5.4 Należna kwota zostanie pobrana poprzez obciążenie rachunku Użytkownika w drodze polecenia zapłaty czternastego (14) dnia od daty faktury lub poprzez obciążenie karty kredytowej w dniu wysyłki urządzeń.

6. Dostęp do Usługi. 6.1 Użytkownikowi zostanie umożliwiony dostęp do usługi VisiRun przy użyciu nazwy identyfikacyjnej i hasła podanego przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

6.2 VisiRun zostaje wyraźnie zwolniona z obowiązku weryfikacji tożsamości osób uzyskujących dostęp do Usługi, ich zgodności z Użytkownikiem i ogólnych informacji o nich podanych podczas procesu rejestracji. 6.3 Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z niewłaściwego wykorzystania nazwy użytkownika i hasła przez osoby, którym Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio ujawnił swoje dane. 6.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że w celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez niego urządzeń z dostępem do internetu oraz oprogramowania odpowiadającego standardom VisiRun. Wszelkie opłaty związane z uzyskiwaniem przez użytkownika dostępu do internetu pokrywa on sam. 6.5 VisiRun nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Usługi lub niedogodności dla Użytkownika wynikające z faktów lub przyczyn związanych z niesprawnym działaniem jego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz/lub łącza internetowego używanego przez Użytkownika, jak również z innych usług niezbędnych do korzystania z Usługi a świadczonych przez osoby trzecie.

7. Lokalizatory: używanie, zwrot, odpowiedzialność odszkodowawcza. 7.1 Wraz z zakupem Usługi, VisiRun dostarczy Użytkownikowi, na zasadzie umowy najmu Lokalizatory oraz inne akcesoria opcjonalne zamówione przez Użytkownika. Powinny one zostać zainstalowane zgodnie ze wskazówkami VisiRun, używane i przechowywane na wyłączną odpowiedzialność i koszt Użytkownika. 7.2 W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron zrezygnuje z umowy lub umowa zostanie anulowana, Użytkownik musi niezwłocznie zwrócić dostarczone Lokalizatory wraz z akcesoriami bez ubiegania się o odszkodowanie ze strony VisiRun. Kwoty zapłacone nie podlegają zwrotowi.


7.3 W przypadku, gdy Użytkownik nie zwróci Lokalizatorów i akcesoriów w ciągu 10 dni od

7.4 7.5 7.6 7.7

7.8

przerwania stosunku umownego, VisiRun zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania w wysokości 40 zł plus VAT dziennie za każdy niezwrócony Lokalizator wraz z dostarczonym do niego akcesorium. Użytkownik zobowiązuje się używać Lokalizator i akcesoriów dostarczonych w ramach umowy najmu wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi VisiRun, nie manipulować, naprawiać we własnym zakresie, nawet w przypadku ich wadliwego działania. W przypadku wadliwego działania urządzeń, VisiRun bezpłatnie wymieni wadliwe urządzenie na sprawne, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7.7. Użytkownik zgadza się wykorzystywać i utrzymywać urządzenia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i nie dopuszczać do ich niszczenia (Art. 666 KC). W wypadku odmiennego postępowania Użytkownika, VisiRun może żądać odszkodowania. W przypadku uszkodzeń spowodowanych uderzeniami, nieumyślnym upuszczeniem Urządzenia, rozlaniem na nie płynu, spaleniem, zwarciem, korzystaniu z urządzenia niezgodnie z instrukcją instalacji, otwieraniem go, jak również jeśli Użytkownik nie zwróci urządzenia, nawet w przypadku jego kradzieży lub utraty, Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić VisiRun kwotę 1560,00 zł powiększoną o podatek VAT za każdy komunikator i 1560,00 zł powiększoną o podatek VAT za każdy lokalizator. Takie same kwoty będą należne VisiRun w przypadku zwrotu Urządzenia w stanie zużycia przekraczającego normalne użytkowanie (Art. 675 KC). VisiRun nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, poniesione przez Użytkownika oraz/lub inne osoby w związku z korzystaniem z usługi VisiRun.

