__MAIN_TEXT__

Page 1

VISION PRESS

VISION PRESS

„JAKMILE ČLOVĚK NĚCO ŘÍDÍ, MUSÍ MÍT JASNOU PŘEDSTAVU, KAM CHCE DOJÍT“

MUDr. MIROSLAV VERNER LÉKAŘ, ŘEDITEL CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

„VŠEMOHOUCNOST“ 3D TISKU, MGR. TOMÁŠ SOÓKY VLIV KULTURNÍCH ROZDÍLŮ NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI JAN VESELÝ, ŘEDITEL OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ EDUFÓRUM A LEAN STARTUP CZ


OBSAH 04 | Jakmile člověk něco řídí, musí mít jasnou představu, kam chce dojít Rozhovor s MUDr. Miroslavem Vernerem 14 | Právo na vaší straně 18 | Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA hostem 22. SAMBA večera v Brně Byli jsme u toho 20 | BYZMAG doporučuje 22 | MUDr. Lucie Valešová Rozhovor 36 | Jak na to suma sumárum 42 | Jak ustát změnu k horšímu Jak na to 46 | „Všemohoucnost“ 3D tisku Rozhovor s Mgr. Tomášem Soóky 54 | Již od 2. března můžete vybírat MISS Internet soutěže MISSOK Aktuálně 56 | The London School of English, špička mezi jazykovými školami pro profesionály Rozhovor s Irenou Jelínkovou 62 | Investaukce šlapou bankám na paty Inovace 66 | Vliv kulturních rozdílů na marketingovou komunikaci Marketing 72 | 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků, lekce 5 80 | OPEN CUP ve skoku na lyžích Pozvánka 82 | Jan Veselý Rozhovor 88 | JIC: Naskočte na fenomén Internet of things na networkingu 120 vteřin 92 | Hodnotící kritéria pro zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky 96 | Vstupte do jižní brány Afriky. Kapské město je bílý anděl plný překvapení 98 | Pracovna 104 | Grant Thornton ve světě a v České republice 108 | Veronika Ježková Copywriting 110 | Rozšířená realita – Augmented Reality Technologie 118 | Slezské vzdělávací centrum bylo slavnostně otevřeno Aktuálně 124 | Watch out! BUZZWORDS! English lesson


ÚVOD

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

Podle analytiků je začátek roku postaven na pevných základem ekonomického růstu. Evropská komise zvyšuje predikci růstu HDP eurozóny v roce 2015 na 1,3 % z 1,1 %. Český HDP má vyrůst o 2,5 %. Všechny čísla vycházejí z dnešního stavu politického dění ve světě. Predikce růstu naší ekonomiky nahrává nejen vstupu zahraničních investorů, ale také větší jistotě pro rozvoj tuzemských podniků, podnikatelů a živnostníků. Česko se loni po dvou letech vrátilo k růstu. K loňskému roku uvádí přehled komise posílení ekonomiky o 2,3 %. Tato obnova byla tažena především domácí poptávkou, investicemi i spotřebou domácností. Růst je podpořen exportem. Kvůli sankcím dodávek na ruský trh, došlo k poklesu exportu do této země o 3 %. Na tento pokles je dvojí pohled. První, méně pozitivní, z hlediska těch výrobců, kteří byli více závislí na exportu na ruský trh a nenašli tak rychle odbytiště svých výrobků na jiných exportních trzích, či na domácím trhu. Bohužel pokles je vidět i subdodavatelů. Jedná se o řetězovou reakci. Druhý, pozitivní pohled, je u těch firem, které dokázali v krátkém čase nahradit propady dodávek na ruský trh. Dokázali to především restrukturalizací svých procesů a především svými změnami v pohledu na globální trh a ve vnímání inovací a výzkumu. Můžeme tedy očekávat snížení nezaměstnanosti, růst platů, větší útraty domácností a díky vývoji kurzů dolaru a eura i větší poptávku českých domácností po dovolených trávených v českých destinacích. Nicméně každý růst se musí odpracovat, není tedy na co čekat, dejme se do práce.

Vydává VISION PRESS Kamil Komenda Gabriely Preissové 5 616 00 Brno REDAKCE PhDr. Radim Kašpar - redaktor radim@visionpress.cz +420 734 201 803 OBCHOD Michal Černý michal@visionpress.cz +420 604 153 394 GRAFIKA Pau Vávrová pauvavrova@gmail.com INZERCE Kamil Komenda kamil@visionpress.cz +420 777 283 311

WWW.BYZMAG.CZ FACEBOOK.COM/ BYZMAG PUBLERO.COM/ TITLE/BYZMAG


MUDR. MIROSLAV VERNER, LÉKAŘ, ŘEDITEL CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE

JAKMILE ČLOVĚK NĚCO ŘÍDÍ, MUSÍ MÍT JASNOU PŘEDSTAVU, KAM CHCE DOJÍT


MUDr. MIROSLAV VERNER

Vystudoval vojenskou medicínu na LF UK v Hradci Králové. Po jejím ukončení pracoval dva roky jako útvarový lékař ve Stodu u Plzně, poté se vrátil do rod­ ných Českých Budějovic, kde byl pověřen vedením Oddělení klinických labo­ ratoří ve Vojenské nemocnici. V roce 1996 se stal primářem Oddělení klinické biochemie v Nemocnici České Budějovice, po dvou letech byl jmenován zá­ stupcem ředitele pro laboratorní obory a v roce 2004 ředitelem Centrálních laboratoří. Kromě toho také přednáší na dvou fakultách Jihočeské univerzi­ ty v Českých Budějovicích – Přírodovědecké a Zdravotně sociální. Má velkou zodpovědnost a vysoce odbornou práci. Na mé otázky odpovídá bez velkého rozmýšlení a s přehledem, mnohokrát jménem celého týmu… my se snaží­ me, my řešíme, my budujeme. Kdybych otázky pozměnila, možná by vznikl trochu jiný rozhovor, ale to hlavní by v něm určitě zůstalo – láska k rodině, láska k jeho profesi. To jsou hlavní priority v životě doktora Vernera.

Kolik laboratoří vlastně řídíte?

Odpovídám za řízení kolektivu, za svou práci odpovídá každý sám. Máme přesPůvodně jich bylo deset, dnes máme tři ně vyčleněné kompetence, kdo co dělá, velké laboratorní komplexy, v nichž pra- kdo co kontroluje. Vytvořili jsme několicuje 141 zaměstnanců. Laboratoř klinic- kastupňový systém kontrol, máme spoké chemie, hematologie a imunologie, lehlivé lidi. Ale chyba se samozřejmě stát komplex mikrobiologických laboratoří může, stávají se všude. Toho, že by to a laboratoř molekulární biologie a ge- mohl odnést pacient, se bojí šéf každé netiky. Je to velký stavební objekt, ale to laboratoře. bývá v nemocnicích fakultního typu poměrně obvyklé. Snažíme se obory hod- Jste přísný vedoucí? ně přiblížit, integrovat, což nám umožJakmile člověk něco řídí, musí mít jasnou ňuje optimálně využít lidí i technologií. představu, kam chce dojít. Tady demoNeobáváte se velké zodpovědnosti kracie končí. Vzhledem k tomu, že máme za případné chyby někoho ze svých ve svém provozu mnoho odborníků, do podřízených, které by mohly způso­ odborných kompetencí nezasahuji. Poubit třeba i komplikace pro pacienta? ze řídím a předávám jasný vzkaz, čeho chci dosáhnout. V laboratoři se ve stra-

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

5


MUDr. MIROSLAV VERNER chu a s nepřiměřeným tlakem pracovat nedá, to rozhodně ke zvyšování kvality práce nevede. Lépe je v klidu pracovat na odstranění případných chyb. Snažím se, aby všichni jednoznačně věděli, co po nich chci, ale aby se nebáli. Co je hlavní náplní vaší práce? Řídím a sleduji, co se v našem oboru děje ve světě, abychom se mohli pokusit přejmout to, co je pro nás vhodné. Ne všechny novinky lze uvést do života, nejsme primárně výzkumné pracoviště, jsme rutinní laboratoře, což nemyslím nijak hanlivě. Pro nás to znamená nikoli primárně zkoumat, ale perfektně zvládnout procesy, které každodenně využíváme, abychom dosáhli požadované kvality. Snažíme se aplikovat to, co se pro naši nemocnici hodí, abychom optimálně vyšli vstříc potřebám našich klinických kolegů.

Hledáme optimální poměr mezi cenou a výkonem, nechceme plýtvat lidskými ani finančními zdroji. Co si myslím, že je na našem pracovišti unikátní, to je zajímavá organizace práce, kdy se snažíme sblížit jednotlivé obory navzájem. Mým snem je převést laboratorní medicínu na týmovou práci, abychom se všichni dostali „na jednu palubu“ – více spolu mluvit, spolupracovat. Věnujete se vy osobně nějakému vý­ zkumu? Zajímá vás některé odvětví vaší práce víc než jiné?

Zabývám se metabolomikou, což jsou procesy, které fungují při látkové přeměně a mění se v konkrétním vývojovém stadiu organismu. Biologické centrum Akademie věd nyní vyvíjí metody, které bychom chtěli v budoucnu aplikovat do reálného života pro potřeby našich pacientů. Zabýváme se například neprospíMáte ve vašich laboratořích nějaké váním novorozenců, individualizováním unikátní přístroje, které třeba jinde jejich výživy. Novorozenci mohou mít nemají? nevyvinuté systémy, což se dá napravit. Srovnatelně jsou stárnutím poznamenáPřibližně stejné jako v jiných nemocni- ny systémy i u seniorů, s věkem funkce cích, pro své potřeby jsme vybaveni vý- klesají, jsou nedostatečné a selhávají. borně. Modernizujeme v krocích, vždy Naším úkolem je přemýšlet, co s tím. tak po šesti až deseti letech, úkolem vedení je intervaly ještě zkrátit. Nestojí- Na co jste ve vašem provozu pyšný? me na místě, ale abychom si pořizovali nějaké hypermoderní stroje jen proto, Na své lidi. Nejcennější v laboratorní meabychom byli první, to určitě nechceme. dicíně jsou odborníci. Ti se nedají najít, ti se musí vychovat. Máme laboranty, kte6

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


MUDr. MIROSLAV VERNER

MÝM SNEM JE PŘEVÉST LABORATORNÍ MEDICÍNU NA TÝMOVOU PRÁCI, ABYCHOM SE VŠICHNI DOSTALI„NA JEDNU PALUBU“ – VÍCE SPOLU MLUVIT, SPOLUPRACOVAT.

ří plní konkrétní zadaný úkol, u nich trvá tak tři roky, než se na ně můžeme stoprocentně spolehnout. Potom jsou vysokoškolsky vzdělaní bioanalytici, kteří odpovídají za průběh analýzy, tam je doba nutná k potřebné samostatnosti tak šest let. Z lékařů, kteří mají za úkol naše výstupy srozumitelně přetlumočit na kliniku nebo navrhnout testy, pomocí nichž by se dalo odpovědět na otázky klinických kolegů, se stávají odborníci tak za deset let. Jejich práce je vel-

mi náročná a zodpovědná. Jste ředitelem deset let. Co se za tu dobu změnilo? Laboratorní medicína za tu dobu úplně změnila charakter. Vývoj ve světě je obrovský, jde stále kupředu a my se musíme umět přizpůsobit a nezůstat stát na místě. Mění se hlavně prostředky, které budeme v budoucnu využívat pro vyhodnocování – výpočetní technika a s tím související analýza dat a moderní statistické metody. MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

7


MUDr. MIROSLAV VERNER Nejste spíš chemik než lékař? Nechybějí vám pacienti?

braných vzorků nikdo neučiní moudrý závěr.

Já se k přístrojům moc nedostanu, pracuji s výstupy z laboratoří, dělám si na ně úsudek, krůček za krůčkem. Vzděláním jsem všeobecný lékař, internista a klinický biochemik – pacienti, kteří mají abnormální metabolické změny, se případně dostávají ke mně. Není jich mnoho, ale jsou to pro mne takové „malé detektivky“, jejichž řešení mě baví nacházet.

Měl jste nějaké koníčky, kte­ rých jste se musel kvůli medi­ cíně vzdát?

Stávají se vám v laboratořích i nějaké kuriózní případy? Je to vůbec možné na takovém seriózním pracovišti? To byste se divila, kolik jich je. Každou chvíli. Když nám třeba pacient přinese ze záchodové mísy ledvinový kámen, my zkoumáme a analyzujeme, nevíme si rady a nakonec se zjistí, že je to kousek cihly. V dřívější době, kdy pacienti standardně neměli sterilní zkumavky na moč, jsme si často komplikovali rozbory plísněmi ze špatně vymytých skleniček od paštik a přesnídávek místo seriózní analýzy pacientovy moči. Z nesprávně ode-

8

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

Dříve jsem byl muzikant-amatér. Hrál jsem na klarinet ve školním orchestru, dokonce jsem chvíli zaskakoval v orchestru Jihočeského divadla. Hudbu mám rád, ale není čas cvičit, nástroj jsem už více než rok neměl v ruce. To samé sport – hrával jsem fotbal, volejbal, věnoval se atletice. Ale když chce být člověk alespoň občas doma s rodinou… Medicína a byrokracie s ní spojená mě připravila o hodně času. Kdo ji chce dělat pořádně, musí ji dělat naplno. Vím, co to obnáší, mám čtyři atestace, dvanáct let dalšího studia po dokončení medicíny. Vlastně do svých 37 let jsem nezavřel učebnice. Tím jsem také argumentoval, když jsem tak trochu od medicíny zrazoval svého nejstaršího syna. Váš syn Mirek také studuje medicínu? On už je pět let lékařem, samozřejmě si nedal říct. Teď se připravuje na atestaci z vnitřního


MUDr. MIROSLAV VERNER lékařství. Nijak zvlášť jsem mu při studiu nepomáhal, párkrát jsme konzultovali své zkušenosti. Jinak si jde svou cestou a já jsem rád, že se o sebe dokáže postarat. Mladší syn Tomáš je naším úspěšným reprezentantem v krasobruslení. Jak se kluci dostávají k tomuto sportu? Přes ženy! To tenkrát dohodla manželka se svou kamarádkou ve školce. A já už jsem to jen odjezdil a zaplatil… Nebyl jsem takový ten ctižádostivý rodič, který je trenérům stále v patách. Občasná pomoc, to ano, ale mnoho závodů v jeho dospělosti jsem s ním neabsolvoval. Nemohu podřídit celý svůj život sportu jednoho syna, mám také svou práci a další děti.

PACIENTI, KTEŘÍ MAJÍ ABNORMÁLNÍ METABOLICKÉ ZMĚNY, SE PŘÍPADNĚ DOSTÁVAJÍ KE MNĚ. NENÍ JICH MNOHO, ALE JSOU TO PRO MNE TAKOVÉ„MALÉ DETEKTIVKY“, JEJICHŽ ŘEŠENÍ MĚ BAVÍ NACHÁZET. závodila letos na seniorském mistrovství světa ve společné skladbě moderních gymnastek. Jsme s manželkou rádi, že se věnovali či věnují sportu. Sport formuje osobnost, člověk se naučí vyhrávat i prohrávat a to je pro život důležité.

Neměl jste díky tomu chuť Vaše nejmladší dcera, před­ věnovat se sportovnímu lé­ pokládám, také sportuje… kařství? Ano, vybrala si moderní gymnastiku. I když je Tomáš z dětí Jako voják jsem spolupracoval ve sportu zatím nejúspěšnější, se sportovci z Dukly, takže tento nemají si co vyčítat. Všechny tři obor mi není cizí. Už při studiu reprezentovaly ČR na mistrov- a pak ještě později jsem absolstvích světa – Mirek jako juni- voval u doc. Bartáka základní or v krasobruslení sportovních školení ve sportovní medicíně, dvojic, Katka jako šestnáctiletá v dobách svého působení jako

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

9


MUDr. MIROSLAV VERNER praktický lékař jsem měl na starosti i sportovce. Tenhle obor mě dodnes velmi baví, i když teď spíše z pohledu metabolických aspektů tréninku. Látková přeměna probíhá u všech lidí stejně, jen u sportovců je jiná zátěž.

se studiem medicíny začala tři roky přede mnou. Chtěl-li jsem se stát lékařem, a to jsem chtěl, nezbývalo než zkusit medicínu vojenskou.

Neplánoval jsem, že budu voják, armádu beru jako nutnou součást společnosti. Jenže v době, kdy jsem se hlásil na medicínu, platilo pravidlo, že tam nemohou přijmout více členů jedné rodiny. A moje starší sestra už

velká míra očekávání. Stres, přejídání, nedostatek pohybu – to vše způsobuje civilizační choroby. Cukrovku, poruchy imunitního systému, nemoci cév, srdce… Poznamenává nás to zejména v oblasti látkové přeměny, metabolických poruch. Tím, že se prodlužuje lidský život, prakticky v určitých věkových kategoriích nebude zdravý člověk. Vyšetřujeme velmi podrobně tyto zákonitosti, ale laboratoře nejsou spása. Náš obor pouze dává data, informace, ale individuálně pracovat s každým pacientem, to už je práce pro klinické lékaře.

Vraťme se zpátky do vašich laboratoří. Za tu dobu, co je Chtěl jste být odmalička vojá­ vedete, došlo k nějakému po­ kem nebo lékařem? Proč jste sunu, co se týká chorob? si vybral vojenskou medicí­ Určitě. Mění se společnost, na nu? lidi jsou kladeny vysoké nároky,

VLASTNĚ DO SVÝCH 37 LET JSEM NEZAVŘEL UČEBNICE. TÍM JSEM TAKÉ ARGUMENTOVAL, KDYŽ JSEM TAK TROCHU OD MEDICÍNY ZRAZOVAL SVÉHO NEJSTARŠÍHO SYNA.

10

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

Vidíte za vašimi výsledky jen čísla, nebo konkrétní pacien­ ty?


MUDr. MIROSLAV VERNER

TÍM, ŽE SE PRODLUŽUJE LIDSKÝ ŽIVOT, PRAKTICKY V URČITÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH NEBUDE ZDRAVÝ ČLOVĚK.

Samozřejmě se snažíme vidět lidi. Na menších pracovištích, kde jsem byl dříve, jsem znal téměř každého pacienta, to tady možné není, máme tu 160 lůžek intenzivní péče. Ale pokud vidím nějaké zajímavé výsledky, osobně pacienta sleduji, jeho vývoj, jeho prognózu. Ověřuji si jeho stav s jeho ošetřujícím lékařem, ptám se ho na jeho názor. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Mám trochu strach, že medicína obecně začíná být

hodně byrokratická. Pro jakési alibi, kdy se zaštiťujeme papíry všeho druhu, se vzdalujeme od pacienta. Chybí i velmi důležitý čas na vedení mladých kolegů – a investovat do lidských zdrojů je v našem oboru velmi důležité. Dokážete oddělit práci a sou­ kromí? Dokážete odpočívat? Velmi rád bych, ale někdy to prostě nejde. Můj mozek nevypíná, nové nápady dostávám v nejbizarnějších situacích, moje manželka by mohla vyprávět. SystéMĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

11


MUDr. MIROSLAV VERNER mové dokumenty, které potřebuji dělat v klidu, si beru rovnou domů. A moje „dokončím to za chviličku“ často znamená, že se vkrádám do postele třeba ve tři ráno. V roztržitosti pak dělám neuvěřitelné věci, mnohdy se tomu smějeme ještě po létech. Velmi rád relaxuji poslechem vážné hudby, ale musím mít na to klid, být uvolněný, jenže pak se stává, že usínám se sluchátky na uších.

Pane doktore, co vám udělalo v po­ slední době největší radost? Když se mi v práci něco povede, je to příjemná satisfakce, říkám si „ano, neutrácím život zbytečnostmi“. Ale v poslední době mi nejvíce radosti dělají děti. Když se všichni společně sejdeme, je u nás doma veselo. Nebývá to často, ale nedávno nás všech pět zasedlo ke společnému stolu a to jsem si opravdu užíval.

