Page 1

BYZMAG

1


Obsah 06 18 21

Michal Fric Harley Davidson

Královské Café

Andrea Tkačuková Domeq

26

Daňová svoboda

28

Radim Pařík

Udržitelná rychlost

32 40

Homeopatie s Kryštofem Látalem Lukáš Otys Cukrář

2 BYZMAG

44 48

Ondřej Prášek

Starosta městské části Praha 1

Business Academy a konference GLORIOUS

Oldřich Lomecký


54 Propad trhu kryptoměn

57 Maxim Dužek

Nejlepší čas podnikat

65 Nové technologie 72 Sdílená ekonomika není pro starý

Marek Navrátil, Ph.D., MBA

77 Olympic Palace 82 Vláda schválila novelu zákona o zbraních 86 Blízkému východu hrozí druhá vlna arabského jara 88 Ochrana zaměstnance v životních situacích 91 Technologie zítřka v Brně 96 Konference Glorious

BYZMAG

3


ÚVOD Milí čtenáři,

S počasím asi moc spokojeni nebu‑ deme, ale můžeme být spokojeni s jinými věcmi a také se těšit z toho, že vychází nové číslo Byzmagu, kde se dočtete spoustu zajímavých a inspirativních podnikatelských pří‑ běhů, ostatně, tak jako vždy!

jak se tak, po těch pár dnech ukrut‑ né zimy zdá, jaro přijde už co ne‑ vidět. Sluneční paprsky již zlehka hřejí a v následujících týdnech se můžeme těšit na teploty nad deset stupňů. Je to docela vítaná změna, viďte? Už jsme si odvykli od třesku‑ Přejeme příjemné čtení tých mrazů, kdy jsme mívali seští‑ pané tváře od mrazu, teklo nám z  nosu a nohy nám téměř zamrza‑ ly do země. Je zajímavé, že nám to tehdy ani moc nevadilo a letos jsme se klepali zimou a divili se, kde se ty mrazy vůbec mohly vzít a jak je přežijeme. Myslím, že si ale ani v  létě radostí prozpěvovat nebudeme, jelikož bude zase vedro k  padnutí a bu‑ deme se opět těšit na zimu. Jaro a podzim by přišly vhod, ale ty jako by už ani neexistovaly a matka pří‑ roda je přeskakovala mílovými sko‑ ky.

4 BYZMAG


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e­‑mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává BYZMAG.cz s.r.o., Spálená 480/1, Trnitá 602 00 Brno REDAKCE: šéfredaktor Jana Albrechtová - jana@byzmag.cz, redaktor PhDr. Radim Kašpar - radim@byzmag.cz, redaktorka Michaela Lejsková - michaela@byzmag.cz, redaktor Kamil Komenda - kamil@byzmag.cz OBCHOD: Kamil Komenda, kamil@byzmag.cz, +420 777 283 311 GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Michal Doleček, obchod@byzmag.cz

facebook/byzmag

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag

BYZMAG

5


Michal Fric - Harley Davidson

6 BYZMAG


Michal Fric - marketing manager Do jeho kompetencí patří veškerý marketing a PR společnosti Harley-Davidson Motor Company pro střední a východní Evropu. Pod jeho vedení tak spadá marketing v osmi státech - Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku, baltských státech a na Ukrajině. Stará se tedy o veškerou komunikaci jak směrem ven, tedy k zákazníkům, odborné veřejnosti a novinářům, tak směrem dovnitř k dealerům. Motorkami žije i ve svém osobním životě, a to již od studentských let.

Vnímáte nějaké marketingové trendy, které se týkají motoristického průmyslu? Co funguje a co naopak ne?

zpravidla většina lidí více času než běžnému dennímu tisku. Pokud bych to měl ze svého shrnout, tak deníky jsou na tom nyní bohužel špatně, magazíny jsou na tom lépe, Dá se říci, že moto průmysl kopíru‑ ale i tam je pokles. Naopak je vidět je to, co se děje všude ve světě. Vi‑ jasný strmý nárůst internetu a soci‑ díme, že nejvíce trpí deníky, které álních médií. jsou pro nás téměř mrtvé médium. Někteří lidé předpovídali podobný Jak tedy oslovuje svou cílovou scénář i magazínům, ale to se ne‑ skupinu Harley-Davidson? stalo. A upřímně já jsem s tím ani nepočítal, protože něco jiného je Volíme variantu mezi magazíny, číst si zprávy z  deníku, něco jiné‑ moto magazíny, internetem a soci‑ ho je číst z internetu a něco jiného álními médii. Využíváme Facebook je číst z  pěkného křídového papí‑ i Instagram. Někdy využíváme i rá‑ ru. Tam jsou informace doplněny dia. Naopak třeba televize nevyu‑ o krásné fotky a ten zážitek je pro žíváme vůbec, protože se jedná o čtenáře mnohem lepší. Vliv může hodně drahé médium. Samostat‑ mít i čas. Čtení magazínů věnuje nou kapitolou jsou pak eventy pro

BYZMAG

7


Michal Fric - marketing manager naše zákazníky, jako například Har‑ mí o značce je v Česku i ve světě ley on Tour. opravdu vysoké, blíží se k  99 pro‑ centům. Komunikujeme tak, jak to Kdo je typický český zákazník od nás fanoušci očekávají a zároveň Harley-Davidson? tak, abychom přilákali nové mladší zákazníky. Je relativně těžké na tuto otázku od‑ povědět. Zákazníkem je totiž kdo‑ Čím to je, že si Harley-Davidson koliv, kdo si chce splnit sen. Musím vybudoval takovou silnou faříct, že jsou to lidé převážně nad nouškovskou základnu? 30 let. A většinou se jedná o muže. Dáno to může být i tím, že hodně Naše značka má silný příběh. Zalo‑ lidí stále vnímá motorku jako něco žili ji čtyři kluci – tři bratři Davidso‑ nebezpečného a může zde být ur‑ nové a jejich kamarád Harley. Tehdy čitá bariéra. Co se týče statusu či vzniklo něco, co by se dalo nazvat lokace, kde bydlí, tak jsou to lidé určitým poutem. Celé to vzniklo z  velkých i malých měst. Může to vlastně celkem jednoduše. Mladým být klidně řezník, zedník nebo tře‑ klukům se nechtělo chodit na ryby ba lékař, právník, podnikatel. pěšky, a tak si postavili motorové kolo. A to byl začátek Harley-David‑ Zmínil jste sociální sítě, které za- son. Značka měla i několikrát na‑ žívají v  posledních letech obrov- mále. Paradoxně díky první a druhé ský boom. Pracujete s nimi aktiv- světové válce se postavila na nohy, ně? protože dodávala motocykly pro americkou armádu. Vojáci si pak Ano, musíme. A Harley má obrov‑ přivezli motocykly domů a značka skou výhodu v  tom, že se jedná o se od té doby těší velkému zájmu. „love brand“. Nemusíme budovat Raritou je i to, že dodnes pracují ve něco úplně od píky. Naše povědo‑ firmě rodinní příslušníci a potomci

8 BYZMAG


rodiny Davidson.

je pro zákazníky o to větší.

Takže ten osobní přístup hodno- Jezdí tyto osobnosti i do České títe jako hodně důležitý? republiky? Určitě. Nejvíce to vidím na našich eventech a akcích. Když je tam ně‑ kdo z rodiny Davidson, ať už Karen Davidson, Bill Davidson nebo Willie G. Davidson, tak se ihned stane stře‑ dem pozornosti. Každý se s  nimi chce vyfotit nebo si nechat pode‑ psat tričko. Určitě tedy funguje vy‑ soká sounáležitost. Jsme ikonickou značkou, a když se k tomu připojí i ikonické osobnosti, tak ten zážitek

Jistě. Vloni jsme měli na Prague Harley Days Karen Davidson. Letos slavíme 115. výročí a Karen se sem chystá znovu. Možná dorazí i její bratr Bill Davidson. Pořádáte často akce pro fanoušky? Ano, akce pro zákazníky jsou jed‑ nou z našich marketingových dis‑

BYZMAG

9


ciplín. Koupí motorky to nekončí, ale začíná. Naši jezdci často a rádi pořádají různá setkání. Naše spo‑ lečnost jim to umožňuje díky klu‑ bům, takzvaným chapterům, které pořádají různé vyjížďky a výlety po Evropě i po celém světě. My jako společnost pro ně pořádáme akce, abychom přilákali co nejvíce zá‑ kazníků, ale samozřejmě nejenom je. Je to otevřená akce i pro majite‑ le „ne-harleyů“. Je to o tom, že tam lidé přijdou, popovídají o motor‑ kách a udělají si hezký víkend.

dově v Česku harleyářů? Registrovaných motocyklů je okolo deseti tisíc. Liší se nějak požadavky českých zákazníků od těch zahraničních?

Pokud mohu mluvit za náš region, tak u nás v Čechách jde vidět ob‑ rovská motocyklová kultura. Za‑ jímavostí je třeba i to, že nejstarší stále fungující klub není z  Ameri‑ ky, ale z  České republiky. Je to pří‑ mo ten pražský, který funguje již Máte přehled o tom, kolik je řá- od roku 1928. Na motorkách u nás

10 BYZMAG


Michal Fric - marketing manager jezdí spoustu lidí. V porovnání tře‑ ba s Polskem, které je čtyřnásobně větší než Česká republika, by se če‑ kalo, že tam Harley-Davidson pro‑ dá čtyřnásobek motorek. Není to pravda, neprodá se tam ani dvoj‑ násobek. Z  toho jde vidět, že lidé u nás milují motocykly, mají rádi naši značku. S tím souvisí i to, že si motocykly různě upravují. Každý náš zákazník se chce odlišit, takže nepotkáte na silnici identický Har‑ ley-Davidson. Vždycky je motorka nějak upravená či odlišená.

pě. Vy sám jste aktivním motorkářem. Od kdy na motorce jezdíte? Na motorce jsem jezdil ještě před tím, než jsem nastoupil do Har‑ ley-Davidson. Řidičák na motorku jsem si udělal v době, když jsem byl na vysoké škole. Pak jsem si sa‑ mozřejmě musel koupit hned mo‑ torku. Pár let jsem odjezdil, potom přišla rodina, takže motorka šla tro‑ chu stranou.

Probíhá komunikace i s ostatní- Kdy jste motorkám naplno podmi divizemi, například s tou ame- lehl? rickou? To vám řeknu úplně přesně. Do Určitě. My jsme vlastně globální Harley-Davidson jsem nastoupil brand, ale s  lokálním přístupem v červenci 2010. V  srpnu samého k  zákazníkům. To znamená, že se roku jsem si v Americe prošel nejen potkáváme docela často a samo‑ naše ústředí, ale i muzeum a po‑ zřejmě denně probíhá i e-mailová tkal jsem tam Billa Davidsona. V tu komunikace. Připravují se globální chvíli jsem si říkal, co už můžu mít záležitosti pro Evropu s  tím, že ka‑ více ve spojení s touto značkou. Byl ždý region si je pak podle potřeby jsem rád, že pracuji pro ikonickou upraví. U nás je kupní síla samozřej‑ značku a hned po měsíci jsem po‑ mě trochu jiná než v západní Evro‑ tkal naši ikonu. Tehdy mě to zcela

BYZMAG 11


Michal Fric - marketing manager pohltilo.

šený spolujezdec srovnávat a vyva‑ žovat v zatáčce.

Jezdí někdo z vaší rodiny? Myslíte, že vám vaše aktivní zkuSvezu své děti, když chtějí. A chtě‑ šenosti s  motorkou pomáhají i jí docela často, takže se jim to asi při vaší práci? už hodně líbí. Když se ujišťuji, že je vše v  pořádku, tak vždycky vidím Stoprocentně. Myslím, že kdybych úsměv na tváři. To jsem viděl jak u nepoužíval naše produkty, tak bych mých dětí, tak u mé manželky. mohl jen těžko předávat informace třeba novinářům a těžko bych se Nemá o vás manželka strach? mohl bavit se zákazníky. Aktivně se podílím na našich akcích tím, že Já myslím, že mi věří, když řídím. Už s nimi komunikuji. Fungujeme jako jsem ve věku, kdy se člověk trochu tým, který jim půjčuje naše testo‑ zklidní. Snažím se dávat pozor a vací motorky. Myslím si, že pokud myslet za druhé, aby se nestalo, že chcete někoho zapalovat, musíte když pojedu po hlavní silnici, tak sám hořet. Bez toho to nejde. mě někdo srazí z vedlejší silnice. Cestujete na motorce? Kdybyste si měl vybrat, jestli jezdíte raději sám nebo se spolu- Ano, jedním z benefitů mé práce je jezdcem, co by to bylo? i to, že mohu cestovat na motorce. Pořádáme různé akce pro novináře Určitě sám. Člověk si to více užije a po celém světě. Teď jsem byl třeba víc si dovolí, protože má jinak těži‑ na Tenerife, kde jsme představova‑ ště. Motorka se tím pádem chová li náš nový model Sport Glide. No‑ více předvídatelně. Není nic horší‑ vináři měli možnost vyzkoušet si ho, než když vás začne méně zku‑ naše stroje a doprovázím je u toho

12 BYZMAG


přímo já.

Motorkář v Africe? Není to spíše rarita?

Jakou zemi byste doporučil motorkářům pro cestování? Vůbec ne. Třeba v okolí Kapského města je to naprosto běžné. Máme Já osobně mám hrozně rád Čechy. tam dokonce i dealera, který má i Ačkoliv u nás není úplně ideální půjčovnu. Jezdí tam hodně turistů povrch vozovek, tak mohu doporu‑ z  celého světa, takže je nejlepší si čit cesty třeba kolem Sázavy nebo tam půjčit motorku a udělat si hez‑ kdekoliv, kde se to trochu vlní. Asi ký výlet na pobřeží. můj nejlepší zážitek byl ale v  jižní Africe. Ta kombinace oceánu a hor Jakou motorku byste doporučil byla perfektní. pro cestovatele? Co by měla splňovat? >>

BYZMAG 13


Michal Fric - marketing manager Určitě bych doporučil jeden z na‑ šich touringů, což je vlastně ulti‑ mativní komfort na cestách. Máte tam pohodlí, navigaci i hudbu, což je skvělá věc na našich motorkách. Mají i kufry vhodné na delší cesty. Spolujezdec má pohodlné křeslo, takže s některým z těchto modelů můžete ráno vyrazit a ještě v  ten samý den dojet k moři, aniž by vás z toho třeba bolela záda. Jsou nějaké technologické trendy v moto průmyslu? Kam se posouvají současné motocykly? Kvůli evropské legislativě jsou vel‑ mi tvrdé emisní limity. Některé stro‑ je jsme kvůli Euro3 museli vyřadit z naší produkce, ale to se týká téměř všech motocyklových společností. Ten trend je tedy určitě směrem ke snižování emisí, což není vždy ide‑ ální pro naše zákazníky. No a pak je to určitě otázka bezpečnosti. Každá motorka musí mít ABS, to znamená, že to jde tím směrem, aby jezdec měl co největší bezpečí a kontrolu nad motorkou.

14 BYZMAG

Co třeba motorkářské vybavení? Soustředí se Harley-Davidson i na tento segment? Ano, oblečení a doplňky jsou důle‑ žitou částí našeho businessu. Výho‑ dou je to, že oblečení je funkční ne‑ jen pro jezdecké účely, ale i pro ty společenské. Z motorky se tak klid‑ ně můžete hned vydat do dobré re‑ staurace a neuděláte žádnou ostu‑ du. Kdo si u nás koupí motorku, tak pak musí mít ideálně hned i bundu, tričko nebo košili. Je to taková po‑ vinnost. Díky tomu, že lidé cestují po celém světě, tak když někoho potkáte v  tričku Harley-Davidson, hned se s ním dáte do řeči. Máte vy sám nějaké motorky? Budu upřímný, měl jsem jen jednu motorku a tu jsem prodal. Moje po‑ zice však vyžaduje i to, že se musím o motorky starat, takže mám na starosti každý rok minimálně šest nových modelů. Nevyplatí se mi tedy kupovat vlastní. Navíc bych si musel koupit minimálně tři, proto‑


Michal Fric - marketing manager že každá je vhodná na něco jiného. Ale tím, že se starám o nové modely, tak si mohu užívat tohoto benefitu si ji kdykoliv vzít a jet na ní z práce domů. Jezdíte na motosrazy? Dříve jsem nejezdil, protože jsem v té době měl z toho možná trochu obavy. Měl jsem strach, že tam ne‑ budu vítaný, protože jsem jezdil na konkurenční značce. Dnes už ale vím, že ten strach byl úplně zbyteč‑ ný. Kdysi jsem se zúčastnil spanilé jízdy Harley-Davidson a dnes již jezdím primárně pracovně. Komu‑ nikuji s  našimi zákazníky a snažím se zjistit jejich potřeby a naslouchat jejich připomínkám. Je ještě nějaká destinace, kam byste se rád podíval na motorce? Láká mě hodně jižní Amerika, tak‑ že bych se tam určitě rád podíval. Kdyby to bylo s  motorkou a ještě navíc s tou naší, tak by to byla nej‑ lepší možná kombinace.

