Page 1

BYZMAG 1


Obsah 06

Erika Lori Diamond club

15 Elko Jiří Konečný 19

Radim Kašpar

Ředitel hospodářské komory Olomouc

29

AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ

34

Lázně Piešťany

Hotelový skvost

42

Život korporátního vedoucího Blogger

48

Proton therapy center Protony cílí přesně

52 Brno se má na co těšit Bussiness Academy

2 BYZMAG


55 Milan Hebelka

Přeprava na letiště, s. r. o.

60 JIC MASTER Čtveřice přírůstků 65 Český export 69 Jak začít podnikat

Nejdříve se naučte prodávat v Česku

77 Jana Lžičařová HR manažerka, personalistka

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG 3


ÚVOD A jaké ponaučení z tohoto příběhu plyne? To bývá velmi častá otázka učitelek češtiny směrem k jejich studentům. Některé děti se nad příběhem za‑ myslí a na položenou otázku od‑ poví ať už nahlas, nebo samy sobě, přičemž neexistuje dobrá nebo špatná odpověď. To jak na nás určité životní příbě‑ hy, ať už vlastní anebo cizí působí, je subjektivní záležitostí každého z nás. Každý jedinec vnímá svět ko‑ lem sebe odlišně, proto vznikají unikátní umělecká díla sahající da‑ leko za hranice naší představivosti i chápání. Proto vznikají i podni‑ katelské projekty, které dokáží za‑ ujmout i na zdánlivě přeplněném trhu.

něco unikátního, možná v něco, co sahá až za hranice naší představi‑ vosti. Každý projekt, nehledě na jeho for‑ mu, se může stát uměleckým dílem. Většinou, když něco vznikne, stane se tak na základě inspirace něčím. Člověk je totiž ovlivňován nejen věcmi, ale právě také příběhy, zážit‑ ky, vůněmi, chutěmi či lidmi samot‑ nými. Nikdy se však nestane, že by vznikla věrná kopie toho či onoho. Vždy do projektu vložíte kus sebe, vaši DNA, která je jedinečná. Je důležité dát prostor naší před‑ stavivosti a nechat tak vyniknout naši jedinečnost, nicméně důležité je také vnímat své okolí a nechat jej na nás, potažmo na projekt, půso‑ bit.

Vždy se dá objevit skulinka, do kte‑ Co z tohoto textu vyplývá? Ovliv‑ ré je možné semínko nápadu zasa‑ ňujte, ale nebojte se být zdravě in‑ dit a když se mu dostane dostatek spirováni jinými. péče a závlahy, je velmi pravděpo‑ dobné, že bude růst, expandovat v

4 BYZMAG


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e­‑mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává VISION PRESS Kamil Komenda Gabriely Preissové 5, 616 00 Brno REDAKCE: šéfredaktor: Jana Albrechtová. jana@visionpress.cz, redaktor PhDr. Radim Kašpar, radim@visionpress.cz, redaktor Kamil Komenda, kamil@visionpress.cz OBCHOD: obchod@visionpress.cz GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Kamil Komenda, kamil@visionpress.cz, +420 777 283 311

facebook/byzmag

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag

BYZMAG 5


Diamond Club

Erika Lori – gemoložka, obchodnice s diamanty „Věřím v sílu a energii diamantů,“ říká žena, která se jako jediná u nás věnuje byznysu s těmito nádhernými drahokamy. Vystudovala vysoce prestižní Gemologický institut při Diamantové burze v izra‑ elském Ramat Ganu, byla první cizinkou, které to po velmi složitých jednáních bylo umožněno. Ve svém Diamond Clubu diamanty pro‑ dává, certifikuje, vkládá do šperků. Zúčastnila se šperkařských ško‑ lení v nejzvučnějších klenotnických domech, jako žena dokáže lépe než muži klenotníci pracovat s nejjemnějšími detaily. Baví ji vytvářet osobní šperky, které se stávají součástí svého nositele. 6 BYZMAG


Diamond Club

Jaké vlastnosti by měl mít ob‑ RUM. Nevzali mě, a tak jsem muse‑ chodník s diamanty, aby uspěl la zamířit jinam. na trhu? Pak už přišly diamanty? Především trpělivost a odvahu. Tr‑ pělivost ve vztahu k zákazníkům, Díky mým dobrým znalostem ang‑ kteří mají díky různým filmům či ro‑ ličtiny, které jsem získala na ročním mánům zkreslené představy. A od‑ studijním pobytu v Americe, jsem vahu? Pořád se o něco bojíte, stále byla přijata jako sekretářka do firmy musíte být ve střehu. Moji obchod‑ Klenoty Aurum, kde jsem dálkově ní partneři tvrdí, že odvahu mám. vystudovala personalistiku a soci‑ Ale hlavně mám opravdu vášeň pro ální vědy a brzy se dostala na po‑ drahé kameny. zici marketingové ředitelky. Chtěla jsem porozumět tomu, s čím naše Mířila jste k podobnému zamě‑ firma vlastně pracuje. Vedení firmy ření už od dětství? mi umožnilo dostat se na diaman‑ tovou burzu do Izraele. Tenkrát to Bavilo mě sbírat minerály, zúčast‑ bylo dost obtížné, stala jsem se ňovala jsem se biologických olym‑ první zahraniční studentkou, burza piád. Jezdila jsem po Čechách a byla hodně uzavřená. Musela jsem hledala místa, kde by se daly najít mít různá doporučení, projít velmi zajímavé krystaly. Táta měl pro mé náročnými psychotesty, bezpeč‑ zájmy pochopení, jezdíval se mnou nostním ověřováním. a pomáhal mi „ťukat kladívkem“ do skal. Nikdy mě ale nenapadlo, že Jak náročné bylo studium? se tím budu zabývat jako svým za‑ městnáním. Měla jsem jiné plány. Hodně náročné. Probíhalo v anglič‑ Zajímá mě výtvarné umění, chtěla tině, zkoušeli mě důkladně a zvlášť. jsem vystudovat design na UMP‑ Ověřovali na mně, jak přistupovat k BYZMAG 7


Diamond Club

zahraničním studentům. Po budo‑ vě, kde se volně obchoduje s dia‑ manty, jsem se směla pohybovat jen s doprovodem. Místo očekáva‑ ného studia teorie a knih jsem od neděle do pátku, vždy od 8 do 16 hodin, seděla a měřila, vážila, po‑ zorovala drahokamy. Bylo důležité vše zautomatizovat, aby ani ve stre‑ su člověk nezačal zmatkovat. V na‑ šem oboru je každá chybička velmi drahá. Na závěr intenzivního půl‑ ročního studia jsem musela ocer‑ tifikovat deset kamenů bez jediné 8 BYZMAG

chybičky. Máte tam dodnes kontakty? Velkou výhodou mého studia v Iz‑ raeli bylo i navázání obchodních kontaktů, které využívám dodnes. Nejen s některými spolužáky, ale v kontaktu jsem i s hlavním ge‑ mologem institutu, kdykoliv mám problém nebo potřebuju poradit, mohu s ním konzultovat. Po návratu z Izraele jste začala


Diamond Club

obchodovat? Měla jsem razítko mezinárodně certifikovaného gemologa, diplom, kontakty – a velkolepé plány, které se velmi rychle ukázaly jako naiv‑ ní. Musela jsem začít úplně od píky a velmi skromně. Prodávala jsem diamanty známým, díky svým do‑ davatelským vazbám jsem mohla nabízet a rychle dodávat. Byla jsem ještě na mateřské, nikdo mě netlačil, rozjezd byl pomalý a plynulý. Vydě‑ lané peníze jsem mohla investovat

zpátky do firmy, věnovala jsem se dítěti a ve volném čase byznysu. Jak dlouho už „jedete naplno“? V roce 2009 jsem si otevřela kance‑ lář a v roce 2013 maloobchod. Pro‑ tože zákazníci si přejí nejen samot‑ né diamanty, ale i šperky, přidala jsem i šperkařský servis. Jestli si pamatuju na svého prvního zákaz‑ níka? Velmi dobře, dodnes s ním spolupracuji. Byla jsem mu vděčná, že mi projevil důvěru. Dodal mi se‑ BYZMAG 9


Diamond Club bevědomí a vnuknul myšlenku, že se tím opravdu mohu uživit. Také diamanty vykupujete? S tím pomalu přestávám. Lidé to‑ tiž často myslí, jakou mají doma vzácnost, a já jsem pak poslem špatných zpráv. Na trh se dostávají syntetické diamanty, od přírodních velmi složitě rozpoznatelné a je ob‑ tížné pak vysvětlovat, že se jedná o nekvalitní diamant se značně nižší cenou, než majitelé doufali. Musím jim ukazovat, co není v pořádku, co kámen nesplňuje, certifikace je psychicky velmi náročná. Já sama oficiálně nakupuju diamanty pro‑ střednictvím členů diamantové burzy v Izraeli a Antverpách pro‑ střednictvím bezpečnostní služby. Nejméně třikrát do roka jezdím do Izraele osobně. Jaký je váš vztah ke šperkům? Chvíli mi trvalo, než jsem si k nim našla cestu. Měla jsem pocit, že prodávám „lidskou marnost“. Po‑

10 BYZMAG


Diamond Club

stupně mi došlo, jakou mají neza‑ stupitelnou roli v civilizovaném životě. Čím jiným než šperky lze vy‑ jádřit svou lásku – partnerskou, ma‑ teřskou. Nejsou nezbytně nutnou součástí života, proto symbolizují něco „navíc“. Velmi mě baví šperky vytvářet, navrhovat, kreslit. Vím, co je technicky možné a s panem kle‑ notníkem, který u mě pracuje, tvo‑ říme sehraný tým. Je to povznášejí‑ cí, kreativní práce, která mi přináší uspokojení.

Co zákazníkům nabízíte, čím se vaše firma Diamond Club odlišu‑ je od ostatních? Jsem si stoprocentně jista, že vyso‑ kou kvalitou. U nás lze získat ty nej‑ kvalitnější bílé bezbarvé diamanty, naše šperky jsou ručně vyráběné a ručně fasované. Možná jsme ztra‑ tili některé zákazníky, kteří slyší na nízkou cenu, ale já chci a umím prodávat kvalitu a odmítám dělat kompromisy. Jsme nadstandardní i v servisu, který poskytujeme, a pre‑ BYZMAG 11


Diamond Club ferujeme osobní přístup. Náš zá‑ kazník si může zvolit velikost, kva‑ litu kamene, může se stát součástí procesu výroby, a to je nezvyklé a vyhledávané. Prodej by se neměl uspěchat, ale naopak užít si ho. Všechno si v klidu promyslet, rozvá‑ žit, nechat si vysvětlit, jsme ochot‑ ni se zájemcům kdykoliv věnovat. Prodáváme klasické věci, s jedním kvalitním kamenem, transparentní je kvalita i cena, víte přesně, co ve šperku máte. Je to hlavní část naše‑ ho sortimentu.

zkušenostem jsem si stoprocentně jistá, nemýlím se. Co byste doporučila zákazníkům, kteří si chtějí diamanty koupit?

Hlavně ať je nenakupují po interne‑ tu. Ať se nebojí zeptat, všechno si zjistit. Parametry hodnoty diaman‑ tu jsou tzv. 4C – anglicky velikost, barva, kvalita, lesk. Je třeba pro‑ hlédnout si diamant pod lupou, na dobrém světle. Musí zářit, být čistě bílý, bez prasklin. Při velkém sou‑ středění má i laik šanci poznat, že Vy jste v naší zemi jediná gemo‑ něco není v pořádku. ložka? Zajímají se lidé i o nákup diaman‑ Vím, že u nás mám ještě dva ko‑ tů jako investice? legy-pány, žena jsem asi jediná. Musíme mít odvahu pracovat s tak Čím dál víc. Tady bych radila sledo‑ vysokými hodnotami, nepodceňo‑ vat kurs koruny vůči dolaru, pro‑ vat bezpečnost, proto jsou v oboru tože diamanty se obchodují v do‑ většinou muži. Jsme tři, kdo může larech. Pokud koruna posiluje, je vydat k diamantům oficiální certifi‑ ideální doba pro nákup a naopak. kát. Prvních sedm let jsem musela My Češi už jsme takoví, že to dělá‑ každoročně obhajovat své znalosti me přesně obráceně. Pokud cena přísnou zkouškou v Izraeli, teď už, diamantů stoupá, hrneme se do díky důvěře, to není tak často. Díky nákupů, pokud klesá, rychle se jich

12 BYZMAG


Diamond Club zbavujeme. A to je chyba. Trh bude brzy ovlivněn i tím, že se na trh díky moderním technologiím dostanou i syntetické diamanty, jejichž cena je mnohem nižší. Z dlouhodobé‑ ho hlediska bude jejich hodnota klesat a v řádu desetiletí to způso‑ bí obrovský nárůst cen přírodních diamantů. Kupní síla „obyčejných lidí“ k diamantům dosahuje, je čím dál více těch, kteří si je mohou do‑ volit a uvažují o tom. Existují v oblasti diamantů něja‑ ké módní trendy? V zahraničí „frčí“ růžové a modré diamanty. Jsou to naprosto jedineč‑ né unikátní přírodní diamanty, kte‑ ré na všech aukcích trhají rekordy. Každý, kdo má nějaké společenské postavení, je chce mít. Jsou to ale rarity. Nejcennější, nejkvalitnější a léty prověřené jsou diamanty bílé. Nejrychleji štěpí světelné paprsky, mají dokonalý oheň a fenomenál‑ ní optické vlastnosti. A to nás, ženy, strážkyně rodinného krbu, tak fas‑ cinuje.