Jak si v laboratorní medicíně vedeme Děkuji za rozhovor. ve srovnání se zahraničím? Řekl bych, že velmi dobře, nemáme se za co stydět. Češi vymysleli mnohé laboratorní postupy. Namátkou prof. Masopust, prof. Heyrovský, prof. Holý. Řada Čechů pracuje ve výzkumných centrech po celém světě. Bohužel nejsou příliš známí, protože našemu národu jsou předkládány docela jiné „celebrity“. Motivace našich mladých lékařů je daleko horší než v zahraničí, práce v našem oboru je velmi náročná. Člověk na sobě musí stále pracovat, neustále se zdokonalovat. Já sám se udržuju v kondici tím, že přednáším studentům, což mě nutí držet krok i v teoretické oblasti.

Text: Eva Procházková Foto: Lenka Hatašová www.lenkahatasova.com Korektura textu: Alžběta Strnadová Produkce: Michaela Lejsková Publisher: Profesní magazín Best of www.ibestof.cz

V POSLEDNÍ DOBĚ MI NEJVÍCE RADOSTI DĚLAJÍ DĚTI. KDYŽ SE VŠICHNI SPOLEČNĚ SEJDEME, JE U NÁS DOMA VESELO.

12

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


MUDr. MIROSLAV VERNER

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

13


ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A KOMISE V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU V dnešním díle budeme pokra­ čovat v systematickém přehledu smluv se zástupci podle nové­ ho obchodního zákoníku (NOZ). V minulých dílech jsme se věnova­ li smlouvě o obchodním zastou­ pení a smlouvě příkazní, která je vhodná pro úpravu vztahů s advo­ kátem nebo daňovým poradcem. Dnes se budeme věnovat smlou­ vě o zprostředkování a komisio­ nářské.

Smlouvou o zprostředkování (§ 2445 a násl. NOZ) se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje možnost uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. Její praktické využití přichází na řadu zejména u jednorázových obchodních případů, kdy je třeba odměnit osoby, které se o něj zasloužily.


PRÁVO NA NAŠÍ STRANĚ

Nárok na provizi je vázán dosažením výsledku. Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi až poté, co byla uzavřena smlouva, která je předmětem zprostředkování. Tedy v den uzavření takové smlouvy je provize již splatná a zprostředkovatel jí může požadovat. Jedná se ovšem o dispozitivní ustanovení, kdy si strany mohou splatnost provize dohodnout odlišným způsobem. Tímto se smlouva o zprostředkování liší od smlouvy příkazní, pro niž je důležitá samotná činnost, nikoliv výsledek.

Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetích osob, s kterými zprostředkoval uzavření smlouvy. Nesmí však navrhovat zájemci uzavření smlouvy s osobou, ohledně které ví nebo musí vědět, že existuje důvod­ ná pochybnost, že splní řádně a včas své závazky ze smlouvy. Zákon dává zájemci právo požadovat po zprostředkovateli, aby mu sdělil údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, se kterou zprostředkovatel navrhuje uzavření smlouvy. Zájemce by tedy ve svém vlastním zájmu měl tohoto práva využít. Výši provize si strany dohodnou ve S tím souvisí také vzájemná informačsmlouvě, v opačném případě má zpro- ní povinnost o důležitých okolnostech středkovatel nárok na provizi obvyk- mezi zprostředkovatelem a zájemcem. lou. Zprostředkovateli nevzniká nárok na provizi, jestliže smlouva s třetí oso- Smlouva o zprostředkování zaniká, jestbou byla uzavřena bez jeho součinnos- liže smlouva, která je předmětem zproti, nebo v případě že byl v rozporu se středkování, není uzavřena v určené smlouvou činný jako zprostředkovatel době. Není-li tato doba určena, může též pro osobu, s níž byla uzavřena zpro- kterákoliv ze stran smlouvu ukončit prostředkovávaná smlouva. stým oznámením druhé straně. V přípaNárok na náhradu nákladů spojených dě, že je smlouva s třetí osobou uzavřena se zprostředkováním má zprostředko- případně plněna až po zániku smlouvy vatel, jen když to bylo výslovně sjedná- o zprostředkování, nebrání to vzniku náno. Pokud si strany náhradu nákladů ve roku zprostředkovatele na provizi. smlouvě nesjednají, uplatní se zákonná domněnka, že nárok na náhradu nákladů má zprostředkovatel tehdy, pokud nebyla ujednána provize.

Jako v celém novém občanském zákoníku se i u smlouvy o zprostředkování projevuje vysoká míra volnosti smluvních stran a také neformálnosti právního jednání.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

15


PRÁVO NA NAŠÍ STRANĚ

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ

splnění závazku, které pro něho opatřil komisionář, jestliže tak nemůže učinit Komisionářskou smlouvou se zavazuje komisionář pro okolnosti, které se týkají komisionář, že zařídí vlastním jmé­ jeho osoby. nem pro komitenta na jeho účet ur­ V případě, že třetí osoba neplní povinčitou záležitost, a komitent se zavazuje nost ze smlouvy, kterou s ní komisionář zaplatit mu odměnu. Typickým příklauzavřel, je povinen splnění této povindem je obstarání nákupu a prodeje cen­ nosti vymoci, případně může takové práných papírů na burze obchodníkem vo převést na komitenta, který si může s cennými papíry, nebo prodej umělecjeho splnění vymoci již sám. kých předmětů v aukční síni (nikoliv však Komisionářská smlouva je smlouvou v rámci exekuce). úplatnou a výši úplaty je vhodné sjed­ Komisionář je povinen při zařizování nat ve smlouvě. V opačném případě záležitosti jednat s náležitou odbornou komisionáři přísluší úplata přiměřená péčí podle pokynů komitenta, přičemž vykonané činnosti a dosaženému výodchýlit od jeho pokynů se může pouze sledku. Na rozdíl od smlouvy příkazní, v zájmu komitenta, a pokud si nemůže pokud si strany nesmluví výši úplaty ve vyžádat jeho včasný souhlas. V případě, smlouvě, zohlední se také výsledek, kteže komisionář nemůže splnit závazek ze rého svou činností komisionář dosáhl. smlouvy sám, je povinen k jeho splnění Zároveň s úplatou je komitent povi­ použít jiné osoby. nen uhradit komisionáři náklady, kteKomisionář na rozdíl od příkazníka jed- ré komisionář účelně vynaložil při plnění ná svým jménem, nikoli jménem toho, svého závazku. To pouze tehdy, pokud si koho zastupuje. Proto NOZ stanoví po- strany nedohodly, že odměna již náhravinnost komisionáře bez zbytečného du nákladů obsahuje. odkladu převést na komitenta práva Text: Mgr. Daniel Zinrák, získaná při zařizování záležitosti a vydat Mgr. Zuzana Zinráková mu vše, co při tom získal. Komitent je advokátní kancelář povinen plnění převzít. Z jednání komiPalackého nám. 620/1 sionáře nevznikají komitentu ve vztahu 772 00 Olomouc k třetím osobám ani práva, ani povintel: +420 775 725 105 nosti. Komitent však může přímo na www.zinrakova.cz třetí osobě požadovat vydání věci nebo

16

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


BYLI JSME U TOHO

BYLI JSME U TOHO: Doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA HOSTEM 22. SAMBA VEČERA V BRNĚ Karel Havlíček vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. Od devadesátých let hájí zájmy podnikatelů, zastává pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je spolumajitelem skupiny SINDAT, podnikající od roku 1990 v oblastech středního průmyslu, v posledních letech investuje do oborů nanotechnologií a biomedicíny. Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, na Vysoké škole finanční a správní je děkanem fakulty ekonomických studií. Jako autor nebo spoluautor se podílel na pěti odborných knihách se zaměřením na řízení malých a středních podniků, na stejné téma publikoval více jak stovku odborných článků v recenzovaných a odborných časopisech. Oblasti MSP se věnuje i na vědecké bázi, mj. je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Mimo mateřštiny hovoří anglicky, německy, rusky, španělsky, francouzsky a částečně čínsky.

18

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


BYLI JSME U TOHO

Karel Havlíček popsal svůj podnikatelský příběh, který mapuje první porevoluční podnikatelskou generaci. Představil hlavní kritéria úspěchu v dobrodružných 90. letech, změnu v řízení konkurenční výhody v době přechodu do nového milénia, důsledek růstu nových trhů v době konjunktury i pády v době světové krize. Nastínil rovněž hlavní parametry pro přežití ve světě byznysu v příštích letech a odlišnosti v úloze vzdělání v mezinárodním podnikání.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

19


BYZMAG DOPORUČUJE 18. 2. 2015 Budova JIC INMEC, Brno

19. 2. 2015 Budova JIC INMEC, Brno

120”: INTERNET OF THINGS

SEMINÁŘ: JAK VYBÍRAT SPRÁVNÉ ZAMĚSTNANCE?

26. 2. 2015 Budova JIC INMEC, Brno

WORKSHOP: IF YOU BUILD IT WILL THEY REALLY COME?

26.2. 2015 Olomouc

SEO ŠKOLENÍ

2. 3. 2015 Institut certifikovaného vzdělávání, Praha

4. 3. 2015 Budova JIC INMEC, Brno

SEMINÁŘ MANAŽERSKÝ TROJLÍSTEK – KOMUNIKACE ZMĚN

SEMINÁŘ ZDARMA: GRANTOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A FONDY V OBLASTI KLIMATU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


5. 3. 2015 Budova JIC INMEC, Brno

19. 3. 2015 Budova JIC INMEC, Brno

VYZKOUŠEJTE SI STARTUP PITCH NA JIC GRILL

IT CAMP: KLIENTSKÁ ZAŘÍZENÍ VE FIREMNÍM PROSTŘEDÍ

27. 3. 2015 Národní technická knihovna, Praha

28. 3. 2015 SKI PARK Filipovice

FESTIVAL ČESKÉ INOVACE

OPEN CUP VE SKOKU NA LYŽÍCH

31. 3. 2015 Institut certifikovaného vzdělávání, Praha

16. 4. 2015 Institut certifikovaného vzdělávání, Praha

SEMINÁŘ MANAŽERSKÝ TROJLÍSTEK – KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ

SEMINÁŘ MANAŽERSKÝ TROJLÍSTEK – MOTIVACE PŘI NEDOSTATKU ZDROJŮ

22. 4. 2015 Praha

31. 10 – 2. 11.. 2015 Janáčkovo divadlo, Brno

SEO ŠKOLENÍ

MARKETING FESTIVAL


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová

MUDR. LUCIE VALEŠOVÁ PRIMÁŘKA OČNÍ KLINIKY DUOVIZE K otevření Oční kliniky DuoVize vedla cesta od velké lékařské praxe ve fa­ kultní nemocnici, nabraných zkušeností a taky vrozené empatie. Primářka kliniky je člověk velmi rozhodný, schopný jasného úsudku a se smyslem pro zodpovědnost. Žena okouzlující, sportovně založená, pěvecky nadaná a také matka dvou synů. Disponuje výbornými vlastnostmi pro lékaře, který přináší naší společnosti posun ve zdravotní péči. Důkazem toho jsou také pravidelné inovace, které na klinice se svým týmem zavádí, a přináší tak naději celé řadě pacientů, jejichž léčba byla až doposud velmi obtížná nebo nemožná. Kdo a kdy stál u zrodu Oční kliniky Jasným cílem byla kvalita a servis služeb. DuoVize? Celé zařízení vedeme tak, jak bychom Oční klinika DuoVize vznikla před čtyřmi sami chtěli, aby se lékaři chovali k nám lety v Praze jako mladší sestra kliniky Ne- coby pacientům. oVize, která byla založena před pěti lety v Brně. Byla založena dvěma lidmi. Bc. Petrem Kociánem, který měl letité zkušenosti s řízením nemocnice, a mnou. Dali jsme dohromady jeho ekonomické a ředitelské know-how a moje lékařské znalosti a zkušenosti.

Přiměla vás k tomu nějaká vlastní ne­ gativní zkušenost? Jednak jsem pracovala 16 let ve všeobecné fakultní nemocnici, což byla obrovská zkušenost. Naučila jsem se moc věcí. Ale současně jsem poznala hranice možností takového zařízení.

S jakou vizí jste vstupovali do společ­ Jaké zásadní věci vám na provozu ne­ ného podnikání? mocničního zařízení neseděly? MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

23


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová Ve fakultní nemocnici jsem se setkávala s tím, že pacienti dlouho čekají, sedí nepohodlně, máme špatnou organizaci, vyhořelé sestry, nedostatečnou komunikaci. Docílit změny v tak velké organizaci není snadné a někdy je to naprosto nemožné. Zvolila jste tedy menší provozovnu a šla jste na to jak?

Na trhu je nemalá nabídka. Jakým způsobem volíte mezi tím kterým přístrojem? Nejsem zastáncem toho, abych měla nejmodernější přístroj a první v republice, ale abych měla přístroj ověřený, u kterého vím, že je velmi dobře vyzkoušený a znám jeho možnosti.

Jakou investici do přístrojů považu­ Lidé musí cítit, že náš personál je rád jete za nejlepší a nejdůležitější? vidí, že jsou vítáni a my se o ně chceme starat, že jim nabízíme veškeré své zna- Obecně lasery. losti a zkušenosti a oni jsou ti, pro koho Jak se mezi sebou liší a dokážete jimi tu jsme. Osobně jsem poznala, co je to obsloužit 100 % pacientů? bezmoc v nemocničních zařízeních, i z té druhé strany. My sice jsme oční obor, Na klinice máme čtyři lasery. Dokážeme kde nedochází ke smrti a velkým extré- jimi vyhovět devíti z deseti pacientů. mům, ale pacienti u nás hledají pomoc. Každý z laserů je určený pro jiný zákrok Jednou jsme lékaři a je pro nás důležité, a celkově nám vytváří velmi univerzální aby se pacienti u nás cítili důstojně. Aby možnosti pomoci pro naše pacienty. v nás měli parťáky a cítili empatii. Jaká rizika při laserových operacích musíte brát na vědomí? Co se týká přístrojů, jaké vnímáte roz­ Riziko existuje vždy. Zvláště jedná-li se díly v tomto směru? o takové mikrozákroky, kde je důležitý To byla další věc, která mi vadila ve fa- každý mikrometr. kultní nemocnici. Na jednom přístroji jsme dělali od rána do večera a koupit Dívat se do detailu oka musí být do­ nový přístroj bylo obtížné. Mnohdy ani cela zajímavé… pacienti nepotřebovali tak invazivní vyšetření. Taková situace je hrozná bez- Je to velmi zajímavé. (úsměv) Například moc pro pacienta i pro lékaře. I tohle byl při odstranění dioptrií. Uvnitř rohovky, náš cíl. Koupit přístroj, který považujeme což je ta průhledná část povrchu oka, v současné době za nejkvalitnější a ově- která má 550 mikrometrů tloušťku, je čočka, kterou zevnitř laserem vyřízneme. řený.

24

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová My tomu, co vyřízne laser, říkáme čočka, protože se tvaru luštěniny skutečně podobá. Je to vlastně náhrada brýlí. Funguje to i obráce­ ně? Ano, a je to úplná novinka, kterou jsme zrovna na klinice DuoVize zavedli. Jedná se o možnost zavedení takové čočky do oka. Není to ta lidská čočka, která se nahrazuje při operaci šedého zákalu umělou čočkou. Tato čočka má dva mikrometry velikost a ta řeší presbyopii, což je projev stárnutí. Znamená to, že člověk přestane dobře vidět na blízko. Pokud je to důsled­ kem stárnutí, pak se takovému zákroku ni­ kdo z nás nejspíš ne­ vyhne, je to tak?

Řeší se operacemi vady očí, pokud jsou zjištěny?

Dá se to tak říct. Lidé už od padesáti let na to trpí. Výjimku tvoří ti lidé, kteří nosí Dioptrická vada vzniká v dětství a narůscelý život například minus tři dioptrie. Ti tá v dětství. Je lepší vyčkávat do dospělosti, kdy se růst stabilizuje. jen brýle odloží a budou vidět dobře.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

25


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová

skupina a to jsou lidé 45 – 55 let, i 60 let, kteří potřebují odstranit dioptrie jak na Neprovádí. Pacient je v plném vědomí blízko, ta na dálku. To už se běžným laa oko je znecitlivělé kapkovým anesteti- serem nadá řešit. Oční čočka se musí nakem. Od pacienta potřebujeme během hradit. Vkládá se dovnitř náhradní čočka, operace spolupráci. která je multifokální. To znamená, že štěpí obraz. Pro vás den jako každý jiný, ale paci­ ent z toho musí být asi dost nervózní, Z čeho se čočky vyrábějí? nepletu se? Jedná se o akrylát. Dříve se dělaly z tvrProvádí se tyto zákroky v narkóze?

dého polymetakrylátu, pak měkkého Pacienti jsou nervózní, a proto jim dá- silikonu. Oba materiály měly i určité neváme prášek na uklidnění, aby se jim výhody. Nejčastěji používaný materiál je s námi snadněji spolupracovalo. (úsměv) hydrofobní akrylát a existuje také méně často používaný hydrofilní akrylát. Tyto To je jedna skupina lidí a pak je druhá dva materiály mají tu výhodu, že jsou 26

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová čiré a mají vysoký index lomu. To znamená, že mohou být tenké. Další výhodou je, že jsou měkké a my je můžeme složit a jako ruličku vložit do místa, kde mají být. Dříve byly operační rány velké šest až sedm milimetrů, dnes jsou to dva milimetry.

přístupem ze strany pacientů?

Musím říct, že vlastně ano. Bylo to v době, kdy jsem měla na starosti léčbu u vězňů odsouzených za těžké zločiny, které jsem vyšetřovala i operovala v okovech. Jeden vězeň mi rozbil francouzskou holí sklo ve dveřích. Odvedli ho a už jsem ho Jak dlouho zůstává tento materiál neviděla, tedy ani neoperovala. Další si uvnitř oka? úmyslně leptal tuhou z propisky oči, aby Natrvalo. Je to natolik kvalitní materi- nebyl ve věznici ale v nemocnici. ál, že v oku může trvale a beze změny zůstat. Je to biologicky inertní materiál Jak na vás tito lidé působili? a je docela zajímavé, jak se na to přišlo. Někteří zvláštně, ale jiní úplně normálZa druhé světové války měli letci, kteří ně. Neměla jsem pocit přímého ohrožese účastnili boje, často střepiny z plasti- ní, ale ten pocit, že jsou to zločinci, byl kového skla z kokpitu nalétané v očích, docela děsivý. Společného s medicínou kde se zhojil a nijak oku nevadil. Takhle to má primárně to, že lékař musí ošetřit se přišlo na to, že se jedná o materiál, každého. který by se dal používat k implantátům Když už k vám jednou pacient přijde, dovnitř oka. stává se z něj obrazně řečeno trvalý A pak je tu třetí věková kategorie paci- zákazník? entů a to jsou 60 plus, lidé, kteří trpí na šedý zákal. Ten je nutné včas odhalit a vždy ope­ rovat?

Pravidelně chodí ke svým obvodním lékařům, ale k nám opravdu jen na ty zákroky. Celou řadu lidí opakovaně nevidíme, protože u nich zákrok děláme jednou, maximálně dvakrát a už nás nepotřebují. Jedná se o úplně jiný systém než například u zubního lékaře, ke kterému opakovaně musíte.

Někdy se pacienti ptají, zda to má ještě smysl. Ale má a po operacích, kdy začnou znovu jasně vidět, pookřejí a vrací se jim z psychického hlediska chuť do života. A co naši nejmenší? Dá se něco dělat s jejich prevencí v rámci nestátních Setkala jste se někdy s netradičním zařízení? MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

27


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová Jak řešíte situace, kdy rodiče nemají časovou kapacitu, aby se cvičení s dí­ tětem věnovali v potřebné míře? Na to také myslíme. Prostředí je postavené tak, že u nás děti mohou zůstávat třeba na čtyři hodiny jako ve školce. Cvičení s dítětem probíhá celou dobu? Většinou zhruba dvě hodiny. Rodiče však u nás mohou děti nechat i déle, jako ve školce, a my pro ně připravíme program. Jak je tato péče zajištěna ze strany zdravotní pojišťovny? S tím je trochu problém. Pojišťovny tvrdí, že péče pro tyto děti je dostatečná. Jenže centra, která tyto služby umí, jsou Na to jsme také mysleli, a protože není přeplněná a mají obrovské čekací doby. dostatečně pokrytá oftalmologická A běžní oční lékaři tyto choroby ošetřopéče pro děti, založili jsme Dětské oční vat neumí. Umí diagnostikovat, částečcentrum Kukátko, které je pojato jako ně léčit, ale na řadu věcí nemají přístroje, a proto jsou nutná tato centra. herna. Toto zařízení pro děti je součástí Duo­ Vize?