Je i ve Spojených státech tak silná fanouškovská základna jako tady? Ano, obrovská. Jednou jsem se tam na jedné akci bavil s kolegou no‑ vinářem z  Maďarska. Popisoval mi svou cestu na nejjižnější cíp Ame‑ riky a říkal, že snad 90 % všech mo‑ torek, které potkal, byly od Harley‑ -Davidson. Ta základna je tam tedy opravdu silná. Každoročně jezdíte i na Motosalon. Jaké chystáte novinky, které představíte? Chystáme ukázat horké novinky, která ještě nebyly živě v  Čechách představeny – modely Iron 1200 a Forty-Eight Special. Ukážeme i upravené modely Battle of the Kings, což je soutěž dealerů o pře‑ stavbu našich motocyklů. A bude tam i dalších 19 motocyklů, kte‑ ré byly představeny vloni v  srpnu. Návštěvník tak uvidí pohroma‑ dě opravdu ty nejnovější modely. Bude tam navíc i naše „garáž“, kde

BYZMAG 15


Michal Fric - marketing manager ukážeme i naše oblečení a doplňky. Harley-Davidson Motor Company, které se uskuteční v Praze v červen‑ Co ženy a motorky? Setkal jste se ci. Je to celkem unikátní akce, pro‑ se ženami-zákaznicemi? tože dostat ji sem nebylo jen tak. Tyto oslavy výročí totiž proběhnou Setkal a musím říct, že jim to na mo‑ po celém světě jen dvě. Samozřej‑ torkách ohromně sluší. Když ženy mě ta první je v Milwaukee, což je jezdí kvůli tomu, že je to baví, a ne sídlo Harley-Davidson. Druhé místo kvůli svým partnerům, tak jsem za je právě Praha. Očekáváme příjezd to strašně rád. I my se snažíme ženy zhruba 100 000 lidí z celého světa. na motorky přilákat a některé jsou Jsou zde zájemci z  Austrálie, Me‑ určeny primárně jim. xika nebo Indie. Takže určitě bych rád všechny na tuto akci od 5. do 8. Dalo by se říci, že motorkář má července pozval. vlastní životní styl? Ano, je to tak. Může být lákavý i fakt, že pro spoustu lidí je to takový útěk z reality. Můžete mít těžký den v práci nebo doma. Pak si sednete na motorku a za hodinku máte na‑ prosto vyčištěnou hlavu a přijdete jako nový člověk. Opravdu je to o tom, že si člověk udělá chvíli sám pro sebe. Na co se mohou fanoušci těšit? Rád bych zmínil oslavy 115. výročí

16 BYZMAG

Děkuji za rozhovor.

Text: Michal Svoboda Foto: Tino Kratochvil Vytvořeno ve spolupráci: BVV www.bvv.cz Foceno v prostorách Merlot d’Or www.merlot.cz Produkce: Dita Brančíková a Michaela Lejsková


BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz E L E K TR O N I C KÝ M AGA Z Í N

BYZMAG 17


Královské Café

Královské Café s nádechem doby císaře Františka Josefa Mariánské Lázně oplývají nezaměnitelnou atmosférou poklidu. Léčivé prameny, nádherné parky a krásné hotely zde doplňují i příjemné kavárny. K těm nejhezčím, které svým stylem navíc upomínají na slavné období lázní z  dob vlády císaře Františka Josefa, patří Café Imperial.

Vznosný styl kavárny je dán celko‑ vým laděním interiérů královské‑ ho hotelu Danubius Health Spa Resort Imperial **** Superior, kte‑ rý má nádherný výhled na hlavní park západočeských lázní. Hotel byl postaven na místě původního léčebného domu s názvem Kaiser von Oesterreich. Společně s novým léčebným oddělením, spa centrem Neapol a historickým lázeňským resortem Hvězda tvoří Imperial královské trio – dokonalou destina‑ ci pro lázeňskou dovolenou. 

spojuje historický interiér laděný do lehké růžové, syté oranžové, červe‑ né a zlaté, ve spojení s čistoskvoucí bílou.  Barevnost prostoru nako‑ nec dorovnává kontrastní ebenově hnědá na moderním nábytku s his‑ torizujícími prvky. Světlé prostře‑ dí umocněné jemným osvětlením, stejně jako vzdušnost prostoru navozuje už během prvních chvil pozitivní atmosféru. Komfortní po‑ sezení vám pak dá pocítit pohodlí, jaké zažívali členové královských rodin, kteří se v  Mariánských Láz‑ ních kdysi setkávali.

Café Imperial už při příchodu okouzlí noblesou, která vkusně V unikátní kavárně v centru Mari‑

18 BYZMAG


ánských Lázní si vychutnáte každý šálek kávy a kávových specialit, ob‑ laží vás ale i nabídka voňavých čajů a různých nealkoholických nápojů. Máte-li ale chuť na sklenku dobré‑ ho vína, nebo nějaký ten likér, pak i v tomto ohledu se v Café Imperial ocitnete na správném místě. Kavár‑ na zaujme také milovníky sladké‑ ho pokušení, zvláště ty, kteří rádi ochutnávají domácí dezerty.

taneční a pěvecké večery. Po ob‑ čerstvujících procházkách parky a okolními lázeňskými lesy a nejrůz‑ nějších léčebných kúrách přijde jistě vhod trochu si v Café Imperial odpočinout a načerpat síly nejen báječným pohoštěním, ale také mi‑ lým kulturním rozptýlením. Na ta‑ kové příjemné chvíle se pak dlouho nezapomíná.  

Skvělou atmosféru prostoru a vy‑ nikající chuť nápojů a zákusků do‑ plňují v Café Imperial pravidelné Foto: Archív

BYZMAG 19


20 BYZMAG


Domeq

Andrea Tkačuková o Foreigners a developerském projektu v Brně Domeq Uběhl již nějaký ten čas od té doby, co jsme si Andreou Tkačukovou povídali o Foreigners. Jak si firma stojí dnes? Co se stalo nového? Přečtěte si zajímavý rozhovor o Foreigners a o novém brněnském developerském projektu Domeq, který společnost obsazuje, s kým jiným než opět s Andreou Tkačukovou.

Líbí se mi, když se po čase vrátím k dřívějším rozhovorům a zjistím, že se podnikání daří, že roste. Stejně tak je tomu ve vašem případě. Pochlubte se, co jste za tu dobu ve Foreigners zvládli? Za dobu skoro 2 let jsme našli fran‑ šízanta pro region Ostravy a Brati‑ slavy. Také jsme oddělili centrálu od Brna, protože sídlíme ve stejné kanceláři a porady jsme mívali do‑

tům, které se za tu dobu rozjely, a tým na centrále se rozrostl. Získali jsme exkluzivní obsazování deve‑ loperského projektu Domeq v Brně, ve spolupráci s firmou CTP. Je to velký hráč na poli stavby a provo‑ zování nebytových prostor a toto je jejich první rezidenční projekt, na který si přizvali nás. Rádi bychom z Domqu udělali místo setkávání mezinárodní komunity, proplétá‑ ní s Čechy, prostě přátelské místo,

hromady. Od ledna jsme se rozhod‑ kde se dobře žije a pořád se tam li se oddělit, více se věnovat projek‑ něco děje. Můj byznys partner Voj‑

BYZMAG 21


ta se věnuje ještě dalšímu projektu, koupili jsme nájemní dům v Brně a on teď řeší rekonstrukci a následný rozprodej bytů. Já tak po očku při‑ hlížím a něco odsouhlasím nebo se ohradím, že takhle ne. Také jsme rozšířili spolupracující fir‑ my, protože se vzhledem k situaci na trhu začalo více řešit zaměstná‑ vání cizinců, takže nám přibyly fir‑ my, kterým pomáháme s imigrační agendou, jako jsou např. i zaměst‑ nanecké karty.

22 BYZMAG

Projekt Domeq zní velmi zajímavě. Jak si v současné době stojí? Proč si firma CTP vybrala zrovna vás? Stojíme si velmi dobře. Měli jsme málo času od navázání spoluprá‑ ce a otevření Domqu, takže nebylo jednoduché prorazit s tímto - pro Brno - novým konceptem, ale klien‑ ti si bydlení v Domqu velmi chválí a jsou spokojení. CTP v Brně vlastní a provozuje průmyslové parky, busi‑ ness centra i hotel a staví zde nově


Domeq i kanceláře Vlněna. Mají ve svém portfoliu nájemce jak z ČR, tak ze zahraničí a znají za 20 let na českém trhu jejich potřeby. Jedna z nich je zajistit ubytování pro zaměstnance. Domeq je místo, které spojuje ko‑ leje a rezidenční bydlení, takže se počítalo, že ke studentům ze zahra‑ ničí se tu objeví časem startupy či zaměstnanci ze zahraničních spo‑ lečností. A tak se také děje. Jelikož reality pro cizince je naše speciali‑ zace a Foreigners vzniklo tak troš‑ ku startupově, spojilo se CTP s Fo‑ reigners. Mimochodem, gratuluji k první zahraniční franšíze. Z  jakých důvodů shledáváte tento způsob spolupráce jako nejlepší? Plánujete expandovat i do jiných zemí?

ku a je to pro něj nový svět. Samo‑ zřejmě způsob vykonávání služby a administrativa se v každé zemi liší, ale ten základ je stejný. Mám ráda malé podnikání, kdy je dotyčný přímo zodpovědný za své výsled‑ ky a za to je placený. A pak roste. Umím předat zodpovědnost a vím, na koho se spolehnout a na koho ne. Nejsem kontrolovací typ, spíše podporovací a asi z toho plyne, že jsme nikdy neuvažovali o tom, že bychom se rozšiřovali jako naše vlastní pobočky. Moc mě těší, když vidím, když naše franšízové poboč‑ ky rostou, jak je práce baví a napl‑ ňuje. Teď konkrétně tedy bohužel řešíme změnu naší spolupráce na Slovensku, protože se situace mezi 2 jednatelkami změnila a možná budeme hledat franšízu znovu.

Děkujeme za gratulaci. Ten koncept je uchopitelný skoro v každé zemi stejně. Respektive cílová skupina je velmi podobná a má stejné potře‑ by. Vždy je to někdo, kdo se stěhuje do země, kde neví, jak co funguje, často nerozumí zvyklostem, jazy‑

Ptala jsem se minule a zeptám se i nyní. Ovlivnil už příval migrantů nějak vaše podnikání? Počítáte s případnými novými programy určenými přímo pro ně? Jak se vy, coby osoba z branže, na tuto problematiku díváte?

BYZMAG 23


Domeq Ne, od minula se nic nezměnilo. kteří si spoustu věcí u nás chválí, a Žádní klienti z tohoto přívalu nám to i Evropani, a taky když cestuji a nepřibyli nebo o tom nevím :) těším se zpátky domů, i když se tu na mne nikdo na ulici moc neusmí‑ Já mám v tomto rozporuplné poci‑ vá. ty. Ty pramení z toho, že nevím, kde je pravda. Nevím, za jakým účelem S žádnými programy zatím nepočí‑ sem kdo chce přijít, a je nemožné táme. Snažíme se dělat co nejlépe se dohledat neafektované pravdy. naši práci, pokud nás někdo z mi‑ Ale určitě nejsem pro masové při‑ nisterstva pozve k nějaké pracovní jímání migrantů. Pokud by to vláda skupině, která dělá takové progra‑ schválila, tak je potřeba vymyslet my, tak se rádi zapojíme, ale jinak nějakou výměnu. Dobře, my vám sami máme práce spoustu, protože dáme toto a vy nám dáte toto. Ne‑ pořád vymýšlíme něco nového. lze chtít útočiště zadarmo a nechat si to dlouhodobě platit. A pokud Jaké jsou vaše plány do budoucdomluvu dotyčný neplní, tak tu na? podporu nemá dostat a nemá tady co dělat. A taky určit pravidla, že Pokračovat ve výše zmíněných akti‑ toto jsou zvyklosti u nás a pokud vitách a rozšiřovat portfolio na další zde chceš žít, tak je respektuj. Věřím, rezidenční projekty i v jiných měs‑ že většina lidí chce pracovat a při‑ tech. Chci taky více pracovat na ne‑ spívat prostředí, kde žije. Zároveň ustálém vzdělávání našeho týmu, to vnímám jako určitou příležitost, aby se jim dobře pracovalo a měli abychom si my Češi uvědomili, co skvělé výsledky s fajn atmosférou v všechno tu máme, jak si tady žije‑ kanceláři. Pro někoho to může vy‑ me a začali si více vážit sami sebe i padat, že se to u nás děje samo, ale ČR. Já si tuto vděčnost vždy uvědo‑ není to tak. Je za tím spousta práce mím právě při povídání si s cizinci, a výběr těch správných lidí.

24 BYZMAG


Zajímá mne Moravskoslezský regi‑ on, kde je zájem o rozvíjení regionu a přilákání talentů. Je to můj rodný kraj a ráda uvidím, že může naše agentura přispět k jeho rozvoji. A chci spolupracovat s více meziná‑ rodními firmami, protože to, co na‑ bízíme takto komplexně a lokálně, nikdo jiný na trhu pro jejich zahra‑ niční zaměstnance nenabízí.

vit na konci roku 2019 10 let od vzniku myšlenky naší agentury. Na to se moc těším.

Děkujeme za rozhovor.

Text: Jana Albrechtová V neposlední řadě chci skvěle osla‑ Foto: Archív

BYZMAG 25


Daňová svoboda

Den daňové svobody Den daňové svobody představu‑ je jednoduchou a srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v eko‑ nomice. Jde o pomyslnou hranici v kalendářním roce, která ho rozdě‑ luje do 2 období. V tom prvním ob‑ dobí pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Pak nastává den daňové svobody, od

26 BYZMAG

kterého vyděláváme pouze sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme dle vlastního uvážení. Přesné datum Dne daňové svobo‑ dy se může mírně lišit. Záleží na po‑ užité metodice výpočtu. V České re‑ publice ho vyhlašují zpravidla dvě instituce. Liberální institut při svém výpočtu vychází ze zdrojových dat


Daňová svoboda Organizace pro hospodářskou spo‑ lupráci a rozvoj (OECD). Metodika je založená na porovnání veřejných výdajů státu s hrubým domácím produktem vyprodukovaném v da‑ ném roce. Jinými slovy na tom, kolik stát pře‑ rozdělí z každé koruny, která se v daném roce v ekonomice vyrobí. Metoda výpočtu poradenské spo‑ lečnosti Deloitte zase rozděluje rok na dvě části v poměru odpovída‑ jícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důcho‑ du. Zásadní rozdíl je tedy v tom, že zatímco první metodika bere v po‑ taz výdaje státu, druhá je založena na jeho příjmech.

daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii a Lucembursku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku. Dle vyjádření hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka hrála roli poměrně značná spousta změn v daňovém systému. Zvýšilo se např. daňové zvýhodnění na prv‑ ní dítě, začaly platit nižší výdajové paušály pro podnikatele a zpřísnily se podmínky pro získání daňového bonusu.

Výběr daní navíc v letošním roce kromě uvedených změn ovlivní také již dříve zavedené kontrolní hlášení a postupně nabíhající elek‑ tronická evidence tržeb. Aniž by se zvýšily sazby, roste díky efektivněj‑ V roce 2018 budeme dle metodiky šímu výběru celkové inkaso daní a výpočtu společnosti Deloitte pra‑ tedy i indikátory daňového břeme‑ covat na odvod daní 174 dní, tedy ne jako je den daňové svobody. o jeden den více než loni. Den da‑ ňové svobody tak letos připadá na 23. června 2018. Pro srovnání spo‑ lečnost uvádí, že podobně na tom budou také Nizozemci, Němci a Text: Iva Grácová Slovinci. Nejvíce dnů v roce budou Foto: Pixabay

BYZMAG 27


Dobyté území

Radim Pařík 28 BYZMAG

Delta Capital, a.s.