S diamanty jsou spojeny různé pověry, panovníci je shromažďo‑ vali a shromažďují jako znamení své moci – co si o nich myslíte vy, čím jsou jedinečné? Je to fenomén. Celý život mám před diamanty obrovský respekt, neexistuje na světě nic podobného. Diamant vzniká v absolutní tmě, štěpí světlo na všechny barvy spek‑ tra, má unikátní vlastnosti, které nemá žádný jiný přírodní materiál. Je to jediný materiál, který by prý vydržel atomový výbuch… Dobře reaguje s lidskou pokožkou, má po‑ zitivní vliv na naše podvědomí. Ob‑ divuju jeho krásu a skláním se před všemi, kteří mu pomáhají na světlo – vytěží ho z hlubin 500 m, vyčistí, usadí do šperku, který prozáří náš život. V čem jste s přibývajícími léty zkušeností nejvíc pokročila ku‑ předu? Rozhodně v kvalitě zpracování šperků. Vím přesně, jak má být pro‑

BYZMAG 13


Diamond Club veden technicky, aby vše fungova‑ lo. Zlato je dokonalý vodič tepla, s člověkem splyne a stane se jeho součástí. Důležitá je pro mě i kvalita vsazovaného kamene, která může ovlivnit životnost šperku. V tom ne‑ dělám kompromisy, chci, aby byl šperk i za mnoho let stejně kvalitní, aby se dobře nosil a svým majite‑ lům přinášel radost. Možná tím jdu trochu „proti proudu“, ale je to pro mě zásadní, nejdůležitější.

V Praze jsme začátkem roku, z dů‑ vodu zvýšení bezpečnosti a kom‑ fortu našich klientů, přestěhova‑ li butik do showroomu v prvním patře v Dlouhé 16, Praha 1, poblíž Staroměstského náměstí. Můžete za námi zavítat i do Brna do butiku Diamond Club v nákupním a spole‑ čenském centru Galerie Vaňkovka. Mohu se na závěr zeptat na zvláštní podobu vašeho příjme‑ ní?

Vaše firma je velmi aktivní i v cha‑ ritativních činnostech… Jméno Lori jsem získala po svém prvním manželovi, který je půvo‑ Držím se toho, že desetina výdělku dem z Izraele. Je to jméno i mé dce‑ patří na charitu. Dělám to z vnitř‑ ry a také jméno, s nímž jsem svou ního přesvědčení a nemám s tím firmu zakládala. Je dobře rozezna‑ problém. Spolupracuji s nadací VIA, telné, zapamatovatelné a můj dru‑ podporovala jsem nadaci Terezy hý manžel s ním nemá problém. Maxové. Myslím, že bychom měli Proto jsem si je ponechala. pomáhat všichni – v dobách dob‑ rých trochu víc, v těch horších ales‑ poň trochu… Děkuji za rozhovor. Kde váš Diamond Club mohou Text: Eva Procházková zákazníci najít? Foto: archiv

14 BYZMAG


Neznámé prostředí? Buď to vyjde, nebo ne Jiří Konečný je zakladatelem společnosti ELKO EP a spolu s ní i vítě‑ zem prestižní soutěže českých exportérů v kategorii Globální expor‑ tér. K dobývání nových exportních teritorií má rozhodně co říci, ale – jak sám předesílá – usnout na vavřínech se nechystají.

Stali jste se vítězem 19. roční‑ ku Exportní ceny DHL UniCredit v kategorii Globální exportér. Če‑ kali jste to?

portní aktivity a udržujeme stáva‑ jící. Tudíž jsme si byli vědomi toho, že je to dobrá šance na úspěch. Že se staneme hned vítězem, jsme ne‑ čekali, a  samozřejmě nás to velmi Každým rokem rozvíjíme nové ex‑ potěšilo. BYZMAG 15


ELKO Jak vypadá váš typický produkt vědomím, jak se říká, usnuli na vav‑ a zákazník? řínech. Známe rezervy a  snažíme se uskutečnit naše vize pro rozvoj Máme široké portfolio přístrojů dalších exportních aktivit. Pro nás pro elektroinstalaci, ale stěžejní jsou důležitá všechna teritoria, kde jsou dvě skupiny produktů  – Relé realizujeme prodej. Nyní se hodně a Smart Systémy (řešení pro chytré soustředíme na oblast Středního domácnosti a budovy). Každý z nich východu. má své specifické skupiny zákazní‑ ků. Zatímco Relé dodáváme do dis‑ Chtěli byste do budoucna zkusit tribuce (velkoobchodním partne‑ objevit nová exportní teritoria? rům, výrobcům rozvaděčů,  apod.), Smart Systémy se ke koncovému Ano, ostatně pořád je objevujeme zákazníkovi dostávají přes proško‑ a  důkazem je, že aktuálně dodá‑ lené systémové integrátory. váme do 70 zemí světa a máme 11 vlastních poboček. Nové export‑ Jaká část vaší produkce směřuje ní aktivity chceme více zaměřit na na export? Skandinávii a USA. V  současné době exportujeme ko‑ Jaký je z vašeho pohledu posled‑ lem 60 % naší produkce. ní rok, který již soutěž neovliv‑ nil? Rostli jste? Cítíte se být globálním exporté‑ rem? Která teritoria jsou pro vás Jak jsem už zmiňoval, v tomto roce nejdůležitější? jsme se vedle jiných teritorií zamě‑ řili na Střední východ a rostli jsme Vítězství v  kategorii Globální ex‑ o 14 %. portér je pro nás velmi povzbudivé, ale nechtěl bych, abychom s tímto

16 BYZMAG


ELKO Setkáváte se v cílových destina‑ Jak sháníte kvalifikované pra‑ cích s kulturními rozdíly, které by covní síly v  současné době, kdy vám způsobovaly komplikace? je jich nedostatek? Samozřejmě, kulturní rozdíly jsou Při výběrových řízeních vsázíme a mnohdy je nelze obejít a je třeba také na intuici, využíváme referen‑ s nimi počítat už při specifikaci pro‑ ce. duktů a způsobu nabízení. Ovlivňuje vaše exportní působe‑ ní i geopolitická situace? Donuti‑ la vás už někdy hledat náhradní trh? Když jdeme do politicky nestabil‑ ního nebo neznámého prostředí  – což je třeba Írán nebo Jižní Amerika –, je třeba počítat s možnými riziky. Nehledáme náhradní trh  – prostě to zkoušíme, a buď to vyjde, nebo ne. Která země pro vás zatím byla z exportního hlediska "nejtěžší"?

Není tajemstvím, že je to český export, který stojí za růstem naší ekonomiky. Posláním soutěže Exportní cena DHL UniCredit je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila před devatenácti lety společnost DHL a od té doby tak existuje platforma, kde si exportéři a všichni zájemci o export mohou předávat své zkušenosti, sdílet informace a scházet se na společensko-odborných setkáních, na kterých mohou čerpat exkluzivní informace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. A samozřejmě, mohou se stát některým z vítězů oceněných na slavnostním galavečeru, který probíhá pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu. Záštitu soutěži poskytuje agentura CzechTrade. www.exportnicena.cz

Asi nejobtížnější byl Írán, byť násle‑ doval až za řadou jiných zemí, kdy jsme si mohli říct, že už víme, co je zapotřebí.

BYZMAG 17


Na co zajít do JICu? Středa Středa

StartupClub: 5 kroků k vysoce efektivnímu email marketingu JIC Grill: Přijďte si ověřit svůj podnikatelský nápad 29. března 8. června Podle Davida Kirše je „email nejvíce podceňovanou věcí ve světě online.“ Přijď18:00 te ve středu 8. června na jeho přednášku StartupClubu a naučte se efektivně 15:00 využívat email marketing pro svůj byznys. Dozvíte se, proč je důležité buBrno­‑Medlánky Rodíemailovou se vám v hlavě podnikatelský nápad, nebo už s něčím pod‑ dovat databázi, naučíte se využít potenciálu auto marketingu a zjistíte, že A máte email marketing je ve skutečnosti něco jiného, svůj než siprojekt myslí většinikáte? šanci uspět na trhu? Představte na na dalším marketérů podnikatelů. JICa Grillu našim byznys expertům, získejte na něj cennou

zpětnou vazbu a posuňte se zase o krok blíž k uskutečnění svého

Čtvrtek 9. června 17:00

Seminář JIC: Jak ve firmě zavést fungující B2B marketing? Hlásit se můžete 12. března. Jstesnu. firma fungující v oblasti do B2B? Nejste si jisti, jestli váš marketing funguje tím správným způsobem? Na semináři se dozvíte, co udělat dřív, než do marketingu nalijete peníze. Prozradíme vám, co udělat a čím se řídit tak, abyste vašiJak snahu to neplýtvali funguje?zbytečně.

Středa 6. dubna 15:00

Seminář JIC: Jak firmě zavést individuální fungující B2B marketing? Před JIC Grillveabsolvujete trénink prezentačních Jstedovedností. firma fungujícíPřímo v oblasti B2B?siNejste si jisti, jestlipětiminutový váš marketing funguje na akci pak vyzkoušíte pitch tím správným způsobem? Na semináři se dozvíte, co udělat dřív, než do mara v dalších patnácti minutách budete diskutovat se zkušenými ketingu nalijete peníze. Prozradíme vám co udělat a čím se řídit tak, abyste specialisty vašipodnikateli, snahu neplýtvali zbytečně. na obchodní i  marketingové strategie.

Středa 15. června 09:00

Středa 29. června 15:00

18 BYZMAG

Díky tomu rychle odhalíte silné a slabé stránky svého byznys zá‑ Dynamika bohatství: Jaký majitel, taková firma měru a usnadníte si jeho realizaci. „Firma je odrazem svého majitele,“ říká Martin Dokoupil, Entrepreneur in Po skončení JIC JIC GrillMASTER. se můžete těšit na neformální networking, Residence programu A má pravdu. Porovnejte třeba Steva Jobse akde Apple, Ruperta Murdocha v diskuzi a jeho mediální impérium nebo Steva Balmera můžete pokračovat s experty a osobně se seznámit a Microsoft. firma akce. funguje jinak, všechny ale dosáhly světového úspěs dalšímiKaždá účastníky chu. Jak je to možné? Přijďte se přesvědčit na opakovaném semináři JIC! JIC Grill: Ověřte si svůj podnikatelský nápad u nás! Uzávěrka je 12. března. Rodí se vám v hlavě podnikatelský nápad, nebo už s něčím podnikáte? Představte svůj projekt byznys expertům, získejte na něj cennou zpětnou vazbu a posuňte se zase o krok blíž k uskutečnění svého snu. Akce se koná s podporou sítě Enterprise Europe Network. Uzávěrka přihlášek je 12. června.


Na co zajít do JICu? Pondělí Středa

24. dubna 8. června 18:00 Hannover

Čtvrtek 9. června 17:00

Středa 6. dubna 15:00

Středa 15. června 09:00

StartupClub: 5 kroků k vysoce efektivnímu email marketingu Hannover Messe 2017: mezinárodní průmyslový mat‑ Podle Davida Kirše je „email nejvíce podceňovanou věcí ve světě online.“ Přijďchmaking te ve středu 8. června na jeho přednášku StartupClubu a naučte se efektivně využívat email marketing pro svůj byznys. Dozvíte se, proč je důležité budovat emailovou databázi, naučíte se využít potenciálu auto marketingu a zjistíte, email je vedo skutečnosti něco jiného, než si myslí většiVyjeďteže24. ažmarketing 28. dubna německého Hannoveru a spojte nase marketérů a podnikatelů. s  novými technologickými a  byznys partnery na meziná‑

rodním veletrhu Hannover Messe 2017. Jeden z největších prů‑

Seminář JIC: Jak ve firmě zavést fungující B2B marketing? myslových veletrhů na světě se letos zaměří na oblasti Industrial Jste firma fungující v oblasti B2B? Nejste si jisti, jestli váš marketing funguje DigitalNaFactory, Supply tímAutomation, správným způsobem? semináři Energy, se dozvíte,Industrial co udělat dřív, než doa Re‑ marketingu nalijete peníze. Prozradíme vám, co udělat a čím se řídit tak, abyste search & Technology. vaši snahu neplýtvali zbytečně.

Součástí veletrhu jsou dvě matchmakingové události, které spo‑ Seminář JIC: Jak veEurope firmě zavést fungující B2B marketing? lu s Enterprise Network organizuje také JIC:

Jste firma fungující v oblasti B2B? Nejste si jisti, jestli váš marketing funguje Technology Cooperation Daysse dozvíte, co udělat dřív, než do martím správným způsobem? Na semináři ketingu nalijete peníze. Prozradíme vám co udělat a čím se řídit tak, abyste Spojte se s technologickými firmami a výzkumnými organizace‑ vaši snahu neplýtvali zbytečně.

mi z oblasti Smart Factory, Industry 4. 0. , udržitelné energie nebo zdrojové efektivity. Dynamika bohatství: Jaký majitel, taková firma

„Firma je odrazem svého majitele,“ říká Martin Dokoupil, Entrepreneur in B2fair Matchmaking Event A má pravdu. Porovnejte třeba Steva JobResidence programu JIC MASTER. se a Apple, Ruperta Murdocha a jeho mediální impérium nebo Steva Balmera Tato akce se ve spolupráci Young Tech Enterprises se orientuje a Microsoft. Každá firma funguje jinak, všechny ale dosáhly světového úspěnaJak inovativní startupy, budou možnostsemináři získat JIC! cenné chu. je to možné? Přijďte sekteré přesvědčit na mít opakovaném

zahraniční kontakty na klienty či potenciální investory. Středa 29. června 15:00

JIC Grill: Ověřte si svůj podnikatelský nápad u nás! Registrace na obě matchmakingové slouží také jako Rodí se vám v hlavě podnikatelský nápad, neboudálosti už s něčím podnikáte? Předvstupenka na celý veletrh Hannover stavte svůj projekt byznys expertům, získejteMesse na něj 2017. cennouPodrobnosti zpětnou vazbu a posuňte se zase o krok blíž k uskutečnění svého snu. Akce se koná s podpok akci najdete například na www.jic.cz/akce. rou sítě Enterprise Europe Network. Uzávěrka přihlášek je 12. června.