Jak se vám spolupracuje s konkuren­ cí, pakliže má ke spolupráci dojít?

Není součástí DuoVize, ale je jeho majoritním vlastníkem. Centrum je o dvě ulice vedle. Lékaři se prolínají, Kukátko má své vlastní sestřičky, recepci, ředitelku. Cílem je spolupráce hlavně se školkami, kde je zásadní podchytit oční vadu včas a začít spolupracovat s rodiči.

Vesměs dobře. Je řada center, která mají podobné krédo jako my, a s nimi se vždy domluvíme. Běžný pacient to nemusí poznat, ale my si své dobré vztahy s obdobně smýšlejícími centry udržujeme a spolupráce si vážíme.

28

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová

Jaké oční choroby jdou vidět pou­ bez vyšetření poznat. A je celá řada věcí, které lze odhalit jen důkladným vyšetřehým okem na první dobrou? ním oka. Jsou to zákaly rohovky, hodně pokročilý šedý zákal, choroby víček. Často se člověk prozradí tím, že naráží do věcí nebo Skvrny na duhovce jsou také diagnos­ používá často hmat, aby získal při pohy- tikovatelné z hlediska medicíny? bu jistotu, špatně periferně vidí, zkrátka Irisdiagnostika je diagnostika orientální špatný úhel zorného pole. Vidí tedy jen čínské medicíny a nespadá do medicíuprostřed, což je konečný stupeň zele- ny, kterou se jako lékaři zabýváme. My ného zákalu. Lidé si to ale často sami ne- v tom nespatřujeme žádné znaky inforuvědomí, protože toto omezení vzniká mací ani vad. Nepřikládáme tomu vůbec pomalu a oni jsou na to zvyklí. Jednou žádný význam. jsem se setkala dokonce s řidičem auto- Ještě vás žádný orientální odborník busu, který to nevěděl. Tento případ byl nepřesvědčil o opaku? však ojedinělý. A šilhání je vidět hned. Malý stupeň zrakového postižení nelze Jestliže za mnou někdy přijde člověk, MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

29


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová a dalším rostoucím obtížím. A to jen proto, že si člověk odmítne připustit, že by měl mít správné brýle. V orientální medicíně nejsem vzdělaná, takže nevím, nechci to kategorizovat. Hodnotím a diagnostikuji jako lékař, tak jak mi to přísluší. V jakém procentu jsou oční vady ve spojitosti s genetic­ kou výbavou? Kromě již zmíněné presbyopie je většina dioptrických vad geneticky předurčená. O jakých inovacích můžete dnes, po čty­ řech letech činnosti hovořit? Před dvěma lety jsme jako první přinesli do který si cvičením vyléčí oči, budu o tom České republiky laser uvažovat, ale žádného takového ne- LenSx. Tento přístroj začal řešit šedý záznám. My lékaři tento názor neuznává- kal, který se do té doby léčil jen ultrazvume a tvrdíme, že oči mají mít správné kem. V letošním roce máme dvě inovadioptrie, aby nevznikalo napětí, svalo- ce. vé křeče, které vedou k bolestem hlavy

30

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová RELEX SMILE je metoda pro odstranění střední a vyšší krátkozrakosti, která se provádí pod povrchem rohovky. Používá se při ní jen femtosekundový laser, který vyřízne čočku z rohovky. Jde o bezflapovou metodu – po operaci nemůže dojít k posunu ani poškození flapu například při sportu. Zvyšuje se tím bezpečnost pro pacienty. Další pokrok přináší Raindrop rohovková inlay – 2 mm velký implantát tvaru malé čočky, který se vkládá do rohovky pod flap a slouží k léčbě presbyopie. Jde o metodu, která léčí to, co v určitém věku trápí každého, ale dosud pro velkou část těchto pacientů nebylo uspokojivé řešení.

bych si zvolila USA. Jak často jezdíte na kongresy a kam? Nejčastěji na refrakční kongresy. Snažím se vybírat ten nejdůležitější, obvykle na něm trávím přibližně čtyři dny. Jeden ročně navštěvuji v Evropě, nepravidelně také v USA a na některé jezdím v ČR. Jste členkou nějakých organizací, sdružení či klubů žen v podnikání?

Jsem členkou České oftalmologické společnosti, České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie. Členkou klubu žen v podnikání zatím nejsem. Ale určitě si myslím, že by to pro mě bylo velmi užitečné v případě, že bych neměla Usilujeme o to, abychom nabízeli posun kolegu, který je zaměřený ekonomicky ve vědě, metody nové, ale ověřené. a manažersky. Kdybyste si sama mohla vybrat za­ hraniční stáž, jaká země a proč by vás Nakolik je pro vás mužský faktor v práci důležitý? zajímala? Obecně mi vyhovuje ženský kolektiv. Ale Často jezdíme na kongresy, které v rámci v podstatě je mi to jedno. Každý je jiný toho, že chceme vidět metodu v praxi, a vyžaduje jiný nástroj komunikace. nabízí i stáže. Není to metoda neobvyklá, ale ne každý touto cestou jde. Většinou Jak to máte s odhadem na lidi? je mi stáž umožněna, protože je zřejmé, že mám seriózní zájem a potřebuji získat Myslím, že ho mám dobrý, a současdůvěru. V tom okamžiku je moje důvě- ně myslím, že ho člověk buď má, nebo ra v přístroj, jeho schopnosti a výsledky nemá, ale naučit se nedá. přenosná na mé klienty, kteří zase vkládají svoji důvěru do mě a mých spolu- Jste maminkou dvou chlapců. Jistě pracovníků. Ale k vaší otázce – protože byste mohla hovořit i o určitých pro­ se dlouho zabývám refrakční terapií, asi měnách v pracovním nasazení z po­ MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

31


ROZHOVOR: MUDr. Lucie Valešová

zice matky. Jaké jsou vaše poznatky?

a to je pro mne také dobrý relax.

Mateřstvím se mi změnily hodnoty a priority. Všechno na čas, je mi velmi drahý. Vždy si představím, že čas, který prožiju Děkuji za rozhovor. někde zbytečně, jsem mohla prožít se svými dětmi. Zaměřila jsem se v mnoha ohledech na efektivnost. Současně jsem dětmi velmi motivována. Považuji se za šťastnou maminku dvou báječných synů, kteří mají po tatínkovi klidnou, přátelskou a veselou povahu. To, že má pracující žena děti, jí přinese bez pochyby lepší schopnost organizace. Jak trávíte svůj volný čas? Jsem milovník sportu, a pokud se zrovna nerozhodnu pro úplně pasivní odpočinek, volím jachting a tenis. Baví mě trávit svůj volný čas tak, že úplně vypnu, rozšířím si obzory, naberu nové zkušenosti. Těším se z koníčků, které podporují pospolitost lidí, což platí konkrétně pro jachting, který vytváří velkou vzájemnost. A to vnímám i ve zpěvu, kterému se věnuji už od dětství. Posledních asi osm let zpívám ve smíšeném sboru při gynekologické klinice u Apolináře, kam chodí lékaři a jejich spřízněné duše. Zpíváme staré i nové písně, spirituální a tak podobně. Dostávám se tam do role žáka, který je řízen sbormistryní, a to je také velmi uvolňující, pustit čas od času otěže. S manželem také chodíme tančit 32

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

TEXT: MICHAELA LEJSKOVÁ FOTO: LENKA HATAŠOVÁ WWW.LENKAHATASOVA.COM OFICIÁLNÍ STRÁNKY DUOVIZE WWW.DUOVIZE.CZ KOREKTURA TEXTU: ALŽBĚTA STRNADOVÁ PRODUKCE: MICHAELA LEJSKOVÁ PUBLISHER: PROFESNÍ MAGAZÍN BEST OF WWW.IBESTOF.CZ


Studentský klub @businessAcademy, vás zve na přednášku Petra Glogara na téma Živnost vs. S. R. O.

Petr Glogar je advokátem spolupracujícím s advokátní kanceláří PriceWaterhouseCoopers Legal. Ve své více jak 7 leté praxi poskytoval právní poradenství v oblasti obchodního, pracovního a správního práva zejména pro klienty z automobilového průmyslu a oblastí retailu či bankovnictví.

Jakožto studenti se chceme učit od těch nejlepších leaderů a osobností. Chceme poznávat nové. Chceme dělat něco navíc. Mezi studenty je hlad a touha po zkušenostech, inspiraci a příbězích. Ve škole se nám nedostává akce ani praktického vzdělání, tak jsme se chopili možností a založili klub.

Na přednášce se dozvíte v jakém odvětví a v které fázi podnikání je lepší si založit s.r.o. a kdy je lepší zůstat při živnosti. Dále se podíváme na oba typy z hlediska účetnictví, daní, povinností, závazků ale i výhod. Dojde i na několik typů a fint, které Vám vaše podnikání Dlouholetá kariérní dráha pana Glogara dostala do bodu, kdy se u něj objevila můžou zpříjemnit.


touha předávat zkušenosti dál, pomáhat z praxe, získat cenné rady, postřehy a instudentům, a tak bude 19. února před- formace a navázat spojení mezi novými, nášet na Fakultě podnikatelské. podobně smýšlejícími lidmi.

Začátky jsou vždy nezapomePan Glogar v současnosti pracuje v advokátní kanceláři PricewaterhouseConutelné, ale i zásadní až kriticopers. Ta nabízí svým klientům komplexké. Kdy je lepší založit s.r.o. a kdy ní právní poradenství se zaměřením na živnost? Jak už od začátku jít zakládání projektů a související průběžnejvhodnější cestou byznysu? nou poradenskou podporu. Jsou vhodOdpovědi se dozvíte v 15:00 ným partnerem pro oblast výběru právní formy pro vaše první kroky směrem k výna Fakultě podnikatelské šinám. PwC Legal podporuje začínají­ VUT, ve čtvrtek 19. ledna. cí podnikatele a nabízí jim také mož­ nosti spolupráce. Když se učit, tak od profesionálů a to bez kompromisů, toho se drží nejen tato Studentský projekt Business Academy přednáška ale i celý koncept Business VUT je spolek organizující přednášky, Academy. Momentálně již tvrdě pracujeworkshopy, exkurze a konference nejen me na dvoudenní konferenci zaměřené pro studenty VUT, ale i studenty dalších na osobní rozvoj, podnikání, ale i kariéru. univerzit v Brně. Dlouhodobým cílem Unikátní bude zejména v tom, že se zde tohoto projektu je sdružovat studen- sejde celkem 20 speakerů, představujíty všech vysokých škol, kteří mají zájem cích špičku v daných oborech, kteří ještě se dále vzdělávat, rozšiřovat si obzory nikdy nepřednášeli takto společně. a znalosti v oblastech podnikání, osobníBude se jednat bez nadsázky o nej­ ho rozvoje a kariéry. prestižnější konferenci, která se kdy Zakladatel Ondřej Prášek s vedoucími na vysokých školách udála. Celý proprojektu považují za základní pilíře jekt je značně rozsáhly a neobejde se fungování profesionalitu, perfekt­ bez spolupráce dalších společností. Rádi ní organizaci a především špičkové bychom proto navázali partnerství s firpřednášející. mami, organizacemi a spolky, které mají Hlavním cílem a užitkem pro studenty zájem podpořit tuto naši dobrou myúčastnících se jednotlivých akcí Business šlenku a spolupodílet se na organizaci Academy je možnost potkat odborníky této velmi prestižní akce.


JAK NA TO VÁŽENÍ ČTENÁŘI, V TOMTO ČÍSLE VÁM PŘINÁŠÍME SOUBOR RAD A TIPŮ Z PROSTŘEDÍ FIREMNÍHO SOCIOLOGA, KTERÉ JSME DO TÉTO CHVÍLE PRO VÁS PUBLIKOVALI. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE VÁM BYLI INSPIRACÍ A JAK SE ŘÍKÁ, OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI, A PROTO ZDE MÁTE ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ RADY A TIPY. PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ : PhDr. VOJTĚCHU BEDNÁŘOVI, WWW.FIREMNI-SOCIOLOG.CZ


JAK NA TO

KDYŽ PŘIJDE BLBÁ NÁLADA

KOMUNIKACE S KONKURENCÍ VÝZVA I PŘÍLEŽITOST

ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 7/2013

KDYŽ SE ZAKLADATELÉ ROZHÁDAJÍ

JAK PŘEŽÍT VLASTNÍ RŮST

…náš tým pracoval na svěřeném úkolu. Dělali jsme, co jsme mohli. Dokud ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 4/2013 všechno šlo, byli jsme motivovaní a vše Asi každý podnikatel sní o světě, ve kte- fungovalo přesně, jak mělo. Pak se ale rém by byl ve svém oboru sám, bez ja- něco stalo, a nás postihla blbá nálada. kékoli konkurence, se kterou bychom se Náš projekt se prostě zastavil. Toto není museli dělit o místo na slunci. Realita je science fiction, ale realita. A co hůře, reale prakticky vždy opačná, a tak nám ne- alita, která může velmi snadno postihzbývá, než s konkurencí žít. Tím se oteví- nout i vás. I tehdy, když si myslíte, že váš tým je proti ní dokonale obrněn. Jak se rá otázka, jak s ní komunikovat? projevuje, a jak z něj ven? Na tyto otázky se vám pokusíme odpovědět.

ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 6/2013

ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 8/2013

Dokud jsme byli všichni v jedné kan„Začínali jsme jako firma o dvou kamará- celáři, bylo to jednoduché, každý věděl dech, a několika jejich kamarádech, kte- všechno. Pak se nám ale začalo dařit, rá postupně vyrostla až tam, kde je teď. a nějak jsme si přestali rozumět… Jenomže pak jsme si nějak přestali rozumět“. Zdá se vám to povědomé? Nejste sami.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

37


JAK NA TO

JAK UDRŽET RODINU NA UZDĚ – RODINNÁ FIRMA POHLEDEM MANAŽERA

CHRONICKY POMLOUVAČNÝ PODŘÍZENÝ ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 11/2013

ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 9/2013

Paní Jana je naše pracovnice již patnáct let. Posledních deset je na pozici samoPracovat s příbuznými je snem mnoha statné referentky, kde zodpovídá za důpodnikatelů. Ti, kterým se to skutečně ležitou administrativu. S její prací jsme poštěstilo, vědí, že je to někdy o dost ob- velice spokojeni, má ale bohužel jednu tížnější, než když má firma „obyčejné“ za- velmi nepříjemnou vlastnost – neustále městnance. Jak na vedení v rodinné firmě? šíří pomluvy. A ty nám kazí práci. Nevíme, co máme dělat.

CO S LIDMI, KDYŽ DOJDOU PENÍZE? ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 10/2013 Výpadek hotovosti je pro každou firmu nepříjemná situace, ať už funkčně, nebo manažersky. Co však dělat s tím, když nemáme peníze, a musíme to říct lidem? I z tak nepříjemné situace lze naštěstí vyjít posílen.

38

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

ABY TÝM PŘEŽIL NEÚSPĚCH: 1. PŘÍPRAVA A PRVNÍ POMOC ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 12/2013 Nikdo ho nemá rád, nikdo ho nechce, přesto byl, a vždy bude zde. Neúspěch projektu se může podepsat na morálce vašeho týmu více, než cokoli jiného. Ale může vás i stmelit, záleží na tom, jak se k němu postavíte.


JAK NA TO

ABY TÝM PŘEŽIL NEÚSPĚCH: ZAMĚSTNANCI A NEJISTOTA ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 4/2014 2. CO DÁL ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 1/2014

Stav nejistoty, zvláště té existenční, je z pohledu managementu lidských zdroV prvním díle našeho seriálu uveřejně- jů a vedení lidí problém, bohužel tento ného v BYZMAG12/2013 jsme si popsa- problém není možné prvoplánově řešit, li „první pomoc“ v případě neúspěchu ale ani bychom se jej neměli snažit igprojektu vůči týmu. Pokud se nám tato norovat. Budeme zde ještě zítra? Budou pomoc podařila, je tým sice stále fru- peníze na výplaty? Má to vše ještě nějastrován, ale už ne tak moc, a hlavně už ký smysl? Toto jsou všechno otázky, ktenení konsternovaný. Právě nyní je čas na ré vaši podřízení řeší možná mnohem to, abychom neúspěchu využili v jeho více, než vy sami. prospěch. Že to nejde? Ale samozřejmě, že ano.

KDYŽ KOCOUR NENÍ DOMA… ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 2/2014 …myši mají pré, říká přísloví a nemýlí se. Když manažer není delší dobu v práci, nemusí to nutně znamenat, že morálka poleví, a že pak bude mít pocit, že se vlastně ani vracet nemusel. Období bez nadřízeného není snadné, ale lze je přežít a lze se na ně připravit.

KDYŽ SE SVĚT PROMĚNÍ ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 5/2014 Byli jste zvyklí na to, že si se svými kolegy rozumíte, že jste tak říkajíc jedna rodina, že před sebou nic netajíte? Mysleli jste si, že tyto dobré vztahy potrvají, i když budete jejich šéfem? A jste nyní velmi překvapení, že nikoli? Neobávejte se, nejste v tom sami.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

39


JAK NA TO

VÁLKA SVĚTŮ ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 6/2014 Co dělat, když musíme spolupracovat s někým, kdo vidí věci úplně jinak, než je vidíme my? Jak překonat to, že si s některými lidmi jednoduše nesedneme proto, že jsou docela jiní, jinak myslí, jinak pracují? Jak se napřáhnout ke společnému cíli?

KOUČ NEBO TRENÉR: 1. JAK SE V TOM VYZNAT ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 7/2014 Český, a nejenom český podnikatel je neustále atakován lidmi, kteří se mu snaží pomoci. Poradci, lektoři, trenéři, koučové, následování pestrou škálou zlodějů a šarlatánů mohou být právě tak užitečnými a podnikání přinést benefit, jako se stát klíštětem, případně zlem, které vaši firmu zcela rozklíží. Jak poznat dobrého od špatného, a jak se v nich vůbec zorientovat? Pokusme se na tyto otázky odpovědět.

40

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

KOUČ NEBO TRENÉR: 2. JAK SI VYBRAT ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 8/2014 V minulém čísle časopisu BYZMAG jsme ukázali stručný přehled některých profesí, jejichž úkolem je pomáhat firmám a manažerům. Vysvětlili jsme si, co dělá kouč, jak se liší od trenéra nebo od konzultanta, a co můžeme očekávat od člověka, který se tváří ezotericky. Jak si ale mezi onou záplavou odborníků vybrat? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět dnes.

5 TIPŮ JAK VYZRÁT NA NEPLNIČE ÚKOLŮ ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 9/2014 Také se setkáváte s lidmi, kterým zadáte úkol, a oni ho chronicky neplní? Odevzdávají výsledek ne za pět minut dvanáct, ale o půl jedné? Ignorují urgence? A ještě si stěžují, že mají moc práce, i když fungují ani ne na polovinu? Zde je pár rad, jak na ně.


JAK NA TO

JAK ODSTRANIT FUD

JAK PŘEŽÍT SCHŮZI S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM

ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 10/2014

ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 12/2014

Strach, Nejistota, Pochybnosti. Pro mnohé manažery jeden z nástrojů, kterými udržují podřízené „na uzdě“. Ve skutečnosti ovšem velké riziko pro firmu, i pro ně samotné. Co dělat, když v týmu zavládne chronická nejistota?

Až donedávna byly dlouhé, neefektivní, nikam nevedoucí porady a meetingy spíše doménou velkých korporací, než menších a středních firem. Přesto se s nimi stále častěji setkáváme i zde. Co můžeme udělat proto, aby porada měla smysl, vedla k výsledku a příliš dlouho netrvala?

JAK SE NESPÁLIT O VLASTNÍ KRITIKU ČELÝ ČLÁNEK ČTĚTE ZDE: BYZMAG 11/2014 Umíte kritizovat podřízené? Děláte to tak, aby vaše kritika měla smysl? Tak, aby se kritizovaného zbytečně nedotkla, ale aby si z ní odnesl žádané poučení? Kritizujte efektivně, kritizujte smysluplně, ukážeme vám v několika krocích, jak na to.