Udržitelná rychlost

Udržitelná rychlost Radim Pařík, předseda představenstva Delta Capital, a.s., popisuje v pátém dílu série o tom, jak se nemá postupovat při řízení firem, chyby v uvažování některých manažerů při hledání rychlosti jednotlivých procesů k dosažení udržitelnosti firem. Procesy jste nastavili dobře. Ekono‑ mika roste. Byznysu se daří. Máte nápady, jak se dále rozvíjet. Jste je‑ den tým. Vaše firma je skvělá. Tu a tam zaslechnete, že kdesi v dáli, jak jsou ty tmavé lesy a bažiny, je někdo. Někdo, a je jich více, kdo se skrývá ve stínu. Někdo, na koho nevidíte. Někdo, kdo je lovec, pre‑ dátor. Někdo, kdo žije z kořisti. Ně‑ kdo, kdo svou kořist uštve. Někdo, kdo baží po krvi. Někdo, kdo nahá‑ ní strach. Někdo, o kom se nemluví. Ale vaše firma je jako pevnost. Silná, pevná, plná skvělých lidí, kteří vědí, co dělat.

běžné. Dějí se s tím nejlepším úmy‑ slem zajistit vlastní firmu a její roz‑ voj, a vaše firmy je bezpochyby také dělají. To, co jedněm může připadat jako loupež a podpásovka, to těm druhým připadá jako běžný byzny‑ sový postup. Útočí se všude. Přebí‑ rají se zákazníci, zakázky, útočí se cenou, reklamou, výhodami, věcmi zdarma, vylupují se stáje tak, že se slibuje více benefitů, více dovolené, více vzdělávání i více zlaťáků.

Jedna věc je v tomto kontextu za‑ jímavá a věřím, že mi laskavý čte‑ nář dovolí krátkou odbočku. Dneš‑ ní doba je rychlá. Rychle se vyrábí. Rychle se investuje. Rychle se čtou V  tržním prostředí, ve kterém se zprávy. Rychle se určuje v superstar, všichni pohybujeme, jsou útoky kdo bude příští superstar. Rychle BYZMAG 29


Udržitelná rychlost se rozhoduje [ačkoliv rozhodování je rychlé vždy v rámci parametrů srovnatelných firem]. Rychle roste ekonomika. Rychle rostou mzdy. Dokonce i nejvíce sledované fil‑ my na internetu se vybírají rychle a rychle se dají i shlédnout [rozu‑ měj, že obvykle netrvají déle než 5 minut]. V  té samotné rychlosti u všeho a nad vším, ze které se sta‑ lo další přikázání, protože ti, kte‑ ří nemají geneticky zakotvenou rychlost, protože vyrůstali v  době, kdy doručení vzkazu trvalo jeden superrychlý den prostřednictvím telegramu, se snaží rychle dohnat ty, kteří rychlost sáli spolu s mateř‑ ským mlékem z  mobilního a inter‑ netového prsu. V té rychlosti kolem dokola se zapomíná na jednu ex‑ trémně důležitou věc: udržitelnost. Udržitelná ekonomika. Udržitelný růst. Udržitelné zážitky. Udržitelné firmy. Udržitelné firmy, udržitelná pracov‑ ní místa, udržitelné hodnoty, udr‑ žitelný pytlík plný zlaťáků nemusí vždy korespondovat s rychlostí, ač‑

30 BYZMAG

koliv [ekonomická] evoluce mno‑ hokrát potvrdila, že „ne velký malé‑ ho, ale rychlý pomalého sežere“. A jak se tak zrychlují všechny činnosti, dokonce i přísun a množství zlaťá‑ ků, nabídne se klidně úvaha, že lep‑ ší stříbrňáky v hrsti než zlaťáky na střeše. Stává se, že lesk zlaťáků ošálí zrak těm, kteří by měli hlídat udržitel‑ nost a udržitelný růst firem a v tom rychlém myšlení o rychlejších pro‑ cesech, rychlejších investicích, rychlejších změnách, rychlejších vývojích i rychlejších zážitcích za‑ pomenou na to, co je pro udržitel‑ nost, rozvoj a obranu firem oprav‑ du kruciální. Rychle zapomenou, nebo lépe ještě rychle zapomněli na člověka. Rychlý útok na vaši fir‑ mu vymýšlejí ti, kteří se schovávají ve stínu temných bažin a vy jste je při tom rychlém rozhlížení přehléd‑ li. A pokud se vám stalo, že se obje‑ vili predátoři, kteří se snaží vyloupit vaši firemní pevnost, rozhlédněte se o něco pomaleji a o něco peč‑ livěji. Co jste v  té rychlosti urychli‑


Udržitelná rychlost li příliš? Na koho jste v té rychlos‑ čí chuť na stříbrné jste neviděli pro ti zapomněli? Kdo otevřel bránu rychlý záblesk zlaťáků? A není těch do pevnosti nebo označil tajnou stříbrných nakonec 30? chodbu z venčí na vaše nádvoří? A

Radim Pařík (37) je CEO Delta Capital, a.s. a současně CEO Security Ident Group a.s. [člen holdingu Delta Capital], člen advisory boardu nadačního fondu Start It UP! a PR PARTNERS. Investiční skupina Delta Capital je dlouhodobě aktivní v oblasti private equity. Zaměřuje se na projekty nejen v seed či start-up fázi, ale také v tradičních oblastech, které mají vysoký obchodní potenciál. Skupina působí ve více než 80 zemích světa. Hlavní pilíře Delta Capital tvoří Document a IT Security [Security Ident Group], Medical [Delta Medical Holding], IT/služby a průmysl 4.0 [Auris], dřevařský průmysl [Central European Woods] a inovativní start-upy. Součástí Delta Capital je i Delta Investiční společnost. Radim Pařík je bývalým členem top managementu skupiny Kaufland v Německu, v posledních letech působil jako místopředseda představenstva společnosti Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. Má 15ti leté zkušenosti z maloobchodu s prodejem, logistikou, expanzí, výstavbou, property managementem, technickým nákupem, restrukturalizacemi a rozvojem zaměstnanců. Je absolventem The Nottingham Trent University ve Velké Británii. Hovoří česky, německy, anglicky, polsky a znakovým jazykem. Mezi jeho záliby patří karate, basketbal, squash, vaření a cestování.

BYZMAG 31


Homeopatie s Kryštofem Látalem: Kryštof se rozhodl, že na invalidní vozík nechce, a tak se vyléčil sám pomocí homeopatie Kryštof Látal si prošel několika svými vlastními projekty, než zakotvil u své srdcovky homeopatie, přesněji řečeno Homeopatie s Kryštofem Látalem. K homeopatii jej přivedl zejména jeho vlastní zdravotní stav, kdy nejdříve pomohl sám sobě od silného revma a pokročilé artrózy, zkrátka a dobře zahodil francouzské berle a řekl ne invalidnímu vozíku. Jak se dá přeprogramovat chybné nastavení v hlavě, aby podle toho začalo správně fungovat i tělo? Kryštof se o tom, a nejen o tom, v tomto rozhovoru široce rozpovídal.

32 BYZMAG


Homeopatie s Kryštofem Látalem Kryštofe, prošel sis již několika svými vlastními projekty, např. Dáme dotace EU, Pojď se mnou... Homeopatie, ve které se ti, jak vidno, velmi dobře daří. Je to však zcela něco jiného než dotace či poradenství při koupi nemovitých či movitých věcí. Co u tebe způsobilo tento obrat o 180 stupňů? Je pozoruhodné, že hlavním tvým záměrem bylo vždy pomoci druhým. Potřeba pomáhat lidem pro mě vždycky byla důležitá. Nepasuji se do role spasitele, nicméně když se zamýšlím nad tím, co všechno jsem dělal a vytvářel, tak skutečně tohle všechno mělo jeden společný jme‑ novatel, pomoc druhým, kteří si o to řeknou a podporu těm, kteří o podporu požádají. Můj příběh se začíná psát už zdravotnickou ško‑ lou, kterou jsem studoval 7 let v oboru diplomovaný zdravotní la‑ borant. Tahle škola mě naučila po‑ psat snad všechny chemické děje v těle od hematologických, baioche‑ mických imunologických až po ty

genetické. Pokud člověk nemá rád sám sebe, jeho vlastní tělo jej může začít ničit… Všechno mi dávalo smysl, až na jednu věc. Proč v nemoci k chemic‑ kým změnám v těle dochází, kde je ta příčina, ten prapůvod nemo‑ ci. Pokládal jsem si otázky, co nám má nemoc říct a jestli je správně, když ji medicína jen potlačuje, aby nebyla slyšet. Uvědomil jsem si, že je naopak podstatné nemoci umět naslouchat a snažit se ji porozumět. To už západní medicína neumí. V té době, takřka od konce základní školy, jsem měl silné revma a po‑ kročilou artrózu, danou autoimu‑ nitně, chodil jsem jen s obtížemi o francouzských berlích. Tehdy jsem se psychosomatikou nebo homeo‑ patií ještě nezaobíral, přesto jsem si uvědomoval jednu věc. To, co se mi projevovalo jako autoimunita - tzn., že mé vlastní buňky ničily mé tělo, to stejné se mi odehrává s trochou nadsázky v hlavě. Zjednodušeně

BYZMAG 33


Homeopatie s Kryštofem Látalem řečeno, zažíval jsem pocit sebe od‑ mítání, někdo by řekl až velké ne‑ sebelásky. Věděl jsem, nebo jsem si byl dokonce jistý, že mezi tím, co žiju a jaký život žiju, a tím co se mi somatizuje, projevuje na těle, je velká souvislost. Autoimunitní nemoc jako klíč k pochopení sebe sama. Že mé tělo mi jasně říká: něco ve svém životě děláš špatně, a proto‑ že to nevidíš a nejsi schopen změ‑ ny, tak já ti to ukážu v podobě au‑ toimunitní nemoci. Tuhle souvislost jsem znal. A přestože mi bylo často hrozně a někdy jsem nemohl cho‑ dit ani o těch berlích, nebyl jsem schopný o svých bolestech na duši mluvit. Věděl jsem, že tam jsou, ale jejich odkrytí pro mě bylo mnohem bolestivější než to, když mě bolelo celé tělo. Každopádně, na přelomu střední a vyšší zdravotnické školy jsem začal studovat homeopatii. Toužil jsem objevovat hlubší příčiny nemocí.

34 BYZMAG

Nemoc je nutné nejdříve pochopit. Homeopatie mi je blízká právě v tom, jak vnímá pojetí zdraví a ne‑ moci. Je schopna vnímat lidský pří‑ běh ve všech jeho aspektech a dívat se na příčinu nemoci jako na legi‑ timní klíč k uzdravení. Tzn. nejdřív nemoc musíme pochopit a až pak ji „odložit". Pouhým potlačováním jejich projevů, tak jak to často řeší klasická medicína, to nejde. Přes‑ to všechno, je její postavení velmi důležité. Vždycky říkám, že každý léčebný směr má své místo. Ať už je to homeopatie, čínská medicína, západní medicína nebo například reiky. Všechny tyto léčebné metody leží v jedné rovině a na nás je, aby‑ chom se svobodně rozhodli v da‑ nou chvíli pro tu nejlepší pro nás. A tak jsem jezdil do Brna na homeo‑ patickou fakultu celé 4 roky. Abych se homeopatii naučil a byl schopen skrze její principy, lidem pomáhat k uzdravení.


Schopnost mluvit o problémech a dotknout se jich. Homeopatie vyžaduje aktivní pří‑ stup od pacienta, který je v léčbě rovnocenným partnerem homeo‑ patovi. Nevyžaduje, aby ho ho‑ meopat někam táhl, nestaví se do pasivní role oběti. Homeopat je průvodce, který ukazuje cestu, po které se může klient vydat. A je jen na klientovi, jestli se po ní rozhod‑ ne jít Pro mě osobně je stěžejní čás‑ tí homeoterapie, schopnost mluvit o svých problémech a dotknout

se jich. Čeho se nejvíc obáváme a máme z toho strach, tak to jsou prá‑ vě ty věci, které je potřeba vynořit na povrch a začít s nimi pracovat. Bolí to, není to lehké, ale je to ne‑ zbytné. Já jsem toho dlouhou dobu nebyl schopen. A čím déle jsem če‑ kal, tím se můj zdravotní stav zhor‑ šoval. Jednoho dne jsem se musel rozhodnut. Buď takhle budu po‑ kračovat dál a ke třicítce mě čeká invalidní vozíček, jak mi doktoři predikovali. Nebo se postavím na vlastní nohy, odrazím se ode dna a začnu ty zátěže, které mě ke dnu

BYZMAG 35


táhly postupně odhazovat. A tak jsem přišel, bylo to zrovna na letní homeopatické škole za svou lek‑ torkou a říkám ji, že potřebuji po‑ moct. Už tohle pro mě bylo zásadní rozhodnutí spojené s emocemi. Do té doby jsem si totiž nedokázal o pomoc říct. Bál jsem se ukázat svo‑ ji slabost a čím víc jsem ji zakrýval, tím víc jsem se slabším stával.

konfrontovat, nastavit si zrcadlo. Homeopatikum je takovým vnitř‑ ním zrcadlem, nese se sebou infor‑ maci, toho, co klient žije a prožívá. S tím, jak jsem mluvil o svých pro‑ blémech, které jsem nebyl schopný do té doby řešit, tím postupně za‑ čaly mé záněty ustupovat. Někdy to bylo až zázračně rychlé. Pamatuji si, jak po jednom proplačtěném seze‑ ní jsem se postavil na nohy a najed‑ Strachu se člověk musí postavit. nou jsem necítil bolest, kterou jsem do té doby žil v každém okamžiku. Podobné se léčí podobným. To, z Věděl jsem, že tuhle sílu moje tělo čeho máme strach, s tím se musíme má a ta úžasná provázanost mezi

36 BYZMAG


Homeopatie s Kryštofem Látalem nemocí těla a „duše" chcete-li mysli, je velmi úzká. Byl jsem si jí vědom. Když se můj zdravotní stav začal zlepšovat, cítil jsem, že musím udě‑ lat další krok ve svém životě, a to je postavit se na vlastní nohy. Odstě‑ hoval jsem se od rodičů a začal žít nový život v Brně. S podnikáním je to jako v životě. Někdy je první láska na celý život. Mnohdy to tak však nebývá a život nás prvně profackuje, abychom si uvědomili hodnotu dobrého vztahu, abychom se poučili z chyb a nedělali jsme je v budoucnu. Úspěšné vztahy dnes často stojí na neúspěších minulých vztahů. Tak to prostě bývá. Stejně tak jako podnikání na mylných rozhodnutích. Bez nich by nebylo úspěchu. Jaké mylné kroky jsi musel udělat, než ses dopracoval k úspěchu? Přesně tak. Bez mylných kroků by nepřicházely úspěchy. To je věc, kterou jsem si uvědomil až nedáv‑ no. Hodně mě brzdil strach udělat

chybu. Bál jsem se pohnout z místa, protože jsem věděl, že to bude ne‑ dokonalé. Proto jsem na dlouhou dobu na jednom místě zamrzl. Teď už vím, že chyby přirozeně k pod‑ nikání patří a naopak, jsou žádoucí. Díky nim se totiž učíme, když udě‑ láme jeden krok vzad a dokážeme se z dané chyby poučit, můžeme udělat další dva kroky v před. A tak to funguje celý život. Když se zamy‑ slím nad tím, co všechno se mně nepovedlo, abych se dopracoval k tomu, kde jsem teď, mohl bych o tom napsat celou knihu. Jedna z těch nejpodstatnějších chyb, byl strach říct si o peníze. Nedokázal jsem odlišit pomoc od businessu. Často jsem lidem pomáhal a nic si za to neříkal. A čím víc jsem dával, tím víc si lidé brali. Teď už vím, že je v pořádku, někomu pomoct a dát tomu svou cenu. Jaké duševní a naopak tělesné bolístky lidi často trápí? Nakolik si je způsobujeme sami a nakolik za to mohou vnější vlivy? >>

BYZMAG 37


Homeopatie s Kryštofem Látalem Tím, jak jsem nastavený, si přita‑ huji klienty, kteří s mým názorem už rezonují. V mém případě je to myšlenka, že primárně nejdu lé‑ čit nemocná záda, nemocné srd‑ ce, ale nemocného člověka, který za mnou přichází. A daná nemoc, která ho trápí je „somatizací" tedy projevením jeho vnitřních a vněj‑ ších problémů, které není schopen řešit. Příznaky nemoci jsou pro mě vstupní bránou k problémům, kte‑ ré leží uvnitř. A já s klientem řeším právě to, co je uvnitř. Každá nemoc je svým způsobem psychosomatic‑ ká. Tzn. nic se neděje náhodou, a i když spadneme a poraníme si kole‑ no, které nás pak bolí a nateče, tak to že se nám něco takového stalo prostě s námi souvisí a pokud by‑ chom se po tom pídili, tak věřím, že uvědomělý klient by dokázal přijít na to, proč takový úraz měl, a neří‑ kal by tomu jen náhoda.