BYZMAG 19


PEPA SRŠEŇ & JAKUB KORNFEIL

2.-5. 3. 2017

PRAHA-LETŇANY 20 BYZMAG

www.bvv.cz/motosalon


BYZMAG 21


Radim Kašpar - ředitel hospodářské komory Olomouc

Okresní hospodářská komora Olomouc posiluje a je více vidět

Jak se vede po půl roce novému řediteli Okresní hospodářské komo‑ ry Olomouc? Daří se mu plnit plánované cíle? Nejen na tyto otázky Vám odpoví ředitel Radim Kašpar.

Radim Kašpar Je hrdým absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Své první pracovní zkušenosti čerpal již na letních brigádách v průběhu středoškolského studia ve výrobní firmě Gumárny Zubří, kde si během několika let prošel nejrůznější dělnické provozy. Během vysokoškolského studia navázal spolupráci s renomovanou agenturou Ogilvy Public Relations, kde zdokonaloval své dovednosti v oblasti PR a marketingu. Poté působil jako ředitel olomoucké marketingové agentury. Ve své profesní činnosti má praxi i z přípravy a realizace evropských projektů a koordinace podnikatelského klubu.

22 BYZMAG


Radim Kašpar - ředitel hospodářské komory Olomouc Jste na pozici ředitele Okresní hospodářské komory již půl roku. Na bilancování je ještě brzo. Nic‑ méně se zeptáme, co se Vám do dnešní chvíle podařilo?

o něco více profesionalizovat. 3. Na to logicky postupně nava‑ zuje oslovení potenciálně nových členů a  posílení našich členských řad.

Záludná otázka (smích). Víte, já jsem celkem skromný člověk a sou‑ dit by měli především naši členové a lidé z okolí. Nicméně otázka pad‑ la jasně. Abych ale mohl říkat, co se povedlo, musíme se vrátit na začá‑ tek  – tedy jaké jsem si vlastně sta‑ novil prvotní cíle.

Takovým globálním cílem samo‑ zřejmě je, aby OHK Olomouc byla více vidět a více slyšet. To je v dneš‑ ní době zásadním signálem, že „zde jsme“, že opravdu děláme to, co nám bylo dáno do vínku, tedy že hájíme a  bráníme zájmy podnika‑ telů a je to také znamení pro firmy, 1. Tím primárním bylo postup‑ které doposud nepřišly s  OHK do ně navštívit všechny naše členy, kontaktu a neumí si třeba předsta‑ těm se blíže představit, navázat vit, co je náplní naší práce. trochu osobnější vztah a  zejména představit své vize o směřování ko‑ Trochu jsem odbočil, ale považuji mory a nasát zpětnou vazbu – a to to za nutné. Zpět ale k hodnocení. jak k tomu, jak naši členové komo‑ Opravdu je to jen krátká doba, nic‑ ru vnímají, tak k tématům, která je méně: trápí a kde jsme schopni pomoci. 1. Většinu našich členů jsem 2. Druhý cíl byl z kategorie vnitř‑ navštívil. Začal jsem u  velkých za‑ ních  – tedy optimalizovat vnitřní městnavatelů a  pokračuji směrem fungování, systém práce, komu‑ k  drobným živnostníkům. Ani je‑ nikace, přípravy akcí a  vše zase den z  těchto navštívených členů

BYZMAG 23


Radim Kašpar - ředitel hospodářské komory Olomouc na začátku roku, kdy se platí člen‑ ské příspěvky a prodlužuje se člen‑ ství, z řad OHK neodstoupil – tedy vyjma jednoho, se kterým jsem se viděl jen velmi krátce, neměl jsem možnost mu vše komplexně před‑ stavit a popravdě jsem od prvního okamžiku ani neviděl moc ochotu, tedy „tam již bylo dávno rozhodnu‑ to“. 2. V  tuto chvíli máme celoroční plán akcí, připravil jsem nový ma‑ nuál korporátní identity, připravují se nové webové stránky, budeme se stěhovat do nového a  moderní‑ ho sídla… je toho hodně a času je málo (smích). Každopádně na kaž‑ dé námi doposud realizované akci jsme vždy naplnili očekávanou ka‑ pacitu sálu, takže v tomto mám cel‑ kem radost. 3. I  noví členové k  nám míří. Z  větších hráčů naše řady rozší‑ řila třeba Komerční banka, OL‑ TERM & TD Olomouc, Vodohospo‑ dářská společnost Olomouc a  na příchodu jsou Nestlé CZ  – Závod

24 BYZMAG

Zora a snad také Dopravní podnik města Olomouc, takže opravdu zajímavé firmy. Nesmíme ale za‑ pomínat ani na ty malé, jako je tře‑ ba známá módní návrhářka Marta Musilová – 2. v kategorii živnostník roku Olomouckého kraje 2016. Na začátku roku proběhlo novo‑ roční setkání členů, příznivců a přá‑ tel OHK Olomouc. Sešlo se nás na padesát a  bylo to velmi příjemné. Srovnám­­-li to s  předchozím tradič‑ ním vánočním večírkem, kde byla účast asi poloviční, považuji to také za úspěch. Aby to ale nevypadalo, že se / komoru moc chválím. Nic‑ méně se dařila i medializace našich témat a  byli jsme viditelní v  médi‑ ích a  veřejném prostoru. Za pozi‑ tivní vnímám také to, že se posílila naše role partnera pro statutární město Olomouc. Jak vnímáte postoj členů k  hos‑ podářské komoře? Opět složitá otázka. Reakce jsou od těch velmi kritických – „co nám


Radim Kašpar - ředitel hospodářské komory Olomouc

ta komora vlastně přináší?“ až po celkem pozitivní. Obecně je mno‑ ho problémů, ale ne každý umí komora vyřešit – důležité ale je, že ta témata „vůbec někdo řeší a  vy‑ víjí v  tom úsilí“. Členství v  komoře je samozřejmě trochu „hůře ucho‑ pitelné“, než když si jdete třeba do obchodu, dáte dvacet tisíc a odne‑ sete si za to televizi, která je hma‑ tatelná (smích). Nicméně zdůraz‑ ňuji, že vztah komora – člen je vždy individuální a  je nutná aktivita na

obou stranách, pak je ten přínos velký. Současně musím být scho‑ pen členům jasně pojmenovat, jaký ten přínos jejich členství je, co tedy za ten členský poplatek dosta‑ nou. Doba, kdy jsou členové členy jen z nostalgie, nebo proto, aby byli součástí nějakého celku, byť je to celek profesní a  prestižní, je již v  podstatě pryč. Vše se řídí ekono‑ mikou – a musí jít o vztah „win­‑win“.

BYZMAG 25


Radim Kašpar - ředitel hospodářské komory Olomouc Úspěch hospodářské komory je postaven na úspěších jejich čle‑ nů. S jakými cíli vstupujete do dalšího období?

malé živnostníky, technicky zamě‑ řené střední školy, malé, střední i velké firmy, včetně významných hráčů – největších zaměstnavatelů regionu. Zde to opět souvisí s cílem „být vidět“  – musíme dělat pozitiv‑ ní osvětu o tom, že zde komora je a  jaké činnosti vykonává. Povědo‑ mí některých firem je velmi vágní, ale paradoxně i  relativně zaintere‑ sovaní lidé nemají celkový přehled o tom, jak široká je paleta činností a  možného přínosu komory. Když se bude tohle dařit, věřím, že noví členové se najdou.

Na tohle jsem Vám částečně od‑ pověděl již u první otázky. Nicmé‑ ně chci dále aktivizovat naše členy a  současně nechci, aby se jednalo jen o vztah „komora – člen“, ale aby i členové navzájem využívali svých zkušeností, pomáhali si a  vytvářeli synergie. Chci být silným hráčem nejen v  regionu a  nabízet kvalitní služby a přínosné akce. A také chci, aby se o věcech jen nemluvilo, ale aby za nás mluvily činy a konkrétní Za poslední období jste hodně výsledky (smích). navštěvoval členy. Jaké poznat‑ ky si z těchto návštěv odnášíte? Hybnou silou komory jsou jejich členové. Víme však, že členů je Kdybych to měl hodně zjednodušit, poskromnu. Jak chcete přilákat tak jsou témata celostátní – globál‑ do komory nové členy? nější a  regionální  – ty dílčí v  kon‑ krétním místě. Většinu členů trápí Poskromnu… samozřejmě v  ČR velká byrokracie, stále se měnící není povinné členství, jako napří‑ podmínky a  zákony, ve kterých se klad v Rakousku či Německu. V sou‑ již nevyznají ani sami právníci. Té‑ časné době je v naší komoře cca 150 matem číslo jedna je však bez po‑ členů. Mezi našimi členy naleznete chyb nedostatek kvalifikované, ale

26 BYZMAG


Radim Kašpar - ředitel hospodářské komory Olomouc i té méně kvalifikované pracovní síly  – zejména tedy v  technických oborech.Ten problém je tu již dlou‑ hodobě, ale stále nabývá na síle i intenzitě a dopad může být velmi negativní.

Na to, že komora bude realizovat množství velmi zajímavých akcí – od networkingu, přes odborná školení, až po sektorově zaměřené kulaté stoly, které řeší palčivé pro‑ blémy. A těšit se můžete také na to, že Vám komora pomůže (smích). Co dnes chybí podnikatelům? A pokud ani doteď moc nevíte, co vlastně děláme, zde je mé krátké Klid na práci a lidi, kteří by tu práci desatero: vykonávali  – a  měli odpovědnost, samostatnost, správné pracovní • Jsme relevantním hráčem  – návyky a  také znalosti, respektive z podstaty naší činnosti jsme u vše‑ potřebné dovednosti. ho důležitého a  jsme významným partnerem městu Olomouci, Olo‑ Jaké úkoly z toho plynou? mouckému kraji a dalším „úřadům“, tito všichni se nás ptají na naše ná‑ Úkolů je mnoho… plyne z toho, že zory. se mnoho dalších let asi vůbec ne‑ zastavím (smích). Současně je tře‑ • Nebojíme se Public Affairs  – ba si uvědomit, že sám nespasím pomáháme při komunikaci s úřady svět, takže je třeba si určit ty top a veřejnou správou… vždy je větší (alespoň částečně dosažitelné) pri‑ šance vyřešit problém, když do věci ority a netříštit příliš síly. Jsem však vstoupí silná komora s  množstvím životním optimistou a rád si dávám členů než sám jednotlivec. ambiciózní cíle. • Předáváme důležité infor‑ Na co se můžeme těšit? mace – informace o plánech a dění nejen v  regionu, monitoring tisku,

BYZMAG 27


Radim Kašpar - ředitel hospodářské komory Olomouc nabídky účasti na zahraničních mi‑ středníka mezi firmami, školami, sích a mnoho dalšího. zřizovatelem škol a  úřadem práce, abychom narovnávali nesoulad • Umíme vás propojovat  – ka‑ mezi nabídkou a  poptávkou na ždodenně jsme v kontaktu se členy trhu práce. i dalšími významnými hráči regionu, máme důležité informace a umíme • Hájíme a  bráníme vaše zá‑ subjekty i  témata propojovat, hle‑ jmy – kromě aktivit přímo v regio‑ dáme synergie. nu  – tedy těch nejblíže vám, jsme ze zákona také připomínkovým • Jsme unikátní „networkingo‑ místem legislativy. vá platforma“ - na našich akcích se potkáte se zajímavými lidmi, může‑ • Řešíme také zahraničí ob‑ te se podělit o své problémy, know chod / export  atp.  – spolupracu‑ how a  nalézt třeba i  nová partner‑ jeme s Celním úřadem, ověřujeme ství. certifikáty o původů zboží a posky‑ tujeme další servis v této oblasti. • Poskytujeme poradenství  – právní, ekonomické… • Mnoho dalšího  – vše je o  in‑ dividuálním vztahu a  požadavcích • Poskytujeme vzdělávání  – našich členů! Jsme zde pro vás! v  průběhu roku organizujeme nej‑ různější vzdělávací semináře, před‑ nášky a  workshopy, ve kterých se dotýkáme aktuálních témat, která jsou nezbytná pro podnikání. • Jsme důležitým mediáto‑ rem  – zásadní je naše role pro‑

28 BYZMAG


AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ

AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ BORDEAUX 2014 Slavnostní banket byl vyvrchole‑ ním dvoudenní degustace vinařské akce Audience Granc Cru Classé Bordeaux, pořádané v Rothmaye‑ rově sále Pražského hradu. Jako tradičně druhý týden v únoru přije‑ lo na 40 nejprestižnějších vinařství z Bordeaux představit české odbor‑ né veřejnosti aktuální ročník, který přichází na trh  – tentokrát ročník 2014. Degustovat bylo možno na 45 vzorků. Jako každý rok svá vína presentovali majitelé a  sklepmistři z  jednotlivých Châteaux, díky če‑ muž měli návštěvníci možnost do‑ zvědět se o víně mnoho zajímavých a jinak těžko dostupných informací.

ná v Bordeaux od legendárního ročníku 2010! Vína vynikají jasnou dominantní strukturou a vzhledem k bohaté kyselině a zralým taninům budou příjemně stárnout. Navíc u některých vín je přidanou hodno‑ tou jemnost a harmonie a pak jde opravdu o  skvělé kousky, navíc za velmi příjemné ceny. Charakterově lze tento ročník přirovnat k  2006 nebo 2008, vyzrávat pak bude po‑ dobně jako například 1998 a u vět‑ šiny degustovaných vín lze před‑ pokládat ideální lahvovou zralost ve stáří 12-15  let. Naopak levnější vína, která bylo možno ochutnat lze vychutnat již za pár let, budou příjemná a svěží, což je u Bordeaux Pořadatel této události roku, Zlat‑ jistě přednost, která se neopakuje ko Míčka, již před akcí předesílal, každý rok,“ hodnotí Zlatko Míčka. že ročník 2014 bude v  mnohém zajímavější, než ročník předchozí. Večeři pro více jak 300 hostů ve Špa‑ „Ročník 2014 opravdu dokázal, že nělském sále Pražského hradu byla jde o  nejzajímavější vína vyrobe‑ připravena pod taktovkou Davida

BYZMAG 29


AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ Charriera, *michelin, šéfkuchaře re‑ staurantu Les Belles perdix na Ch. Troploing Mondot v Saint Emilionu. Celé menu sestavili a uvařili ve spo‑ lupráci s Oskarem Peťkem ze Zátiší Catering Group a  Zdeňkem Mare‑ šem z  restaurantu Passage. Všech‑ ny chody byly dokonale sladěny s  vybraným druhem vína. „Víno je velmi důležité. Podobně jako gas‑ tronomie je součástí našeho kul‑ turního dědictví,“ komentuje David Charrier. U každého stolu byl přítomen maji‑ tel nebo zástupce daného Château, který jednotlivá vína představil. Jednalo se konkrétně o tři vína kate‑ gorie Grand Cru Classé z lahví mag‑ num ve starších ročnících a  další zajímavá vína včetně Champagne nebo Sauternes. Celým večerem provázela Tereza Kostková, která hosty oslnila nejen profesionalitou, ale také výbornou francouzštinou. K  poslechu hrála kapela Blue Star Václava Marka. Každý účastník ban‑ ketu obdržel jako dárek speciální Grand Vin de Audience 2014.