BYZMAG NA WEBU I DO VAŠICH MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ WWW.BYZMAG.COM

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

41


JAK USTÁT ZMĚNU K HORŠÍMU


JAK NA TO: Jak ustát změnu k horšímu

NAŠI MANAŽEŘI MĚLI NA POMĚRY VÝBORNÉ PODMÍNKY. BYLO TOHO VÍCE, ALE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BYLO NADSTANDARDNÍ OHODNOCENÍ A VÝKONNOSTNÍ BONUSY. NYNÍ O NĚ PŘIŠLI, A ZDÁ SE, ŽE O ŘADU Z NICH PŘIJDEME MY. CO MŮŽEME DĚLAT?

Firma, které se stalo to, co je v podtitulku dnešního článku podniká v oboru průmyslové chemie, a je součástí mezinárodní skupiny. Není velká, a sama nic nevyrábí, protože funguje jako organizační a logistický mezičlánek, přesto (možná právě proto) se její zaměstnanci dlouho těšili velmi příjemnému životu. I v období nejtemnější krize byly jejich pracovní podmínky, ohodnocení i celkové prostředí v mnoha ohledech nadstandardní. A když krize pominula, a firma začala růst, nebyl důvod obávat se, že by se něco mělo změnit. Ale změnilo.

Mateřská společnost prochází již dva roky rozsáhlou restrukturalizací. Jestliže na začátku to byla spíše odezva čehosi vzdáleného, postupně se změny začaly projevovat i zde v Česku, a po pravdě řečeno, téměř všechny byly viděny zdejšími zaměstnanci jako k „k horšímu“. Stouplo množství povinné byrokracie, došlo k překonfigurování interních procesů, přibylo práce, protože některé činnosti, které byly dříve outsourcovány, se vrátily do firmy, aniž však přibylo zaměstnanců. A nejnověji došlo ke změně systému hodnocení. Nový systém byl

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

43


JAK NA TO: Jak ustát změnu k horšímu

vykládán jako „jednodušší“ a také „spravedlivější“. Prakticky znamenal, že více než 80% zaměstnanců na manažerských pozicích si citelně pohoršilo. Někteří si nepohoršili, a ti nyní vzbuzují nepokrytou závist ostatních. Někteří lidé, kvalifikovaní specialisté, také ohlásili, že pokud se s tím „něco nestane“, odejdou, a to přesto, že v porovnání s podobnými firmami v oboru i mimo se spíše, než o pád pod úroveň standardu, jednalo o jeho vyrovnání. Tuzemské vedení má ovšem jen málo možností s celou situací něco udělat, a i když dostalo od nadřízených složitý manuál, jak celou věc vysvětlit, zdá se, že je k ničemu. Situace zašla tak daleko, že dva z klíčových lidí dali firmě svého druhu ultimátum. Situace, kterou jsme zde popsali, není jednoduchá. Příznačné je, že management, který je v seniorní pozici, nemá k dispozici nástroje, jimiž by mohl odstranit základní problém. Prostě a jednoduše není schopen vrátit systém hodnocení do původního stavu. Není tedy jiná možnost, než změnu vysvětlovat, a snažit se o to, aby personální ztráty byly co nejmenší. Pokud by se přitom vedení rozhodlo jít cestou „slibem nezarmoutíš“, nebo se snažilo dávat manažerům plané naděje o tom, že se staré časy časem zase vrátí, situaci zcela jednoznačně po-

44

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

sune k horšímu, a to možná dost výrazně. Je třeba počítat se ztrátami. Na druhou stranu, nemusí být tak veliké, jak se na první pohled zdá. Lidé si zvykli na pohodlí, a zvláště tam, kde jde pravdu o kvalifikované pracovníky, o management, je velice těžké jím vysvětlit, že o toto pohodlí přicházejí, Návody pocházející ze zahraničí bohužel skutečně mnoho nepomohou, protože ač zapadají do představy globálního vedení o jednotné firemní kultuře, v praxi a v Česku zvláště příliš nefungují. Co by tedy mělo vedení za podobných okolností udělat nejdříve? Asi nejlepší metodou je za podobných okolností dát všem zúčastněným jasně a srozumitelně najevo, že se podmínky změnily, a že jedinou možností je se jím přizpůsobit. Nemá cenu, jak již bylo řečeno, produkovat marné naděje, a nemá cenu snažit se vzbuzovat dojem, že „ono se to časem zlepší“. Je dobré zdůraznit, že dojde ke snížení ohodnocení, ne však pod úroveň oborového standardu, ale spíše na ní (tím podstatně klesne ochota personálu odcházet ke konkurenci). Nemá cenu snažit se v novém systému za každou cenu hledat „něco lepšího“, jestliže by tomu lidé, kterých se týká, neuvěřili.


JAK NA TO: Jak ustát změnu k horšímu

Spíše je dobré jej jasně, a srozumitelně není hezká věc. Je ale možné jí přežít, vysvětlit. a je možné se s ní vyrovnat. Přejeme vám hodně úspěchů, a pokud takovou Je samozřejmé, že se proti tomuto změnu řešíte, nabízíme vám odbornou zdvihne odpor. Není však prakticky kam pomoc. jej směřovat. Místní management může říct, že není původcem, ale pouze implementátorem změn, a že není v jeho možnostech je „tam nahoře“ zvrátit. Lidé se tak dostanou do pozice, kdy jsou jím změny sice nesympatické, ale kdy vědí, že objektivně není možnost s nimi něco udělat, ani si něco vynutit, a ani opuštění stávající firmy nepřinese větší benefit, protože u konkurence není lépe. Někteří pravděpodobně odejdou. S výše uvedeným přístupem to ale bude menšina, přesněji malá část. Ostatní se začnou adaptovat. V procesu přizpůsobení se je důležité, aby nový stav, jakkoli není přátelský, byl co nejvíce přehledný, tím se totiž přizpůsobení se okolnostem výrazně urychlí. Pokud jde o komunikaci, je potom důležité, aby se vedení neuzavíralo, ale aby se snažilo vysvětlovat a hlavně odpovídat na otázky. Současně musí důrazně odmítnout každý pokus o vydírání, ale hlavně na začátku celého procesu není správné, aby takové pokusy důrazně trestalo, a to jak s ohledem na jednotlivce, tak i s ohledem na celek.

TEXT: PHDR. VOJTĚCH BEDNÁŘ, MAJITEL – SENIOR KONZULTANT WWW.FIREMNI-SOCIOLOG.CZ

Změna zvenčí, zvláště změna k horšímu MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

45


„VŠEMOHOUCNOST“ 3D TISKU MGR. TOMÁŠ SOÓKY


ROZHOVOR: Mrg. Tomáš Soóky

MGR. TOMÁŠ SOÓKY VYSTUDOVAL UNIVERZITU KARLOVU V PRAZE. PRACOVAL MIMO JINÉ PRO GE MONEY BANK, PPF A.S., RWE TRANSGAS A GE AVIATION CZECH S.R.O. PROŠEL SI NĚKOLIK POZIC OD KEY ACCOIUNT MANAGERA PO HEAD OF PROCUREMENT & SERVICES. V SOUČASNÉ DOBĚ JE JEDNATELEM SPOLEČNOSTI 3DWISER S.R.O. S MGR. TOMÁŠ SOÓKYM JSME SE SETKALI NA AKCI SAMBA, KTERÁ SE KONALA V PRAZE, A SVÝM PODNIKATELSKÝM PŘÍBĚHEM NÁS NATOLIK ZAUJAL, ŽE JSME JEJ VYZPOVÍDALI.

Než jste si založil současnou firmu, prošel jste si patnáctile­ tou zaměstnaneckou pozicí v několik významných firmách globálního věhlasu. Nejvíce času jste působil v GE Money Bank, v PPF a.s. a RWE Transgas. Čím jste prošel v těchto me­ zinárodních společnostech? Většinu dobu jsem se věnoval nákupu a procesům zaměřené na snižování nákladů. Každá z firem byla v něčem specifická, GE a PPF byla období plná zkušeností a adrenalinu. Do GE Money Bank jsem nastoupil krátce po akvizici Agrobanky, takže jsem měl to štěstí prožít období transformace bývalé zkostnatělé Agrobanky do efektivní a úspěšné společnosti pod taktovkou GE. PPF byla zajímavá zase tím, jak ještě relativně malá společnost (PPF a.s. tehdy měla cca 80 zaměstnanců) byla schopna efektivně řídit své dcery v České republice i mimo ní. Samostatnou kapitolou v mém životě byly roky v RWE Transgas. Tady jsem se naučil hodně o důležitosti správné komunikaci a řízení velkých týmů.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

47


ROZHOVOR: Mrg. Tomáš Soóky

Co Vás přimělo opustit korporátní Člověk musí být nadšený, aby udělal tasféru a vrhnout se na podnikání? kový krok do neznáma. Potenciál novéUž delší dobu jsem přemýšlel o vlastním ho trhu s 3D tiskovými technologiemi je podnikání a hledal jsem vhodný nápad. obrovský a doufal jsem, že moje předJednou jsme s kamarádem probírali ak- chozí zkušenosti v maximální míře zúrotuální vývoj v oblasti 3D tisku a uvědomi- čím při budování vlastní firmy. li jsme si, že by zde mohla být příležitost Jak se na to rozhodnutí díváte teď? k podnikání. Musím přiznat, že jsem si to představoTo Vás to téma zaujalo natolik, že jste val jednodušší. Etablování se na nově vše hodil za hlavu, veškeré jistoty a vznikajícím trhu je opravdovou vývybudovanou kariéru, a vstoupil jste zvou. Svoboda v rozhodování a pocit do oblasti, se kterou nemáte vlastní z dobře odvedené práce je ale pro mne zkušenosti? k nezaplacení a žene mne dál. Každé ráno se těším do práce:) 48

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: Mrg. Tomáš Soóky

typu, hračky, dárkové předměty, atd. Samostatnou kapitolou je medicína, kde Naše společnost se soustřeďuje na 3D již pracujeme na několika velmi zajímatiskové technologie. Věnujeme se pro- vých projektech. deji 3D tiskáren, jejich náplní, poskytuje- 3D tiskových technologií je dnes již me tisk na zakázku včetně tvorby a opra- ale celá řada, podle čeho jste se roz­ vy modelů. Nabízíme také různá školení , hodovali při výběru? technickou podporu a poradenství. Otevřeli jsme v Praze největší showroom 3D Od začátku jsme chtěli mít ucelené porttisku, kde se může veřejnost s tímto od- folio strojů, které by bylo schopné povětvím blíže seznámit. krýt co největší část poptávky. Zajímavé Čím se tedy Vaše společnost zabývá?

kandidáty jsme vytypovávali na mezinárodních výstavách a většinu z nich jsme Neocenitelné výhody má 3D tisk v ob- pak osobně navštívili za účelem sjednálasti designu vývoje výrobků a malosé- ní podmínek spolupráce. Velmi důležité riové výroby vůbec. Zrychluje inovační je také vidět jejich výrobu. cyklus, díky němuž lze výrobek uvést rychleji na trh. Dále snižuje výrobní ná- Proč zrovna výrobu? klady a umožňuje personifikaci výrobků. Díky 3D tisku lze zhotovit výrobky, V posledních letech vzniklo velké množkteré klasickými výrobními metodami ství firem, které uvedli na trh vlastní 3D nelze buď vyrobit vůbec, nebo s vyšší- tiskárny. Spousta z nich byla na začátmi náklady. V blízké budoucnosti budou ku financována crowdfundingem, měli moci společnosti decentralizovat svou skvělé nápady i vlastní patenty, ale nevýrobu, přesunout jí blíže k zákazníkům měli zkušenosti se sériovou výrobou a tím výrazně snížit své náklady na výro- a výrobky často vznikali prakticky na koleně. Návštěva výroby nám v těchto příbu a logistiku. padech ukázala opravdovou technickou Kde vidíte největší potenciál využití vyspělost firem. 3D tiskáren? A měli jste tedy šťastnou ruku při vý­ Největší potencionál je v malosériové běru Vašich technologií? výrobě plastových výrobků, a v personifikovaných výrobcích, jako např. na míru Až na jeden případ ano. Reakce našich vyrobená svítidla, příslušenství různého zákazníků i naše vlastní zkušenosti jsou v drtivé většině pozitivní. O tom se koJaké jsou výhody 3D tisku?

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

49


ROZHOVOR: Mrg. Tomáš Soóky neckonců každý může v našem showroomu přesvědčit sám.

využití. Máte v nabídce i 3D tiskárnu pro soukromé, domácí využití?

Je z Vašeho pohledu připravena spo­ Ano, takové typy tiskáren nabízíme v ceně kolem třiceti tisíc korun. Kupují je lečnost na 3D tisk? hlavně modeláři nebo kutilové ale i otTo je dobrá otázka. V tradičních oblascové, kteří chtějí pro své dospívající syny tech jako prototypování anebo aditivní ušlechtilejší zábavu než např. herní konvýroba, je již technologie 3D tisku dobzole. Když potom dokážou vytisknout ře zavedená, známá a změny jsou spíše něco praktického, co se jim hodí třeba evolučního charakteru. Co se masového v domácnosti, cítí, že to dává smysl. rozšíření 3D tisku týká, ten aktuální mediální poprask je spíše na škodu. Vytvá- Nebojíte se u těchto typů tiskáre­ ří totiž falešný pocit „všemohoucnosti“ konkurence velkých, mezinárodních 3D tisku, a tak některé poptávky tisku na e-shopů? zakázku, se kterými se setkáváme, jsou spíše úsměvné. Jako například tisk koně Některé z největších e-shopů samozřejv životní velikosti. Technicky to realizo- mě již mají 3D tiskárny v nabídce. Naučili vatelné samozřejmě je, ale zákazník si jsme se ale, že pořízení 3D tiskárny není neuvědomil, že pořízení živého koně by jen o ceně a zákazník většinou vyžaduje ho asi vyšlo levněji. individuální péči, kterou e-shopy neumějí poskytnout. Zřejmě se musíte hodně věnovat Když nevlastním 3D tiskárnu a přesto osvětě a vzdělávání. bych si potřeboval něco vytisknout. Rozhodně, část našich aktivit zaměřu- Je možné využít Vašich tiskáren? jeme tímto směrem. Využíváme k tomu náš showroom, výstavy nebo pro zá- Samozřejmě, možnosti jsou dvě. Tisk na jemce (jsou to většinou školy) nabízíme zakázku nebo pronájem 3D tiskárny. „3D printing roadshow“, kde vysvětlujeme současné možnosti i omezení 3D Jaká je Vaše přidaná hodnota? tisku včetně praktických ukázek. Vel- Naše filozofie a přístup k zákazníkům. mi mile nás překvapil zájem medií, Pracujeme s radostí a nabízíme služby a v našem showroomu již natáčelo něko- výrobky s vysokou přidanou hodnotou. lik televizních štábů. A pokud pro naše zákazníky neumíme Nabízíte 3D tiskárny pro průmyslové poskytnout to nejlepší, tak jim poradí50

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: Mrg. Tomáš Soóky

me na koho jiného se obrátit. Někteří Jaké jsou Vaše osobní cíle na rok zákazníci s námi spolupracují při vývoji 2015? jejich unikátních produktů, třeba jedna Aby moje žena a dcera byly šťastné…:) z předních zdravotních institucí. Podnikání zásadně změnilo můj pohled Jakým směrem se bude ubírat Vaše na práci, odpovědnost a některé životní hodnoty. Rád bych vybudoval projekt podnikání v roce 2015? trvalejšího charakteru, který třeba můžu Rok 2015 bude rokem stabilizace. Po jednou předat dál dětem. velmi překotném vývoji v loňském roce budeme chtít dále rozšiřovat portfolio Co byste vzkázal našim čtenářům do zastoupených značek a chceme se sou- roku 2015? středit na služby s vysokou přidanou Aby dokázali udělat správné rozhodnutí hodnotou, včetně vývoje nových aplika- i bez křišťálové koule:) Nejvíce ale zdraví cí k využití 3D tiskové technologie. a pohodu, protože bez toho vše ostatní ztrácí na významu.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

51


ROZHOVOR: Mrg. Tomáš Soóky

Na závěr, jaká je Vaše cesta k úspěchu? Držet se tradičních hodnot a budování dlouhodobých vztahů. Díky tomu dokážu být šťastný jak v pracovním, tak i v soukromém životě.

Text: Redakce Foto: Archív

52

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


AKTUÁLNĚ: MISS OK

JIŽ OD 2. BŘEZNA MŮŽETE VYBÍRAT MISS INTERNET SOUTĚŽE MISSOK Finalistky soutěže MissOK (Miss středních škol Olomouckého kraje) se při­ pravují na finálový galavečer. O víkendu 27. 2. – 1. 3. dívky čeká společné soustředění ve Zlatých horách, kde budou nacvičovat choreografii a budou v péči nejrůznějších odborníků v čele s miss Gabrielou Frankovou a známým choreografem a tanečníkem J. K. Sanchezem. Ihned v pondělí po soustředění bude spuštěno hlasování pro širokou veřejnost, kde se dívky utkají o první cenu, kterou je titul Miss internet. Informace o hlasování a hlasování bude probíhat na www.missok.cz Ve finále je dvanáct dívek z celého kraje, největší zastoupení mají Gymnázium Čajkovského a Slovanské gymnázium – obě po třech finalistkách. Závěrečný galavečer se uskuteční 21. března 2015 v Regionálním centru Olomouc.

54

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


AKTUÁLNĚ: MISS OK

PARTNEŘI AKCE

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

55


THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH

THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH ŠPIČKA MEZI JAZYKOVÝMI ŠKOLAMI PRO PROFESIONÁLY DÍKY JAZYKOVÉMU KURZU JSEM ZÍSKALA SEBEDŮVĚRU, ŘÍKÁ IRENA JELÍNKOVÁ

56

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH

PŘES STO LET ZKUŠENOSTÍ S VÝUKOU OBECNÉ I BUSSINESS ANGLIČTINY – TO JE THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH, NEJSTARŠÍ AKREDITOVANÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA VE VELKÉ BRITÁNII. PROČ PRÁVĚ SEM JEZDÍ FINANČNÍCI, OBCHODNÍCI A PRÁVNÍCI Z CELÉHO SVĚTA? A NAPLŇUJE ŠKOLA SVOJE MOTTO „PŘIJĎTE SE SVÝMI VYSOKÝMI NÁROKY A MY JE JEŠTĚ PŘEDČÍME“? I TO V ROZHOVORU PROZRADÍ ABSOLVENTKA INTENZIVNÍHO KURZU BUSSINESS ANGLIČTINY A OBCHODNÍ ZÁSTUPKYNĚ STUDENT AGENCY PRO JAZYKOVÉ POBYTY FIREMNÍ KLIENTELY IRENA JELÍNKOVÁ.

Ireno, proč jste jela na jazykový po­ byt? Studium cizích jazyků mě vždycky bavilo a v momentě, kdy jsem dostala nabídku na manažerskou pozici ve společnosti STUDENT AGENCY, jsem si uvědomila, že by bylo dobré na mojí angličtině ještě zapracovat. V té době jsem sice měla dobré znalosti na komunikativní úrovni, nicméně nebylo od věci „učesat“ moje vyjadřování, naučit se přesnější formulace a hlavně zvýšit spontánnost a plynulost mého projevu. Zvolila jste kurz ve Velké Británii – proč? O jiných zemích jste neuvažo­ vala? Velká Británie je mi blízká, strávila jsem tam určitou dobu i na pracovním pobytu. Ráda se tam vracím, užívám si tamní atmosféru i všechny britské zvyklosti. Zároveň si myslím, že Velká Británie je pro výuku bussiness angličtiny destinací číslo jedna. Je tam nejdelší tradice tohoto typu výuky, a proto jsem o žádné jiné alternativě vlastně ani nepřemýšlela. Jen v Londýně jsou desítky, možná stovky jazykových škol. Podle čeho by se měl zájemce při výběru orien­ tovat?