Přesně tak, všechno se vším souvisí. Člověka můžeme chápat jako uce‑ lený systém, který je složený z bio‑ -psycho-socio-spirituální a ener‑ getické složky. Z toho vyplývá, že nemoc vzniká ve chvíli, kdy je jedna nebo více těchto složek v nerovno‑ váze. A protože je člověk ucelený, navzájem propojený systém, tak ve chvíli, kdy je problém na úrovni jedné složky, začne se to postupně projevovat i na úrovních ostatních. V dnešním hektickém světě, tak jak jsme si ho nastavili my, ani nemá‑ me čas sami sebe poznat. Vždyť lidé pořád říkají, nemám čas. A kolik lidí, si během dne dokáže najít čas sám na sebe. Na své myšlenky a emoce. Málokdo. Jen ve spánku, skrze naše sny s nimi pracuje podvědomí, ale na vědomé rovině mnohdy ztrácí‑ me kontakt s tím, co žijeme. Každý den bychom si měli najít minimál‑ ně půl hodinu na to, abychom byli v klidu sami se sebou. Ve chvíli, kdy Často nakonec zjistíme, že všech- člověka něco trápí, je zacyklený ve no se vším souvisí. Jak je to mož- svém patologickém vzorci tak ani né? Jak to, že člověk sám sebe není možné, aby se z něho sám do‑ tak málo zná? stal. Pak je potřeba, aby o problému

38 BYZMAG


s námi mluvil nejlépe někdo druhý, třeba terapeut a ukázal klientovi cestu, jak se zase vrátit do zdraví. Čím hlubší vzorec nemoci jsme si vytvořili, tím obtížnější je, abychom sami našli cestu zpět. Jsi také comunity builderem projektu Podnikni to! Jak tobě osobně Podnikni to! ve tvém vlastním podnikání pomohlo?

jich přítomnosti rostu. A v přírodě jsou jen dva směry, buď něco roste, nebo zaniká. Jakub Tížek a Maxim Dužek mi tenhle růst umožňují. A to platí i v mých osobních vztazích. Obklopuji se lidmi, se kterými je pro mě setkání radost, ne starost. Vytvářím vztahy, které mě baví a to co do nich dávám, dávám svobod‑ ně. Mimochodem, díky Podnikni to! jsem si uvědomil, že podnikání je pomoc za peníze, bez nich by to byla charita. Ale i ta je někdy potře‑ ba. (smích)

Velké, nadčasové projekty, ke kte‑ rým Podnikni to! řadím, často vytvá‑ řejí silné osobnosti. Pro mě je důle‑ žité být s takovými lidmi v kontaktu. Nejen, že mě inspirují ale hlavně, a Text: Jana Albrechtová to je pro mě důležité, vím, že v je‑ Foto: Archív

BYZMAG 39


Nepoctivý nájemce

Lukáš Otys: "Přátelé mi říkají Lukášcukrář, ale cukrářem vlastně skoro vůbec nejsem." Cukrář Lukáš vlastně není vůbec cukrář, ale říká se mu tak. Je to politik. K cukrařině má však velmi blízko. Jednu krásnou cukrárničku spoluvlastní, jmenuje se Saint Tropez a najdete ji v Praze. Lukáš Otys, se kromě ochutnávání čokoládových pěn a punčových řezů, také věnuje politice. Co má politika společného s cukrařinou? Jaké trendy je potřeba v tomto oboru sledovat? Proč to bez cukru nejde a nikdy nepůjde?

40 BYZMAG


Lukáš cukrář Při prvním pohledu na vás jsem si říkala, že vypadáte spíše jako politik a ne cukrář. A ejhle, vy jste předsedou Karlovarské krajské organizace TOP 09. Každý má rád sladké a kdo ne, tak určitě ještě neochutnal zákusek z cukrárny Saint Tropez. Ale povězte mi, váš příběh, kterak jste se k cukrářskému oboru vlastně dostal?

dostat k alkoholu:) Dneska bych si ji dal asi jen ve vybraných cukrár‑ nách, tam, kde ji dělají z dobrých surovin. V tuhle chvíli mám vícero favoritů - zůstává dezert řízlý alko‑ holem - punčový řez děláme podle tradiční receptury a je vážně výteč‑ ný. Pak je to dezert nabitý čokolá‑ dou - "3 čokolády” z hořké, mléčné a bílé čokopěny - neznám lepší lék na nervy. U konkurence vítězí dort Přivedla mne k němu láska ke slad‑ Savoy! kému a touha podnikat. Jakmile jsem se dostal do Prahy, což bylo Jestliže nejste vyučený cukrář, hned po gymplu, tak jsem pocho‑ přikládáte v cukrárně doslova pil, že je to pouze o mně a mojí vůli ruku k dílu, nebo jste spíše vrchrealizovat své sny. A to se také v ním ochutnávačem? podobě vlastní cukrárny podařilo. Ale k tomu řemeslu - nejsem cukrář, Zatím jsem spíše ochutnavačem, jen jsem se té nálepky, kterou jsem než abych přikládal ruce k dílu. kdysi dostal od přátel Lukáš-cukrář Cukrařina je náročné řemeslo, přes‑ už nezbavil. né. Gramáže musí perfektně sedět, není to jako vaření, kde je výsledek Jaký zákusek jste měl nejraději uspokojivý, i když se udělá něco od jako dítě a jaký nyní? oka. Ale snažím se zlepšovat! Snad jednou naši zákazníci ochutnají i Dříve pro mě byl zákuskem číslo mé hříšně dobré výtvory! 1. koňaková špička, byla to jediná možnost jak se v i v útlém věku

BYZMAG 41


Jaké trendy je potřeba sledovat, dávají pouze tradiční makronky a aby se cukrářské řemeslo dále třeba vlastní čokoládu. Myslím ale, rozvíjelo? že by v Čechách takhle úzkoprofi‑ lový obchod nefungoval. Často hledám inspiraci v zahrani‑ čí, především ve Francii nebo Itálii. Když se řekne cukrárna, vybaví Všechno je ale hlavně o kvalitě a se mi kalorické tabulky. Je v cukčerstvosti surovin. Tohle je základ, rařině opravdu cukr nad zlato, bez kterého se nepohnete dál. Na‑ nebo to jde v určitých případech příklad makronky jsou stále velmi dnes skoro i bez něj? trendy. V Čechách jejich opravdový boom teprve očekávám. V zahra‑ Poctivá cukrařina se bez cukru ne‑ ničí potkáte jeden specializovaný obejde! Dá se nahradit různými sla‑ makronkový butik za druhým - pro‑ didly, ale pak je třeba změnit celou

42 BYZMAG


Lukáš cukrář recepturu, sladidla se chovají jinak než cukr… Poslední dobou se o cukru dost často mluví a dost často ve zlém. Podle mě je třeba dopřá‑ vat si ho s mírou.

zatím je to překvapení (smích) Být společníkem v cukrárně Saint Tropez je vaším splněným snem. Jaké další sny vám zůstávají zatím ještě nesplněny?

Spolupracujete s Nadačním fondem Kolečko. Jak moc blízko k Krom toho, že chci konečně zhub‑ sobě mají sladké dobroty a cha- nout, což říkám s nadsázkou, tak je rita? mým velkým snem, aby naše krásná země fungovala pro své svobodné Sladké dělá radost našim zákazní‑ občany, pro své akcionáře a neby‑ kům a já pak rád dělám radost těm, la jakousi rodinnou firmou plnou kteří to potřebují. Ne každý má v ži‑ loajálních zaměstnanců jednomu votě štěstí a já si moc vážím toho, šéfovi. To je i důvod, proč jsem se že patřím k těm šťastným. rozhodl jít do politiky, protože jen slova u dobrého dortu nestačí. Jaké akce pro charitu plánujete do budoucna? Pár akcí už vymyšlených máme, ale

Text: Jana Albrechtová Foto: Archív

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG 43


Ondřej Prášek Zakladatel Business Academy a konference GLORIOUS 44 BYZMAG


Ondřej Prášek

„Praktické znalosti se na našich vysokých školách moc nepředávají“ Začínal jako student strojírenství, po dvou letech si ale uvědomil, že si svou budoucnost v oboru neumí představit. Druhá volba Ondřeje Práška, zakladatele Business Academy a hlavního organizátora konference Glorious, padla na obor ekonomie, ze kterého následně získal bakalářský titul. Zkušenost s vysokoškolskou výukou ho ale od dalšího pokračování ve studiích odradila.

„Doufal jsem, že se mi konečně do‑ stane takové vzdělaní, na kterém budu moci něco stavět. Ale praktic‑ ké znalosti se na našich vysokých školách moc nepředávají,“ popisu‑ je Ondřej typické zklamání mileni‑ álů z dnešní konzervativní výuky, založené zejména na teorii. Svou frustraci na rozdíl od spousty dal‑ ších vrstevníků dokázal proměnit na snahu o změnu.

po pořadatele nespočtu vzděláva‑ cích akcí a konferencí pro studen‑ ty a veřejnost. „Často jsem zažil si‑ tuace, kdy my Češi vyzdvihujeme úspěchy zahraničních osobností a unikají nám úspěchy těch českých. Přitom máme plno inspirativních a úspěšných rodáků, jen se o nich to‑ lik nemluví,“ popisuje Ondřej další z podnětů, které ho přiměly konat.

Vizi lepšího Česka se svým týmem Vize lepšího Česka začal realizovat v roce 2014, kdy založil vzdělávací neziskovou or‑ Dnes 27letý Ondřej ušel dlouhou ganizaci Business Academy, spolek, cestu od studenta brněnského VUT jehož hlavním cílem a vizí je pro‑

BYZMAG 45


Ondřej Prášek pojovat vysokoškoláky s úspěšný‑ mi lidmi, kteří jsou mistry ve svém oboru, nechybí jim know-how a chtějí předávat svoji energii a zku‑ šenosti dál. „Na škole, kde jsem studoval, ten‑ krát neexistoval studentský spolek, co by podobné akce pořádal, a tak jsem si to po pár měsících vzal na starosti já. Mým cílem bylo pravi‑ delně zvát na školu zajímavé lidi z praxe, kteří ví, o čem mluví a mají schopnost to předat dál,“ líčí svou vizi ambiciózní mladý muž. Po tříle‑ té existenci Business Academy pro‑ běhlo 30 přednášek, které navští‑ vilo víc něž 4000 lidí. Dnes na akce nechodí pouze studenti, ale čerství absolventi, mladí profesionálové, podnikatelé i široká veřejnost. „Koncept Business Academy byl po‑ staven na dvou pilířích – na kvalitě přednášejících a na obsahu jejich přednášek. Zvolit téma, které by studenti vnímali jako přínosné, ne‑ bylo jednoduché. Trval jsem vždy na tom, že cílem musí být dosažení

46 BYZMAG

nějaké změny nebo zlepšení urči‑ té činnosti, kterou studenti využi‑ jí buď v budoucnu při podnikání aneb například v rámci školních projektů,“ popisuje Ondřej svůj pří‑ stup. Tři hodiny spánku a největší hvězdy na pódiu Za největší projekt pod vlajkou Bu‑ siness Academy se dá označit kon‑ ference Glorious, jejíž třetí ročník se koná začátkem května. Z původně studentské konference pro sto lidí se dnes stala největší byznys akce letošního roku, které se zúčastní takové osobnosti českého byzny‑ su jako zakladatel Socialbakers Jan Řežáb, jeden z nejbohatších Čechů Dalibor Dědek nebo jeden z  de‑ signerů interiérů Tesly Otto Fabri. Jak napovídá podtitul konferen‑ ce „Zvítězí ten, kdo vytrvá“, cesta k  dnešnímu úspěchu byla trni‑ tá. „Dopadlo to tak, že jsem měsíc a půl před konferencí spával každý den asi jen tři hodiny, a  to přímo


Ondřej Prášek v kanceláři na zemi. Holiče nebo ka‑ nosti a vytrvalosti, díky kterým se deřníka jsem nepotkal celé dlouhé vše daří dávat postupně do kupy,“ týdny, považoval jsem to tehdy za uzavírá Ondřej. ztrátu času,“ vzpomíná Ondřej na náročné přípravy loňského ročníku konference. Na pódium se tenkrát podařilo do‑ stat spoustu řečníků, které jen tak neuvidíte, například českého ma‑ nažera, podnikatele a filantropa Martina Romana, spoluzakladatele firmy Avast Software Eduarda Ku‑ čeru nebo Jana Mühlfeita, bývalé‑ ho prezidenta Microsoft Corporati‑ on pro Evropu. „Glorious je takové Text: Glorious zhmotnění obrovské vášně, urput‑ Foto: Oldřich Hrb

BYZMAG 47


Oldřich Lomecký Starosta městské části Praha 1 48 BYZMAG


Oldřich Lomecký

Původní profesní zaměření Oldřicha Lomeckého je technického charakteru. Absolvent elektroniky ČVUT působil jako elektronický konstruktér a ředitel obchodní divize v Tesle, následně jako ředitel několika dalších společností zaměřených na zahraniční klientelu a také jako ředitel Tyršova domu. Tyto své dosavadní zkušenosti nyní zúročuje v pozici starosty městské části Praha 1. Ta mu během jeho funkční období doslova vzkvétá pod rukama a není tedy divu, že úspěšně obhájil dvě volební období po sobě. Ve volném čase rád prochází po „svém teritoriu“, hovoří s lidmi, zajímá se o jejich názory a nezapomíná také na dobré sousedské vztahy s okolními městskými částmi. S oblibou se věnuje tenisu.

Před dvěma lety začalo ovlivňovat žití obyvatel ve velkých aglomeracích projekty sdílené ekonomiky, ať už pozitivně pro koncové uživatele těchto sdílených ekonomik, tak i negativně substitutům z podnikatelského prostředí a zastupitelům měst a městských částí. Jak vnímáte rozmach projektů sdílené ekonomiky, např. Airbnb, UBER, a jak ovlivňuje vaší práci? Sdílená ekonomika se Prahy 1 bez‑ prostředně týká v oblasti ubyto‑ vání – jde hlavně o Airbnb. Je to

opravdu závažný problém, protože turisté, kteří v zapůjčených bytech bydlí, mnohdy nerespektují téměř žádná pravidla vzájemného souži‑ tí: ruší noční klid, dělají nadměrný hluk, znečišťují společné prostory domu apod. V Praze 1 jsem si udě‑ lali analýzu tohoto fenoménu a zjis‑ tili jsme, že půjčování svého bytu v rámci sdíleného ubytování přizná‑ vá – a tím pádem přebírá odpověd‑ nost za své nájemníky – pouze zlo‑ mek skutečných pronajímatelů.

>> BYZMAG 49


Oldřich Lomecký V současné době Spolkový správní soud v Lipsku rozhodl o tom, že si každé město v Německu může zvolit zákaz vjezdů dieselových automobilů do městských aglomerací. Jak vnímáte toto rozhodnutí?

část Praha 1 za vašeho působení zbavila a kterým výzvám aktuálně čelí? Povedlo se nám prosadit vyhlášku, díky níž jsme mohli zakázat pro‑ voz nebezpečných vozítek Segway v centru. Zpřísnila se takzvaná al‑ koholová vyhláška, která zakazuje – samozřejmě s výjimkou restau‑ račních předzahrádek, oficiálně schválených kulturních a společen‑ ských akcí a podobně – veřejnou konzumaci alkoholických nápojů v centru metropole. Dali jsme ci‑ vilizační „kazajku“ pouličním „taky umělcům“, kteří byli například schopni na jednom místě hodiny mlátit palicí do nějakého víka od popelnice a tuto kakofonii vydávat za svébytný druh umění. Je toho ještě mnohem více, nicméně zmi‑ ňuji hlavně to, co skutečně velmi trápilo naše občany.

Jde o legitimní nástroj regulace. V Praze je však situace mnohem komplikovanější – není dořeše‑ na dopravní infrastruktura, napříč centrem vede extrémně zatížená dopravní tepna (magistrála), není dořešen systém „zaparkuj na okra‑ ji města a jeď do centra MHD“ atd. Jako starosta Prahy 1 pochopitelně vítám každé opatření, které může odlehčit centru, ale zároveň ne‑ mohu nevidět neucelenost a ne‑ připravenost takových opatření v konkrétním kontextu Prahy. Aby to nakonec neskončilo tak, že naši strážníci rezignují na kontroly ve‑ řejného pořádku a budou pouze zkoumat, jestli kolem nich jede die‑ Aktuální výzva je přímo na spad‑ sel, či nikoli. nutí: po revitalizaci mnoha ulic, náměstí a parčíků letos konečně Kterých problematik se městská přichází na řadu zvelebení Václav‑

50 BYZMAG


ského náměstí.