8. Świadczenie usługi.

12. Bezpieczeństwo sieci internetowej. 12.1 Użytkownik w pełni zdaje sobie sprawę z tego, jakie cechy charakterystyczne i ograniczenia posiadają cyfrowe sieci nadawcze. W szczególności Użytkownik uznaje fakt, że przesył danych przez internet podlega obiektywnym ograniczeniom technicznym i niezawodnościowym wynikającym miedzy innymi z większego obciążenia w niektórych porach dnia. 12.2 Środki bezpieczeństwa stosowane przez VisiRun zapewniają Użytkownikowi poziom niezawodności w rozsądnych granicach. Dane krążące w internecie nie mogą, w żadnych okolicznościach, być uważane za odporne na ewentualne włamania, zaś transfer haseł, kodów, a bardziej ogólnie wszelkiego rodzaju informacji o charakterze poufnym do Użytkownika odbywa się wyłącznie na jego ryzyko.

13. Ochrona publikacji danych w sieci. 13.1 Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na bezpośrednie oraz/lub pośrednie przesłanie VisiRun wszystkich danych niezbędnych do korzystania z Usługi, jak również ich przechowywanie w bazach danych VisiRun. Ponadto Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na bezpośrednie oraz/lub pośrednie przesłanie danych niezbędnych do korzystania z aplikacji osobom trzecim w zakresie objętym Usługą, jak również zapamiętywanie i przechowywanie tych danych.

14. Zakaz przeniesienia Umowy. 14.1 Użytkownik nie ma prawa przenieść Umowy na osoby trzecie bezpłatnie lub za opłatą, na czas określony lub nieokreślony, bez uprzedniej pisemnej zgody VisiRun.

14.2 Użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie przez VisiRun niniejszej Umowy, w całości lub części, na podmioty stanowiące cześć grupy, do której należy VisiRun.

8.1 VisiRun odpowiada za zarządzanie Usługą i sama może korzystać z usług świadczonych

14.3 Na życzenie Użytkownika, w dowolnym czasie możliwe jest przeprowadzenie zmiany

przez osoby trzecie. W takim przypadku Użytkownik akceptuje warunki użytkowania aplikacji dostarczonych przez te osoby trzecie. 8.3 VisiRun zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub przerwania Usługi bez powiadomienia i jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy będzie to konieczne ze względów technicznych, których przykładami mogą być: awarie, konserwacja, wymiana sprzętu, sytuacje nadzwyczajne, wdrożenie systemu itp.

umowy na czas nieokreślony na umowę obowiązującą 36 miesięcy. W przypadku umów na czas nieokreślony możliwe jest przerwanie korzystania z usługi w każdym czasie bez podlegania karom umownym. W przypadku umów obowiązujących przez 36 miesięcy rozwiązanie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty kwoty w wysokości 6-miesięcznej opłaty za każde urządzenie.

9. Modyfikacja usługi. 9.1 VisiRun Zastrzega sobie prawo do modyfikacji, w dowolnej chwili, warunków świadczenia Usługi, specyfikacji technicznych, cennika, Ogólnych Warunków. 9.2 Modyfikacje te staną się obowiązujące dla obu Stron po 15 dniach od otrzymania przez Użytkownika powiadomienia o wprowadzonych modyfikacjach w formie ustalonej w ustępie 16. W ciągu powyższych 15 dni Użytkownik ma prawo zrezygnować z umowy zgodnie z ustępem 4, a wówczas wspomniane modyfikacje umowy nie będą miały na niego wpływu.

10. Zobowiązania Użytkownika. 10.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi w celach zgodnych z prawem i zwalnia VisiRun z odpowiedzialności za szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Usługi. 10.2 Użytkownik zwalnia VisiRun z odpowiedzialności, merytorycznej i procesowej, za wszelkie zobowiązania, szkody, straty, koszty lub wydatki o charakterze prawnym, jakie VisiRun musiała by ponieść na skutek dostarczenia przez Użytkownika niedokładnych oraz/lub niepełnych danych.