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

57


THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH

Jeden z nejdůležitějších faktorů, který se odráží i v ceně kurzu, je počet studentů ve skupině. Pokud člověk zvažuje kurz angličtiny kvůli svojí práci, tak by měl zohlednit především toto kritérium. Pokud má zájemce omezené množství času a jasný cíl, je rozumnější připlatit si za intenzivní kurz v malé skupince, který je nejefektivnější. V případě výuky zaměřené na bussiness angličtinu navíc některé jazykové školy při vytváření skupin přihlížejí také k věku svých studentů. Je určitě příjemnější, když klient komunikuje s lidmi svojí generace. Výběr vhodného kurzu pak komplikuje zejména to, že jazykových škol je v Británii obrovské

58

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

množství, proto bych všem zájemcům doporučila obrátit se na agenturu. Koordinátoři STUDENT AGENCY znají velmi podrobně nabídku a specifika jednotlivých škol a dokážou klientovi poradit, který kurz je vzhledem k jeho znalostem a časovým a finančním možnostem ten nejvhodnější. Vy jste absolvovala týdenní intenziv­ ní kurz v The London School of Eng­ lish, což je jedna z nejstarších a také nejprestižnějších jazykových škol ve Velké Británii. Jak tam výuka pro­ bíhala? London School of English má tradici už


THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH od roku 1912 a výuka je naprosto precizní. Hned první den po příjezdu jsem absolvovala pohovor, při kterém si lektoři potvrdili, že mě na základě předchozího písemného testu přiřadili ke správné studijní skupině. Samotná výuka pak kombinovala gramatiku a konverzaci. Součástí lekcí byly i opakované prezentace mojí práce, kdy mi lektor i ostatní studenti dávali zpětnou vazbu ohledně toho co zlepšit. Hodně přínosná byla i simulovaná obchodní jednání – museli jsme vysvětlovat, argumentovat a obhajovat své stanovisko, zdvořile nesouhlasit s fiktivním zákazníkem. Naučila jsem se užitečné slovní obraty i to, jak pracovat s intonací a melodií věty, aby se kon-

verzace co nejvíce podobala rodilému mluvčímu. Kromě hlavního lektora jsme měli ještě druhou vyučující, která s námi trénovala angličtinu pro neformální situace. Bylo zajímavé poznat přístup a metody několika lektorů. Do The London School of English jez­ dí lidé z celého světa. Jací byli vaši spolužáci? Bylo skvělé, že v mojí studijní skupině nás bylo jen pět – díky tomu jsem se mohla se svými spolužáky skutečně poznat. Kolega z Dánska se například připravoval na pracovní pobyt v Bruselu, kam ho plánovala vyslat IT firma, v níž pracoval.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

59


THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH

Angličtinu si chtěl vylepšit také obchodník z Německa, který měl převzít péči o část zákazníků ve strojírenské firmě. Všechny, kteří tam byli, motivovala především jejich práce a to, aby svého zaměstnavatele a vlastně především sami sebe dokázali prezentovat na úrovni.

vovala. Když jsem pak jako novopečená manažerka měla s obchodními partnery ze zahraničí domlouvat podmínky spolupráce nebo řešit komplikované klienty, sebedůvěra a znalosti z pobytu se mi opravdu hodily. Při jednání jsem se mohla soustředit na to, co chci říct, a nemusela jsem si lámat hlavu s tím, jak to Splnil týden, který jste v Londýně vyjádřit. Takže ano, The London School strávila, Vaše očekávání? of English moje očekávání nejenže splHlavním přínosem pobytu v cizojazyč- nila, ale předčila – přesně v duchu svého ném prostředí je zvýšení sebedůvěry při motta. vyjadřování a to se v mém případě splnilo. Rozšířila jsem si slovní zásobu a aktivovala si znalosti, které jsem za ta léta, kdy jsem chodila do jazykových kurzů, někde měla, ale už jsem si je nevyba60

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH

STUDUJTE NA THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH DÍKY STUDENT AGENCY // prestižní škola s dlouholetou tradicí v exkluzivní lokalitě Holland Park Gardens v Londýně, // kurzy zaměřené na obecné komunikační dovednosti, právo, bankovnictví, lidské zdroje a veřejný sektor, // kurzy v délce od jednoho do tří týdnů, // bonus: e-learning k dispozici po dobu tří měsíců od ukončení kurzu, // cena kurzu (včetně ubytování) od 40 000 Kč/týden – přesnou cenovou nabídku Vám na míru sestaví specialistky STUDENT AGENCY na bezplatné telefonní lince 800 100 300 nebo na emailu executive@studentagency.cz, // informace o dalších jazykových pobytech pro profesionály najdete na webových stránkách www.jazykovepobyty.cz.

BUĎTE HVĚZDOU FIREMNÍCH JEDNÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY DÍKY INTENZIVNÍM JAZYKOVÝM POBYTŮM PRO PROFESIONÁLY! KONTAKTUJTE STUDENT AGENCY A NECHCE SI SESTAVIT POBYT PŘESNĚ PODLE VAŠICH POTŘEB.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

61


INOVACE: Investaukce šlapou bankám na paty

INVESTAUKCE ŠLAPOU BANKÁM NA PATY Finalista soutěže v kategorii Nadějná inovace Inovátor: Adam Šoukal, firma Investiční aukce s.r.o

Pokud jste malý nebo střední podnikatel, a to hlavně v ob­ lasti služeb, víte, jak je těžké dostat od banky úvěr. Dnes už nestačí, že máte spokojené zákazníky a děláte něco smy­ sluplného – většinu bank přesvědčí až jištění nějakým ne­ movitým majetkem. Jenže co když máte konzultační spo­ lečnost nebo chodíte brousit nože od dveří ke dveřím? V takovém případě si nepotřebujete koupit barák nebo obrovskou kancelář, zato ale potřebujete nějaké peníze na rozběh či nakopnutí byznysu. Až doteď byste v téhle situaci měli smůlu a museli doufat v bohaté kamarády nebo rodi­ nu, která vám půjčí. S Investičními aukcemi s.r.o. je už ale všechen tenhle stres minulostí.

62

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


INOVACE: Investaukce šlapou bankám na paty

VE ZKRATCE FUNGUJE CELÝ SYSTÉM INVESTIČNÍCH AUKCÍ S.R.O. ASI TAKHLE: Klient – podnikatel potřebující financování nebo investor nabízející investici – se přihlásí na stránce www.investaukce.cz a vyplní formulář (1). Registrovaný klient pak zadává faktury k prodeji a investoři nabízejí konkrétní podmínky financování (2). Pak probíhá aukce těchto podmínek (3). Po jejím skončení dojde k uzavření dohody a vypořádání (4). Po uplynutí lhůty splatnosti pak odběratel zaplatí na účet Investičních aukcí (5).

VÝHODY Co je na celé téhle inovaci tak výhodné, je za první to, že Investaukce dokáže malým a středním podnikům zajistit financování rychle, pružně, s minimální administrativní zátěží. Za druhé nabízí investorům příležitost investovat do subjektů, které znají, a u kterých umí sami na základě podkladů klasifikovat rizika. Napomáhá tak propojení reálné nabídky s reálnou poptávkou. Investiční aukce s.r.o. pracuje za výrazně nižší marži než jiné finanční instituce a nabízí tedy lepší výnos pro investory a nižší náklad pro koncové uživatele. Myšlenka takového nebankovního faktorinMĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

63


INOVACE: Investaukce šlapou bankám na paty

gu není úplně nová, Investiční aukce se inspirovali britskou platformou marketinvoice.com. „Dva roky jsem pracoval v Londýně, kde jsem dělal na akvizi RBS na straně Santander, a znovu jsem si všiml Marketinvoice. V roce 2012 profinancovali více než 40 mil. GBP a vyhráli Startup roku ve Velké Británii. V návaznosti na to jsem začal analyzovat český trh a zjistil jsem 3 zásadní věci, které mně přiměli k návratu do ČR a založení Investiční aukce s.r.o.“ říká o zrodu Investaukcí jednatel Adam Šoukal. „Za A) v ČR projde přes faktoring ročně 3,5% HDP, tedy je tu prostor pro firmu našeho typu; za B) počet korporátních a firemních úroků s každým rokem klesá a firmy mají tedy nedostatek kapitálu; za C) počet malých a středních podniků roste a je velká poptávka po kapitálu na jejich straně.“ Investiční aukce se s úspěchem zúčastnili i v soutěži České inovace 2013 v kategorii Nadějná inovace. Také mají za sebou už několik spokojených zákazníků. Vše nasvědčuje tomu, že mladá firma má před sebou slibnou budoucnost a že Adam Šoukal si rozhodně nepoškodil, když se z Londýna vrátil zpět domů, vytvořil něco vlastního.

64

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

Ing. ADAM ŠOUKAL, Co-founder, CEO Dva roky pracoval v Londýně pro banku Santander na akvizici bankovní instituce. Po návratu založil společně s Tomášem služby investAukce a instantPlatba. Předtím se zaměřoval také na projekty z oblasti corporate finance a pracovního kapitálu v oddělení restrukturalizací v pražském PwC. Studoval v Česku, Španělsku a Nizozemsku, má dva inženýrské tituly z ekonomie a managementu.

Ing. TOMÁŠ SLOBODNÍK, Co-founder, CTO Zkušenosti sbíral jako softwarový inženýr společnosti Honeywell Aerospace. Pracoval s řadou technologií, v týmech různých velikostí a geografického rozmístění. Získal osvědčení Microsoft Certified Professional a kromě studia mezinárodního obchodního inženýrství v dánském Aalborgu vystudoval také Management informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně.


MARKETING: Vliv kulturních rozdílů na marketingovou komunikaci

Autor: Petr Štindl, Foto: Archiv

VLIV KULTURNÍCH ROZDÍLŮ NA MARKETINGOVOU KOMUNIKACI Současný globalizovaný svět umožňuje tuzemským firmám expanzi na zahra­ niční trhy. Vzhledem k malé velikosti místního trhu je expanze do zahraničí pro mnoho společností životně důležitá. Před marketéry následně vyvstává důležitá otázka, jak použitelná je sebeúspěšnější marketingová strategie v ji­ ném kulturním prostředí. A nemusí jít zrovna o Čínu, nebo Japonsko, význam­ né rozdíly ve vnímání marketingové komunikace lze najít i mezi jednotlivými zeměmi EU, ba i mezi jednotlivými regiony těchto zemí. Jaké marketingové sdělení v té které zemi zaujme je dané především hodnotami a kulturou, která v místě vládne.

66

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


MARKETING: Vliv kulturních rozdílů na marketingovou komunikaci

KULTURNÍ ODLIŠNOSTI Zkoumáním jednotlivých aspektů, formujících kulturu, se zabýval např. profesor Geert Hofstedy, který stanovil pět univerzálních kulturních dimenzí:

// Mocenský odstup (Power Distance Index – PDI): vztah k autoritě, míra nerovnosti // Individualismus (Individualism – IDV) versus kolek­ tivismus // Vyhýbání se nejistotě (Uncertainty Avoidance Index – UAI) // Maskulinita (Masculinity – MAS) versus femininita // Vztah k času (Long-Term Orientation – LTO): dlouhodobá versus krátkodobá orientace

Čím větší je vzdálenost od moci, tím jdou hranice mezi sociálními vrstvami méně propustné.

Všechny dimenze jsou bipolární, jsou měřeny indexy, které mohou nabývat hodnot v rozmezí 0 – 100. Vztah k autoritě určuje míru nerovnosti, která je ve společnosti očekávána a upřednostňována. Čím větší je vzdálenost od moci, tím jdou hranice mezi sociálními vrstvami méně propustné, ve společnosti jsou větší ekonomické nerovnosti, sociální postavení je okázale prezentováno a děti jsou vychovávány k úctě k autoritě. Politické strany jsou velmi polarizovány. Naopak ve společnostech s malou vzdáleností od moci je kladen důraz na rovné příležitosti pro všechny. V těchto společnostech je početná střední třída, nejsilnější politické strany jsou ze středu politického spektra. Vztah k nejistotě se zaměřuje na zacházení společností s MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

67


MARKETING: Vliv kulturních rozdílů na marketingovou komunikaci neurčitostí, její reakce na nejistotu a nebezpečí a interpretaci budoucnosti. Čím větší je hodnota tohoto indexu, tím více zákonů, striktních pravidel, kontrolních mechanizmů a tabu společnost vytváří. Společnost je xenofobní, konzervativní, se sklony k extremismu. Společnosti s nízkou mírou tohoto indexu mají větší toleranci k odlišnostem, snadněji přijímají změny a mají více ochoty riskovat. Tyto společnosti jsou mnohem více soutěživé. Individualismus – kolektivismus určuje, do jaké míry jsou obyvatelé daného státu nezávislí, nebo zda jednají jako členové sociálních skupin. V kolektivistických společnostech lidé jednají jako součást kolektivu, je zde silná vazba na rodinu. V individualistických společnostech hraji velkou roli osobní svobody, splnění úkolu a efektivita mají přednost před vztahy.

Maskulinní společnosti se orientují na výkon, úspěch, pokrok a hrdinství, feminní společnosti se zaměřují na mezilidské vztahy. 68

Maskulinita – feminita se určuje na základě přístupu k obecným cílům. Maskulinní společnosti se orientují na výkon, úspěch, pokrok a hrdinství, feminní společnosti se zaměřují na mezilidské vztahy. Maskulinní společnosti jsou agresivnější a konflikt se často řeší bojem. Feminní kultury řeší konflikty kompromisem. Vztah k času: „Dlouhodobá orientace spočívá v pěstování ctností zaměřených na budoucí odměny; zejména vytrvalosti a šetrnosti. Na opačném pólu krátkodobá orientace spočívá v pěstování ctností týkajících se minulosti a současnosti, zejména úcty k tradicím, zachování „tváře“ a plnění společenských závazků.“ (Hofstede 2006: 162) Čím vyšší je tento index, tím více se v dané zemi věří, že k získání výsledků vede vytrvalost a pokračující úsilí. Čím nižší je index, tím rychleji očekávají dosažení cíle. Je zřejmé, že v zemích, které se nacházejí na opačných pólech indexu, budou fungovat zcela odlišné marketingové ar-

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


MARKETING: Vliv kulturních rozdílů na marketingovou komunikaci

gumenty a strategie. Porovnání indexů různých zemí můžete nalézt na adrese http://geert-hofstede.com Samozřejmě prvotním cílem vyladění marketingové komunikace tak, aby respektovala kulturní rozdíly jednotlivých zemí, je zvýšení její efektivity. Celá věc má ale i další, byť sekundární rozměr. Např. Bob Carfield z amerického časopisu Advertising Age upozorňuje na to, že „Potlačování národního kulturního svérázu může vést k využívání expanzivních prvků americké popkultury, takže pak jednotlivé reklamy od sebe nerozeznáme.“ Pro marketéry je samozřejmě velmi jednoduché využít rutinní přístup na různé země. Výsledkem ovšem bude nezájem spotřebitelů. Respektování místního

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

69


MARKETING: Vliv kulturních rozdílů na marketingovou komunikaci

Angličané mají rádi hádanky a slovní hříčky, britské reklamy se v téměř 90 % držely humoru a hravosti. Američtí tvůrci spoléhají na emoce a sex.

kulturního prostředí v marketingové strategii znamená respektování dominantních hodnot, místního právního rámce, stylistiky, náboženských zvyklosti, percepčních specifik, cenových možnosti, způsob využívání produktu apod.

KONKRÉTNÍ REGIONÁLNÍ ROZDÍLY Zajímavé je srovnání britských a amerických reklam. Byť se jedná o anglicky hovořící země, obě velmi rozvinuté, přesto byly rozdíly v obsahu marketingových sdělení ohromné. Angličané mají rádi hádanky a slovní hříčky, britské reklamy se v téměř 90 % držely humoru a hravosti. Američtí tvůrci spoléhají na emoce a sex. V britských reklamách není takřka vůbec prezentována novost, v USA tuto hodnotu prezentovalo 45 % reklam. U britských reklam je výrazně zastoupena tradice, tento aspekt v USA téměř chybí. Liší se i jazyk používaných reklam – americké reklamy mají vyšší četnost přímé řeči, používají tedy tzv. hard sell. V případě reklam na pivo ukazují britské reklamy pití piva při běžných příležitostech, americké reklamy neukazují pití piva vůbec, nebo jen při slavnostních příležitostech. To ukazuje na rozdíl v kulturním postoji k pití alkoholu. Celkově jsou britské reklamy bližší reklamním sdělením v ostatních evropských zemích (byť hovořících odlišným jazykem) než americkým. Evropané dávají přednost jemnějším, méně velikášským prezentacím. Francouzi například nechtějí jen pragmatické argumenty, jde jim více o navázání důvěry, než o výčet benefitů. Francouzský hédonismus se projevuje i ve velkém množství reklam na jídlo. Ani v severských zemích nemají úspěch konfrontační kampaně. Spotřebitelé vítají poklidnější zábavu a pohodu. V severských zemích je složité prorazit s adaptovanou zahraniční kampaní, protože se zákazníci nedokáží ztotožnit s „cizími prvky“.

70

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


MARKETING: Vliv kulturních rozdílů na marketingovou komunikaci

A Češi? Ti očekávají pravdivé, srozumitelné informace podané zábavnou formou.

Chrysler Commercial narrated by Clint Eastwood Its Half Time America

There’s a Beer For That – Britain’s Beer Alliance – Ad Commercial

Heineken Commercial

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

71


Franšízová příležitost Business for Breakfast právě pro Vás Co je Business for Breakfast?

Výhody franšízy Business for Breakfast   

Business for Breakfast je příležitost pro každého podnikatele, majitele firmy, profesionála vybudovat si nový obchodní kanál, prostřednictvím kterého může rozvíjet svoji firmu způsobem, který právě potřebuje, získávat nové kontakty a doporučení pro svoji firmu a napojit se do bohatého zdroje informací a zkušeností z jiných oborů.

// Nízké provozní náklady

První oficiální obchodní systém působící v České republice, jenž se specializuje na vytváření efektivního obchodního prostředí pro lokální podnikatele formou privátních podnikatelských klubů.

// Váš byznys roste a rozvíjí se prostřednictvím vašich klientů

Zakoupením licence BforB má franšízant právo provozovat koncept podnikatelských klubů BforB v určité lokalitě.

// Váš podnik, ke kterému nepotřebujete obchodní prostory // Provoz nevyžaduje žádné skladové zásoby // Podnik můžete vést z pohodlí svého vlastního domova // Nemusíte mít žádné zaměstnance

// Prověřený koncept, 13 let zkušeností // Proces není těžké se naučit // Byznys, který vytváří zdroj příjmů pro obě strany // Byznys, který vytváří kulturu vzájemné spolupráce a důvěry

Jako franšízant Business for Breakfast budete v srdci Vaší obchodní lokality. Budete středem dynamické vzrušující  a rozmanité komunity stejně smýšlejících profesionálů, kde se Vaše podnikatelské kluby stanou katalyzátorem pro lokální obchodní úspěch.


Proč být součástí franšízového týmu Business for Breakfast? BforB je jediný, největší český obchodní franšízový formát specializující se na získávání referencí a doporučení (referral networking) pro podnikatele.

budete přispívat k rozvoji podnikatelského networkingu v ČR. Vedete byznys z pohodlí Vašeho vlastního domova s velmi nízkými náklady.

BforB je původem britský koncept, který zahájil svoji činnost v roce 2001 ve Velké Británii. Na českém trhu působí od září 2009. Nyní v České republice působí 39 podnikatelských klubů v 9 velkých městech ČR a sdružuje 436 podnikatelských subjektů. Pět let zkušeností s podnikatelským prostředím.

S BforB pomáháte na českém trhu měnit podnikatelskou atmosféru a přispívat ke zlepšení kultury podnikání.

Skvělá příležitost pro Českou republiku, nový systém pro získávání kontaktů a obchodních příležitostí. Svojí činností

Aktuálně hledáme franšízanta do zavedené lokality Zlínského kraje. Dále máme otevřené franšízové příležitosti do těchto lokalit: Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Středočeský kraj

Pro více informací o franšíze kontaktujte ředitelku české franšízové sítě Business for Breakfast Kamilu Zárychtovou na tel. +420 608 066 363 nebo e-mailové adrese kamila@bforb.cz

© John B Fisher Všechna práva ve všech mediálních prostředcích rezervována. John je zakladatel Business for Breakfast www.bforb.co.uk pro více informací zasílejte emaily na dotazy@bforb.cz


7 OSVĚDČENÝCH TIPŮ JAK VYBUDOVAT ZÁKLADNU VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ

7 OSVĚDČENÝCH TIPŮ JAK VYBUDOVAT ZÁKLADNU VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ 5. LEKCE ZÍSKEJTE MAXIMUM Z NETWORKINGOVÉ UDÁLOSTI

Máte v plánu zúčastnit se networkingové udá­ losti? Ať už spadá do jakékoliv kategorie ne­ tworkingu, je důležité se na ni připravit:

A

Důležité je znát svůj cíl před příchodem na akci, po příchodu se velmi těžko vymýšlí – budete obklopeni různými lidmi, budete se zabývat tím, jak udělat nejlepší dojem, budete přemýšlet o tom, koho oslovit a v těchto chvílích již na vymýšlení cíle není prostor.