Největší radost mi dělají všech‑ na sousedská setkání, různé akce Co vám naopak dělá častou ra- a projekty, které stmelují občany dost v rámci činnosti městské Prahy 1. Žijeme v turisticky expo‑ části a které projekty se ve vý- nované lokalitě, pod obrovským sledku velmi osvědčily? komerčním tlakem, a přesto se do‑ kážeme setkávat, společně se bavit

BYZMAG 51


Oldřich Lomecký a radovat jako někde na vsi. Na co z práce, kterou máte za sebou, jste zejména hrdý? Moji práci by měli primárně hodno‑ tit jiní – především voliči. Ve funkci jsem již téměř osm let. Za tu dobu se uskutečnilo obrovské množství projektů, akcí, aktivit… Osobně mi dělá velkou radost, že s TOP 09 přišlo na radnici normální, zdravé hospodaření. Zní to možná banál‑ ně, ale od toho se odvíjí vše další.

bývalí politici, kteří museli kvůli své nekompetentnosti opustit funkci. Aktuálně například neustále vy‑ světluji, že Praha 1 nehodlá vypo‑ vědět nájemní smlouvu Klubu za starou Prahu. Tento spolek sídlí v Juditině věži, která je v havarijním stavu a vyžaduje opravu. Někdo se však půl roku před komunálním volbami tohoto tématu chytil a za‑ čal tvrdit, že rekonstrukce Juditiny věže je pouze záminka a že odtam‑ tud chceme Klub za starou Prahu „vyhodit“. Někdy je to až únavné, čelit takové manipulaci.

Které situace ze své pozice považujete za velké komunikační vý- Nový rok je už v plném proudu, a zvy? tak už lze jistě zhodnotit rok minulý. Co se během něj v  Praze 1 Stálým a trvalým úkolem je vysvět‑ povedlo dokončit, změnit, opralování různých fám, polopravd atd. vit apod.? Lidé z Prahy 1 jsou velmi citliví na jakýkoli náznak neférového jedná‑ Z velkých investic bych jmenoval ní a střeží veřejný prostor a veřejný revitalizaci Národní třídy – v ná‑ zájem mnohem více než jinde. Je vaznosti na výstavu polyfunkčního to logické. Jak jsem řekl, v centru objektu nazvaného Drn. Byl to další žijeme pod velkým komerčním tla‑ krok v postupném zvelebování ve‑ kem – toho využívají různí aktivisté řejných prostranství v naší městské z řad Zelených, Pirátů a dalších, ale i části.

52 BYZMAG


Oldřich Lomecký Klesá ještě počet stálých obyvatel Prahy 1, jak tomu bylo dříve? Co dělá radnice pro to, aby se takovému jevu zamezilo, případně aby se počet občanů Prahy 1 zvýšil?

oficiální partnerský vztah s každým. V čem spočívá spolupráce s partnerskými městy? Tato spolupráce spočívá v nejrůz‑ nějších výměnných pobytech ze‑ jména mládeže, ve společných kul‑ turních projektech apod. Nicméně třeba zrovna s partnery ze středo‑ evropských metropolí řešíme i ak‑ tuální problematiku, která nám je společná – například zmíněné sdí‑ lené ubytování.

Nikoli, počet obyvatel již neklesá. Právě za mého starostování došlo ke změně nepříznivého trendu a dnes počet našich obyvatel naopak roste. Není to samozřejmě jen má zásluha. Za tímto výsledkem stojí všichni, kteří Prahu 1 zvelebují, sta‑ rají se o ni a všemi možnými způso‑ by jí pomáhají být skutečným do‑ Co čeká městskou část Praha 1 movem pro všechny generace. v tomto slavnostním roce výročí založení Československa a České Praha 1 navázala přátelství už republiky? s  mnoha zajímavými městy. Kolik jich je a chystáte, že by nějaké Mnoho akcí v Praze 1 si připomíná ještě přibylo? Z  jaké části světa toto úžasné výročí. Například náš by mělo být? reprezentační ples, ale třeba i ples pro seniory, který je naopak tema‑ Počet našich zahraničních partnerů ticky zaměřen přímo na osobu prv‑ se stále rozšiřuje, v současné době ního prezidenta T. G. Masaryka. jich je 14. Partnerské vztahy nijak neomezujeme – když je vzájemná, Text: Diana Mužíková oboustranná vůle, rádi navážeme Foto: Archív

BYZMAG 53


Formula Student Czech Republic

Propad trhu kryptoměn v kontextu s globální ekonomikou Velká část veřejnosti i spousta tra‑ dičních obchodníků a investorů doposud pohlíží na trh kryptoměn jako na něco, co je tak trochu z jiné‑ ho světa, něco zcela nekontrolova‑ telného, na co se nevztahují žádná pravidla, místo, kde všechny pohy‑ by jsou nepředvídatelné a snaha předpovědět je na základě tech‑ nické analýzy je naprostou ztrátou

trhu? Z hlediska volatility se nepo‑ chybně jedná o nejrizikovější místo pro investice i obchodování, neče‑ kané výkyvy nejsou žádnou výjim‑ kou, nicméně i přesto jsou zde tržní cykly v  principu stejné jako všude jinde a technická analýza těm, kteří ji dělají správně, obvykle skutečně funguje.

času. Nejedná se však o mylné do‑ Každoroční lednová korekce však mněnky a předsudky vycházející ze strachu z nového a neznámého

54 BYZMAG

letos nabyla poněkud monstróz‑ ních rozměrů a chvílemi připomína‑


Propad trhu kryptoměn la spíše krach. Když Bitcoin šestého února dopadl na hranici šesti tisíc dolarů, spekulací o prasklé bubli‑ ně bylo víc než kdy dřív. Žádný ko‑ nec se samozřejmě opět nekonal, nicméně takto drastický výkyv by mohl kritikům tohoto trhu poslou‑ žit jako dobrý argument. Nebo ne? Co když pro tento dramatický vý‑ kyv existuje naprosto jednoduché vysvětlení, kterým je přirozená ko‑ relace s globální ekonomikou, tedy i s obrovským propadem celého ak‑ ciového trhu v  téměř totožný čas? Americký Dow Jones zažil pátého února největší jednodenní propad

v historii (1175 bodů), po kterém následoval další obrovský propad osmého února (1033 bodů) a jeho dno tedy časově téměř odpovídalo šestitisícovému Bitcoinu a dnu cel‑ kové tržní kapitalizace kryptoměn. Na obrázku níže můžeme vidět srovnání Dow Jones indexu (na‑ hoře) s  grafem tržní kapitalizace kryptoměn. Propad v obou grafech má velmi nápadnou podobu. To, co pravděpodobně mělo být běžnou lednovou korekcí kryptoměn, je pak zaznačeno vlevo.

BYZMAG 55


Co z toho tedy vlastně vyplývá? Především fakt, že kryptoměny ne‑ jsou z jiné galaxie, ale jsou součástí globální ekonomiky, na kterou při‑ rozeně reagují. Je tedy velmi prav‑ děpodobné, že se kryptoměnám bude nejvíce dařit v obdobích glo‑ bální ekonomické prosperity, kdy budou mít investoři dostatek odva‑ hy k tomu, aby se na tomto novém trhu pohybovali. Naopak v případě blížící se ekonomické krize začne právě tento trh nejrychleji upadat a prostředky se budou přesouvat do tradičních komodit, které jsou

56 BYZMAG

považovány za stabilnější. Pokud se tedy Bitcoin někdy v blízké době přiblíží nule, bylo by dobré nespo‑ kojit se s frází o prasklé bublině, ale zůstat ve střehu, protože se může jednat o předzvěst většího problé‑ mu, který se dotkne nás všech.

Zdroje grafů: https://www.marketwatch.com/investing/ index/djia/charts https://coinmarketcap.com/charts/


MUDr. Dušan Záruba

Maxim Dužek: Nejlepší čas na podnikání je právě teď a pokud jste k tomu ještě student, není na co čekat Kdy je nejlepší čas začít podnikat? Už včera bylo pozdě, pokud tedy již nejste studentem. Maxim Dužek, copywriter a průvodce začátku podnikání v projektu Podnikni to! o tom v tomto rozhovoru mluví. Mluví také o tom, že být freelancerem není jen tak. Máte totiž nad sebou toho nejpřísnějšího šéfa na světě - sami sebe. Proč by se mladí neměli bát podnikání, ale proč se jej naopak tak obávají? Jaké vlastně je podnikání na volné noze z pohledu mladého člověka, který sám podniká a společně s Jakubem Tížkem učí podnikat?

BYZMAG 57


Nejlepší čas podnikat Není snadné být na volné noze. ide tiež o celkový zážitok zo spolu‑ Tedy jak pro koho. Co jsi dělal práce s týmto človekom. Ja som si před tím, než sis "uvolnil" nohy? to vďaka mojim predošlým skúse‑ nostiam od začiatku uvedomoval a Súhlasím, že freelancing nie je jed‑ chápal som, že kvalitne odvedená noduchý, ale to nie je asi žiadne práca nie je všetko. podnikanie. Pred tým, než som prešiel na voľnú nohu, som praco‑ Co copywriting je a co rozhodně val v startupe, kde ma veľmi veľa není? Jaké nástrahy v této oblasvecí naučili. To mi, samozrejme, ti podnikání na člověka číhají? pomohlo aj na voľnej nohe. Vďaka skúsenostiam zo startupu som sa Toto je podľa mňa večná otázka aj dokázal hneď od začiatku vyhý‑ v komunite copywriterov. Myslím si, bať niektorým typickým chybám že copywriting je výnimočný v tom, a prešľapom, čo mi padlo vhod a že spája nie len kreatívnu tvorbu, zjednodušilo mi to situáciu. ktorá je pre písanie typická, ale co‑ pywriter musí mať aj znalosti z psy‑ Jaké jsou ty typické chyby a pře- chológie, marketingu, obchodu a šlapy? tiež odvetví, v ktorých sa napríklad pohybujú jeho klienti. Týkajú sa najmä jednania s klient‑ mi a pracovnej disciplíny. Verím, že Úžasné na copywritingu je, že na to, správny profesionál by mal mať istú aby ho niekto mohol robiť dobre, mieru podnikateľskej etiky, ktorú potrebuje istú mieru presahu aj do tvorí prístup k práci a tiež prístup iných odvetví. Ja sa napríklad pohy‑ ku klientovi. bujem najmä v digitálnom marke‑ tingu, to znamená, že píšem texty Okrem toho, že musí freelancer do‑ na web stránky alebo na kampane. dávať kvalitnú prácu, tak klientovi Z toho vyplýva, že musím mať isté

58 BYZMAG


vedomosti aj o SEO, PPC, sociálnych sieťach alebo web stránkach, aby som tomu mohol prispôsobiť text, ktorý pripravujem. Musím chápať celý kontext veci a nie len tú moju časť práce. Čo copywriting nie je? Určite text bez nápadu a bez hlavy a päty. V copywritingu má väčšinou každé slovo svoje miesto a zmysel. Od za‑ čiatku by mal mať copywriter jasno v tom, čo chce dosiahnuť, tomu sa‑ mozrejme predchádzajú rôzne kro‑ ky, ale bez jasného cieľa sa podľa mňa nevie vykryštalizovať text.

Okrem typických podnikateľských nástrah si myslím, že treba byť pripravený na to, že copywriter si musí neustále rozširovať obzory. Veľa čítať, pýtať sa, spochybňovať svoj text, pýtať si naň spätnú väzbu, neuspokojiť sa s prvou verziou tex‑ tu. Je to vlastne nekončiaci proces učenia, naberania nových informá‑ cií alebo písania ”len tak” sám pre seba. Toto niekto nemusí vnímať ako nástrahu, ale napriek tomu si to veľa začínajúcich copywriterov neuvedomuje. Tieto veci totižto co‑ pywriter musí robiť nad rámec prá‑ ce pre klientov.

BYZMAG 59


Co za poslední dobu rozšířilo tvé obzory nejvíce?

ktorých sa rád a veľa učím. Snažím sa hľadať aj v tých najmenších prí‑ ležitostiach možnosti, ako sa od sk‑ Na to asi nemám konkrétnu od‑ úsenejších niečo nové naučiť. poveď. Som veľmi vďačný, že mô‑ žem spolupracovať so skutočnými Inšpiratívne sú ale nie len názo‑ expertmi vo svojich odboroch, od ry a rady skúsenejších ľudí, ale aj

60 BYZMAG


Nejlepší čas podnikat pohľady na vec tých menej skúse‑ ných. Napríklad počas workshopov na univerzitách sa veľmi veľa od študentov naučím. Každý sa na vec pozerá inak a každý názor môže byť iným spôsobom obohacujúci.

prehnane náročné alebo len pre vyvolených so špeciálnymi schop‑ nosťami. Navyše im školy častokrát hovoria len o byrokracii a adminis‑ tratíve, ktorá ich v podnikaní čaká. Ale vôbec im nepovedia o tom, že tomu všetkému predchádza práca Kromě copywritingu tvůj čas s nápadom. A dobrý nápad ale‑ také naplňuje projekt Podnikni bo produkt je základom zdravého to! Jak se v jádru liší podnikání či podnikania. myšlenky o podnikání těch, které se snažíš k podnikání přivést Co tě inspiruje na podnikatelod těch v tvých vlastních začát- ských záměrech těchto budoucích? cích podnikatelů? Čím se naopak ty snažíš inspirovat je? Takmer v ničom. Tiež majú strach, tiež nevedia presne, do čoho idú, Inšpiruje ma ich inakosť. Každý si tiež jasne nevidia prvé kroky, ktoré totižto do Podnikni To! prinesie by mali urobiť. Na druhej strane svoje názory, hodnoty, charakter však majú drive, vášeň a motiváciu a štýl práce. Tým pádom je každý to vyskúšať. Našou úlohou v Pod‑ nápad iný a vznikajú medzi mnou nikni To! je ukázať mladým, že to, a študentmi úžasné diskusie. To je ako sa cítia, je na začiatku úplne pre mňa veľmi obohacujúce nie len normálne a že my im na ich podni‑ po podnikateľskej stránke, ale tiež kateľskej ceste pomôžeme. ľudskej. V istej chvíli totižto nastal zlom Tých vecí, ktoré študentom predám - mladí ľudia si začali myslieť, že počas ôsmych týždňov workshopu podnikanie je nedosiahnuteľné, je veľa. Už len to, že môže tak mladí

BYZMAG 61


Nejlepší čas podnikat tím, aký tvorí Podnikni To!, cestovať po celej republike a učiť podnika‑ nie na univerzitách, je pre študen‑ tov veľmi inšpirujúce. A to je len začiatok.

deň robím a tiež, že mám možnosť stretávať úžasných ľudí.

Za nevýhodu práce na voľnej nohe by som označil situácie, kedy si ka‑ ždý klient nárokuje na kúsok z voľ‑ Jaké výhody a jaké nevýhody pro nonožca. Ten sa však nemôže roz‑ tebe má podnikání na "svý vlast- štvrtiť. ní triko"? Čeho se lidé bojí, když zvažují, že se osamostatní, že bu- Často stretávam mladých ľudí, ktorí dou podnikat na volné noze? pracujú na voľnej nohe, a nevedia čo skôr. Klienti sa im jednoducho Je to krok do neznáma a s tým je vymkli spod kontroly a oni tak ne‑ spätý veľký rešpekt. Ja som mal to dokážu vždy doručiť plnohodnot‑ šťastie, že som z podnikateľskej ro‑ nú prácu. Mne sa to podľa mňa diny, rodičia mi často dávajú svoje ešte nestalo len preto, že si jasne know-how, a tiež, že som začínal stanovujem pravidlá spolupráce a v startupe. Ďalšia vec je, a to často pracujem pre úžasných klientov. hovorím aj študentom Podnikni To!, že som začal podnikať popri ško‑ Myslím si, že najviac sa ľudia pri le. Počas univerzity je ten najlepší vstupe na voľnú nohu boja toho, čas začať podnikať, a to pre milión že sa jednoducho neuživia. Sk‑ dôvodov. úsení podnikatelia, respektíve za‑ mestnanci, prechádzajúci na voľnú Najväčšou výhodou podnikania na nohu, to samozrejme nemusia mať voľnej nohe je asi životný štýl, ktorý podobne. Ale mladí ľudia sa toho toto podnikanie umožňuje. Ja mi‑ boja. lujem tú neustálu aktivitu, širokú škálu klientov a práce, ktorú cez Ja by som povedal, že v takomto

62 BYZMAG


prípade je lepšie začať krok po kro‑ ku. Nájsť si nejakú ”bokovku”, učiť sa popri práci, zbierať skúsenosti, roz‑ víjať sa a keď sa človek cíti komfort‑ nejšie, začne na voľnej nohe praco‑ vať full-time. Ani ja som na voľnú nohu neprešiel okamžite. Bola to len ďalšia aktivita popri startupe, v ktorom som pôsobil, pretože som si potreboval pokryť základné ná‑ klady na život vo Švédsku.