30 BYZMAG

SEZNAM PREZENTOVANÝCH CHÂTEAUX Château Beaumont Château Beychevelle Château Brane Cantenac Château Cantemerle Château Rauzan Gassies Château Gazin Château d’Issan Château du Glana Château Durfort Vivens Château Figeac Château Grand Puy Lacoste Château Guiraud Château La Conseillante Château Lagrange Château Lascombes Château Latour Martillac Château Leoville Poyferré Château Malartic Lagravière Château Smith Haut Lafitte Châteaux Beauregard & Bastor Lamontagne Châteaux Canon La Gaffeliére & Clos de l'Oratoire Châteaux d’Armailhac & Clerc Milon Châteaux Giscours & du Tertre Châteaux Pape Clément & Fombrauge & Clos Haut Peyraguey Châteaux Pichon Baron, Suduiraut & Petit Village Foto: Michael Tomeš Text: Michaela Lejsková


AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ

BYZMAG 31


Teplo a intimní světlo v kteroukoli roční i denní dobu

32 BYZMAG


Luxusní designové ohřívače na terasu i zahradu Allison Na počátku bylo teplo, přidali jsme design. Allison je solitér splňující standardní technické požadavky na teplo a nadstandardní požadavky na jeho smyslové vnímání. Klasické linie a proporce jsou posunuty do zcela nových úrovní. Allison je inovativní a má styl – teplo nikdy nevypadalo lépe. Ø 114 / Ø 56 / 254 cm

Bella I Vaši přátelé Vám ji budou závidět. Jemné křivky, čisté linie, vyvážená silueta, příjemné teplo – to vše poskytuje Bella. Obdařená inovativním designem, který si Vás trvale získá. Ø 114 / Ø 51 / 254 cm

Sierra Hrdě se hlásíme k designu oslavujícímu krásu a ducha přírody, přírodních materiálů a přírodní čisté energie. Sierra je uměním bez kompromisů, perfektní v detailech, které vždy ocení vyznavači jedinečnosti a výjimečnosti. Ø 114 / 61 / 257 cm

Galerie fotek

www.quantumas.cz

Katalog ke stažení

KATALOG 2014

BYZMAG 33


Lázně Piešťany

34 BYZMAG


Lázně Piešťany

HOTELOVÝ SKVOST V CENTRU LÉČIVÉ SÍLY PIEŠŤAN Vyhlášené slovenské lázně Piešťany oplývají nejen léčivými účinky unikátní minerální vody a sirného bahna, ale také nádherným pro‑ středím a kvalitními službami. Jako dobrotivý vládce se v lázeňské zóně nad krásným parkem tyčí zrenovovaný pětihvězdičkový hotel s vlastním balneoprovozem – Danubius Health Spa Resort Thermia Palace. Překrásné prostory pamatují i  návštěvu Edvarda Beneše, Vlasty Buriana nebo Alfonse Muchy. PIEŠŤANY PATŘÍ UŽ VÍCE NEŽ 100 LET k  předním evropským lázním, které se zaměřují na léčbu onemoc‑ nění pohybového aparátu spoje‑ ných s  bolestmi zad nebo kloubů, revmatismu a  nervového systému. Jedinečné léčivé bahno a  termální minerální voda spolu se speciální‑ mi léčebnými postupy pomáhají zmírňovat záněty kloubů, zpoma‑ lovat jejich degenerativní proces a  obnovovat hybnost, přispívají k regeneraci poškozené chrupavky a  umí rovněž posílit imunitní sys‑ tém.

BLAHODÁRNÝ VLIV LÉČIVÝCH PROCEDUR doplňuje v Piešťanech nádherné prostředí lázní a kvalitní servis v  mnoha špičkových hote‑ lech, mezi nimiž vyniká fascinující Thermia Palace s lázeňským domem Irma. Hotel má za sebou více než stoletou minulost, která se odrážív nádherném architektonickém řeše‑ ní budovy a uměleckém ztvárnění výzdoby. Pohodlí hostů a moderní požadavky na lázeňský provoz pak zajistila nedávná citlivá rekonstruk‑ ce. Díky ní se hotel Thermia Palace stal prvním lázeňským pětihvězdič‑ kovým hotelem na Slovensku. BYZMAG 35


Lázně Piešťany

VZNOSNÁ BUDOVA Z ROKU 1912 leží v  těsné blízkosti termálních pramenů a  zdrojů léčivého bah‑ na. Nabízí 111 pokojů, z  toho 15 apartmánů. O kulinářské zážitky je postaráno v  restauraci Grand, kde příjemnou atmosféru pravidelně dotváří živá hudba. Užít si příjem‑ nou chvíli nad šálkem kávy můžete v Café Alexander s terasou a výhle‑ dem do parku. Pro menší setkání lze využít salónek Hubertus a  Fer‑ dinand.

36 BYZMAG

LÉČBA POMOCÍ TERMÁLNÍ VODY a sirného bahna probíhá hned ve‑ dle hotelu v  Danubius Health Spa Irma. Hosté sem z  hotelových pro‑ stor pohodlně přejdou vnitřní chod‑ bou. Čeká na ně více jak 60 léčeb‑ ných a relaxačních procedur v nově zrekonstruovaných historických prostorách. Nejvhodnější léčebné a regenerující postupy doporučí lá‑ zeňský lékař. Kromě historických lé‑ čivých bazénů uvnitř starobylé bu‑ dovy (Zrkadlisko a  Bahnisko) mají návštěvníci k  dispozici i  vnější ter‑


Lázně Piešťany

mální bazén. Lázeňský hotel hýčká své hosty rovněž možností návště‑ vy Danubius Premier Fitness, sau‑ ny či Emporium Wellness & Beauty centra. HISTORIE HOTELU je spjatá s mno‑ ha významnými jmény. K  častým hostům hotelu Thermia Palace už od jeho otevření patřili králové, šej‑ kové nebo maháradžové. Ze zná‑ mých osobností československé‑ ho veřejného života zde pobýval např. malíř Alfons Mucha, který byl

tak nadšený z blahodárného účinku lázeňských procedur a  pohostin‑ nosti personálu, že hotelu věnoval alegorickou olejomalbu s  motivy zdejšího kraje, jenž je pojmenova‑ ný: „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia.“ Hotel však svou návštěvou poctil i prezident Edvard Beneš nebo známý herec Vlasta Burian. Vynikající český komik zde našel nejen poklidné místo pro načerpání sil, ale také příležitost k  odreagování. V  předválečných časech se s radostí zúčastnil zdejší BYZMAG 37


38 BYZMAG


Lázně Piešťany

soutěže o nejkrásnější automobil s názvem Concours d’Elégance.

restaurantu, trhy lidových řemesel nebo myslivecké slavnosti.

PRÁVĚ HOTEL THERMIA PALA‑ CE vytváří skvělou atmosféru pro konání podobných výjimečných událostí. Na dávnou tradici auto‑ mobilové soutěže je již několiká‑ tý rok úspěšně navázáno v podo‑ bě přehlídky historických vozidel s  názvem Zlaté stuhy  – Concours d’Elégance. V  hotelu však můžete zažít i předvánoční koncerty v Café Alexander, masopustní bál v Grand

LÁZEŇSKÝ OSTROV, kde se hotel Thermia Palace nachází, láká k pří‑ jemným procházkám nejen po přilehlých cestičkách sympaticky lemovaných zelení, nádherným lá‑ zeňským parkem, ale i  k  návštěvě Piešťan. Hosty do města nasměruje blízký Kolonádový most přes řeku Váh. Vyznavačům golfu pak Lázeň‑ ský ostrov nabízí skvělou příležitost okusit rozlehlé 9jamkové hřiště. BYZMAG 39


Lázně Piešťany SPOLEČNOST DANUBIUS HOTELS GROUP, která hotel Thermia Palace vlastní, věnuje péči o historické bu‑ dovy a přilehlý lázeňský provoz ma‑ ximální pozornost. Zájemci o zdraví prospěšný odpočinek si tak mohou vybírat hned z  několika jejích ho‑ telů, např.  čtyřhvězdičkový Danu‑ bius Health Spa Resort Esplanade, tříhvězdičkový Spa Hotel Splendid a  Vila Trajan nebo dvouhvězdičko‑ vé hotely Spa Hotel Pro Patria, Ho‑ tel Jalta a  dependance Smaragd a Šumava.

le jeho neobvyklého znaku – páva. Podle legendy prý bílý páv, který se procházel po starobylých Pieš‑ ťanech, onemocněl. Sklouznul však do místního bahna a za nějaký čas se díky němu opět uzdravil. V hote‑ lu Thermia Palace tak najdete umě‑ lecky ztvárněného páva téměř na každém kroku. Připomíná, že léčivá síla přírody právě zde pomáhá ko‑ mukoli, kdo ji potřebuje.

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE NA:

HOTEL THERMIA PALACE však www.piestany.danubiushotels.sk mezi nimi poznáte na první pohled, www.thermiapalace.sk a to nejen podle vzezření, ale i pod‑

40 BYZMAG


Vyzujte se a pusťte se do toho! Kurzy v přátelském a neformálním prostředí bez lavic a židlí. Učte se tak, jak se vám to líbí – v sedě, leže anebo na stojáka… Efektivními komunikativními metodami se naučíte sebejistě mluvit, rychle reagovat a nebát se žádného tématu. Také rozšíříte slovní zásobu a velmi rychle oprášíte gramatiku.

ANGLIČTINA

BEZ BOT Každý týden absolvujete jednu 60minutovou skupinovou lekci naživo (5–8 studentů), po které následuje jedna hodina samostudia dle vašeho výběru (např. video, četba, nahrávání se, překlady, psaní…). K domácímu studiu vždy dostanete individuální zpětnou vazbu. Po ruce budete mít online archiv s materiály ze všech hodin.

kde: skvělé prostory nové ZŠ Heureka, Pellicova 20/2c kdy: každé pondělí 6. března do 5. června 2017 (neučí se 13. 3., 17. 4., 1. 5., 8. 5.), – mírně pokročilí (A2-B1) 16.45–17.45 hod. cena:

2 100 Kč

ot.cz www.anglictinabezbBYZMAG 41


Život korporátního vedoucího Již déle než rok píše blog s názvem Život korporátního vedoucího, kde poodkrývá fungování globálních společností a  poukazuje na mnohdy až absurdní situace, které jsou v  korporátech na denním pořádku. Současně se snaží o navázání blízkého kontaktu se čtená‑ ři, diskutuje s nimi a přináší užitečné rady a podnětné názory. Blog má na Facebooku více než 5.000 fanoušků, pracujících převážně ve velkých společnostech v různých odvětvích. Ukazuje se, že principy, procesy a firemní filozofie jsou nakonec všude velmi podobné. A  kdo je vlastně autorem blogu? Píše anonymně, neotřele, přímo a  s  nadhledem, který se dá získat snad pouze na základě vlastní zkušenosti. Dnes Vám představíme autora tohoto úspěšného blogu, jeho profesní dráhu a případné plány do budoucna.

Pracujete již dlouho pro jednu globální společnost pohybující se v oblasti vědy a zdravotnictví. Můžete mi popsat Vaši cestu od začátku až k  současné pozici ve firmě? V  době, kdy jsem končil doktorát, jsem si myslel, že na mne všech‑ ny firmy čekají s otevřenou náručí. Opak byl pravdou. Nicméně ta sráž‑ ka s  realitou byla nutná pro získá‑ ní pokory po pěti letech studia na medicíně, které absolventy samo o  sobě předurčuje k  určitému eli‑ 42 BYZMAG

tářství. Nastoupil jsem tedy na po‑ zici obchodního zástupce pro ČR. Dostal jsem mobil, auto, notebook a vyrazil jsem vstříc mé pracovní kariéře. Pro stejnou společnost pra‑ cuji již téměř 9 let. Za tu dobu jsem vystřídal 5 různých pozic, převážně řízení obchodu pro různé trhy ve střední a východní Evropě a to buď v  oblasti zdravotnictví, či vědecké‑ ho výzkumu. Dnes mám na starosti domácí pole, tedy řízení obchodu v  České republice a  k  tomu ještě Maďarsko.