Stanovte si cíl – měl by být velmi konkrétní, např. seznámení se s pěti novými lidmi, získání 3 doporučení, nalezení Připravte si své „Zakontaktu do konkrétní firseknutí v 60 sekunmy, atd. vaším cílem může dách“ (viz lekce 4) být cokoliv, co může podpořit vás a vaše podnikání.

B

74

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

C

Připravte si do zásoby několik otázek, které můžete použít jako „Ice Breaker – prolomení ledů“ pro plynulé navázání vaší konverzace nebo v případě, že v konverzaci nastane „hluché místo“

D

Pokud je to možné, zjistěte, kdo bude na akci přítomen a projděte si seznam hostů a zapamatujte si ty, se kterými se chcete seznámit a z jakého důvodu. Navazování nových kontaktů tak pro vás bude jednodušší.


7 OSVĚDČENÝCH TIPŮ JAK VYBUDOVAT ZÁKLADNU VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ

JAKÉ JSOU MÉ CÍLE NA NETWORKINGOVÝCH AKCÍCH

JAK ZÍSKAT NA NETWORKINGOVÝCH AKCÍCH MAXIMUM

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

75


7 OSVĚDČENÝCH TIPŮ JAK VYBUDOVAT ZÁKLADNU VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ZDOLÁNÍ 3 BĚŽNÝCH OBAV, SE KTERÝMI SE VĚTŠINA LIDÍ POTÝKÁ PŘI NÁVŠTĚVĚ NETWORKINGOVÝCH AKCÍ, PLNÝCH DESÍTEK NEZNÁMÝCH LIDÍ V NEZNÁMÉM PROSTŘEDÍ // OBAVA Z ODMÍTNUTÍ // OBAVA Z NEÚSPĚCHU // OBAVA Z NEZNÁMA

Udělejte si pro sebe soukromý motivační proslov s následujícími tipy, které vám pomohou přenést se přes tyto běžné obavy.

10 MOTIVAČNÍCH PRVKŮ, KTERÉ VÁM MOHOU POMOCI SE ELEGANTNĚ PŘENÉST PŘES JAKÉKOLIV BĚŽNÉ OBAVY

1

4

2 3

5 6

Dávám networkingové akci 3 hoPlánuji si promluvit se 3 novými diny svého drahocenného času lidmi a získat 3 nové informace. – 3 neplacené hodiny, takže z toho (nebo jakýkoliv je váš cíl) jdu získat co nejvíc je možné. Představím se lidem, které jsem si Užiji si networkingovou akci a rozzacílil/a. hodně se pobavím. Platí tento status: Všichni přítomní Tato místnost je mi známá. Vichtějí networkovat. Chtějí mě podím lidi, kteří stojí sami, a otevře- znat stejně tak jako chci poznat já je. né skupiny 2 nebo 3. Budou přívětiví Šance na odmítnutí jsou tedy téměř a moji přítomnost uvítají. (Buďte obe- nulové. zřetní na uzavřené skupiny 2 , 3 a 4, Věřím si a mám spoustu znalospokud ovšem ze skupiny již někoho tí ve svém oboru. Mohu působit neznáte).

7

76

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


7 OSVĚDČENÝCH TIPŮ JAK VYBUDOVAT ZÁKLADNU VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ

jako expert ve svém oboru a svými znalostmi ostatní zaujmout.

9

Pokud potkám nepříjemného člověka, nesnažím se z něj příjemnéMůže se stát, že mě lidé odmítnou ho udělat, ale přesunu se k příjemné– tudíž si nezaslouží, abych se jimi mu. zabýval/a. Soustředím se na zbylých Buďte zajímaví – jak? Zajímejte 99 % přítomných, kteří moji přítomse! nost uvítají.

8

10

JAK NAVÁZAT KONVERZACI

POKLÁDEJTE OTÁZKY TYPU: // Jak se vám líbí přednáška? // Navštěvujete tento klub často? // Už jste ochutnal/a místní specialitu? // Co nového jste se dozvěděl/a od přednášejícího?

NEPOKLÁDEJTE OTÁZKY TYPU: // Toto místo je hrozné, že? // Slyšel/a jste ty nesmysly, co přednášející říkal? // Co říkáte občerstvení, hrozné, že? // Ten spíkr dnes neví, o čem mluví, co myslíte?

Před tím, než začnete hovořit o tom, co děláte a vyzpovídáte i člověka, se kterým komunikujete, je dobré začít s lehkými tématy, kterými se naladíte na stejnou notu.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

77


7 OSVĚDČENÝCH TIPŮ JAK VYBUDOVAT ZÁKLADNU VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ

JAK NAVÁZAT KONVERZACI S NOVÝMI LIDMI

Připravte si do zásoby pár otázek, které můžete položit. Nejvhodnější otázky jsou na nějaké neutrální téma, které se vztahuje k dané události – tudíž je pro všechny společné a každý se k němu může vyjádřit. Je důležité si pamatovat, že tyto otázky by měly být výhradně pozitivní.

Ptejte se a ukažte jim zájem o jejich osobu. Přemýšlejte o synergiích – zda znáte někoho, kdo by mohl být pro ně přínosem. Začněte přemýšlet o tom, jak začít s tímto člověkem budovat dlouhodobý a vzájemně prospěšný obchodní vztah.

Nezapomeňte, že pokud takového stavu chcete dosáhnout, tak aktivita a první Jakmile máte za sebou Ice Breaker, tak krok bude vždy na vaší straně. přejdete k důležitému a začnete mluvit o sobě, své firmě a tom, co děláte. Mějte na paměti, že v konverzaci jste dva, S přáním vašich úspěchů a proto jednostranný monolog není na Kamila Zárychtová místě. zakladatelka Business for Breakfast ČR 78

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


POZVÁNKA: OPENCUP VE SKOKU NA LYŽÍCH

OPEN CUP VE SKOKU NA LYŽÍCH PRVNÍ MYŠLENKA REALIZACE PROJEKTU VZNIKLA NA PODZIM 2013 A REAGOVALA NA KLESAJÍCÍ ZÁJEM ZE STRANY MLÁDEŽE, ALE I REKREAČNÍCH A AMATÉRSKÝCH SPORTOVCŮ O ZIMNÍ SPORTY, ZVLÁŠTĚ PAK SKOKY NA LYŽÍCH. JEŠTĚ PŘED PÁR LETY SI SNAD KAŽDÝ KLUK, KTERÝ STÁL NA LYŽÍCH, NĚKDY UPLÁCAL SVŮJ SKOKANSKÝ MINI-MŮSTEK, NA KTERÉM SI ZASKÁKAL, A POPULARITA TOHOTO SPORTU BYLA OBROVSKÁ. RÁDI BYCHOM TENTO TRADIČNÍ SPORT VRÁTILI NA VÝSLUNÍ, RESPEKTIVE OTEVŘELI CO NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOSTI, STEJNĚ JAKO OSLOVILI MLÁDEŽ A UČINILI VE SPOLUPRÁCI SE SVAZEM LYŽAŘŮ ČR A RELEVANTNÍMI KLUBY NÁBOR TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ. NAŠIM CÍLEM JE DO BUDOUCNA EXPANDOVAT SE SÉRIÍ „ZÁVODŮ“ VE SKOCÍCH NA MINIMŮSTKU NA VŠECHNY NAŠE HORY A DĚLAT PROMO AKCE TAKÉ V LÉTĚ NA NÁMĚSTÍCH VE VELKÝCH MĚSTECH. KAŽDOROČNĚ CHCEME PŘIPRAVIT VELKÉ FINÁLE S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM, KDE UMOŽNÍME VŠEM SKOČIT SI ZA ÚČASTI SVĚTOVÉ SKOKANSKÉ ELITY. HLAVNÍM PATRONEM PROJEKTU JE JAKUB JANDA, VÍTĚZ SVĚTOVÉHO POHÁRU VE SKOCÍCH NA LYŽÍCH V SEZONĚ 2006. PROJEKT MÁ I CHARITATIVNÍ ROZMĚR A JEHO CÍLEM JE KOUPĚ INKUBÁTORU A POMOC NEUROLOGICKY POSTIŽENÝM DĚTEM. AKCE SE USKUTEČNÍ 28. BŘEZNA 2015 VE SKI PARKU FILIPOVICE. VÍCE INFORMACÍ NA WWW.OPENCUP.CZ

80

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: Jan Veselý

JAN VESELÝ

VYSTUDOVAL VYSOKOU ŠKOLU MANAŽERSKÉ INFORMATIKY, EKONOMIKY A PRÁVA, A.S. (VŠMIEP) OBOR INFORMAČNÍ MANAGEMENT. VE STUDIU POKRAČOVAL NA METROPOLITNÍ UNIVERZITĚ PRAHA (MUP), KDE VYSTUDOVAL OBOR „MEZINÁRODNÍ VZTAHY A EVROPSKÁ STUDIA“. JAN VESELÝ POMÁHÁ LIDEM ROZJÍŽDĚT PROJEKTY POMOCÍ LEAN STARTUP PRINCIPŮ, ZEJMÉNA SE SNAŽÍ TENTO ZPŮSOB MYŠLENÍ DOSTAT DO NEZISKOVÉHO SEKTORU A PŘETVÁŘET NEZISKOVÉHO PROJEKTY NA SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ. DŮLEŽITÝM TÉMATEM JSOU PRO NĚJ NOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŽITÍ PRO LIDI, KTEŘÍ V ŽIVOTĚ NEMĚLI TOLIK ŠTĚSTÍ. JE MAJITELEM FIRMY STRUCT S.R.O., ŘEDITELEM OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ EDUFÓRUM A LEAN STARTUP CZ. STOJÍ ZA PROJEKTY JAKO JE LABORATOŘ NADACE VODAFONE, LETNÍ AKCELERAČNÍ PROGRAM PRO SOCIAL IMPACT AWARD NEBO INOVÁTOŘI.CZ. PANA VESELÉHO JSME POTKALI NA AKCI S NÁZVEM „INOVAČNÍ KOKTEJL“ KONANÉ V BRNĚ V PROSTORÁCH JIHOMORAVSKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA (JIC).

82

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: Jan Veselý

Jste majitelem firmy Struct s.r.o. Čím se firma zabývá? Jsou to především konzultace pro inovativní firmy, které mají zájem o využití postupů ze startupového prostředí ke startování nových služeb a produktů. Co bylo tím impulsem k založení fir­ my? Naplňovat svoje vlastní vize místo cizích. Pro koho jsou Vaše služby určeny? Zejména pro firemí ty zákazníky, kteří si uvědomují, že s inovacemi je spojeno riziko a že v atmosféře strachu se inovacím

nedaří. Lean Startup a související postupy tohle velmi smysluplně otáčí, protože místo úspěchu se oceňuje hlavně kvalita informací získaných z trhu. Rychlé zaříznutí projektu, který na papíře zněl sice hezky, ale nepodařilo by se ho prodat, je považováno za dobrý výsledek. Normálně by se všichni hned pustili do vývoje a ztratili velmi pravděpodobně spoustu času a peněz, protože by na zásádní věci přišli pozdě – při kontaktu se zákazníkem. Existuje spousta relativně jednoduchých způsobů, jak ověřit, jestli zákazníci vůbec mají ten problém, který má nový produkt řešit. A často lze vyhodnotit tato rizika ještě dřív, než se cokoliv vyrobí.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

83


ROZHOVOR: Jan Veselý

Velký smysl nám dává také pomáhat neziskovkám a vést je k transformaci na společensky prospěšné podnikání. To je pak obvykle řešeno pod hlavičkou neziskové organizace Lean Startup CZ nebo ve spolupráci s Impact Hubem Praha, se kterým organizujeme Laboratoř Nadace Vodafone a letní akcelerační program k soutěži Social Impact Award.

lupracoval, ať už to byli lidé z VR Union (virtuální realita) nebo třeba Hearth.net. Tohle byl experiment, jestli se takový program dá řešit bez většího partnera jako je Nadace Vodafone a pomůže to lidem.

Vrátíme se k akci Inovační koktejl. Akce byla pořádána pod záštitou Inovátoři.cz a České inovace. Co je cí­ Jaký úspěch máte s programem lem projektu Inovační koktejl? Struct Innovation Lab? Inovační koktejl měl za cíl propojit se Je to jeden z našich akceleračních pro- s regiony, zpropagovat inovační kulturu, gramů, kterým říkáme Inovační labora- představit projekty investorům. Na mně toř. V minulém běhu to bylo především bylo udělat workshopy na téma podnipro lidi, se kterými jsem delší dobu spo- katelských plánů pomocí zjednoduše84

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: Jan Veselý ného modelu Lean Canvas. Inovační koktejl je součástí většího projektu, který jako Lean Startup CZ, o.s. realizujeme s Americkou ambasádou. V rámci něho připravujeme ještě online kurz na Lean Canvas, podporu networkingu v regionech a dvě místa můžeme podpořit v pořádání vlastního akceleračního programu. Když se podíváte zpět za prvním ročníkem road­ show, který region vnímá­ te jako potenciál pro roz­ voj inovačních projektů? Každý region má čím se pochlubit. Brno je samozřejmě špička. Ale nejvíce mě překvapilo Ústí nad Labem. Takové energie na jednom místě jsem ještě neviděl. Díky změně tamního zastupitelstva i nových ambiciózních projektů jako je inovační kampus Nupharo, to tam věřím, hodně ožije.

Bude Inovační koktejl pokračovat i v roce 2015?

Celou roadshow jsme organizovali spolu s Českou inovací, která má zájem další ročník uspořádat. Byla by z toho i pro nás hezká tradice, nicméně časová náročnost celé akce byla poměrně vysoká, Ve kterém regionu sledujete podpo­ takže zatím nejsme rozhodnuti, jestli se ru a regionální pomoct inovátorům budeme chtít dalšího ročníku aktivně a začínajícím podnikatelům? organizačně účastnit. Nejvíce v kontaktu jsme momentálně s Ústím, Plzní a Pardubicemi.

Je někdo, kdo Vás zaujal na road­ show?

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

85


ROZHOVOR: Jan Veselý

Kromě Ústí mě zaujali prezentující v Českých Budějovicích. Byl jsem rád, že se aspoň tam nebáli svými projekty vystoupit před investory. Jinak na svých workshopech potkávám vždy hodně zajímavé lidi. To je také jeden z hlavních důvodů, proč tomu věnuji energii. Podařilo se Vám naplnit cíle projektu Inovační koktejl?

Co byste vzkázal účastníkům road­ show? Jsem rád, že vás to bavilo stejně jako nás, a doufám, že se ještě potkáme! Pan Veselý se taky věnuje nezisko­ vým organizacím. Je ředitelem ne­ ziskových organizací EduFórum, o.s. a Lean Startup CZ o.s.

Našim čtenářům představíme nezis­ Původní plán byl 7 měst, zvládli jsme jich kovou organizaci EduFórum, o.s. Co 10. Zpětné vazby byly hodně pozitivní. je posláním této organizace? Report z akce putoval přes ambasádu i do Washingtonu, odkud přišla také vel- Propojovat lidi, které zajímají inovace ve mi dobrá zpětná vazba. Takže ano, resp. vzdělávání. Často jsou ve svém snažení jsme je v mnohém překonali. sami a nemají příležitost se zviditelnit. To 86

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ROZHOVOR: Jan Veselý

se děje právě na našich setkáních. Organizujete přednášky. Kde se s Vámi mohou naši čtenáři potkat? Naše setkávání nejsou o přednáškách. Jsou to pětiminutové prezentace projektů a příjemný networking s lidmi, kteří na setkávání chodí. Prezentace nahráváme na kameru, takže je to pak možné shlédnout online či použít i ve vlastních materiálech prezentujících. Pro koho jsou Vaše přednášky urče­ ny? Setkávání jsou obecně pro lidi zajímající se o inovace ve vzdělávání, ať už jsou to samotní inovátoři, učitelé, studenti, koučové atd. Směsice lidí na setkání je vždy pestrá a vytváří velice inspirativní a příjemné prostředí.

práce – důchod“ už padl. Proto vnímám inovace ve vzdělávání jako zcela klíčovou věc, bez které se neobejdeme, pokud se chceme někam posunout. Jaké jsou Vaše osobní cíle na rok 2015? Hlavním osobním cílem je zvládnout všechno spojené s narozením druhé dcery, stěhování do většího bytu a krotit trochu svoje pracovní nasazení, aby ze mě rodina něco měla. Co byste vzkázal našim čtenářům do roku 2015? Nebojte se. Na závěr, jaká je Vaše cesta k úspě­ chu?

Mě osobně zatím vychází, že všechno je v zásadě o tom nebýt líný makat, neJaká jsou témata přednášek? plýtvat časem a energií na zbytečnosti Setkávání děláme buď jako mix různých a chovat se slušně. témat, nebo konkrétně zaměřené – proText: Redakce běhlo např. na téma přírodní věd, aktivFoto: Archív ního občanství, techniky ve škole aj. Jak tedy vnímáte inovace ve vzdělá­ vání? Svět se za posledních pár desítek let dost zásadně změnil. Musíme to reflektovat a nelpět na přístupech, které prostě již nefungují. I ten základní model „škola –

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

87


NASKOČTE NA FENOMÉN INTERNET OF THINGS NA NETWORKINGU 120 VTEŘIN

NASKOČTE NA FENOMÉN INTERNET OF THINGS NA NETWORKINGU 120 VTEŘIN INTERNET OF THINGS JE TREND, KTERÝ POPISUJE RAKETOVĚ ROSTOUCÍ POČET ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ PŘIPOJENÝCH K INTERNETU. POKUD SE V TÉTO OBLASTI POHYBUJETE NEBO VÁS ZAJÍMÁ Z POHLEDU VAŠEHO BYZNYSU, PŘIJĎTE NAČERPAT POSLEDNÍ TRENDY NA NETWORKINGOVOU AKCI 120 VTEŘIN NA JIC. O VÝVOJI V INTERNET OF THINGS PROMLUVÍ JEDEN Z PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH ODBORNÍKŮ ROB VAN KRANENBURG.

88

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


Technologické trendy naznačují, že by internet věcí (IoT) mohl být třetí vývojovou fází internetu. Počet prodaných chytrých telefonů se v loňském roce vyšplhal na 1,75 miliard. I v Česku už využívá většina lidí chytrý telefon. Počet dalších zařízení, která mohou být připojena k internetu, byl přitom mnohonásobně vyšší. Experti odhadují, že už za pět let by mohl každý člověk na světě vlastnit až čtyři zařízení, která mu umožní sbírat, vyhodnocovat, sdílet a hlavně produkovat velké množství dat. Je oblast Internet of Things na vrcholu, anebo jí překotný vývoj teprve čeká? A jak tento rozvoj ovlivní další odvětví? Dokáže se průmysl přizpůsobit rychlým změnám? Co to vlastně znamená pro náš každodenní život, organizaci práce nebo nákupní chování? A dají se tyto změny využít v podnikání?

EVROPSKÁ ŠPIČKA SE SEJDE V BRNĚ Jestli vám leží fenomén IoT v hlavě, poznejte ho víc na networkingové akci 120 vteřin 18. února na JIC v Brně. Představte svoji firmu a diskutujte s ostatními o současné situaci i budoucím vývoji IoT. Akce je mezinárodní a probíhá v angličtině a účast na ní je zdarma. Registrujte se zde. Jak funguje networking u kulatých stolů v rámci akce 120 vteřin, můžete zjistit v krátkém videu. Jako hlavní host vystoupí Rob van Kranenburg, s tématem „Future trends in IoT. MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

89


NASKOČTE NA FENOMÉN INTERNET OF THINGS NA NETWORKINGU 120 VTEŘIN What can we expect in the next 5 years?“. Rob je zakladatelem Internet of Things Council a portálu www.theinternetofthings.eu a figuruje jako šestý nejvýznamnější člověk v oblasti IoT v seznamu TOP100 osobností na portálu Postcapes.