Obrovská miera sebarealizácie a životný štýl, ktorý s podnikaním prichádza. Jeden môj známy mi raz pri diskusii povedal úžasnú vec: „Podnikám, pretože ma baví roz‑ právať sa s inteligentnými ľuďmi o dôležitých veciach.” Ja som tento pohľad na podnikanie prijal za svoj.

Máš své vlastní moudro, které by budoucí podnikatele nebo podnikatele v začátcích mohlo inspiCo tě žene ve tvých podnikatel- rovat? ských aktivitách kupředu? >>

BYZMAG 63


Nejlepší čas podnikat Verím na rovnicu, že ak človek tvr‑ do pracuje a investuje dostatok času, tak výsledok jeho práce bude kvalitný.

stačí na rozbehnutie podnikania notebook a wi-fi, je úžasné. Mňa tie možnosti neprestávajú fascinovať. Napríklad ja som začal na voľnej nohe vo Švédsku, a to by nebolo Navyše si myslím, že ešte nebol pred pár rokmi možné. Našiel som lepší čas na začiatok podnikania si za pár dní prvého klienta cez je‑ ako je dnes. Viem, akú obetu mu‑ den portál pre freelancerov a o pár seli urobiť moji rodičia pri začiatku dní na to som mal vypracované za‑ ich podnikania a na vlastnej koži danie a peniaze na účte. prežívam, aké možnosti poskytuje podnikanie dnes. Tým ale nechcem Aj podnikavcom na univerzitách povedať, že je dnes podnikanie jed‑ počas kurzu hovorím, že ak chcú noduchšie alebo je to jediná cesta podnikať, dnes je na to najlepší čas. ako byť spokojný či šťastný. Skôr si Dôležité je rozhodnúť sa a urobiť myslím, že to fakt stojí za to. ten prvý krok.

Jak se liší doba podnikání tvých rodičů od té tvé? Našel bys u každé nějaké výhody a nevýhody? Určite by sa dalo nájsť viacero vý‑ Děkujeme za rozhovor. hod a nevýhod, ale to je skôr na hlbšiu diskusiu. Za mňa je ale na‑ jpodstatnejšia jedna vec. A tou sú prekážky vstupu do podnikania. Už len fakt, že dnes môžeme po‑ Text: Jana Albrechtová pri podnikaní cestovať alebo nám Foto: Archív

64 BYZMAG


Nové technologie

Nové technologie mění trh podnikových služeb, roste zájem o zaměstnance s pokročilými technickými znalostmi Do roku 2025 se v segmentu podnikových služeb změní požadavky na zaměstnance. Mnohé pozice, včetně těch, které dnes zastávají vysokoškolsky vzdělaní lidé s praxí, prakticky zaniknou. Technologie současně vytvoří nové pracovní pozice a v důsledku postupující centralizace se v rámci sdílených služeb budou provozovat i další podnikové procesy. V příštích letech sehrají největší roli technologie robotické automatizace, umělé inteligence, Internetu věcí a big data. Výrazný vliv na podobu podnikových služeb budou mít i sociální sítě a virtuální realita. Technologické změny a další globalizace vyvolá i přesun center podnikových služeb mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Tyto prognózy přináší Vize 2025 asociace ABSL, která sdružuje poskytovatele podnikových služeb na českém trhu. Robotická automatizace procesů vším takových, které mají povahu (RPA) transakcí a samy o sobě nevytvářejí zvláštní přidanou hodnotu. To se v Nejvýznamnějším trendem součas‑ sektoru podnikových služeb ovšem nosti a blízké budoucnosti je postu‑ týká velkého podílu činností, jako pující robotizace, která umožňuje například účetních operací či řeše‑ nahradit člověka při realizaci rela‑ ní značného podílu zákaznických tivně jednoduchých úloh – přede‑ požadavků. Robotické technolo‑

BYZMAG 65


gie se neustále zlepšují, především díky pokrokům v oblasti umělé in‑ teligence, a roboti tak vstupují i do řešení náročných úkolů včetně roz‑ hodování. V roce 2025 se očekává nasazení RPA pro veškeré standard‑ ní transakční procesy. Nástroje pro pokročilou automatizaci budou na trhu běžné a cenově dostupné podnikům všech velikostí. Pracov‑ ní pozice přinášející malou přida‑ nou hodnotu prakticky zaniknou a související procesy budou plně automatizovány. Vzniknou nové pozice spojené s vývojem, řízením a údržbou těchto „botů“ a znalost souvisejících technologií se stane součástí počítačové gramotnosti.

umělá inteligence využívá přede‑ vším pro analytiku, tvorbu prognóz, monitoring a služby zákazníkům. V roce 2025 budou tyto technologie všeobecně dostupné a levné a za‑ čnou se využívat i mimo standardní procesy. Umělá inteligence nabíd‑ ne překlad v reálném čase včetně zpracování mluvené řeči. V oblasti podnikových služeb AI odstraní i pozice, které jsou dnes pokládány za pokročilé (datová analytika, říze‑ ní financí). Internet věcí (IoT)

V roce 2017 bylo k Internetu připo‑ jeno odhadem 16 miliard zařízení. Okolo 50 % takto generovaných Umělá inteligence (AI) dat ale nikdo systematicky neshro‑ mažďuje a neanalyzuje. V roce 2025 V rámci podnikových služeb se dnes budou propojena už prakticky 66 BYZMAG


Nové technologie všechna zařízení napájená elektři‑ nou. Zařízení koncových uživatelů budou většinou on-line generovat data o svém využívání a chování spotřebitelů. V on-line režimu bu‑ dou fungovat veškeré nové auto‑ mobily, zařízení budou vytvářet obrovské sady dat. V podnikových službách se objeví řada odborných pracovních pozic spojených s ar‑ chitekturou dat, jejich dolováním i analýzou. Big data Do roku 2025 vyroste nejen samot‑ ný objem generovaných dat, ale i způsoby další práce s nimi a jejich využívání. Na základě analýzy big data se budou provádět obchodní rozhodnutí i tvorba prognóz. Pro práci s velkými objemy dat vznik‑ nou další specializované nástroje zahrnující umělou inteligenci. Do center podnikových služeb se pře‑ sune řada pozic spojených s analý‑ zou big data a znalost tohoto obo‑ ru se stane nezbytnou pro většinu zaměstnanců těchto center.

Mobilita a cloud Mobilní telefony se stávají hlavními zařízeními pro práci s internetem a většina globálních společností již dnes provozuje své úlohy v cloudu. Do roku 2025 dojde k dalším po‑ sunům, mobilní zařízení se stanou primárním prostředkem pro B2B komunikaci, zábavu i nakupová‑ ní. Prakticky veškerá data (podni‑ ků i jednotlivců) budou uložena v cloudu, totéž bude platit pro jejich zpracování. Lokální úložiště dat té‑ měř přestanou existovat. Změní se způsob zaměstnávání lidí a rozšíří se práce z domova. V centrech pod‑ nikových služeb zaniknou pozice spojené se správou vnitropodniko‑ vých IT infrastruktur. Blockchain databáze)

(decentralizované

Zatímco dnes se technologie block‑ chain využívá především v souvis‑ losti s digitálními měnami (kryp‑ toměnami), brzy se uplatní jako technologie pro výměnu dat napříč

BYZMAG 67


Nové technologie všemi průmyslovými obory. Stane se hlavní technologií pro práci s roz‑ sáhlými sadami dat. Technologie bude postupně standardizována na globální úrovni a v této podobě nasazena v podnikovém prostředí. Pro analytiky dat v centrech podni‑ kových služeb bude znalost tech‑ nologií blockchain představovat výhodu. Vzniknou zde nové pozice pro analýzu dat v reálném čase a programování decentralizovaných databází. Bezpečnost Mobilita i digitalizace vedou k tomu, že stále více citlivých dat je přístupných on-line, což zvyšu‑ je požadavky na jejich ochranu. V roce 2025 budou on-line prakticky veškerá data, k tomu se přidají nová pravidla pro ochranu soukromí a související regulace (GDPR apod.). Nasazovány budou nové techno‑ logie proti podvodům, např. krá‑ dežím identity. Řízení dat a identit bude centralizováno právě do cen‑ ter podnikových služeb, kde díky

68 BYZMAG

tomu vzniknou nové pracovní po‑ zice i profese související se zabez‑ pečením. Sociální media Do roku 2025 sociální média na‑ hradí tradiční podnikovém nástro‑ je pro komunikaci B2B a stanou se prakticky výhradní platformou pro prodej i marketing. V rámci pod‑ nikových služeb vznikne řada no‑ vých pracovních pozic, půjde např. o tvůrce obsahu, řízení komunit a analýzu dat ze sociálních médií. Virtuální a rozšířená realita (VR, AR) V současnosti tyto technologie vy‑ užívají především koncoví uživate‑ lé, v omezené míře se nasazují pro prodej dražšího zboží. V roce 2025 se tyto technologie stanou mno‑ hem rozšířenější, VR/AR se bude používat ve všech prodejních apli‑ kacích. V podnikových službách vzniknou nové související pracovní pozice, např. řízení virtuálních ob‑


Nové technologie chodů.

lostmi získanými během školního studia.

Dopad změn na situaci v ČR „I když na jedné straně robotická automatizace, umělá inteligence a další technologie u řady procesů s nízkou přidanou hodnotou prak‑ ticky odstraní potřebu lidské prá‑ ce, a tím v podnikových službách zanikne řada pracovních míst, na straně druhé nové technologie umožní centralizaci mnoha dalších procesů, což zase řadu míst vytvo‑ ří,“ okomentoval Jonathan Apple‑ ton, ředitel asociace ABSL. Tyto pozice budou vyžadovat speciální dovednosti a vysoce odborné zna‑ losti příslušného oboru; uplatnění by zde díky rekvalifikaci mohli na‑ jít lidé, kteří mají dnes jako náplň práce jednoduché transakční úlo‑ hy. Všechny firmy působící v seg‑ mentu podnikových služeb by pro‑ to měly investovat do průběžných vzdělávacích programů pro své za‑ městnance. Zaměstnanci se budou muset vzdělávat i sami, nikdo již nevystačí pro zbytek života se zna‑

„V důsledku automatizace a dalších technologií se také stanou méně významnými náklady na pracovní sílu, což způsobí, že se centra pod‑ nikových služeb budou moci pře‑ souvat blíž k ústředí společností a klientům. V tomto má Česká repub‑ lika oproti tradičním offshoringo‑ vým lokalitám typu Číny a Indie vý‑ hodu,“ uzavřel Jonathan Appleton. O ABSL ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz. Foto: Archív

BYZMAG 69


70 BYZMAG


Luxusní designové ohřívače na terasu i zahradu Allison Na počátku bylo teplo, přidali jsme design. Allison je solitér splňující standardní technické požadavky na teplo a nadstandardní požadavky na jeho smyslové vnímání. Klasické linie a proporce jsou posunuty do zcela nových úrovní. Allison je inovativní a má styl – teplo nikdy nevypadalo lépe. Ø 114 / Ø 56 / 254 cm

Bella I Vaši přátelé Vám ji budou závidět. Jemné křivky, čisté linie, vyvážená silueta, příjemné teplo – to vše poskytuje Bella. Obdařená inovativním designem, který si Vás trvale získá. Ø 114 / Ø 51 / 254 cm

Sierra Hrdě se hlásíme k designu oslavujícímu krásu a ducha přírody, přírodních materiálů a přírodní čisté energie. Sierra je uměním bez kompromisů, perfektní v detailech, které vždy ocení vyznavači jedinečnosti a výjimečnosti. Ø 114 / 61 / 257 cm

Galerie fotek

www.quantumas.cz

Katalog ke stažení

KATALOG 2014

BYZMAG 71


Sdílená ekonomika

Sdílená ekonomika není pro starý Začátek roku 2018. Nasupeně jsem běžel první letošní mrazivou nocí na konec Kolínské ulice spojující Vinohradskou a Korunní. Stál tam už deset minut můj Uber. Měl být sice na Vinohradské, pravda, bylo po půlnoci a mě se nechtělo znovu čekat na další (čtvrtou) objednávku, která bude stejně zrušena, protože v místě nebyl dostatek řidičů

"Mému řidiči" bylo 73 let. Měl nové auto a s Uberem prý jezdí proto, že v noci stejně nespí a aspoň si při‑ vydělá něco málo k důchodu. Říkal, že už měl tak vysokou cukrovku, že mu doktorka hrozila, neprodlouže‑ ním řidičáku. Tak aby mohl jezdit s Uberem přestal jíst sladký. Od začátku roku jakoby se s téma‑ tikou sdílené ekonomiky roztrhl pytel. Stávky, politici, vyšší daně. Vděčné téma. Přebytek nabídky stlačil cenu osobní přepravy, ceny pronájmů v centru Prahy naopak vzrostly.

72 BYZMAG

Někde lidi jsou a někde lidi nejsou. Čím to je, že ve službách, kde je na‑ bídka služeb "uberizována" je lidí dostatek? Takový, že vláda musí tento byznys regulovat. Jaká je nyní cena služeb v oblasti náboru (recruitmentu)? Pro snazší popis problému rozdělme cenu za nábor kandidáta na dvě části: 1) Tradiční cena za vyhledání kan‑ didáta je v tuto chvíli na rekordně nízké hodnotě. Outsourcing hledá‑ ní, levná pracovní síla, roboti. Každý si už teď umí najít vhodného kandi‑ dáta na LinkedInu či Facebooku. Je to dokonce tak snadné, že to vypa‑


BYZMAG 73


74 BYZMAG


Sdílená ekonomika dá, že ani netřeba za takovou služ‑ bu platit. Kandidáti z IT oborů by vám o tom mohli vyprávět. Pořád jim někdo píše. Někteří si už zrušili účty na LinkedIn. 2) Recruitment však končí až nástu‑ pem kandidáta "do práce". A za ten se nyní platí zlatem. Ceny inzerce pracovních míst na digitálních vý‑ věskách klesají, protože reaguje jen zlomek kandidátů ve srovnání s dřívější dobou a inzerentům se ne‑ chce platit. V oboru recruitmentu se začaly ro‑ zevírat nůžky. Juniorní konzultanti HR (v agenturách i ve firmách) téměř neustále někoho hledají ale nedaří se jim své "nálezy" přesvědčovat k tomu, aby změnily práci. Trh není nehybný, ale jeho dynamika je jiná, než byla dříve. Klasické postupy a pumpování zdrojů do reklamy už nefungují, i když se cílení reklamy změnilo. Její příjemce je sice daleko lépe targetován, ale snížila se jeho motivace ke změně (koupi). Kupují‑ cí si už loni uvědomili svou hodno‑

tu, mají na nabídky vyšší nároky a masovka už prostě nefunguje. V letošním roce dojde k několika změnám: 1) Pracovní nabídky, které budou schopny nabídnout co "nejmenší a nejpřesnější nabídku jednotky prá‑ ce" budou úspěšnější, jako bylo na konci minulého století účtování te‑ lefonních hovorů po vteřinách, na‑ místo minut. 2) Špičkoví kandidáti budou dražší než byli, podobně jako jsou v dra‑ hých hotelích stále drahé hotelové pokoje. U "uberizovaného"ubyto‑ vání (AirBnB) je situace jiná. Nesly‑ šíme stesky hotelů. Ba naopak. Di‑ verzifikuje se portfolio zákazníků a jde ruku v ruce s ochotou lidí cesto‑ vat za nízké ceny. Zaměstnavatelé se tak budou muset smířit s nižší "kvalitou" zaměstnanců na špatně placených pozicích a nepomůže jim k tomu ani špičkový firemní brand.

BYZMAG 75


Sdílená ekonomika 3) Stále častěji bude jasně a ote‑ vřeně komunikován model od‑ měňování zaměstnanců. "Chceš u nás pracovat? Dostaneš balík co je na plakátu, ale budeš dělat úplně všechno, a nevylučujeme, že se bu‑ deš muset naučit řadu nových věcí.

témům hodnocení a moc se těším, až takový systém vznikne na nás všechny. Možná to bude Orwell, ale možná se taky dočkáme lepších lidí ve všech možných ohledech...