Život korporátního vedoucího Vypadá to, že v korporátním pro‑ tiž existují nepsaná pravidla, která středí "umíte chodit“. Co myslíte? je třeba dodržovat, chcete­-li si prá‑ ci udržet. Globální firmy fungují všechny vel‑ mi podobně. A  čím výše v  dané Můžete nám říct alespoň pár těch struktuře jste, tím roste míra politi‑ nepsaných pravidel? kaření, strategického rozhodování a  také stresu, který je však úplně Určitě. Ty směřují především do ob‑ jiný, než u  lidí pracujících v  pozi‑ lastí komunikace a způsobu práce. cích nižších. Zda v tom umím cho‑ Komunikace je kámen úrazu všude dit? V počátcích jsem se snažil pro‑ a  v  globálních firmách to není ká‑ sazovat své názory velmi urputně men, ale balvan, protože fungují a  občas jsem šel hlavou proti zdi. v  maticové struktuře, kde lidé ne‑ Nefungovalo to a  postupem času jsou řízeni, ale spíše ovlivňováni jsem se naučil taktiku, jak ovliv‑ a  dochází ke střetu velkého počtu ňovat dění kolem sebe mnohem různých, mnohdy až protichůd‑ efektivněji. Neexistuje univerzál‑ ných zájmů. Při řešení jakékoliv ní návod jak na to, nicméně jsou otázky se do komunikace často způsoby, jak úspěšně prosazovat nabaluje enormní počet lidí, kteří své myšlenky i  v  prostředí, kde to nejsou kompetentní a firma začíná zdánlivě není možné. Stačí absol‑ být neoperativní. Proto doporučuji vovat pár školení a pak už jen citli‑ činit maximum rozhodnutí samo‑ vě vnímat, co se děje kolem, hledat statně, či s  týmem lidí, o  kterých souvislosti a soustředit se. Důležité víte, že jsou rovněž „střelci“ schopní je také najít si správné motivátory, pohnout věcmi kupředu. Dále, co tedy osobnosti, které Vám mohou bych doporučil, je psát každý email pomoct soustředit se na správný s  vědomím, že ho může číst kdo‑ cíl, abyste byli ve správný čas na koliv a  kdykoliv. Zde se přesouvá‑ správném místě. V  korporátech to‑ me již do té politické roviny a mohl

BYZMAG 43


bych sdílet velké množství příkladů a tipů, nicméně se zaměřím pouze na jeden. Hlavní element úspěchu/ neúspěchu, či dokonce toho, zda vás práce bude/nebude bavit je spolupráce s  nadřízeným, a  proto je nutné tuto spolupráci aktivně podporovat, ať už si o něm myslíte cokoliv.

kolika implementacích nového ob‑ chodního modelu, či operativních elementů firmy jsem schopen brát změny trochu více s nadhledem, který je v této branži velmi důležitý. Nicméně, abych se vrátil k původní otázce, tak obchod nyní mou hlav‑ ní náplní není, ale rád bych, aby opět byl.

Říkáte, že řídíte obchod. Jak vy‑ Minulost je minulostí, padá Vaše pracovní náplň? pojďme se vrátit zpět k Vašemu blogu. Co V  počátcích kariéry šlo převážně plánujete jako o  řízení obchodu a  to až do doby, další krok? kdy jsme se stali skutečně globální společností. Od té doby bych spí‑ V  první řadě še řekl, že řídím změny, nastavuji musím říct, že nové obchodní modely a jsem více blog, který se vtažen do strategických a operativ‑ podařilo za vy‑ ních aktivit, než do těch obchod‑ datné spoluprá‑ ních. Podílet se na řízení změn je ce fanoušků vy‑ z  mého pohledu velmi tvůrčí a  za‑ tvořit, sdružuje jímavá práce, která vyžaduje kom‑ skupinu velmi pletní znalosti a  hlavně zkušenos‑ inteligentních ti. Když si vzpomenu na svůj první lidí s  vlastními přechod na nový obchodní model, názory na byz‑ byl to zdlouhavý a  bolestivý pro‑ nys a  bohatými ces. Nyní si troufám říct, že po ně‑ profesními zku‑

44 BYZMAG


šenostmi, které mnohdy přesahují ty mé. Rád bych proto pokračoval v nezměněné podobě, protože ka‑ ždý komentář, každé téma příspěvku mě samotného obo‑ hatí a  člověk se jen utvrdí v  tom, že principy a  procesy jsou všu‑ de velmi

podobné. Na druhou stranu jsem si postupně uvědomil, že největší ra‑ dost mi přináší právě ty příspěvky, ve kterých mohu sdílet zkušenosti, někomu poradit a třeba jen kous‑ kem myšlenky pomoci lidem, pro které je zrovna daná informace, či jen názor užitečný. Proto jsem se pustil do přípravy paralelního pro‑ jektu, ve kterém bych rád dosavad‑ ní zkušenosti zúročil a předal dál. Řeknete nám o něm víc? Bude to komerční subjekt? Nechci zabíhat do detailů, protože projekt je teprve na počátku, v  ro‑ vině předběžných jednání a  vizí. Každopádně ano, měl by to být komerční subjekt a asi to ani jinak nejde, vzhledem k tomu, že plánuji spolupráci s více lidmi a externími společnostmi, které do projektu vkládají svůj čas, úsilí a v neposled‑ ní řadě i své peníze. Když bych začal z druhé strany, tak to zní až jako pohádka – založíte si blog, sejde se tam velké množství

BYZMAG 45


Život korporátního vedoucího zkušených lidí s chutí něco vytvořit a výsledkem je možná úspěšná spo‑ lečnost. Ale takto to bohužel, či bo‑ hudík nefunguje. Velkým hnacím motorem je pro mě právě ta skupi‑ na lidí na blogu, která mi spolehli‑ vě nastavuje zrcadlo zpětné vazby a  poskytuje bezpočet zkušeností a nápadů, ale i tolik potřebnou kri‑ tiku. Vnímám a ze zkušenosti vidím, kde společnosti mají slabá místa, kde pokulhávají procesy, strategie, implementace změn a to je přesně ten prostor, kde bychom rádi po‑ mohli. Co je však pro mne osobně mnohem zajímavější je soustředit se na jednotlivce, pro kterého je práce výzvou a chce něco v pracov‑ ním životě dokázat, či se nějak pro‑ fesně realizovat a  poskytnout mu něco, co není zcela běžné v našem českém prostředí. V tuto chvíli bych více do detailu nezabíhal.

Samozřejmě se toho bojím. Ten blog je pro mne velmi vzácný a in‑ spirativní. Také věřím, že ten, kdo se bojí, nikdy nic nedokáže, a  tak se snažím celý koncept vytvářet tak, aby blog zůstal blogem a  aby veškeré aktivity  – komerční, i  ne‑ komerční, byly hlavně přínosné. A pokud se to povede, pak se budu moct v čase ohlédnout a říct si, že to mělo smysl a  že jsem to udělal správně. A co Vaše práce v korporátu? Tu mám svým způsobem rád, a pro‑ to v  tuto chvíli beru veškeré ŽKV aktivity jako doplněk a jeden velký koníček.

Děkujeme za rozhovor.

Snad Vám ta pohádka dopad‑ ne dobře. Nebojíte se, že tento Text: Redakce krok bokem - komerční projekt Foto: Archiv bude negativně vnímán Vašimi fanoušky?

46 BYZMAG


SME Instrument workshop: jak připravit úspěšný projektový návrh SME Instrument podporuje malé a střední podniky, které vyvíjí inovativní produkt a chtějí s ním vstoupit na evropské, případně světové, trhy. V rámci SME Instrumentu získáte nejen finanční podporu až do výše 2,5 milionů eur, ale i služby špičkových expertů a mentorů. Pro koho program je? SME Instrument je nástroj programu Horizon 2020 a pomůže vám překlenout mezeru mezi skončením financování výzkumu a zavedením vašeho produktu na trh. Program cílí na malé a střední podnikatele, jejichž projekt musí spadat do jedné ze 13 specifikovaných oblastí. Malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí. Roční obrat nepřevyšuje 50 milionů eur a bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů eur. Jaká je výše podpory? Čerpání podpory se dělí do 3 fází. V první a druhé můžete dohromady získat maximálně 2,5 milionů eur a pokrýt jimi až 70 % nákladů. Nad rámec grantu jsou vám zdarma poskytovány i služby profesionálních koučů, kteří vám pomohou zvýšit komerční úspěšnost inovace. 1. První fáze (od myšlenky ke konceptu): paušální dotace ve výši 50 000 € 2. Druhá fáze (první uvedení na trh): dotace od 0,5 milionu do 2,5 milionu eur 3. Třetí fáze (komercionalizace): možná investice ze soukromých nebo veřejných zdrojů na základě individuálního posouzení Celkový rozpočet SME Instrumentu pro období 2014 až 2020 činí 3 miliardy eur. Do kdy a jak mohu podat žádost? Žádosti podávejte kdykoli během roku do jedné ze čtyř uzávěrek. Slouží k tomu elektronický systém pro podávání projektů Evropské komise. Každá firma může o podporu žádat buď samostatně anebo v partnerství s dalšími malými nebo středními podniky. Výzkumné instituce se mohou do projektu zapojit pouze jako subdodavatelé. Jak náročná je příprava? Návrh projektu se podobá podnikatelskému záměru. Pro první fázi může mít maximálně 10 stran, pro druhou 30. Výsledek své žádosti se dozvíte do 3 měsíců od uzávěrky pro první fázi a do 6 měsíců od uzávěrky pro druhou. Podporu prostřednictvím SME Instrumentu dosud získaly jen6 českých firem, dvě z nich díky JIC. Chcete vědět, jak na to? Zveme vás na další workshop SME Instrument 22. března na JIC, kde se od zkušených expertů dozvíte, jak připravit úspěšný projektový návrh. Po skončení budete mít možnost prokonzultovat svůj návrh s hodnotiteli. BYZMAG 47 Celý workshop probíhá v angličtině. Pro více informací navštivte anglickou verzi pozvánky.


Proton therapy center

PROTONY CÍLÍ PŘESNĚ A POUZE NA NÁDOR Protonová léčba je nejmodernější, a navíc k pacientovi šetrná Protonová terapie, nejmodernější léčba nádorových onemocnění

Protonová léčba je moderní a še‑ ba liší od běžného (fotonového) trná léčba nádorových onemoc‑ ozařování? nění, která je dostupná všem českým pacientům Protonová léčba jako jediná nabízí pacientovi nulové vedlejší účinky Více než čtyři roky, tedy od doby, nebo je v závislosti na diagnóze mi‑ kdy se v České republice otevřelo nimalizuje. Bezpečně dodané vyso‑ protonové centrum, zaměřené na ké dávky protonového záření, s mi‑ léčbu nádorových onemocnění po‑ limetrovou přesností cílené pouze mocí nejmodernější metody - pro‑ do nádoru, otevírají nové možnosti tonové terapie, se zde léčilo na 2 léčby u dosud obtížně léčitelných 000 lidí. V současné době má právo nemocí. Protonová léčba dokáže na léčbu v Protonovém centru kaž‑ zkrátit celkovou dobu léčby a za‑ dý český pacient, a to díky zákonu i chovat vysokou kvalitu života při Vyhlášce MZ. Navíc má PTC uzavře‑ léčbě i po ní. Ve srovnání s běžnou ny smlouvy s pojišťovnami včetně (fotonovou) léčbou, umožňuje pro‑ VZP ČR. tonová léčba aplikovat vyšší dávky záření do nádoru, navíc s lepší dis‑ V čem se moderní protonová léč‑ tribucí dávky záření a tím pádem

48 BYZMAG


Proton therapy center

zvýšit šanci na úplné vyléčení. S běžnou (fotonovou) léčbou je bo‑ hužel spojeno více nežádoucích účinků a pacienti potřebují nezříd‑ ka i akutní hospitalizaci, umělou výživu a častější kontroly.

i snížit poškození zdravých tkání. Dodání vyšší dávky přímo do nádo‑ ru naopak zvyšuje šanci na trvalé vyléčení“, uvádí MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., primář Protonového cent‑ ra v Praze.

„Svým pacientům nabízíme bez‑ pečnější a efektivnější variantu ozařování. Ve srovnání s konvenční radioterapií umožňuje protonová radioterapie snížit ozáření okolních tkání a důležitých orgánů, a tím

Jak vysvětluje hlavní fyzik PTC Mgr. Vladimír Vondráček: „Při oza‑ řování nádorů je část energie vždy dodána i mimo vlastní cílovou ob‑ last. Pro hluboko uložené nádory je zřejmé, že záření se musí

BYZMAG 49


Proton therapy center k nádoru dostat skrz zdravou tkáň. V radioterapii je tedy vždy nutné vyvážit přínos dodání vysokých dá‑ vek, které dokáží zničit nádor a ri‑ ziko vzniku nežádoucích účinků v okolních tkáních. Hlavní výhodou protonové radioterapie je právě minimální ozáření zdravých struk‑ tur v okolí cílového objemu. Pokro‑ čilé techniky fotonové radioterapie jsou schopné také ozářit příslušný cílový objem do patřičné dávky a zajistit tak kontrolu nad nádorem, ale nedokáží zamezit dodání dávky i do zdravých tkání v ozařované ob‑ lasti.“

slouží především českým pacien‑ tům, kteří tvoří 80 %. Skvělé výsled‑ ky i nadstandardní péče, kterou PTC nabízí všem českým klientům je důvodem, proč je centrum vy‑ hledávaným i pacienty a lékaři ze zahraničí. Největší zahraniční sku‑ pinu tvoří Slováci, Poláci a Britové. V PTC se léčili i pacienti z dalších 25 zemí světa. Navíc zkušeností tuzemských expertů využívá také řada zahraničních pracovišť. Cen‑ trum je též školícím pracovištěm pro odborníky u nás i z jiných zemí, spolupracuje s 1. lékařskou fakul‑ tou UK, Fakultou jadernou a fyzi‑ kálně inženýrskou ČVUT a řadou Protonové centrum v Praze kro‑ zahraničních vzdělávacích institucí. mě českých pacientů poskytlo péči lidem z 25 zemí světa a spo‑ Téměř polovina pacientů se zde lupracuje s odborníky všech nej‑ léčí s rakovinou prostaty, jejíž významnějších onkologických léčba trvá pouhých 5 dní center světa Protonová léčba je vhodná pro Protonové centrum v Praze patří léčbu nádorů u dětí a u dospělých mezi špičková světová zdravotnic‑ pro nádory mozku, hlavy a krku, ká zařízení a zároveň je nejmoder‑ jícnu, plic, prsou, lymfomy, nádory nějším protonovým pracovištěm v prostaty a v některých případech Evropě. Protonové centrum v Praze i slinivky břišní. Spektrum diagnóz

50 BYZMAG


Proton therapy center vhodných pro protony se neustále rozšiřuje, přičemž nejžádanější léč‑ bou v Protonovém centru, stejně jako ve všech ostatních centrech ve světě, je léčba rakoviny prosta‑ ty, se kterou přichází více jak 45 % pacientů. Není se čemu divit, vždyť úspěšnost protonové léčby je 97 % a navíc léčba většinou trvá pouhých 5 dnů a probíhá v ambulantním re‑ žimu. Klasické fotonové ozařová‑ ní oproti tomu trvá 40 dnů a je při něm nutná hospitalizace pacienta.