BUDOU DRONY NOVÉ POČÍTAČE? Co je tak fascinujícího na dronech? A způsobí v našem každodenním životě takový převrat, jako to před několika desítkami let udělaly počítače? Martin Kaftan, obchodní ředitel CISCO a zakladatel startupu Robodrone, věří, že ano. Na 120 vteřinách promluví o tom, jak můžete využít drony jako platformu pro integraci s dalšími technologiemi nebo aplikacemi. V budoucnu mohou třeba zjednodušit a zefektivnit práci farmářů, jako to ukazuje toto video právě z dílny Robodrone. JIC pořádá technologicky zaměřený networking 120 vteřin již od roku 2010, na předchozích více než 20 akcích se setkalo skoro 700 účastníků, kteří získali okolo 2 500 nových kontaktů a domluvili přes 1 100 nových spoluprací. Přidejte se k nim i vy.

90

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


Výhody elektronických magazínů VISION PRESS 

podporujeme multimediální obsah

jsme online, můžete nás číst kdykoli

a kdekoli na světě

pro čtenáře je časopis ke stažení zdarma

archivujeme všechna čísla

jsme nezávislí

přistupujeme ke klientům individuálně

v tuto chvíli jsou čtenáři z 90 % profilovaní

z obyvatelstva v produktivním věku 25 až 50 let

v současné době se pohybuje čtenost

na úrovni 44 minut/uživatel/magazin

Magazín pro podporu podnikání v ČR

Propagujeme české příběhy pro české čtenáře 

prezentujeme úspěšné české podnikatele

a živnostníky

prezentujeme zajímavé osobnosti

Lifestylový magazín

showbusinessu 

ukazujeme aktuální příběhy

pomáháme díky našim rubrikám „Jak na to“

ukazujeme motivační příběhy v rubrice

„Starter“ začátky podnikání

publikujeme zkušenosti, rady a tipy našich

osobností 

spojujeme životní příběhy

jsme partnery různých akcí, které jsou spjaté

s podnikáním

Věnováno podnikatelům, akademikům, studentům

Magazín věnovaný podnikatelům, akademikům a studentům


HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JEDNÍM Z KLÍČOVÝCH MOMENTŮ V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK JE NASTAVENÍ TZV. HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ ZADÁVACÍHO, RESP. VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PŘEDSTAVUJÍ ZPŮSOB, JÍMŽ ZADAVATEL DOPŘEDU NASTAVÍ PODMÍNKY, DLE NICHŽ BUDE ŘADIT NABÍDKY UCHAZEČŮ A VYBÍRAT TAK VÍTĚZE, S NÍMŽ NÁSLEDNĚ PODEPÍŠE SMLOUVU. JEJICH SPRÁVNÉ NASTAVENÍ V SOULADU SE ZÁKONEM (PŘÍP. PRAVIDLY JEDNOTLIVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ) JE TAK ZÁSADNÍM MOMENTEM PŘÍPRAVY ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ.


HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PŘÍPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Při přípravě zadávací dokumentace sleduje zadavatel cíl nastavit vlastní požadavky tak, aby bylo možné jednak stanovit minimální standard, který vyžaduje (prostřednictvím technické specifikace, jejíž minimální požadavky musí shodně reflektovat v nabízeném plnění všichni uchazeči, případně v rámci technických kvalifikačních předpokladů, které musí taktéž splnit všichni uchazeči), ale také určit, jakým způsobem budou hodnoceny nabídky, které tento minimální standard naplňují. Jinými slovy musí zadavatel dopředu jasně deklarovat, podle čeho budou nabídky, které postoupí do fáze hodnocení seřazeny, tedy jak bude vybrána nabídka vítězná. Za tímto účelem v zadávací dokumentaci zadavatel specifikuje hodnotící kritéria, která uchazečům dávají na vědomí, podle čeho bude jejich nabídka hodnocena.

sledného přepočtu ve fázi hodnocení nabídek je pro zadavatele přirozeně nejsnazší zvolit jako hlavní kritérium nejnižší nabídkovou cenu, a to především v případě jednodušších předmětů zakázky, u nichž po naplnění minimálních požadavků technické specifikace pro zadavatele hraje roli pouze cena. V takovém případě zadavatel při hodnocení jednoduše seřadí nabídky, které splňují všechny stanovené požadavky podle výše nabízené ceny, a na základě tohoto řazení se na prvním místě umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

STANOVENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI JAKO ZÁKLADNÍHO HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA

Mnohem komplikovanější, jak z hlediska nastavení tak následného přepočítávání, je stanovení ekonomické výhodnosti jako základního hodnotícího kritéria. Toto kritérium se využívá při komplikovanějším předmětu veřejné zakázky, tedy v okamžiku, kdy je pro rozhodování zadavatele podstatná nejen cena, ale také CO UMOŽŇUJE ZÁKON O VEŘEJNÝCH jiná kritéria. I v tomto případě však zákon ZAKÁZKÁCH stanovuje nutné propojení mezi užitnou Zákon o veřejných zakázkách umožňuje hodnotou a cenou, což se projevuje přezadavateli výběr z pouze dvou hlavních devším stanovením nejnižší nabídkové hodnotících kritérií, jimiž jsou ekono- ceny jako dílčího kritéria. Ekonomická mická výhodnost nabídky a nejnižší na- výhodnost je totiž chápána jako hlavní bídková cena (§ 78 zákona č. 137/2006, kritérium, které v sobě obsahuje několik o veřejných zakázkách). Z hlediska na- dílčích hodnotících kritérií, které vyjadřustavení kritérií a především jejich náMĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

93


HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK jí preference zadavatele ohledně důležitosti takto stanovených aspektů ekonomické výhodnosti nabídek. Přímo zákon vyjmenovává jako vhodná dílčí hodnotící kritéria kromě nabídkové ceny dále kvalitu, technickou úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůtu nebo lhůtu pro dokončení. Naopak z funkce dílčího hodnotícího kritéria vylučuje smluvní nebo platební podmínky.

stanoví dílčí hodnotící kritérium nejnižší nabídkové ceny s váhou 70 % a kvalitu plnění s váhou 30 %. První uvedené dílčí kritérium má charakter objektivního hodnotícího kritéria, kdy jeho povaha je objektivně měřitelná a kvantifikovatelná, tedy vyjádřitelná čísly. Druhé kritérium je naopak subjektivní, tedy stanovené na základě subjektivního pohledu zadavatele, cílící na kvalitu. Takováto subjektivní hodnotící kritéria je nutné v rámci zadávací dokumentace přesně popsat, a to včetně způsobu jakým budou nabídky řazeny v rámci daného dílčího kritéria (tedy například stanovení přidělování bodů za jednotlivé aspekty kritéria či dle míry jeho naplnění na stupnici vyhověl/ nevyhověl)

DÍLČÍ OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ HODNOTÍCÍ Hodnocení na základně dílčích hodnoKRITÉRIA Dílčí hodnotící kritéria musí být předem jasně definovaná nejen z hlediska jejich charakteristiky, ale také jejich váhy, kterou jim zadavatel přisuzuje pro své rozhodování v rámci hodnocení nabídek (v případě, že zadavatel není schopný váhy kritérií stanovit, umožňuje zákon jejich pouhé seřazení podle významu přisuzovanému zadavatelem). Tyto váhy zadavatel standardně určuje v procentech (kdy všechna dílčí kritéria mohou mít stejnou váhu), prakticky tak například v rámci hlavního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel 94

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

tících kritérií pak bude z hlediska praxe přepočítávání a řazení vypadat následovně. Objektivní hodnotící kritéria (v uvedeném případě nabídková cena) budou hodnocena tak, že v případě, kdy je nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu (což platí pro daný příklad, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší cenou), bude hodnota této nabídky (tj. nejvýhodnější nabídky) vydělena aktuálně hodnocenou nabídkou. Výsledná hodnota bude vynásobena stem. Takto získané číslo nám určí procentuální naplnění požadavku zadavatele, nejvýhod-


HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK nější nabídka tak bude mít hodnotu 100 % (v rámci kritéria), neboť nejlépe splnila tyto požadavky. Pro určení naplnění v rámci vah daného dílčího kritéria k celku je pak třeba výsledné číslo vynásobit odpovídajícím poměrem tohoto kritéria, v daném případě 0,7. Výsledné číslo pak představuje ohodnocení v rámci dílčího kritéria. Pro úplnost je nutné dodat, že v případě, kdy nejvýhodnější nabídka má hodnotu nejvyšší (např. výkon stroje), prohodí se ve vzorci dělenec a dělitel, tedy aktuálně hodnocená nabídka bude vydělena nabídkou nejvýhodnější. Další postup je již stejný jako v prvně zmíněném případě.

ní pro jednotlivé nabídky se utvoří jejich pořadí, na základě kterého je vybrána vítězná nabídka.

RACIONÁLNÍ HRANICE

Na závěr je vhodně dodat, že v rámci objektivních kritérií může zadavatel přistoupit k stanovení racionální hranice dílčího kritéria v případě, že neshledává účelné jeho další navyšování (resp. ponižování). Zadavatel tak dopředu stanoví, která hodnota bude představovat strop, a po jejímž překročení bude pro účely hodnocení započítávána právě pouze tato stropová hodnota. Toto omezení Pro ohodnocení subjektivními kritérii umožní předejít zbytečnému navyšovájsou těmto v rámci daného dílčího kriní přidělených bodů za plnění, které přetéria přiděleny body (podle předem sahuje potřeby zadavatele. stanovené stupnice). Po přidělení bodů jsou tyto následně přepočítány obdobně jako u kritérií kvantitativních, přičemž Text: Mgr. et Mgr. Kristina Špottová standardně vyšší počet bodů znamená optimálnější výsledek. Použit tedy bude vzorec, kdy aktuálně hodnocená nabídka je dělena nejlepší nabídkou (tj. nabídkou s nejvíce body). Následně dojde k vynásobení 100 pro získání hodnoty procentuálního naplnění kritéria. Po vynásobení vahou kritéria (v uvedeném příkladu kvality plnění tedy bude násobeno 0,3) je pak získáno ohodnocení dané nabídky pro dílčí hodnotící kritérium. Sečtením těchto dílčích ohodnoceMĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

95


VSTUPTE DO JIŽNÍ BRÁNY AFRIKY. KAPSKÉ MĚSTO JE BÍLÝ ANDĚL PLNÝ PŘEKVAPENÍ

STOLOVÁ HORA, MYS DOBRÉ NADĚJE A PAMÁTKY, KTERÉ KOMBINUJÍ PRVKY FRANCOUZSKÉ, NIZOZEMSKÉ A NĚMECKÉ ARCHITEKTURY – TITUL NEJKRÁSNĚJŠÍHO MĚSTA SVĚTA NEZÍSKALO KAPSKÉ MĚSTO NÁHODOU. VYDEJTE SE OBJEVOVAT KRÁSY JIŽNÍ AFRIKY SE STUDENT AGENCY. V ÚNORU KOUPÍTE LETENKY DO KAPSKÉHO MĚSTA DÍKY SPECIÁLNÍ AKCI OD TURKISH AIRLINES ZA VÝHODNÉ CENY. A JAKO BONUS DOSTANETE K LETENCE PŘI PŘESTUPU V ISTANBULU PROHLÍDKU TOHOTO STAROBYLÉHO MĚSTA.


Kapskému Městu se přezdívá jižní brána do Afriky. Jde o moderní metropoli s jedinečnou polohou – z jedné strany ji obklopují hory, z druhé oceán. Zavítat do Kapského Města a nedobýt Stolovou horu? Nemyslitelné. Vyčleňte si jeden den na výšlap na vrchol, který nabízí nádherný pohled na pětimilionovou metropoli a okolní skaliska. Chcete raději relaxovat? V tom případě využijte zdejší lanovku a v klidu se kochejte pohledem na Stolovou horu, centrum města, 12 apoštolů a Atlantický oceán. Kapské Město je jednou z desítek exotických destinací, kam se díky speciální únorové akci STUDENT AGENCY na letenky Turkish Airlines dostanete za ty nejvýhodnější ceny na trhu. Neláká Vás Afrika? V akční nabídce Turkish Airlines jsou i destinace v Asii, Severní Americe nebo Jižní Americe. Navíc ke každému letu, během něhož vás čeká více než šestihodinové mezipřistání v Istanbulu, získáte jako dárek prohlídku města s průvodcem. Vydejte se místo čekání na letišti na intenzivní návštěvu těch nejkrásnějších istanbulských památek! Na TOUR­ISTANBUL se nemusíte dopředu registrovat, stačí se nahlásit až na letišti. Nechce se hýčkat a cestujte se čtyř­ hvězdičkovou aerolinkou, která v roce 2014 získala titul nejlepšího evropského leteckého dopravce!

LÉTEJTE SE STUDENT AGENCY A POZNÁVEJTE SVĚT!


PRACOVNA

PRACOVNA PO VELKÉM VSTUPU OTEVÍRÁNÍ COWORKINGOVÝCH CENTER SE POPTÁVKA PO TĚCH CENTER USTÁLILA. NICMÉNĚ SE NAŠEL PROJEKT POSTAVENÝ NA PODOBNÉ BÁZI COWORKINGOVÝCH MYŠLENEK, KTERÝ VZNIKL ZA PŘISPĚNÍ DVOU MLADÝCH LIDÍ, KTEŘÍ SI SAMI SOBĚ DOKÁZALI, ŽE TVRDOU PRACÍ A I BEZ PŮJČEK SE DÁ VYBUDOVAT CENTRUM, KTERÉ POJMENOVALI TYPICKY ČESKY „PRACOVNA“. JAK UVÁDÍ, PRACOVNA JE MÍSTEM, KDE MŮŽETE NALÉZT SVŮJ VLASTNÍ PRACOVNÍ STŮL, VLASTNÍ ŽIDLI, VLASTNÍ PROSTOR, KDE SE PLNĚ SOUSTŘEDÍTE NA SVOJI PRÁCI. NABÍZÍ ZÁZEMÍ BĚŽNÉ KANCELÁŘE (TISKÁRNA, KOPÍRKA, WI-FI) A ZÁROVEŇ SE STARÁME O TO, ABY BYL PRACOVNÍ PROSTOR PŘÍJEMNÝ A OSOBNÍ PRO KAŽDÉHO, KDO K NÁM PŘIJDE PRACOVAT. PRO SOUKROMÉ JEDNÁNÍ S KLIENTY ČI SPOLUPRACOVNÍKY U NÁS NAJDETE ZASEDACÍ MÍSTNOST, PRO MÉNĚ FORMÁLNÍ SETKÁNÍ DOBŘE POSLOUŽÍ KAVÁRNA. VYZPOVÍDALI JSME MAJITELKU CENTRA PRACOVNA, ÚŽASNOU A USMĚVAVOU PANÍ ANDREU KOSAŘOVOU.

98

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


PRACOVNA Je zde hodně center postavené na bázi coworkingových myšlenek. Co Vás vedlo k myšlence na otevření vlastního centra?

není jednoduchý. S jakými úskalími jste se potkávali?

Nás to bavilo, je tedy otázkou, zda to považovat za úskalí. Většina činností pro Je pro nás s Honzou velmi důležité, v ja- nás byla nová a stále je. Proto nás to baví kých prostorech se pohybujeme, jak vy- a až bude všechno fungovat, vymyslíme padají, jaké jsou použité materiály a to určitě další podprojekt, který bude nový. nám v tehdejší nabídce sdílených kan- Podobně jako „Pracovna v parku“ WWW.PRACOVNAVPARKU.CZ celáří chybělo. Vaše centrum je po­ stavené na myšlence coworkingových cen­ ter. V čem se odlišují Vaše myšlenky od za­ vedených standartů? Jsme výrazně menší, není tedy Pracovna založená na potkávání a sdílení s velkým množstvím lidí, ale spíše na klidné práci ve skoro domácím prostředí. Kromě promyšleně zpracovaného interiéru Co bylo tím impulsem, který rozhodl s využitím přírodních materiálů, je propoložit základní kámen Vašeho cent­ stor zajímavý autorskými obrazy na stěra? nách. Dále máme v prostoru kavárnu, která je otevřená široké veřejnosti, nabízí Hlavní impulsem byla myšlenka na hez- tedy prostor na setkávání a možnost dát kou práci v hezkém prostředí. A potřeba si něco z naší vlastní kuchyně. realizovat vlastní projekt. >> Žádný start podnikatelského záměru MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG

99


PRACOVNA

OTEVŘELI JSME V ROCE 2014, FOTO: TONDA MATĚJOVSKÝ

100 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


PRACOVNA Jedním ze základních pilířů pro zdárné fungování živ­ nostníků a podnikatelů v těchto centrech je prostředí a nabízené služby. Jaké pro­ středí jste připravili Vy pro vaše partnery? Prostor je připraven tak, že je funkční pro kohokoliv, kdo má svou „kancelář“ zabalenou do notebooku. K tomu nabízíme místo u dřevěného stolu na pohodlné židli, wi-fi a tiskárnu. Je třeba neopomenout výše zmíněnou kavárnu, která je pro členy Pracovny příjemným prostředím na schůzku či odpočinek. V neposlední řadě nabízíme prostory k pronájmu na školení a na interní setkání. V nabídce Vašich služeb si nelze nepovšimnout nabíd­ ky pronájmu Vašeho prosto­ ru pro kohokoliv tzv. lidi z ulice. A to za pouhých 50 Kč na hodinu. Takže když mám čas mezi schůzkami a po­ třebuji si udělat administrativu v po­ klidném prostředí, mohu přijít k Vám a na hodinu si pronajmout prostor a pracovat?

né kanceláře a při odchodu zaplatit na baru. Tuto službu využívají především lidé, kteří se pohybují po městě mezi schůzkami a nepotřebují trvalou kancelář nebo mimopražští, pro které jsme v příjemné dostupnosti Hlavního nádraží.

Slavíte první výročí Vašeho centra. Je to tak. Pro mnoho lidí je příjemnější Jaký byl ten první rok? Co očekáváte nezavazovat se členstvím. Mohou tedy v tomto roce? kdykoliv přijít, pracovat v klidu sdíleMĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 101


PRACOVNA Uteklo to. V průběhu roku není ani jeden měsíc stejný. Fungování samozřejmě ovlivňuje délka otevření, ale i počasí, svátky, prázdniny apod. A pak také mnoho souvislostí, které nikdo nezná. Očekáváme, že další rok bude vlastně velmi podobný. A kdyby se náhodou zpomalil, tak s Honzou určitě vymyslíme nějaký další projekt, který nám to opět zpestří.

dobře pracuje. I proto nabízíme možnost den pracovat zdarma. Pokud máte rádi klid na práci a dobré espresso, věříme, že budete spokojeni. Text: Redakce Foto: Pracovna

Uvažujete o expanzi do jiných částí Prahy nebo do jiných regio­ nů republiky? Zatím ne. Chceme se primárně věnovat prostoru na Žižkově a souvisejícím projektům. Pracovna je založená hodně na naší osobní péči a je tím pádem velmi složité až nereálné přesunout tuto myšlenku jinam. Pokud by se však našel někdo, kdo by vnímal prostor podobně, nijak se tomu nebráníme. Prozraďte našim čtenářům, proč by si měli vybrat zrov­ na Vás? Výběr místa pro práci není jednoduchá věc. Hodně záleží na dostupnosti, a zda se vám v daném (klidném, rušném, velkém, malém…) prostředí 102 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

FOOD FESTIVAL FOTO: ZBYNĚK RIEDL


PRACOVNA

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 103


GRANT THORTON VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

GRANT THORNTON VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

GRANT THORNTON VE SVĚTĚ Grant Thornton International je jednou z předních světových poradenských, auditorských a účetních organizací. Na rozdíl od jiných mezinárodních poradenských společností je společnost složena

z nezávislých lokálních firem. Globální značka zajišťuje vysoký standard poskytovaných služeb ve všech členských společnostech na světě. Sdílejí společné know-how, a proto není výjimkou účast specialistů z Anglie na projektech v kontinentální Evropě, nebo

104 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

participace českého týmu na projektech ve Slovenské republice, Německu i jinde. V současné době je Grant Thornton International šestou nevětší globální organizací firem poskytujících služby auditu, účetnictví,


GRANT THORTON VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

GRANT THORNTON V ČESKÉ REPUBLICE Grant Thornton si za poslední dvě desetiletí vybudoval na českém trhu silnou pozici v oblasti auditu, daňového poradenství a služeb mzdového účetnictví. Od roku 2011, kdy do skupiny Grant Thornton ČR vstoupila poradenská společnost Facility, poskytuje kompletní nabídku služeb včetně manažerského a transakčního poradenství.

daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton pracuje přes 38 000 profesionálů, kteří působí ve více než 130 zemích světa. Obrat členských firem přesáhl v roce 2013 4,5 miliardy USD.