Jo a tomu pánovi jsem dal pět hvěz‑ diček, už za to, že ze své zóny osob‑ Úroveň služeb, firemních kultur a ního komfortu vystoupil. péče o zaměstnance poroste. Slou‑ žit budou nejen ti, co je to baví, ale taky ti o jejichž služby je velký zá‑ jem. A zájem bude pochopitelně i o vyšší kvalitu. A tu už je velice jedno‑ duché posoudit. Jedna hvězdička Text: Marek Navrátil nebo dvě? Fandím objektivním sys‑ Foto: Archív

Marek Navrátil, Ph.D., MBA. psycholog. Narodil se v Brně, žije v Praze. V současné době zastává pozici HR Advisory Head & Executive Search Consultant pro britskou společnost Human Capital Advisory Group se sídlem v Londýně. Doktorát z psychologie získal na Masarykově Univerzitě, MBA absolvoval na Nottingham Trent University.

76 BYZMAG


Olympic Palace

Olympic Palace – Luxusní péče v luxusním hotelu Karlovy Vary skýtají v  jakémkoli ročním období okouzlující příležitost k odpočinku a ozdravění. Aby zdejší léčebné kúry dosáhly co nejlepších výsledků, je dobré dbát i na komfortní ubytování s vynikající úrovní služeb, přátelskou atmosférou a individuálním přístupem. To vše bezesporu nabízí pětihvězdičkový Luxury Spa Hotel Olympic Palace.  Budova hotelu Olympic Palace krášlí  historickou zástavbu ulice s  příznačným názvem Zámecký vrch už od roku 1910. Právě zdob‑ ná architektura šlechtických sídel dnes již spojená s prvky moderního designu je domovem prvotřídních hotelových a lázeňských služeb. Vedle 58 klimatizovaných vkusně zařízených pokojů zde najdete také rozsáhlé balneocentrum s wellness a kardio centrem, bazénem, solnou jeskyní či kosmetickým salonem. Památkově chráněná budova však nabízí i vynikající kuchyni a příjem‑ né posezení v restauraci Amadeus a Lobby baru Sebastian. 

Na hosty čeká nejen nádherné ubytování a relax v Hera Spa Cen‑ ter, ale především přátelská péče personálu, kterou dokládá i  privát‑ ní check-in. Už po příjezdu jsou kli‑ enti hotelu pohoštěni v Lobby baru, kde si k  nim přisedne recepční a mile s nimi vyřídí veškeré formality. Navíc v příjemném rozhovoru zjistí, jak si hosté představují svůj pobyt v hotelu a lázeňském městě. Odpo‑ ví na otázky a vysvětlí vše potřeb‑ né. Úvodní vzájemné seznámení se stává základem individuální péče o hosty tak, aby pobyt provázela rodinná atmosféra. Zvláštní péče je věnována dětem a vyhovění je‑

BYZMAG 77


jich potřeb a přání. Přirozené je, že se hosté nemusejí starat ani o vůz, kterým přijeli, a ani o přenesení zavazadel až do pokoje. Vše zajistí zkušení portýři. Při dalším setkání s hosty se recepční znovu ujistí, že

78 BYZMAG

mají veškeré potřebné informace a komfort. Drobné nedostatky či ne‑ soulad okamžitě řeší. Další příjemné zážitky v  hotelu skýtá návštěva prosvětlené  restau‑


Olympic Palace race Amadeus. Secesní styl, který jí vtisknul jedinečnou noblesu, je vynikajícím prostředím pro vychut‑ nání poctivě připravených pokrmů z nejlepších regionálních produktů, čerstvé zeleniny, ovoce a superpo‑ travin. Díky podávání jídel formou švédských stolů si každý přijde na své, a přitom ve vyvážené a diet‑ ní formě. I mlsné jazýčky malých strávníků ocení zdejší kuchyni přís‑ ně dbající na chutnou a zdravou dětskou výživu. Ta je bude lákat i svým vzhledem pěkně rozložená na porcelánu s  dětskými motivy. V  restauraci působí rovněž nutrič‑ ní terapeut. Ve spolupráci s kuchaři zajistí hostům individuální úpravu pokrmů dle doporučení lékaře.  Originální pokrmy a dezerty, ale především vynikající káva, likéry a vína lze vychutnat také v  Lobby baru Sebastian, jenž vás svým sty‑ lem přenese do prostředí anglické‑ ho klubu gentlemanů.

ré na ploše více než 800 m2 nabí‑ zí komplexní nabídku lázeňských procedur. Základem ozdravné péče je karlovarská minerální voda dove‑ dená přímo do hotelu. V Hera SPA se specializují na vícero indikací, a tak tu vedle množství různorodých koupelí, zábalů a masáží naleznete také další procedury, např. rozma‑ nité druhy elektroléčby, Gerovital, inhalace, oxygenoterapii a mnoho dalších. Lékaři jsou k dispozici hos‑ tům 7 dnů v týdnu a jsou připraveni sestavit léčebný plán přesně podle potřeb, diagnózy a přání klientů.  Ať už tělo a mysl volá po prostém odpočinku, nebo jsou potřeba pro ozdravění organismu přímo speci‑ alizované lázeňské kúry, v Luxury Spa Hotel Olympic Palace nalez‑ nou jeho návštěvníci vše potřeb‑ né. Pobyt bude navíc zpříjemněn bezvadnými hotelovými službami a přátelskou atmosférou. 

Další chloubou hotelu Olympic Pa‑ lace je luxusní Hera Spa Center, kte‑ www.olympic-palace.cz

BYZMAG 79


80 BYZMAG


BYZMAG 81


Vláda schválila novelu zákona o zbraních Ve středu 7. února přijala vláda novelu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu. Tímto reaguje na požadavky směrnice Evropské unie, která se věnuje otázce nabý‑ vání a držení střelných zbraní. No‑ velu musí schválit ještě parlament. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika kvůli směrnici podala ža‑

ce směrnice mohla být odložena do té doby, než bude oficiálně znám verdikt, a to i za cenu případných sankcí za nedodržení termínu. Dal‑ ší možnost blokace této směrnice představovala nedávno navrže‑ ná ústavní novela o držení zbraní, která prošla poslaneckou sněmov‑ nou, nakonec ji však zamítnul se‑

lobu k Soudnímu dvoru EU, speku‑ nát. Evropské komisi se tedy dle lovalo se o tom, že by implementa‑ očekávání těch skeptičtějších z nás

82 BYZMAG


Zákon o zbraních podaří v rámci salámové metody žen zásobník s kapacitou vyšší než ukrojit první práva držitelům střel‑ 10 nábojů, ných zbraní, další budou pravdě‑ podobně již brzy následovat. d) dlouhé samonabíjecí palné zbra‑ ně s délkou menší než 60 cm pů‑ Jaké jsou tedy zásadní změny, vodně určené ke střelbě z ramene, které držitele zbraní čekají? vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatel‑ 1. Nová kategorie zakázaných zbra‑ nou ramenní opěrou, přičemž její ní A-I sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá vliv na funkci dané zbraně. a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí 2. Nová kategorie zbraní podléhají‑ palné zbraně, cích ohlášení C-I b) krátké samonabíjecí palné zbra‑ ně pro střelivo se středovým zápa‑ lem, které umožňují vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného na‑ bití, pokud je jejich součástí nábo‑ jová schránka nebo je do nich vlo‑ žen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů,

a) zbraně zkonstruované na princi‑ pech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nejde-li o zbraně uvedené v § 6 písm. d) nebo o historické zbraně,

b) znehodnocené zbraně zařaze‑ né do kategorie A, A-I, B nebo C a c) dlouhé samonabíjecí palné zbra‑ zbraně uvedené v písmenu a), kte‑ ně, které umožňují vystřelit více ré byly znehodnoceny v souladu s než 11 nábojů bez opětovného na‑ přímo použitelným předpisem Ev‑

bití, pokud je jejich součástí nábo‑ ropské unie. jová schránka nebo je do nich vlo‑

BYZMAG 83


3. Doba platnosti zbrojního průkazu se zkrátí z deseti na pět let. Budou však zredukovány některé správní poplatky související s  žádostí a vy‑ dáním zbrojního průkazu. [1] Nová kategorie zakázaných zbra‑ ní A-I se teoreticky dotýká spousty legálních držitelů, jelikož právě sa‑ monabíjecí útočné pušky předě‑ lané z  pušek samočinných jsou u nás poměrně populární. Nejlepším

84 BYZMAG

příkladem je samozřejmě česká útočná puška vzor 58., která je vů‑ bec nejoblíbenější dlouhou zbraní u nás. Na ty, kteří měli zbraň v dr‑ žení již k  13. červnu 2017, se však naštěstí vztahuje paušální výjimka a zbraň jim tedy zatím nikdo zaba‑ vovat nebude. S  klasickými třiceti‑ rannými zásobníky se však budou muset rozloučit. Majitelů krátkých zbraní se současná podoba zákona příliš nedotkne. Obavy z nejasných


Zákon o zbraních změn však mají i nadšenci histo‑ rie. Připravované úpravy nejsou až natolik drastické, problém je však v tom, že Evropská komise může, a s  největší pravděpodobností také bude, restrikce stupňovat a časem se skutečně dostaneme do bodu, kdy nám bude hrozit plošné zaba‑ vování zbraní.

budete mít štěstí na výši ostatních poplatků, můžete průkaz získat již za necelé tři tisíce. Při absolvování přípravného kurzu, vyšších poplat‑ cích a případných psychotestech se však cena snadno vyšplhá nad osm tisíc. Doba trvání celého procesu se rovněž liší a vzhledem k zvýše‑ nému počtu žádostí v  posledních letech se klidně může protáhnout i Zájem o zbrojní průkazy se však na několik měsíců. prozatím nesnižuje

Aktuální bezpečnostní nejistota v Evropě a snahy systému perzeku‑ ovat legální držitele zbraní naopak přivádí spoustu lidí k myšlence, že by bylo dobré si nějakou tu zbraň zavčasu pořídit. Zájem o zbroj‑ ní průkaz se tedy v poslední době spíše zvyšuje, a to i přesto, že jeho pořízení často není úplně levnou záležitostí. Náklady se však značně liší, především co se týče příprav‑ ných střeleckých kurzů, poplatků za lékařské prohlídky či cen střelnic, na kterých se zkoušky konají. V pří‑ padě, že se rozhodnete zkoušky ab‑ solvovat bez přípravného kurzu a

Zdroje: [1] - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

BYZMAG 85


Blízký východ

Blízkému východu hrozí druhá vlna arabského jara Na začátku letošního ledna se v Tu‑ nisku i Íránu spustily rozsáhlé ne‑ pokoje nápadně připomínající udá‑ losti z konce roku 2010. Ani v jedné z  uvedených zemí demonstrace nedosáhly na úroveň revoluce či občanské války, nicméně protesty probíhaly intenzivně několik dní a násilné výtržnosti zmírnila až vlna zatýkání. Demonstrace však nebyly zcela potlačeny a v menší míře pro‑ bíhají dodnes. Ačkoli pozornost zá‑ padních médií získaly více nepoko‑ je v Íránu, obě události spolu velmi souvisí a byly poháněny stejnými motivy, které kdysi rozpoutaly prá‑ vě arabské jaro, s  jehož následky některé země, jako například Sýrie, dodnes bojují.

poměrně silný režim, což není dob‑ rým znamením pro ty, kteří se snaží u moci udržet nyní. Jednou z výji‑ mek může být Egypt, který je pod kontrolou schopného prezidenta el-Sisího, jenž již důrazně varoval potenciální rebely a upozornil na fakt, že za jeho vlády žádné další povstání nepřipustí, i kdyby za to měl zaplatit vlastním životem. Re‑ agoval tím na výzvy opozice k blo‑ kaci prezidentských voleb, které se konají 26. – 28. března.

Hlavním argumentem pro sou‑ časné demonstrace v arabských zemích je ekonomická situace a vysoká míra nezaměstnanosti. V Al‑ žírsku a Jordánsku se letos již rov‑ něž protestovalo proti korupci a Celý region i po osmi letech působí zdražování potravin. Problém spo‑ velmi nestabilním dojmem. V  ně‑ čívá v  tom, že budou-li podobné kterých zemích byl tenkrát svržen nepokoje pokračovat, je jen otáz‑

86 BYZMAG


Blízký východ kou času, kdy jich zneužijí ozbro‑ jené teroristické skupiny, které pak dané země uvrhnou do občanské války, stejně jako to udělaly v Li‑ byi či v Sýrii. Právě ze Sýrie a také z Iráku nyní spousta ozbrojenců ustupuje, snadno se tedy mohou bojůvky začít formovat v  některé z jiných zemí. Džihádisté jsou totiž velmi mobilní a flexibilní, za sva‑ tou válkou jsou ochotni vydat se kamkoli. Proto také většinu takzva‑ ných rebelů v  zemích zasažených arabským jarem v roce 2011 nikdy netvořili obyvatelé dané země, ve které občanská válka probíhala, te‑ roristé se na místo jednoduše sjeli z celého zbytku arabského světa a v některých případech i z Evropy či USA.

kterých případech dokonce i vojen‑ sky. Výsledkem byla samozřejmě humanitární katastrofa, destabi‑ lizace daných území a uprchlická krize, která dodnes představuje pro Evropu velký nevyřešený problém. Za velmi nezdařilou zpětně ozna‑ čila vojenskou intervenci v Libyi i administrativa bývalého americ‑ kého prezidenta Baracka Obamy. Rozhodneme-li se těchto konfliktů opět účastnit, musíme samozřejmě rovněž počítat s  následky, kterými bude pravděpodobně další lavina uprchlíků a opět o něco větší ne‑ návist arabského světa vůči tomu našemu, tedy nejspíš i větší počet teroristických útoků v  evropských zemích.

Co se týče globálních následků a vlivu případné eskalace součas‑ ných problémů na západní svět, velkou roli bude hrát to, zda jsme se poučili z předchozích událostí a chyb, které jsme udělali. Západ před sedmi lety arabské jaro pod‑ poroval mediálně, finančně a v ně‑ Text: Michal Beneš

BYZMAG 87


Životní situace

Ochrana zaměstnance v životních situacích Každý z nás se čas od času ocitne před důležitou životní situací, více či méně radostnou, která naruší každodenní rutinu a vyžádá si uvolnění ze zaměstnání. Dovolené zpravidla není nazbyt, proto právo upravuje okruh záležitostí, kdy může zaměstnanec čerpat placené či neplacené volno nad rámec dovolené. V prvním díle pracovněprávního seriálu představíme okruh osobních překážek v práci na straně zaměstnance podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Svatba bývá zpravidla radostnou událostí v rodině a značné množ‑ ství času zabere jak její příprava, tak i realizace. Snoubenci proto mohou čerpat až 2 dny volna, z toho jeden den placený a to ten, na který připa‑ dá svatební obřad. Pokud se svatba koná o víkendu, tedy v  den, který není pro snoubence pracovní, mo‑ hou čerpat pouze jeden den nepla‑ ceného volna a to bezprostředně před svatbou nebo po ní (zpravidla pátek nebo pondělí). Je zajímavé, že rodiče účastnící se svatby svých potomků mají právo na jeden den

88 BYZMAG

placeného volna (a to den konání svatby, pokud je pro ně pracovním), kdežto dětem účastnících se svatby rodiče náleží den volna neplacené‑ ho. K životním situacím patří bohužel i úmrtí a pohřeb blízké osoby. V pří‑ padě úmrtí manžela, druha nebo dítěte má zaměstnanec nárok na 2 dny placeného volna a ještě jeden den k  účasti na pohřbu. U dalších rodinných příslušníků (rodič, sou‑ rozenec, osoby sešvagřené) je to jeden den placený nebo dva dny,