1. 2016 je uvedena i ve Vyhlášce Mi‑ nisterstva zdravotnictví. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se českými zdravotními pojišťovnami včetně VZP ČR. Úhrada je podmíně‑ na indikací z Protonového centra v Praze, doporučením Komplexního onkologického centra a souhlasem pojišťovny.

Pacient se může s centrem spojit přímo a konzultovat své možnos‑ ti léčby bezplatně To, že protonová léčba funguje dle teoretických předpokladů, dokazu‑ jí klinické výsledky, které úspěšnost léčby pacientů léčených v PTC, ale i v ostatních centrech po celém svě‑ tě, potvrzují. I proto je protonová léčba v Česku dostupná všem paci‑ entům bez omezení. Od 1. 9. 2015 je zákonem dáno, že protonová léčba je léčbou hrazenou z veřej‑ ného zdravotního pojištění a od 1.

BYZMAG 51


Brno se má na co těšit

Business Academy vzkazuje „Brno se má na co těšit. “ Business Academy je student‑ ský spolek organizující nadupané přednášky, zajímavé workshopy, exkurze a je také matkou konferen‑ ce Glorious. Cílem letního semestru je posu‑ nout studenty zase o  kousek dál. Chceme je motivovat a  inspirovat k tomu, aby byli zítra lepší, než jsou dnes. I my se toužíme zdokonalovat, pro‑ to jsme se rozhodli tento semestr pojmout netradičně a celý ho sjed‑ notit pod jednu marketingovou kampaň s názvem „Je čas být lepší“, která vám postupně odhalí řečníky, na které se v Brně od února až do června můžete těšit.

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / BusinessAcademyBrno/vi‑ deos/877587599010707/?__ mref=message_bubble Prostřednictvím nevšedních, inspi‑ rativních a energií nabitých předná‑ šek a workshopů chceme studenty podnítit k  neustálému zdokonalo‑ vání. Chceme jim připomenout, že úspěch není pro ty, co sedí doma. Chceme, aby si uvědomili, že není na co čekat. Není čas ztrácet čas.

Na brněnském podiu se proto představí Jakub Havrlant - zaklada‑ tel startupu a serveru Bezrealitky.cz a CEO investiční skupiny Rockaway Capital, Eva Vašková-Čejková zakla‑ datelka projektu Ženy, s. r. o. a CEO ConPro, Michala Zámec zakladatel Zde se můžete podívat na promo a  CEO online parfumérie Notino video kampaně pro letní semestr (dříve Parfums.cz), Miroslav Singer 2017. český ekonom, ex guvernér Čes‑ 52 BYZMAG


Brno se má na co těšit

ké národní banky, hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding a Dan Ťok český manažer, politik, Ministr dopravy, Pavol Varga ge‑ neralní manažer IBM, Dell pro Slo‑ vensko a  Rakousko a  Jakub Ptáčin spoluzakladatel občanského sdru‑ žení Backspace, zakladatel značky Poctivo a Co-founder Studio Echt.

Sledujte na naše facebookové stránky, kde se dozvíte více. https:// www.facebook.com/BusinessAca‑ demyBrno/?fref=ts Nezapomeňte právě teď #JeCas‑ BytLepsi

BYZMAG 53


54 BYZMAG


Milan Hebelka

Milan Hebelka Výkonný ředitel, jednatel společnosti Přeprava na letiště, s. r. o.

Dříve jste působil, dá se říci, ve farmaceutickém průmyslu. Jak jste se dostal k branži přeprav‑ ních služeb?

formovala v jedničku na trhu v ob‑ lasti přepravy osob na Olomoucku. Abychom se však více dostali do podvědomí veřejnosti, vznikla spo‑ lečnost Přeprava na letiště,  s.  r.  o., Po ukončení mého působení ve u  které je již z  názvu patrné, co je farmaceutickém průmyslu a  návra‑ hlavní náplní její činnosti. tu do Olomouce jsem se, na spo‑ lečném podnikání, dohodl se svým Jak byste popsal své začátky, dlouholetým kamarádem, který již bylo těžké nalézt klientelu? v  osobní přepravě působil. Takto tedy započala má kariéra v této, vý‑ Jak jsem již uvedl, služby v  oblasti zvami nabité, branži. přepravy osob jsme realizovali již od roku 2002. Tehdy podobná služ‑ V  roce 2013 vznikla společnost ba v našem regionu chyběla, a tak Přeprava na letiště, s. r. o. Co bylo se zákazníci hledali relativně snad‑ tím hlavním motivem? no. Zpočátku jsme se primárně za‑ měřili na firmy v Olomouckém kraji. Ano, společnost Přeprava na letiš‑ Případná budoucí spolupráce byla tě, s. r. o. vznikla až v roce 2013. Nic‑ vždy založena na mém osobním méně již od roku 2002 realizovala jednání s  kompetentními osoba‑ naše mateřská společnost Express mi v  dané společnosti. Nemalou Personal Transport, s. r. o. přepravní roli pak sehrály osobní zkušenosti služby a  postupem času se trans‑ s našimi službami, které se od těch BYZMAG 55


Milan Hebelka dob snažíme neustále zlepšovat a přizpůsobovat potřebám a  přá‑ ním našich klientů. Později jsme začali pomýšlet i  na širokou veřej‑ nost. V tomto směru nám dalo do‑ sti práce přesvědčit veřejnost, že jsou i jiné alternativy k přepravě na a z letiště, než byli doposud zvyklí.

nejzajímavější reference uvést, že jsme zajišťovali kompletní přeprav‑ ní servis pro takové celebrity jako jsou umělci ze Status Quo, Deep Purple, Yes, atd., kdy tito umělci vystupovali v  rámci Rockové Olo‑ mouce.

Jaké byste zhodnotil Vaše posta‑ Kdo je tedy Vašim typickým kli‑ vení na trhu? entem? Vzhledem k téměř patnáctileté tra‑ Mezi naše klienty řadíme firemní dici a  více než 36000 spokojeným zákazníky, soukromé osoby, spor‑ klientům a  nejširšímu vozovému tovce, umělce, ale i  politiky. Vzhle‑ parku na Moravě si dovolím říct, že dem k jazykové vybavenosti a pro‑ jsme jedničkou na trhu. Neustále fesionálnímu vystupování našich se snažíme naše služby inovovat, řidičů je samozřejmostí a  denní zlepšovat a v oblasti přepravy osob skutečností přeprava zahraničních určovat trend. S touto službou jsme hostů, se kterými máme bohaté v  našem regionu přišli na trh jako zkušenosti a  mnohdy i  nevšední první a to je pro nás závazkem být zážitky. také nejlepší. Můžete se pochlubit třeba něja‑ Kdybyste nám tedy měl říct, jaké kou zajímavou referencí? služby nabízíte a  proč si vybrat právě vás? Kromě mnoha vysoce postavených politiků, vědců a  managementu Protože jsme specialisté na indivi‑ významných firem si dovolím mezi duální přepravu osob nejen na leti‑

56 BYZMAG


Milan Hebelka

ště a z letiště. Samozřejmostí je na‑ bídka přepravy i do jiných destinací v  rámci celé Evropy. Poskytujeme profesionální služby, jsme flexibilní a  splníme klientům veškeré poža‑ davky.

kově vybavení. Jednoduše řečeno – nabízíme OSOBNÍ PŘEPRAVU, která má STYL. Čím nás můžete svést?

Přepravu zajišťujeme novými vozy Přepravíme Vás na služební cestu Škoda Superb a Volkwagen Cara‑ i  rodinnou dovolenou, nebo na le‑ velle, s maximální kapacitou 8 + 1. tišti vyzvedneme Vaši zahraniční návštěvu, a to vše za příznivé ceny. Ve vozech najdete vše pro Vaše Naši řidiči mají vystupování na bezpečí, pohodlí a  práci nebo zá‑ úrovni, jsou komunikativní a  jazy‑ bavu – Wi-Fi, tablet, nabíječku tele‑

BYZMAG 57


Milan Hebelka

Firma funguje teprve čtyři roky. Co se za tu dobu podařilo a co Samozřejmostí je maximální bez‑ třeba méně? pečnostní výbava. Pro přepravu dětí disponujeme dětskými auto‑ Za dobu našeho fungování se urči‑ sedačkami se systémem ISOFIX. tě pár věcí nepodařilo podle našich představ, ale nebyly to věci zásadní. A co třeba nějaké AUDI A8, je to Každý, byť sebemenší neúspěch je do budoucna reálné? (smích) pro nás ponaučením, díky kterému se posouváme vpřed. Za zásadní Abychom byli schopni udržet příz‑ úspěch považuji skutečnost, že se nivé ceny, tak přeprava vozem, na v  letech 2011, 2012 a  2016 stala který se ptáte, reálná není. Je ale naše společnost finalistou soutěže nutno podoktnout, že je to i  zby‑ Vodafone Firma roku Olomoucké‑ tečné. Vozy Škoda Superb, které ho kraje a tím se zařadila mezi de‑ využíváme, jsou maximálně bez‑ set nejúspěšnějších firem v  tomto pečné, pohodlné a  designově vel‑ kraji. mi povedené. Jako firma s výlučně domácím kapitálem, jsme patřičně Jaké jsou Vaše vize do dalších let? hrdí na to, že k přepravě využíváme českých vozů. Využití českých vozů Vizí je hodně – počínaje rozšířením je velmi pozitivně vnímáno, nejen našich poboček do ostatních kraj‑ mezi našimi tuzemskými klienty. ských měst, zejména na Moravě ale I  zahraniční pasažéři oceňují kva‑ i na západě Slovenska, tak až k ob‑ litu těchto vozů a  chválí naši loa‑ rovskému potenciálu využití elek‑ jálnost k  české, tradiční a  ve světě tromobilů  – zde vidíme spoustu velmi dobře vnímané značce – tedy možností k inovacím. Škodovkám. Máte nějaký velký pracovní sen? fonů, adaptér 220 V, GPS, atd.

58 BYZMAG


Milan Hebelka

Kde byste sebe a Vaši firmu chtěl vidět v roce 2030?

tovních akcí po celé České republi‑ ce. Na těchto akcích se setkávám se spoustu zajímavých lidí a je to pro Můj oblíbený slogan zní “být první mne příjemný relax od každodenní a zůstat poslední“, takže mým cílem práce v osobní přepravě. je, že i v roce 2030 budeme posky‑ tovat nadstandartní služby v osob‑ A co vy a volný čas, jak jej nejra‑ ní přepravě za příznivé ceny. ději trávíte?

Někde jsme se dočetli, že ve vol‑ Na prvním místě je rodina. Mám ných chvílích se bavíte jako mo‑ dvě děti a snažím se jim věnovat derátor, jak to je? maximum volného času. Pokud mám chvilku pro sebe, vyrazím na Ano, je tomu tak. Vzhledem k tomu, kolo nebo lyže, s partou kamarádů že vždy a  všude jsem dosti výřeč‑ si jdu zahrát florbal. Mou celoživot‑ ný, tak jsem se postupem času na ní láskou je také hudba. Od mládí různých, převážně soukromých se věnuji hře na tubu a  dodnes si akcích, dostal do pozice, kdy jsem rád a často zahraji v různých soubo‑ tyto akce, mnohdy neplánovaně, rech a většinu koncertů s orchestry, moderoval. Díky pozitivním refe‑ ve kterých účinkuji, také moderuji. rencím mých přátel se počet akcí neustále navyšoval, až jsem jedno‑ ho dne vstoupil, ani nevím jak, do profesionálních moderátorských Děkujeme za rozhovor. vod. V  současné době se věnuji Text: Redakce moderování společenských a  spor‑ Foto: Archiv

BYZMAG 59


JIC MASTER

JIC MASTER hlásí čtveřici přírůstků: ponožkoboty, tříkolku pro vozíčkáře, e-docházku pro zaměstnance i software pro brokery Pomoc s růstem na nové trhy čeká ve spolupráci s JIC čtyři nové firmy. Šestiměsíční program JIC MASTER nově spolupracuje se softwarem pro docházku Giriton, botkami do kapsy Skinners, SaaS pomůckou pro brokery Turing Technology a rodinnou firmou vyrábějící elektro‑ vozítka pro handicapované řidiče Rid-E. JIC spolupracuje s  firmami od stá‑ dia nápadu až po zavedené společ‑ nosti. Program JIC MASTER je urče‑ ný takovým, které jsou sice na trhu nové, ale už nasbíraly první platící zákazníky. Pravidelné konzultace se soustředí na klíčové členy týmu a  celkovou strategii. Další zájem‑ ci o vstup do programu se můžou hlásit do 2.  dubna  2017, přihlášku lze vyplnit zde. Více o vybraných firmách:

60 BYZMAG

Firma Giriton nahrazuje píchací ho‑ diny moderní aplikací, která šetří čas nejen zaměstnancům, ale i za‑ městnavatelům. Aplikace je díky cloudovému uložišti dostupná na mobilních telefonech, tabletech, EET či PC. Uživatel tak získává snad‑ ný přístup k  informacím prakticky odkudkoliv. Různé funkce aplika‑ ce přehledně zpracovávají veške‑ rá získaná data pro snadnou ori‑ entaci podle oprávnění uživatele nebo rozdělení středisek. „Online docházka od Giritonu je velmi intu‑


JIC MASTER

itivní a na rozdíl od jiných aplikací poskytuje moderní rozhraní a  zá‑ roveň i  sofistikované funkce, které umožňují efektivnější organizaci práce ve firmě,“ říká jednatel firmy Giriton Jan Greš. Skinners je mladý start-up, kte‑ rý už má za sebou spoustu úspě‑ chů. Suverénně prorazil na čes‑ kém crowdfoundingovém portálu HitHit.com a  na americkém portá‑ lu KickStarter.com se stal dokonce

jednou z nejúspěšnějších kampa‑ ní zaměřených na oblečení vůbec. Pozornost si firma Skinners získa‑ la zejména díky netradičnímu ná‑ padu vyrobit boty, které jsou do‑ slova srolovatelné do kapsy. Tuto „ponožkobotu“ ocenění milovníci barefoot feelingu, může být doplň‑ kem běžné obuvi i  praktickým po‑ mocníkem pro všechny sportovce, kteří potřebují s sebou na cesty co nejskladnější a  nejlehčí obuv. „Na‑ ším cílem je navázat na dosavadní

BYZMAG 61


JIC MASTER úspěchy firmy a udělat ze skinner‑ sek pevný brand, rozjet sériovou výrobu a zároveň si udržet origina‑ litu produktu,“ plánuje zakladatel Skinners Petr Procházka.