Pozn. Facility byla významným hráčem již před vstupem do Grant Thornton. Společnost vznikla v roce 2002 a systematicky průběžně rostla. V roce 2008 koupila Consulting České spořitelny, o rok později znovu významně posílila tým na úkor ostatních členů „velké pětky“ poradenství a postupně se jim stala rovnocenným partnerem.

V současné době tvoří Grant Thornton ČR čtyři nezávislé firmy: // Grant Thornton Advisory s.r.o. (dříve Facility) – manažerské poradenství // Grant Thornton Valuations, a.s. (dříve Facility Transactions) – oceňování, znalecký ústav // IB Grant Thornton Audit s.r.o. – auditorské služby // IB Grant Thornton Consulting s.r.o. – daňové a mzdové poradenství / outsourcing Roční obrat Grant Thornton v ČR v současnosti přesahuje 200 miliónů Kč. V Praze, Brně a Bratislavě pracuje přes100 profesionálů. V ČR a SR dodává Grant Thornton své služby více než 700 klientům z privátní i veřejné sféry. Patří mezi ně i polovina Czech TOP 100 firem.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 105


GRANT THORTON VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A VÝZNAMNÉ REFERENCE AUDIT

Statutární a dobrovolné audity účetních závěrek

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ A ÚČETNICTVÍ

Audit konsolidačních balíčků dle národních a mezinárodních standardů

Daňová přiznání a pomoc při finančních kontrolách, jednání s finančními úřady a asistence při daňových soudních řízeních

Audit mezitímních účetních závěrek

Poradenství v otázkách národního a mezinárodního zdanění

Statutární a dobrovolné audity při zakládání společností, fúzích a akvizicích Speciální audity

Daňové plánování, daňové aspekty reorganizace a restrukturalizace podnikatelských aktivit Finanční účetnictví, včetně nákladového a majetkového účetnictví Manažerské účetnictví, analýza systémů interního reportingu Kompletní zpracování mzdové agendy

MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ Finanční poradenství (treasury, manažerský reporting, rozpočtování a forecasting, řízení rizik) Zvyšování výkonnosti (optimalizace procesů, organizace a systému řízení, snižování nákladů, Balance Scorecard, Lean Six Sigma) Strategie a marketing (prodejní a cenové strategie, produktový management, CRM, optimalizace prodejních kanálů) Lidské zdroje (personální audit, nábory, odměňování, profesní rozvoj) Optimalizace ICT (strategie a bezpečnost, ICT architektura, aplikační analýza a design, řízení implementace) Forenzní služby

106 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


GRANT THORTON VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ A OCEŇOVÁNÍ Fúze, poradenství při prodeji a nákupu (služby pro prodávající / kupující stranu) Organizace výběrových řízení Nastavení struktury transakcí Business Due Dilligence

Mezi nejvýznamnější korporátní zákazníky patří například Česká exportní banka, ČEPS, České radiokomunikace, ČEZ, Doosan Heavy Industries, Dopravní podnik hlavního města Praha a ostatních krajských měst, E.ON Česká republika, Grafobal Group, HOPI HOLDING, J&T Group, Komerční banka, Magna Exteriors & Interiors, Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Mlékárna Hlinsko, ORCO Property Group, Penta Investments, Pivovary Lobkowicz, PKN-ORLEN/Unipetrol, Pražská energetika, Pražská teplárenská, Raiffeisenbank, ŠKODA Transportation, Telefónica O2 Česká republika, T-Mobile Czech Republic, Severočeská vodárenská společnost a další.

Financování projektové, dluhové a vlastního kapitálu Oceňování podniků a nemovitostí Privatizace

Petr Horák manager +420 734 523 224 petr.horak@cz.gt.com

Grant Thornton Advisory s.r.o. Žatecká 14, 110 00 Praha 1 Telefon/fax: +420 224 813 299 E-mail: info@cz.gt.com www.grantthornton.cz

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 107


COPYWRITING

VERONIKA JEŽKOVÁ MUSÍTE BÝT ORIGINÁLNÍ!

níze?“ A jelikož výše mateřské je taková jaká je, tak jsem si řekla, že to vyzkouším. K psaní textů jsem se dostala úplnou ná- Dnes jsem mu za to vděčná, protože vehodou. Po odchodu na mateřskou dovo- čer sedím, píšu články, hrozně si u toho lenou jsem hledala něco, co by mi udr- odpočinu a jako bonus se dozvídám želo „mozek v chodu“. Jeden známý mi spoustu nových informací. potom přeposlal odkaz na copywriting. cz, se slovy: „Neustále pro někoho něco Máte recept, jak být úspěšným copy­ píšeš, tak proč bys nemohla psát za pe- writerem? Jak jste se dostala k psaní textů?

108 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


COPYWRITING Musí Vás to bavit. Pokud budete sedat k počítači s odporem, jen že musíte, abyste si vydělaly nějakou korunu navíc, tak to nepůjde. Měli byste se na každý článek těšit a ono je to potom na něm i vidět. Proč využíváte Copywriting.cz? Z mého pohledu je to naprosto geniální systém. Vyberu si článek, který budu psát, nebo mi přijde poptávka na konkrétní text. V tom okamžiku jsou peníze na účtu inzerenta hned blokovány, takže mám jistotu, že dostanu zaplaceno. A to je v dnešní době přece super! O jakých tématech nejraději píšete? To se dost střídá. Mám období, kdy se těším na každý článek o adrenalinových sportech, jindy na téma úplně jiné. Spíš mě baví, když se u psaní článku dozvím něco nového a zajímavého.

dostanu požadavek na text třeba o cestování a na tom místě jsem zrovna byla a bylo mi tam fajn, tak se článek píše úplně sám. A nejtěžší? Vyloženě jsem snad s ničím nějak extrémně nebojovala. Důležité je sehnat dostatečné množství potřebných informací, aby byl článek kvalitní. Hlavně co se týká odborných textů. Co byste doporučila začínajícím copy­writerům? Nevím, zda mám toho za sebou tolik, abych mohla radit. Prostě pište, pište, pište a nebojte se. Ale pozor! Buďte důslední, copywriting není kopírování článků z Internetu! Musíte být originální!

Text: Redakce Foto: Archiv

Který způsob výdělku na Copywriting.cz využíváte nejvíce? Rozhodně výdělek z psaní textů. Buď si vyberu v přehledu poptávek, nebo mi přijde požadavek na text od konkrétního inzerenta, se kterým už třeba běžně spolupracujeme. Jaká zakázka pro vás byla nejtěžší a naopak nejsnadnější? Snadné je vždy to, co je mi blízké. Když MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 109


TECHNOLOGIE: Rozšířená realita – Augment Reality

ROZŠÍŘENÁ REALITA AUGMENTED REALITY Stále častěji se setkáváme s pojmem Augmented reality. Víme, ale co tento pojem znamená? Jak tento nový trend využít v životě? Jaké aplikace pro tento trend již existují? Pojďme se podívat “roz­ šířené realitě” pod pokličku v reálném prostředí.

Rozšířená realita (anglicky Augmented reality) - je označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné přidání digitálních prvků (třeba informací o daném objektu). (Zdroj: wikipedia.org) Rozšířená realita pro svoji správnou funkčnost potřebuje jakékoli mobilní zařízení a to chytrý mobilní telefon s kamerou, tablet s kamerou, počítač anebo jeden z nových módních trendů brýle s rozšířenou realitou. (pozn. redakce: v minulém čísle jsem recenzovali pro ukázku Epson Moverio BT-200). Jaký je rozdíl mezi “virtuální realitou” a rozšířenou realitou”? Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi skutečného světa. Technologie s rozšířenou realitou pouze doplňují realitu o další virtuální prvky.

110 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


TECHNOLOGIE: Rozšířená realita – Augment Reality

Jak se dá “rozšířená realita” využít v běžném životě? “Rozšířená realita” je nový nastupující trend v oblasti technologií a standartní hyperkřivka z roku 2013 vydávaná známým portálem info.nl (dole) ukazuje, že tato technologie bude v blízké době na velmi rychlém vzestupu.

Jaké aplikace můžeme v dnešní době využívat s rozšířenou realitou? Asi nejznámější aplikací pro rozšířenou realitou byla aplikace překládající texty z cizího jazyka do jazyka rodného. Další velmi zajímavou aplikací pro běžné využití je aplikace Wikitude World Browser, stažitelná pro všechny platformy zdarma. Tato aplikace dokáže zobrazit ve Vaší blízkosti oblíbená místa a pomocí lokalizace tato místa zobrazit přímo v kameře. MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 111


TECHNOLOGIE: Rozšířená realita – Augment Reality

WIKITUDE WORLD BROWSER

SNAPSHOT SHOWROOM 112 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


TECHNOLOGIE: Rozšířená realita – Augment Reality

Další zajímavou aplikací je SnapShot Showro­ om, která je stažitelná pouze pro iOS platformu a je zdarma. Tato aplikace dokáže umístit jakýkoli nábytek do Vaší místnosti z uložené databáze. V databázi najdete nábytek IKEA a spoustu jiných a díky této aplikaci můžete vyzkoušet nábytek u Vás doma ještě před jeho koupí. Pro nadšence turistiky se nabízí aplikace Theodo­ lite. Zároveň musíte být ale také nadšencem iOS zařízení, protože ji stáhnete pouze do iOS a za cenu 4$. Aplikace dokáže proměnit Váš displej v hledáček topografických údajů a informací. Aplikace slouží jako GPS nástroj, dálkoměr, tracker, geo-tag fotoaparát, kompas, sklonoměr a také jako kalkulačka pro měření vzdálenosti, výšky, úhlů a triangulace.

NAHOŘE: THEODOLITE

>> MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 113


TECHNOLOGIE: Rozšířená realita – Augment Reality

IONROAD

Další velmi zajímavou aplikací je Augment. Výjimečně zdarma pro platformy iOS/Android. Tato aplikace umožňuje zobrazení produktů ve 3D objektech na displeji zařízení. Může se hodit pro vizualizace produktů a jejich následný prodej, pro doplnění letákového prodeje apod. Tato aplikace umožní zákazníkovi vidět produkt ve 3D, produkt si otočit ze všech stran a podívat se na něj detailněji přimo z telefonu nebo tabletu.

Velmi zajímovou aplikací pro řidiče se může stát iOnRoad stažitelná pro platformy iOS/Android a tentokráte za mírný poplatek pro obě platformy a to 5 $. Ten kdo využívá držáku mobilního telefonu nebo tabletu na čelním skle, může tuto aplikaci ideálně využít. Aplikace umožní sledovat dopravu před vozidlem a upozorní řidiče na vzdálenost rozestupu, rychlost či překročení rychlosti. Má v sobě také navigaci a integrovaný hudební přehrávač. Pokud tedy chcete jezdit bezpečně, vřele tuto aplikaci doporučuji.

114 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

Jedny z posledních aplikací, které mne velmi zaujaly je aplikace od společnosti DAQRI s názvem Anato­ my 4D a aplikace DAQRI, stažitelná pro platformy iOS/Android zdarma. Aplikace je takovou interaktivní učebnicí pro studenty anatomie, ale samozřejmě nejen pro ně. Video zde. Druhá ze zmíněných aplikajíc je připravena na vizualizaci projektové dokumentace na mobilních zařízeních nebo pomocí brýlí pro rozšířenou realitu.


TECHNOLOGIE: Rozšířená realita – Augment Reality

AUGMENT PRAVDA, VĚTŠINA Z APLIKACÍ JE NA SAMÉM ZAČÁTKU VÝVOJE A JE PŘIPRAVENA NA INTEGRACI DO JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ. ČEKÁ NÁS VELMI PŘÍJEMNÁ A POHODLNÁ DOBA, CO ŘÍKÁTE?

DAQRI A ANATOMY 4D MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 115


AKTUÁLNĚ: SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Původní stav budovy

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM BYLO SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO 118 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


AKTUÁLNĚ: SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Ve středu 11. února 2015 jsme veřejnosti otevřeli Slezské vzdělávací centrum v Karviné Fryštátě. Všem hostům děku­ jeme za účast. Naše zbrusu nové karvinské školicí středisko vzniklo z pětipodlažní budovy bývalého mlýna z poloviny 19. století, který získali nejprve restituenti a poté soukromá firma, která ovšem zkrachovala. Slezské vzdělávací centrum koupilo objekt v roce 2013 a brzy poté se dalo do rekonstrukce. Náročná rekonstrukce proběhla v rekordním čase, a to od června do prosince loňského roku. Autorem myšlenky vybudování vzdělávacího centra v Karviné je zdejší rodák Josef Ferfecki, který působil značnou část svého profesního života ve školství. V roce 1992 kvůli podnikání tuto dráhu opustil, a od základů začal budovat společnost, která se zabývá výrobou střešních doplňků. Dnes je největším výrobcem těchto výrobků a střešních komponentů v České republice.

a rekvalifikacím především pro technické profese,“ řekl ředitel centra Martin Ferfecki.

„Technicky vzdělané odborníky Karvinsko nutně potřebuje, firmy jich stále mají nedostatek. Já hodnotím jednoznačně „Ve Slezském vzdělávacím centru sou- pozitivně využití opraveného objektu, středíme naše dosavadní aktivity rozmís- který dlouhá léta hyzdil park ve Fryštátě, těné po Karvinsku, v Havířově a Těrlicku protože dřívější majitelé neměli peníze a chceme se zde věnovat vzdělávání nebo nechtěli mlýn opravit. Spojení historického objektu a vzdělávání je ideálMĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 119


AKTUÁLNĚ: SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM „Uvědomujeme si, že v tomto regionu i v celém kraji hraje prim technické vzdělání,“ zdůrazňuje Martin Ferfecki, ředitel Slezského vzdělávacího centra. „Kromě obvyklých učeben zde proto máme také učebny pro výuku řemeslných dovedností, elektroučebnu, svařovnu nebo specializovanou počítačovou učebna. Řemeslníci, elektrikáři, svářeči, lešenáři, jeřábníci, vazači břemen, ale i architekti, geodeti, manažeři a další si zde budou moci prohloubit či doplnit vzdělání. Centrum nabídne také kurzy jazykové, motivační, komunikační a mnohé další,“ přiblížil Ferfecki. „Jsme připraveni reagovat na požadavky regionálních firem a samozřejmě chceme pomání,“ komentoval primátor Karviné Tomáš hat i nezaměstnaným zvyšovat Hanzel a nevyloučil, že město v budouc- jejich šance na získání zaměstnání. Už nu zapojí objekt například do kulturní jsme domluveni na využití centra pro nabídky v rámci městských akcí, což je Vysokou školu logistiky z Přerova, která také možné díky jeho poloze. tady zahájí studium nejpozději v září, běží i kurzy celoživotního vzdělávání,“ Slezské vzdělávací centrum připravuje doplnil Ferfecki. a realizuje široké spektrum školení, kurzů, interaktivních workshopů, team- Projektovou přípravu a žádost měla na buildingů, konferencí a poradenských starost firma RPSC ideas s.r.o., která proslužeb pro firmy a veřejné instituce v jektu zajistila dotaci ve výši 60 % nákladů. Moravskoslezském kraji. 120 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


AKTUÁLNĚ: SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Text: Redakce Foto: Mesto Karviná

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 121


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www.ibestof.cz

www.ibestof.cz


www.ibestof.cz


ENGLISH LESSON

WATCH OUT! BUZZWORDS! What „buzzwords“ do we have for you this time? What new words in English do we offer? Try to guess their meaning first!

124 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ENGLISH LESSON

likebait (like bait) (uncount- hacktivist able noun) Web content which is specifically intended to make Facebook users click the ‘Like’ button associated with it.

click farm (countable noun) An

organized group of low-paid workers employed to click on particular parts of web pages, especially approval buttons in social media as a way of making businesses seem popular. Click farms predominate in poorer Asian countries where workers tolerate bad working conditions.

emoji (countable nout) A small digi-

(countable noun) A person who changes or manipulates information on the Internet in order to convey a political message. Unlike the work of the hacker, who is usually associated with criminal activity, hacktivism operates within the boundaries of legality. For example, in early 2010, political hacktivists blocked access to a number of Australian government websites in protest at plans to filter.

gamification

(uncountable noun) The adaptation of applications, especially learning materials, to make them become like games so that people are more interested in using them.

tal image, usually generated by software or built into a keypad, which is used in electronic communication to express emotion or other simple concepts. The word is Japanese in origin, formulated by combining the words e (‘picture’) and moji (‘character’).

If you want to hear the pronunciation of these words, you can find it HERE. Source: www.macmillandictionary.com

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 125


ENGLISH LESSON ANGLICKÁ SLOVESA

LOOK Podívejme se na tato praktická spojení: Look out!

Pozor!

He looks his age.

Vypadá na svůj věk.

Does it look well on me?

Sluší mi to?

I´ll look into it.

Prošetřím to. Podívám se tomu na kloub.

He looks after her.

Pečuje o ní.

Look it up in the dictionary!

Vyhledej si to ve slovníku!

I´m looking forward to meeting you.

Těším se, až se s vámi potkám.

He is looking for trouble.

Říká si o nějakou nepříjemnost.

Look through the notes again!

Projdi si znovu poznámky!

He looks down on his friends.

Na své přátele se dívá svrchu.

They look up to him.

Vzhlíží k němu. Obdivují ho.

Don´t look a gift horse in the mouth.

Darovanému koni na zuby nehleď.

126 BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR


ENGLISH LESSON

! N I W

Kdo odpoví jako padesátý, získá zdarma jazykový kurz v JŠ MKM.

Soutěžní otázka: Co znamená „Look before you leap“? contact: mkm@mkm.cz deadline: February 28

JAZYKOVÁ ŠKOLA MKM JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH SOUKROMÝCH JAZYKOVÝCH ŠKOL V BRNĚ PŮSOBÍCÍCH NA TRHU JIŽ VÍCE NEŽ DVACET LET. V rámci denního pomaturitního studia a jazykových kurzů různých typů a zaměření se vyučuje přes dvacet světových jazyků, jež zahrnují tradiční jazyky jako angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu a češtinu pro cizince, ale i neobvyklejší jako třeba čínštinu či portugalštinu. Netradiční ale velmi oblíbené jsou také kurzy angličtiny ve vinařství. Mimo jazykovou výuku se také věnujeme překladatelskému a tlumočnickému servisu v evropských i exotických jazycích. Našim krédem je maximální spokojenost zákazníka, a proto se vždy snažíme vycházet vstříc potřebám našich klientů jak v jazykových kurzech, tak při poskytování překladatelských či tlumočnických služeb.

MGR. MARTINA PAVLÍČKOVÁ Brněnská lektorka a metodička AJ (Jazyková škola MKM), která ráda prosazuje nové pedagogické přístupy a metody. V roce 2010 obdržela mezinárodni cenu British Council za inovativní vzdělávací publikaci pro učitele anglického jazyka Global Issues in the ELT Classroom. Od roku 2006 působí v nevládní organizaci NaZemi - Centru globálního vzdělávani, které se zasazuje o zlepšování kvality formálního i neformálního vzdělávání v ČR. Vede zde např. kurz Kritické myšlení a globální témata. Aktuálně se podílí na projektu BiblioEduca, jehož cilem je vytvářet z knihoven v Jihomoravském kraji centra komunitního vzdělávání.

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR BYZMAG 127


BYZMAG

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!

ROZŠIŘUJTE S NÁMI SÍŤ ZAJÍMAVÝCH OSOBNOSTÍ A PROJEKTŮ ZE SVĚTA BYZNYSU

Profile for BYZMAG

BYZMAG 02/2015  

Rozhovor s MUDr. Miroslavem Vernerem, s MUDr. Lucií Valešovou, rozhovor s Mgr. Tomášem Soóky o 3D tisku, s Janem Veselým o inovátořích, s An...

BYZMAG 02/2015  

Rozhovor s MUDr. Miroslavem Vernerem, s MUDr. Lucií Valešovou, rozhovor s Mgr. Tomášem Soóky o 3D tisku, s Janem Veselým o inovátořích, s An...

Advertisement