11. Własność i wykorzystanie danych. 11.1 Wraz z zawarciem Umowy Użytkownik nie nabywa żadnych dalszych praw poza prawem do korzystania z Usługi. W szczególności, Użytkownik nie nabywa praw własności intelektualnej oraz/lub przemysłowej, elementów stanowiących Usługę, takich jak między innymi, bazy danych, informacje, marki, patenty, znaki handlowe (logo), Lokalizatory oraz inne elementy graficzne oraz/lub strukturalne udostępnione Użytkownikowi w związku z realizacją Usługi, gdyż one są i pozostają wyłączną własnością odpowiednich podmiotów z grupy do której wchodzi VisiRun.

15. Naruszenie Umowy przez Użytkownika i rozwiązanie Umowy. 15.1 VisiRun ma prawo rozwiązać Umowę zgodnie z Art. 667 KC w przypadku, gdy Użytkownik naruszy niniejszą Umowę lub nie wywiąże się ze zobowiązań podjętych na jej mocy.

15.2 Przy rozwiązaniu Umowy na skutek jej naruszenia przez Użytkownika, VisiRun ma prawo zatrzymać kwoty dotychczas otrzymane od Użytkownika, co nie wyklucza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 15.3 VisiRun ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności należnej kwoty.

16. Powiadomienia. 16.1 Wszelkie powiadomienia adresowane przez Użytkownika do VisiRun muszą zostać przekazane listem poleconym na następujący adres: VisiRun Sp. z o.o., ul. Warszawska 91 lok.2, 05-092 Łomianki, a wcześniej faksem na numer +48 (22) 290 27 40 lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@visirun.pl. 16.2 Wszelkie powiadomienia związane z Umową będą wysyłane przez VisiRun do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji, który będzie uważany za jedyny adres dla wszelkich powiadomień.

17. Prawo właściwe i jurysdykcja. 17.1 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z przedmiotem Umowy, włącznie z jej interpretacją i wykonaniem, podlegają jurysdykcji właściwych sądów, jeżeli strony nie uzyskają porozumienia na drodze polubownej. 17.2 W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksów Cywilnego oraz Karnego, w szczególności mówiące o przywłaszczeniu (Art. 284 KK).

18. Postępowanie z danymi osobowymi. 18.1 Polityka VisiRun w zakresie danych osobowych oraz ciasteczek jest zgodna z obowiązującymi przepisami i opisana w oddzielnych dokumentach.


POLITYKA PRYWATNOŚCI VISIRUN

Dane dotyczące użytkowników wersji demo oraz klientów VisiRun Sp. z o.o. przetwarzane są przez VisiRun Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Warszawska 91 lok.2, 05-092 Łomianki, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000444560, NIP 1182089100, kapitał zakładowy 40.000 zł; będącą jednocześnie administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i dostawcą usług VisiRun opisanych w Ogólnych warunkach świadczenia usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VisiRun Sp. z o.o. ul. Warszawska 91 lok.2, 05-092 Łomianki - Poland

+48 (22) 290 27 40 Od poniedziałku do piątku - od 9.00 do 18.00

VisiRun zbiera dane od dwóch grup użytkowników:

1. Uzyskujących dostęp do wersji demo Podczas rejestracji należy podać dowolny adres e-mail i hasło. Są one używane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do systemu, w celu ochrony konta przed nieautoryzowanym dostępem oraz przedstawienia oferty handlowej. Podanie danych jest dobrowolne.

2. Składających zamówienie i uzyskujących dostęp jako klient Zawiera oprócz danych podanych przy rejestracji: nazwę firmy, pełny adres, NIP, REGON, numer rachunku bankowego, telefon, fax. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówionej Usługi. Dane użytkowników oraz klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym w zakresie realizacji Usługi a także w wypadkach przewidzianych prawem. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa. W tym celu należy skontaktować się z VisiRun Sp. z o.o. pod podanym powyżej adresem.

pomoc@visirun.pl

Visirun.pl

Visirun Lokalizatory GPS Cennik  

Visirun Lokalizatory GPS Cennik, lipiec 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you