Turing Technology poskytuje kom‑ plexní softwarové řešení pro pod‑ niky, které obchodují na akciovém či devizovém trhu, ale i jiné subjek‑ ty, které chtějí klientům nabídnout osobní profil s  přehledem o  jejich účtu a  odměnách. „Náš balíček za‑ hrnuje i další služby jako CRM a bac‑ koffice, je flexibilnější než stávající řešení dostupná na trhu a  levněj‑ ší než řešení na míru. Tím, že pro‑ dukt poskytujeme na principu SaaS a  Cloudu odpadá uživateli starost s  instalací a  jakoukoliv následnou správou softwaru,“ tvrdí CEO spo‑ lečnosti Turing Technology Amir Mamaghani.

Za Rid-e stojí rodinná firma je ro‑ dinná firma, která vyrábí unikátní tříkolky s elektrickým pohonem, na které není zapotřebí vlastnit řidič‑ ský průkaz a  může je tak využívat v podstatě kdokoliv. Cílovou skupi‑ nou jsou zejména senioři nebo lidé s omezenou pohybovou schopnos‑ tí. Rid-e tříkolka usnadní každoden‑ ní život nejen samotnému uživa‑ teli, ale i  celé jeho rodině, protože rozšiřuje jejich každodenní mož‑ nosti. „Elektrické vozíčky mají kvů‑   li nekvalitním čínským výrobkům a  neznalosti tuzemských spotřebi‑ telů poměrně neblahou pověst. To chceme s naším výhradně českým výrobkem a  pokročilou technolo‑ gií změnit,“ zmiňuje majitel spo‑ lečnosti vyrábějící RID-e a  záro‑ veň motocyklový závodník Ivo Kaštan.

62 BYZMAG


Český export

Český export je závislý na EU, jeho klíčovou složku stále tvoří montovny Poradenská společnost NSG Morison, která je auditorem prestižní soutěže českých exportérů Exportní cena DHL UniCredit pod zášti‑ tou agentury CzechTrade, vypracovala analýzu z výstupů od 67 ex‑ portérů formou dotazníku a osobního rozhovoru. Statistiky ukazují Česko jako exportní velmoc se špatnou exportní diverzitou, ale s o to většími ambicemi exportérů dobýt nové trhy.

Do letošního ročníku soutěže nakročilo 54 % společností vůbec poprvé. Celkový obrat firem za‑ řazených do finálního hodnocení činil 26,5 mld. Kč za rok 2015 s  cel‑ kovým objemem vývozu 14 mld. Kč. Největší počet přihlášek bylo podáno z  Prahy, Zlínského a  Jiho‑ moravského kraje. Podíl exportu na celkovém obratu činil za všechny soutěžící společnosti více než polo‑

vinu, konkrétně 53 %. „Česká republika má stále příznak montovny s  klasickým scénářem dovozu komponentů pro výrobu produktu. Nejvíce se jedná o  počí‑ tačové komponenty a  automobi‑ lový průmysl. Avšak díky stárnoucí populaci s  poptávkou po zdravot‑ nických přístrojích a  vybaveních nemocnic si exportéři uvědomují

BYZMAG 63


Český export čím dál tím větší nutnost diverzity exportu a nutnost nezávislosti na německém trhu či potenciálu na trzích mimo EU,“ konstatuje Petr Šíma, partner poradenské společ‑ nosti NSG Morison a  partner Ex‑ portní agentury.

cent. Letos se českým exportérům daří kolem Středozemního moře a překvapivě i  na Ukrajině, kde je už stabilnější situace a daří se tam především zemědělským exporté‑ rům. Ukrajina je vizí pro mnoho no‑ vých budoucích exportérů, jelikož je potřeba zde nahradit chybějící Je nutné snížit závislost exportu odpadlé ruské dodavatele. Úskalím na EU a Německu je silná byrokracie, špatná vymaha‑ telnost práva a značná korupce. Česká republika je závislá při vý‑ vozu zboží z  83,4  % na zemích Velkou budoucnost vidí exporté‑ EU. Hlavních dovozním i  vývoz‑ ři stále v  Číně, Rusku či například ním partnerem ČR je Německo se v  Brazílii. Přesto hodnota českého skoro 39% podílem. Tato závislost vývozu do těchto zemí zatím stag‑ není ideální. Jakékoli ekonomické nuje, bez větších výkyvů. Překvapi‑ zakolísání v  regionu může českým vý exportní nárůst vykazuje v roce firmám i  ekonomice přinést velké 2016 například Albánie či Makedo‑ problémy. Samotní exportéři jsou nie. Největším překvapením je však si diverzity exportních trhů vědomi Izrael, je třetím největším odbytiš‑ a jejich ambicí je jít i na trhy mimo těm českých produktů mimo Ev‑ EU. Dokazuje to i  exportní růst do ropu – první dvě příčky drží i letos afrických zemí, kde jsou čísla za‑ USA a stále Čína. Přestože sledova‑ tím sice zanedbatelná, nicméně ný vzorec exportérů vykazuje růst jde o  region se značnou dynami‑ exportu, jde jen o lehký nárůst, což kou a  potenciálem. Exportéři vidí je varovné z  hlediska ztráty dyna‑ šanci například v Ugandě, Etiopii či miky. Meziroční srovnání objemu Ghaně. Africký trh má nyní 10 pro‑ exportního zboží na klíčové trhy

64 BYZMAG


Český export stagnuje. Nicméně dle ekonomické prognózy i optimismu samotných exportérů jde snad jen o  dočasný útlum zahraničního obchodu. Česko je stále dominantní ex‑ portní montovnou Růst průmyslové výroby je pro ČR zásadní, protože podíl průmys‑ lu (včetně stavebnictví) na hrubé přidané hodnotě činí v  ČR 32,5  % (nejvyšší podíl v  EU) a  dává práci téměř 29 % pracujících osob. Právě auta, ale také počítače, se objevují mezi hlavními položkami českého vývozu. Bohužel je nutné dodat, že se jedná o  výrobu s  velmi malou přidanou hodnotou. Stárnoucí po‑ pulaci signalizuje nárůst poptávky po zdravotnických přístrojích a  vy‑ baveních nemocnic. Velkému zá‑ jmu se těší též firmy zaměřené na technologie, strojírenství, ale také biopotraviny. Tradičním vývozním artiklem zůstává české sklo, pivo a bižuterie.

adekvátním partnerem jiným za‑ hraničním firmám při výběrovém řízení na dodání zakázky. K tomu jim bezesporu pomohl i fakt, že za‑ hraniční firmy šetří náklady a stále aktivněji hledají nové a  nové lev‑ nější dodavatele. České firmy, které se dobře etablovaly na cizích trzích, mají převážně dobrou pověst, co se kvality týče, ale s  nižší cenou. Což je pro firmy velice důležité. Tímto se vysvětluje i vyšší nárůst exportu u zemí, které se dostávají z ekono‑ mické krize, a  tudíž berou kvalitu versus cenu jako klíčovou. Dominantní Čína a  Rusko, pro‑ pad u arabských zemí

Vývoz do Ruska je pro exportéry stále dominantní a jeho objem je v  poslední době stabilní. Podobný vývoj je také v případě Číny. Přesto‑ že je objem vývozu do Číny značný, ve srovnání s  dovozem čínského zboží je jeho hodnota zanedbatel‑ ná. Hodnota dovozu z  Číny převy‑ šuje vývoz přibližně 8krát. Přestože Exportéři také uvádějí, že se cítí tyto trhy vedou, exportéři právě

BYZMAG 65


Český export tyto trhy označili jako nejvíce pro‑ blematické. V Asii se dále zvýšil me‑ ziročně zájem o země jako je Indie či Pákistán. Výrazný propad lze sledovat u zemí, jež jsou závislé na vývozu ropy, ply‑ nu a dalších komodit. To má dopad na vývoz českých firem do Alžír‑ ska či Saúdské Arábie. Též vývoz do Egypta stagnuje, a  to kvůli sta‑ gnujícímu místnímu turistickému ruchu. Zájem o  turecký trh však roste již několik let. Velké exportní problémy byly též spojené se ze‑ měmi Severní Ameriky, což nejvíce způsobují vysoké exportní náklady. Přesto každý pátý exportér svoji budoucnost vidí právě v  Severní Americe a zájem o ni roste. Čeští exportéři mají velké ambi‑ ce Exportní podíl firem lehce rok od roku stoupá. V  loňském roce prů‑ měrný procentní objem obchodu firem tvořil z  56  % export, což je o  5  % více než např.  v  roce 2013.

66 BYZMAG

41 % exportérů má v  dané zemi vlastní pobočku, 65 % v daném te‑ ritoriu využívá pomoc místních fi‑ rem či obchodníků. 6  % firem má v dané zemi také svoji výrobu. V ná‑ sledujících třech letech chce pouze 20 procent firem udržet export na letošních hodnotách, většina chce však exportně růst. Padesát procent firem chce posílit své postavení na současných trzích, druhá polovi‑ na chce proniknout na trhy nové. V průběhu tří let se nejvíce budou snažit o vstup na ruský a americký trh. Za nejdůležitější při exportu po‑ važují exportéři dobrou znalost potřeb místních zákazníků. Dobrá prodejní schopnost zaměstnanců je klíčová pro 30 % exportérů, stej‑ ně tak jako znalost místních regu‑ lací a  předpisů. Unikátnost svého produktu vidí 30 % exportérů jako jednu ze silných stránek při expor‑ tu. Nutnost nových technologií či udržení nákladů na dopravu vidí jako nutnost přes 80  % exporté‑ rů. Polovina exportérů bude v  bu‑


Český export doucnu věnovat větší náklady i do pagace, získání certifikátů kvality, propagace a marketingu svého ex‑ nové nebo unikátní technologie, portního zboží. diverzifikace trhů, lepší znalost místního trhu a kreativní koncepty Prognózy a statistikvy prezentované na světových výsta‑ vách. Český export by měl těžit ze zlep‑ šujících se vyhlídek evropských Exportéři by nejčastěji uvítali po‑ ekonomik a  také z  růstu zakázek moc s  hledáním zaměstnanců, sní‑ v  Německu. Na druhou stranu by žení administrativní a byrokratické se exportéři měli pomalu připravit zátěže při žádostech o  podporu na konec pro ně příznivého období z fondů EU, resp. rozpočtu ČR., sta‑ stabilního kurzu české koruny, který bilnější kurz CZK/EUR, jednoduš‑ pravděpodobně přijde už v průbě‑ ší předpisy v  rámci EU, pomoc při hu roku 2017 v důsledku ukončení orientaci a znalosti místních pomě‑ kurzového závazku České národní rů, dotace na výstavy a lepší státní banky. Tohoto faktu se obává přes podpora, lepší financování výrob‑ 80 % exportérů. Nikdo však nezmí‑ ních podniků, lepší propagaci přes nil obavy z důsledků Brexitu, který zastupitelstva v dané zemi, více od‑ též bude mít v budoucnu na expor‑ borných školení podporu exportu téry vliv. nejenom od agentury CzechTrade a  pružnější jednání s  financujícími Za největší dosavadní překážku bankami. ve svých aktivitách vidí exportéři nedostatečné finance a  nedosta‑ tek kvalifikovaných lidí. Největším přínosem bylo těchto 7 nejčastě‑ ji uváděných odpovědí: nalezení strategického partnera, lepší pro‑

BYZMAG 67


Český export Na co exportéři při pronikání na nový trh nejvíce spoléhají? Osobní kontakty v místě…41 % Informace společností, které zde už podnikají…18 % Služby poradenských firem…10 % Služby vládních agentur…13 % Jiné…4,65 % Exportní firmy by uvítali pomoc od následujících institucí Radu jiných exportérů…19 % Státních organizací…21 % Nemám potřebu se s nikým o exportu radit…13 % Poradenské firmy… 7 % Finančního institutu…5 % Specialisty v odvětví mezinárodní expresní přepravy… 11 % Jiné…2,33 %

68 BYZMAG


Jak začít podnikat

Chcete začít podnikat v zahraničí? Nejdříve se naučte prodávat v Česku Rozjeli jste firmu a  přemýšlíte nad tím, jestli by nestálo za to nabídnout vaše produkty či služby v zahraničí. Zároveň si nejste jistí, jestli do toho jít. Může vás to totiž stát spoustu času, peněz a  úsilí, ale výsledek je nejistý. Co byste měli zvážit před‑ tím, než se vydáte zkusit štěstí do ciziny? O tom se bavili na panelové diskusi JIC Open Day ti, kteří za hra‑ nice vyrazili a uspěli. 1)

Umíte prodávat v Česku?