Životní situace pokud zaměstnanec zařizuje po‑ hřeb. U pohřbu vzdálenějšího pří‑ buzenstva (prarodiče, vnoučata) poskytuje zaměstnavatel placené volno pouze na nezbytně nutnou dobu, maximálně jeden den. Mnohem častější situace nastá‑ vá, když se zaměstnanec nemůže včas dostavit do zaměstnání z dů‑ vodů dopravní situace, ať už zácpy či zpoždění vlaku či autobusu. Zde zkrátka nemůže zaměstnavatel nic dělat a poskytne neplacené volno, které si zpravidla zaměstnanec na‑ pracuje v nejbližší době. Tyto situa‑ ci musí být pochopitelně nečekané a nepředvídatelné. Zaměstnavatel není povinen tolerovat časté po‑ zdní příchody jenom proto, že Pra‑ ha bývá po ránu těžko průjezdná nebo si zaměstnanec nechal ujet autobus. Volno s  náhradou mzdy je za‑ městnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, který podstoupí vyšetření nebo ošetření ve zdra‑ votnickém zařízení a to na nezbyt‑

ně nutnou dobu a stejně tak, když zaměstnanec doprovází k lékaři či do nemocnice blízkého rodinného příslušníka (dítě, manžela, rodiče, prarodiče). Vzdálenější příbuzné může doprovázet taktéž, ale už bez náhrady mzdy. S tím souvisí i odvoz rodící manželky či družky do zdra‑ votnického zařízení a zpět a toto volno (placené) se poskytuje pouze na nezbytně nutnou dobu. Pokud chce nastávající otec setrvat u po‑ rodu, dostane volno neplacené. Nařízení vlády pamatuje též na volno při účasti na pohřbu spolu‑ zaměstnance (s náhradou mzdy), při stěhování (zpravidla bez náhra‑ dy mzdy) nebo při hledání nového zaměstnání (bez náhrady mzdy). Otázkou zůstává, jak moc jsou tyto zaměstnanecké úlevy zneužitelné a jak se může zaměstnavatel bránit, pokud se mu zaměstnanec stěhuje třikrát do roka. Praxe mnoha společ‑ ností bývá taková, že zaměstnanec nahlásí dopředu svou nepřítom‑ nost (pokud to jde) a poté doloží relevantní doklad. Tím může být

BYZMAG 89


Životní situace oddací list, úmrtní oznámení nebo lékařská zpráva. Dopravci jsou po‑ vinni (při zpoždění nad 10 minut) vydat na požádání tzv. zpožděnku, tedy potvrzení o zpoždění doprav‑ ního prostředku, to se však netý‑ ká městské hromadné dopravy. U stěhování může být relevantním důkazem změna v OP nebo nová nájemní smlouva. Pokud zaměst‑ nanec nedodá žádný doklad své nepřítomnosti v  přiměřené lhů‑ tě, může mu být zameškaná doba zpětně překvalifikovaná jakožto čerpání dovolené. Pokud se za‑ městnavatel domnívá, že skutečně dochází ke zneužívání úlev v práci ze strany zaměstnance, lze doporu‑

čit zejména důkladnou konzultaci s odborníkem přes pracovněprávní vztahy. Osobní překážky v  práci jsou jed‑ ním z nástrojů ochrany zaměstnan‑ ce garantované státem, snadno se však může obrátit v neprospěch lidí samotných. Bohužel, nelze se pak divit zaměstnavatelům, že se při přijímání nových pracovníků do‑ pouštějí nezákonné diskriminace (nejčastěji žen, postižených a star‑ ších lidí), neboť osoba, která tráví několikrát do měsíce dopoledne v čekárně u lékaře (kvůli nemoci své či dítěte), přináší svému zaměstna‑ vateli ztráty a starosti.

Richard Gürlich 
advokát/attorney at law GÜRLICH & Co. 
 Politických vězňů 19,
110 00 Praha 1 tel.: + 420 222 101 591 
 direct tel.: + 420 222 101 595 fax: + 420 222 101 590 
 mobil: +420 604 233 118 
 gurlich@akrg.cz 
 www.akrg.cz

90 BYZMAG


Technologie zítřka v Brně Špičky vědních oborů a inovativních firem v Brně představí kolegům i veřejnosti technologie zítřka. Nejnovější a nejmodernější multifunkční pavilon „P“ brněnského výstaviště poskytne na tři dny zázemí lidem a institucím, kteří mají v rukách naši budoucnost. Ve dnech 15. – 17. května 2018 se tu sejdou nejen špičkoví vědci, vynálezci, výzkumníci a inovátoři, ale také studenti, akademici, zástupci firem a klíčoví představitelé institucí veřejné správy. To vše pod hlavičkou 3. ročníku akce s názvem Veletrh Věda Výzkum Inovace.

BYZMAG 91


Technologie zítřka Veletržními prostory budou po tři dny rezonovat témata jako bio‑ technologie, e-mobilita a doprav‑ ní systémy budoucnosti, digitální ekonomika, 3D tisk, robotika, vir‑ tuální realita a další obory klíčo‑ vé pro 21. století. Nebýt u toho je jako nenastoupit na vlak do stanice Svět zítřka. O mimořádnosti kon‑ ceptu, který z VVVI dělá nejrychleji rostoucí veletrh v ČR, přitom jasně hovoří čísla: loni nabídnul 5 tema‑ tických konferencí, prezentace 63 odborníků z výzkumné, podnika‑ telské a veřejné sféry, 39 seminářů a workshopů a přilákal téměř 150 vystavovatelů a bezmála 4 000 ná‑ vštěvníků. Loňský ročník přinesl výrazné navýšení počtu vystavo‑ vatelů i návštěvníků a stejný trend očekávají pořadatelé i letos. Platforma pro propojování vědecko-výzkumné a aplikační sféry „Jako organizátoři veletrhu se snaží‑ me v jeden okamžik sezvat na stej‑ né místo zástupce z oblasti vědy,

92 BYZMAG

akademického prostředí, význam‑ ných firem a veřejné správy. Vytvá‑ říme platformu, která jim umožní nejen se osobně setkat, ale záro‑ veň jim nabízí prostor pro snazší komunikaci napříč vědními obory, představení zajímavých a inspira‑ tivních projektů či sdílení výsledků práce,“ říká Martin Janča, ředitel a zakladatel Veletrhu Věda Výzkum Inovace, a dodává: „Je to akce pro všechny, kteří mají snahu a zájem podílet se na prohloubení lidské‑ ho poznání a smysluplném rozvoji naší společnosti. Pro budování pro‑ gresivního obchodního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti ČR ve světě je to základ.“ Více peněz na vědu a výzkum Důležitým tématem bude také fi‑ nancování vědy a výzkumu. „Naší snahou je pomoci výzkumným or‑ ganizacím získávat větší podíl fi‑ nančních prostředků na budoucí výzkum, a to z jiných než veřejných zdrojů,“  naznačuje Martin Janča s  tím, že k  dalším, neméně důle‑


žitým úkolům patří jednoznačně snaha podpořit interdisciplinární komunikaci a vzájemnou inspi‑ raci výzkumníků i těch, kteří vý‑ sledky výzkumu a vývoje praktic‑ ky využívají. „I proto budeme rádi, když poroste zájem odborníků u nás vystavovat, nebo se Veletrhu Věda Výzkum Inovace jinak aktivně účastnit. Vytváříme jim zde k tomu prostor,“ dodává.

Na své si v nejmodernějším multi‑ funkčním pavilonu Výstaviště Brno samozřejmě přijdou i návštěvníci. Výsledky výzkumu, vývoje a inova‑ cí jim organizátoři veletrhu naser‑ vírují také ve formě pestrých inter‑ aktivních expozic.  „Na veletrhu si může každý danou novinku nebo vynález osahat a vytvořit si jasnou představu o všech detailech, které by se o ní například v  online pro‑ středí nedozvěděl,“poznamenávají Interaktivní výstava pro návštěv- vystavovatelé. Vedle zajímavých a níky názorných expozic nebude chybět ani bohatý doprovodný program.

BYZMAG 93


Ten se první den zaměří na spolu‑ práci výzkumné a aplikační sféry, druhý den se bude věnovat me‑ zioborové komunikaci a třetí den bude cílit na vzdělávání a lidské zdroje. Kromě hlavního pódia bude doprovodný program probíhat i v několika přednáškových sálech. Pod záštitou Karlovy univerzity, Akademie věd i ministerstev    Záštitu této společensky přínosné akci s mezinárodním přesahem po‑ skytla řada významných osobností a subjektů, například místopředse‑ da Evropského parlamentu Pavel Telička, předsedkyně Akademie věd

94 BYZMAG

ČR Eva Zažímalová, Sekce místo‑ předsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Česká konference rektorů, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tě‑ lovýchovy, Jihomoravský kraj nebo rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který k VVVI řekl: „Přeji vám mnoho úspěchů při pořádání dal‑ šího ročníku veletrhu, jehož cílem je přispět k  šíření povědomí o vý‑ sledcích výzkumu, vývoje a inovací u odborné i laické veřejnosti. Jsem přesvědčen, že všichni zúčastnění plně využijí bohatého programu a společná setkání pro ně budou pří‑ nosem.“ Odborným garantem vele‑ trhu je Hospodářská komora ČR.


Technologie zítřka Řekli o VVVI 2017 (komentáře k druhému ročníku): prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace a ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v  Praze: „Chceme-li propojovat podniky a školy, tak jim musíme poskytnout prostor pro to, aby se setkávali, a musíme jim vytvořit podmínky, aby tato setkání byla efektivní. Myslím si, že ten letošní veletrh vysoce splňuje tyto podmínky. Prostředí je tu skvělé, jsou tu stánky… lidé se potkávají, vyměňují si zkušenosti, informují se o tom, co dělají, a jaké mají záměry. Je to událost, která by se měla pravidelně opakovat a postupně si získávat místo v našich kalendářích. Je to nesmírně užitečné. Průmysl se musí s akademickou sférou scházet a otevřeně spolu hovořit. A tady je ten prostor.“

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., MBA, prezident Hospodářské komory ČR: „Potřebujeme, aby se české ekonomice dařilo dlouhodobě, aby se zvyšovala životní úroveň. To ovšem nebude možné bez propojení vědy, výzkumu a inovací s průmyslovou praxí. Z tohoto důvodu oceňuji a děkuji organizátorům veletrhu za podnětnou práci. Slyšel jsem, že letošní ročník je dvojnásobný oproti prvnímu. Tento veletrh je mimořádně účelná a důležitá akce.“ prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult., bývalý předseda Akademie věd: „Jsem velmi rád, že jsem mohl převzít záštitu nad druhým ročníkem veletrhu. Považuji totiž za důležité, aby i Akademie věd ČR přispěla k dobrému průběhu tohoto veletrhu.“

Foto, Text: Archív VVVI

BYZMAG 95


Konference Glorious

Největší hvězdy českého byznysu rozzáří brněnskou konferenci začátkem května Začátkem května se do Brna sjede více než 50 nejúspěšnějších profesionálů z českého byznysu, aby se podělili o své zkušenosti a inspirovali mladou generaci na cestě za svými sny. Již třetího ročníku konference Glorious se například zúčastní zakladatel Socialbakers Jan Řežáb, jeden z  nejbohatších Čechů Dalibor Dědek nebo úspěšný podnikatel a zakladatel Eurowag Martin Vohánka. Během speciálního přednáškového večera New Age, který proběhne v brněnské hvězdárně, své životní příběhy představí mladí a úspěšní Češi. Na pódiu spatříte jednoho z designerů Tesly Otta Fabriho, skladatele hudby pro Hvězdné války Jaroslava Becka a mnohé další. Hlavní konferenční program doprovodí workshopy v čele s předními českým lídry, jako je například slavný headhunter Jan Bubeník.

V průběhu prvního květnového týdne 3. - 5. května se do Brna do‑ slova sletí nejzajímavější čeští byz‑ nys lídři. Na Konferenci Glorious na jednom pódiu vystoupí největší profesionálové z  Česka, aby se po‑ dělili o své zkušenosti a inspirovali mladou generaci v  cestě za svými

96 BYZMAG

cíli. Tato velkolepá akce je určena nejenom studentům zklamaným z teoretické vysokoškolské výuky, jak tomu bylo převážně v minulých ročnících, ale i lidem, kteří si chtě‑ jí rozšířit obzory v oblasti  byznysu, managementu a osobního rozvoje.


„Glorious 2018 je pokračováním úspěšné studentské konference, která tento rok zcela mění svůj koncept. Už se nesoustředí pouze na studenty, ale hlavně na mladé a ambiciózní Čechy. Konference nebude jen o přednáškách, ale také o seznamování se s novými lidmi, kteří se chtějí neustále posouvat dopředu. Známé osobnosti byznysu budou věnovat svůj čas všem a zodpoví zvídavé dotazy,“ po‑ pisuje vizi organizátor konference Ondřej Prášek.

Ondřej Krátký, zakladatel Liftago

Nech si poradit od profesionálů

V průběhu prvního konferenčního dne 3. května budou v  Technolo‑ gickém parku připraveny worksho‑ py s  předními českými lídry, jako je například Jan Bubeník, nejslav‑ nější český headhunter. Další osob‑ ností je Daniel Franc, vrcholový manažer, který má ve společnosti Google na starosti globální vývo‑ jářské komunity. Dalším velkým „Glorious přitahuje přesně ty lidi, jménem je Jiří Devát, který má kteří budou za pár let ovlivňovat obrovské zkušenosti s  řízením lidí naši společnost“ a tvorbou business strategií. Řídil

BYZMAG 97


Konference Glorious například Microsoft, ČSA nebo svě‑ něnském SONO Centru. V pořadí tového lídra v oblasti IT a sítí – spo‑ již třetí ročník konference Glorious lečnost CISCO. se ponese v duchu „Zvítězí ten, kdo vytrvá“. Nevzdat se a vytrvat je totiž Hvězdný večer na hvězdárně to, v  čem se liší úspěšní od neúspěšných. „Tvrdá práce, zvednout se, když Stejný den večer se rozzáří pódi‑ padnete na úplné dno, nevzdat se a um brněnské hvězdárny. Na před‑ pokračovat v  cestě za svými sny je náškový večer New Age se sjedou to, co všechny řečníky spojuje, “ říká podělit o své životní příběhy mla‑ Ondřej. Vystoupí zde například Jan dí, talentovaní a úspěšní Češi, kte‑ Řežáb, zakladatel firmy na analýzu ří už v mladém věku ovlivňují svět, sociálních sítí Socialbakers, který se a kteří mají ve své kariéře oprav‑ jako první Čech dostal do prestiž‑ du hvězdně našlápnuto. Vystoupí ního globálního žebříčku časopi‑ zde Otto Fabri, český automobilo‑ su Forbes „30 pod 30“. Uslyšíte tu i vý designer, kterého zná celý svět. jednoho z nejbohatších Čechů DaDíky němu vypadá interiér modelu libora Dědka, podnikatele a spolu‑ S  od Tesla Motors tak, jak vypadá. zakladatele společnosti Jablotron Hudební skladatel a zakladatel Epic zaměřující se na zabezpečovací a Music Productions Jaroslav Beck, komunikační systémy nebo Váckterý vytvořil hudbu pro trailer hry lava Nováka, krizového manažera, Batelfield Hardline nebo třeba k fil‑ který zachránil od krachu ocelářský mu Star Wars: The Force Awakens. holding Vítkovice, Stavostroj, eBan‑ Celý večer završí velkolepý koncert. ku ČSA a další. Padnout na dno, ale nevzdat se

Během hlavní konference bude připraven bohatý doprovodný pro‑ Hlavní program konference pro‑ gram. Celé šestipatrové garáže se běhne ve dnech 4. a 5. května v br‑ promění v  obří park plný zábavy,

98 BYZMAG


Konference Glorious občerstvení a odpočinku. Návštěv‑ níci si budou moci vyzkoušet ho‑ verboard, Xbox či virtuální realitu, zahrát airsoft, fotbálek, ping pong nebo stolní hry a mnoho dalšího. Během coffeebreaků bude připra‑ ven bohatý catering a když už bu‑ dete mít všeho dost, můžete od‑ počnout v chill out zóně.

Co potřebuješ vedět? Kdy? 2.-6.5. 2018 Kde? SONO Centrum Počet vstupenek: 750 Video: http://bit.ly/2o3dqgC Web: konferenceglorious.cz

Lepší Česko Email: V minulosti se Glorious konferen‑ ahoj@konferenceglorious.cz ce setkala s obrovským úspěchem jak ze strany návštěvníků, tak i řeč‑ níků. Mezi ně patřili například Radim Jančura, Ladislav Špaček, A jaký je program? generální ředitelka Google Taťána le Moigne nebo například bývalý 2.5. - Warm-Up party osobní trenér Jaromíra Jágra – Ma- 3.5 - Workshopy, New age rian Jelínek. „Akce takových rozmě- 4.5 - 1. den konference (Networkin‑ rů pro mladé nemá v České republice gový večírek) obdoby. Celý Glorious má tak ke své vizi ‘Lepší Česko’ skvěle našlápnuto. 5.5 - 2. den konefernce (Glorious Energie a vytrvalost je klíčovou pod- party) mínkou každého úspěchu, přesně to 6.5. - Sunday Funday se snaží tato akce předat dál,“ kon‑ statuje Ondřej Prášek.

BYZMAG 99


100 BYZMAG


Tady se můžete prezentovat i vy. Kontaktujte nás. obchod@byzmag.cz

BYZMAG 101


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www. ibestof.cz

102 BYZMAG


>> BYZMAG 103

BYZMAG 03/2018  
New
Advertisement
Advertisement
Advertisement