Máte pocit, že je váš produkt nato‑ lik jedinečný, že se s jeho prodejem nechcete v  Česku zdržovat? Po‑ dobně přemýšlel i  spoluzakladatel společnosti Flowmon Networks Jiří Tobola. „Hned jsme začali s tím, že máme světový produkt, a  tak jde‑ me prodávat za hranice. Nevyplati‑ lo se to. Zjistili jsme totiž, že pokud nezvládáme prodejní proces v  tu‑

zemsku, je pak velmi těžké prorazit v cizině,“ vysvětluje Tobola. Jakmi‑ le podle něj firma zvládne prodej‑ ní procesy u  nás, může přemýšlet o  vstupu na zahraniční trhy. „Nám to trvalo asi tři až čtyři roky,“ přibli‑ žuje Tobola. 2)

Dokážete vytrvat?

Začít s podnikáním v  zahraničí je mnohdy náročné, člověk musí zat‑ nout zuby a prostě to vydržet. Své o tom ví zakladatel společnosti Pro‑ ject Controls Jaroslav Mrnka. „Začí‑ nali jsme tak, že z  garážové firmy jsme vyrazili do velkých automobi‑ lek a nabízeli jsme naše služby. Sa‑ mozřejmě nás vyhodili, protože vi‑ děli, že nemáme zázemí. Pokud ale člověk vytrvá a  snaží se zákazníka přesvědčit, šance přijde,“ říká Mrn‑ ka. Nakonec se jim podařilo díky neutuchajícímu odhodlání prorazit.

BYZMAG 69


Jak začít podnikat „První zakázky jsme získali tak, že jsme byli flexibilní. Naši zákazníci tehdy zjistili, že ač jsme malá firma, máme své kvality. Reference tak postupně přibývaly a nám se poda‑ řilo naše produkty uplatnit u světo‑ vých výrobců,“ dodává Mrnka. 3) Vstupujete země?

do

vhodné

Jak podotýká zakladatel firmy Ci‑ gler Software Martin Cígler, pečlivě byste měli zvážit také to, do jaké země vlastně hodláte vstoupit. Ne všechny jsou totiž nakloněny na‑ příklad komunikaci v angličtině, která není rodným jazykem tam‑ ních obyvatel. „Existují země, kam můžete jako Češi vstoupit bez pro‑ blémů a budou vás mít rádi, příkla‑ dem může být třeba Írán. Ale když jsme chtěli vstoupit do Německa, tak jsme si museli koupit přímo německou společnost,“ říká Cígler. Podobné zkušenosti má i Chief Sa‑ les Officer společnosti Y Soft Lukáš Maňásek s Francií. „Někteří zákazní‑ ci vyžadují komunikaci v  lokálním

70 BYZMAG

jazyku. Snažili jsme se například rozjet business ve Francii z České republiky, ale nešlo to. Došlo nám, že pokud chceme podnikat ve Francii, musí to být přímo tam, tedy přímo s  francouzskou pobočkou. Musíme zaměstnat Francouze, mít francouzskou adresu a  telefonní číslo, jinak by to nefungovalo,“ zdů‑ razňuje Maňásek. Celou panelovou diskuzi, která byla vyvrcholením JIC Open Day 2016, najdete na tomto odkazu. JIC Open Day 2017 s  další porcí přednášek, workshopů i  závěrečnou panelo‑ vou diskuzí se odehraje 19. dubna. Sledujte stránky JIC a  nepropásně‑ te registraci, která bude spuštěna během března!


Jana Lžičařová HR manažerka, personalistka

BYZMAG 71


Jana Lžičařová Od roku 2007, kdy trávila čas na mateřské dovolené, se Jana Lžiča‑ řová začala rozhlížet po své další seberealizaci. Rozhodla se pro per‑ sonalistiku. Práci, kterou může dělat z domova a udržet si relativně volnou pracovní dobu. Nyní samostatně podniká, vede svoji firmu PARTNER 4 JOB a souběžně zvládá péči o dvě děti.

Co vás přivedlo k personalistice?

lidi do pozic, které jim nejlépe sedí. Dělá mi velkou radost, když vím, že jsou bývalí kandidáti v zaměstnání spokojeni. A stejně tak i klienti. Ale aby v tom byl personalista úspěšný, vyžaduje to léta praxe, stejně jako v každém jiném oboru.

Tento obor mě vždy lákal. Příleži‑ tost vyzkoušet si personalistiku se mi naskytla zhruba před devíti lety na mateřské dovolené, kdy jsem hledala možnost zaměstnání čás‑ tečně z domova s volnou pracovní dobou. Tato příležitost přišla po‑ Když chcete být na volné noze, měrně rychle a začala jsem se tak potřebuje něco víc? učit pro mě zcela nový obor. Určitě není klišé, když řeknu, že po‑ Jaké vzdělání, praxi a zkušenosti kud vás práce naplňuje a baví, je to potřebuje personalista mít? ten správný recept na nezávislost. O to je pak úspěch sladší. Samo‑ Samozřejmě existuje několik zá‑ zřejmě je zapotřebí i trocha „od‑ konných povinností, které musíte vahy“. Přece jen je pro většinu lidí dodržovat. Ovšem pro mě je nejdů‑ jistější být zaměstnaný a dostávat ležitější znát o svém klientovi a po‑ pravidelný příjem. Pokud pracujete zici co nejvíce informací, komuni‑ na volné noze, tuto jistotu nemáte. kovat ideálně s nadřízenými dané pozice. Důležitá je správná intuice Jakým směrem se aktuálně za‑ a s ní související umění zařazovat měřujete, co je vaše specializace? 72 BYZMAG


Jana Lžičařová

Nejvíce se zaměřuji na pozice ve středním managementu pro mezi‑ národní, ale i české společnosti pů‑ sobící v mnoha oborech – obchod, strojírenství, IT, stavebnictví, finan‑ ce a další. Jak obvykle postupujete při vý‑ běru vhodných kandidátů na po‑ žadovanou pozici? Pokud je to možné, nabídnu klien‑ tovi několik potenciálních kandi‑ dátů, u kterých jsme přesvědčena,

že nejlépe splňují požadavky na danou pozici a do dané společnos‑ ti osobnostně zapadají. Mé osobní pohovory s kandidáty jsou velice neformální, rozhovor se přirozeně vyvíjí, a občas se dozvídám i jiné než pracovní záležitosti. Třeba jed‑ nou jsme se při rozhovoru dostali až ke sběru trilobitů a díky tomu má dnes můj manžel od jednoho z mých kandidátů unikát starý přes 500 milionů let a kus meteoritu. Po‑ hovory trvají i dvě hodiny, ale sna‑ žím se každého kandidáta poznat BYZMAG 73


Jana Lžičařová

co nejlépe a zatím se mi to vyplácí. nit. Konečný výběr je samozřejmě na klientovi. Ve kterých oborech je po zaměst‑ nancích největší poptávka? Jaká je podle vás aktuální situace na trhu práce a kam dál se vyvíjí? V této chvíli potřebují firmy sehnat kvalitní spolupracovníky téměř Není tajemstvím, že situace na trhu ve všech oborech. V minulosti se práce je vzhledem k růstu ekono‑ jednalo především o obor infor‑ miky složitější. Neznám společnost, mačních technologií, dnes už není která by tvrdila, že má dostatek jednoduché obsadit v podstatě kvalifikovaných zaměstnanců. A kterékoliv pozice. nejsou žádné náznaky, že by se si‑ tuace měla v dohledné době změ‑ Které pozice se obtížně obsazují

74 BYZMAG


Jana Lžičařová a proč? Nejkritičtější situace je v technic‑ kých oborech a to z důvodu spe‑ cifických požadavků na konkrétní pozice. O tyto lidi je skutečně vel‑ ký zájem a jak jsem se nedávno dočetla, na jednoho absolvujícího studenta čekají i čtyři potenciální zaměstnavatelé. Kolik času v průměru zabere na‑ lezení vhodného uchazeče? To je velice individuální. Vždy záleží na dané pozici. Například u admi‑ nistrativních pozic bývá výběrové řízení podstatně kratší než právě u již zmíněných technických pozic, kde u některých společností bývá výběrové řízení takový nekonečný příběh, zvláště když na danou pozi‑ ci hledají i více kandidátů. Průměr‑ ně je to měsíc až dva.

rové řízení trochu jinak. Snažím se proto každému uchazeči poradit na co se připravit, co ho čeká. Dů‑ ležitá je určitě motivace, přiroze‑ nost, zdravé sebevědomí, odhod‑ lanost. Já se snažím spolupracovat se společnostmi, kde vím, že se ke svým zaměstnancům chovají skvě‑ le a naopak, snažím se do takové společnosti dosazovat i obdobně smýšlející pracovníky. Takže win‑ -win scenario. Na čem jejich úsilí nejčastěji ztro‑ skotává? Je to různé, může to být přílišnou snahou uspět, nebo nesouladem mezi novými kolegy. Stejně jako v životě – někdy to prostě nevyjde. Bývají součástí výběrových říze‑ ní i psychologické testy?

U každé společnosti je to individu‑ Na co se musí připravit kandidáti ální. Někde výběrové řízení probí‑ na pozice, pokud chtějí uspět? há i několik měsíců včetně psycho‑ logických testů, jazykových testů a U každého klienta probíhá výbě‑ případové studie, ale mám i klienty,

BYZMAG 75


Jana Lžičařová kde „stačí“ jeden osobní pohovor a mě tak trochu výzva pozici úspěšně je rozhodnuto. Vždy záleží na klien‑ obsadit. tovi, kterou cestu zvolí. Co je ve vašem oboru důležité Daří se vám vyjednat pro ucha‑ pro úspěch a získání nových kli‑ zeče o pracovní pozice i jiné než entů? obvyklé smluvní podmínky? Je o taková specifika zájem? V oboru, kterému se věnuji, je sa‑ mozřejmě velká konkurence. Sna‑ To se děje poměrně často. Z mého žím se ke svým klientům přistu‑ pohledu je každý člověk originál a povat velmi přátelsky, ale zároveň díky individuálnímu přístupu s ním profesionálně. Hledám pro ně nej‑ takto i zacházíme. A s klienty, kte‑ vhodnější kandidáty a nezatěžuji je ří takto ke svým potenciálním za‑ „zbytečnými“ životopisy, jen abych městnancům přistupují, je skvělé ukázala, že jsem aktivní. Jednám s pracovat. U některých společností nimi na rovinu a zatím se mi tento je ale nabídka dána a není možné přístup vyplácí. Musí to také mezi dále vyjednávat, což je dle mého mnou a klienty fungovat „chemic‑ názoru velká škoda, protože spo‑ ky“, což je pro mě velice důležité. lečnosti tak často přicházejí o kva‑ Pokud by tomu tak nebylo, nedo‑ litní lidi. vedu si takovou spolupráci před‑ stavit. Získávání klientů je náročné V jakém směru vás vaše práce stejně jako ve všech jiných obo‑ rozvíjí a posouvá? rech. Na začátku svého podnikání jsem si klientelu musela vybudovat Zaměstnání, které dělám, mě veli‑ sama, dnes se snažím o získávání ce baví. Každý den komunikuji s ji‑ nových klientů přes kontakty či do‑ nými lidmi. Hledám různé profese poručení. Vzhledem k tomu, že pra‑ pro různé společnosti. Vždy je pro cuji sama za sebe, není v tuto chvíli

76 BYZMAG


Jana Lžičařová mým cílem mít velký počet zákaz‑ vot daří kombinovat celkem dob‑ níků, ale dělat svoji práci dobře. ře. Přes den se věnuji práci, později odpoledne rodině. Pokud pracuje‑ Čelíte někdy tlakům velkých te na volné noze, nemáte dovole‑ agentur? nou, kde byste nepracovala, čemuž občas děti nerozumí, ale na druhou Již několikrát jsem u svých klientů stranu jsem, jak se říká, pánem své‑ ve výběrovém řízení porazila velké ho času. personální agentury, takže si ne‑ myslím, že je to výlučně o velikosti S jakým přístupem či podporou a jménu agentury. Ale také už se mi jste se setkala od svého partne‑ stalo, že jsem byla odmítnuta prá‑ ra? Ne každý manžel podporuje vě proto, že nejsem velká agentura. svoji ženu v profesních ambicích. Nehroutím se z toho a jdu dál. Podnikání byl vlastně nápad mého Máte spolupracovníky? Případ‑ manžela. Viděl, že jsem v předcho‑ ně máte v plánu do budoucna zím zaměstnání byla čím dál tím budovat tým? méně spokojena. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale protože mě ten‑ V tuto chvíli jsem spokojena s tím, to obor velmi baví a chtěla jsem v jak to je, a nemám tedy potřebu něm i nadále pokračovat, rozhodla spolupracovníků. Uvidím, co přine‑ jsem se jít svou vlastní cestou. se budoucnost. Jak kombinujete jako matka dvou dětí pracovní a osobní ži‑ Děkuji za rozhovor. vot?

Text: Michaela Lejsková Foto: Lenka Hatašová lenkahatasova. Zatím se mi pracovní a rodinný ži‑ com

BYZMAG 77


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www. ibestof.cz

78 BYZMAG


BYZMAG 79

BYZMAG 02/2017  

Erika Lori-majitelka Diamond club, Jana Lžíčařová-HR manažerka, Jiří Konečný-zakladatel společnosti ELKO, Radim Kašpar-ředitel Hospodářské k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you