Page 1

BYZMAG 1


Obsah

09 16 22 26 29 31

Ervín Krajčovič Závodník a manažer PR a reklamy BMW‑moto

Fashion in the box Nová móda každý měsíc

Radomír Klofáč MORIS DESIGN

CDC Data JIC PLATINN

České vířivky po celém světě Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club

Jan Neveselý Royal Regent Karlovy Vary

2 BYZMAG

38

Purkyňova 118 Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství VUT v

Brně

44

Czech Innovatiom festival


46 Elbee

SME Instrument

49 Sára Hrstková Sommelierka 56 Grafton Výsledky rozsáhlého průzkumu mezd 64 Kde se rodí styl Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club oslavil MDŽ 67 Kreativní vouchery Brno

Jihomoravské inkubační centrum

70 Pivovar Svijany

Pivovar vyhodnotil sedmnáctý ročník certifikace kvality

76 Podnikání v zahraničí JIC Open Day 80 Ocenění českých lídrů 83 BOURGOGNE MILLÉSIMES 2008 - 2015 Největší degustace bílých i červených burgundských vín BYZMAG 3


ÚVOD Život není snadný, ani těžký. Život je takový, jaký si jej uděláme. Život je jedna velká příležitost, kterou když využijete, budete šťastní a na‑ plnění anebo naopak, kterou když promarníte, budete mít pocit mé‑ něcennosti, zklamání ze sebe sa‑ mého. Je to jako když vidíte ujíždět vlak, který jste měli v úmyslu stih‑ nout. Jsou dva typy lidí. Někdo se se za ním rozběhne, jiný ho nechá ujet. Ten, který se za vlakem rozběhne, riskuje. Riskuje, že zakopne a spad‑ ne na kolejích a okolostojící lidé ten jeho pád uvidí a možná se mu budou smát, možná si budou říkat, že mu to patří, že měl přijít dřív, ne‑ budou s ním soucítit a možná mu to budou přát. Brzy na něj a ten jeho pád stejně zapomenou. Ane‑ bo také možná nezakopne, třeba vlak dožene a naskočí do něj. V hlavě člověka, který si vlak nechá ujet, se nejspíše honí defétistické myšlenky typu „stejně bych to ne‑ stihl“ a tragické scénáře „co když 4 BYZMAG

zakopnu a spadnu“. A čumilové tady okolo se mi budou smát. Možné je všechno, je možné za‑ kopnout a natlouct si a je možné nezkusit to, protože je to v tu chvíli směšné nebo dokonce ponižující. Možné je, že na vás lidé, kteří bu‑ dou vašemu pádu či střemhlavému běhu přihlížet, za krátko stejně za‑ pomenou, možná si budou pama‑ tovat, že někdo spadl anebo že sti‑ hl naskočit do vlaku. Nikdy nevíte, co si tito lidé zažili a čím si prošli. Třeba také jednou utíkali na vlak a přejí si, abyste ho nestihli stejně jako oni, přejí vám, abyste spadli. Ale samozřejmě jsou mezi nimi i ti, kteří vlak stihli a kteří vám přejí, abyste do něj stačili na‑ skočit. Kdyby se člověk díval na ostatní a bral v potaz, co si o něm myslí, ne‑ dělal by nic jiného, než přemýšlel nad ostatními a nakonec se jedním z těch ostatních ztracených duší na nádraží stal. Stál by na nástupišti,


čekal na svůj vlak, který mu už mož‑ Přesně tak, život je příležitost, ho‑ ná dávno ujel a přál ostatním, aby zená rukavice a nikdy nevíme, jestli tam čekali s ním. možnost zahrát si ve filmu Bytí ješ‑ tě někdy vůbec dostaneme. Výsměch ostatních je často jen pře‑ vlečená závist a obava, že budete lepší.

Jak řekl jednou malý velký muž Ma‑ hátma Gándhí: „First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.“

Občas se zkrátka vyplatí riskovat, když nemáte co ztratit, ale jen zís‑ kat. Ať už prestiž, bohatství nebo odřeniny, modřiny a šrámy, a tedy cenné zkušenosti. Jen srab a se bojí natlouct si, bojí se bolesti, šoku a selhání.

BYZMAG 5


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e­‑mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává VISION PRESS Kamil Komenda Gabriely Preissové 5, 616 00 Brno REDAKCE: šéfredaktor: Jana Albrechtová. jana@visionpress.cz, redaktor PhDr. Radim Kašpar, radim@visionpress.cz, redaktor Kamil Komenda, kamil@visionpress.cz OBCHOD: obchod@visionpress.cz GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Kamil Komenda, kamil@visionpress.cz, +420 777 283 311

facebook/byzmag

6 BYZMAG

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag


BYZMAG 7


Diamond Club

Ervín Krajčovič Závodník a manažer PR a reklamy BMW­‑moto 8 BYZMAG


Ervín Krajčovič

O tom, že se bude pohybovat ve světě motorek, bylo rozhodnuto snad ještě před tím, než udělal své první krůčky. Když se člověk na‑ rodí jako syn motokrosového závodníka, který se v průběhu let stal několikanásobným mistrem republiky a  později manažerem svých nástupců, tak je víc než jasné, jakým směrem se bude ubírat, navíc když i  jeho otec ho kdysi přivedl k  motorkám. Závodění má Ervín Krajčovič nejmladší prostě v krvi.

Jaké byly vaše začátky, jak se vy‑ lo motorek měli na starost jen dva, víjela vaše cesta motocyklovým od letošního února jsme konečně průmyslem? tři. Když jste u motorek, tak se mu‑ síte věnovat řadě záležitostí napříč Moje začátky se díky rodině a hlav‑ celým odvětvím. Musíte se orien‑ ně tátovi, který závodil v  motokro‑ tovat v prodejích, samozřejmě mu‑ su, datují od nejútlejšího dětství. síte znát veškeré produkty, které Na motorku jsem usedl poprvé asi prodáváte a  hlavně musíte umět ve svých čtyřech letech. Se závo‑ komunikovat s lidmi. děním jsem začal, myslím, v  pěti letech na buginách. Pamatuji si, že Co z toho vám připadá nejtěžší? mám doma pohár z roku 1996. Jak říkám, táhne se to se mnou od ma‑ Pro mě je určitě nejtěžší ráno vstát lička. Motorky mě provázejí celý a jít si sednout do kanceláře. Horší život s  tím, že před pěti lety jsem je to v zimním období, ale jakmile měl možnost jít k BMW, a tak jsem nastane sezóna, člověk je nejen víc přesedlal ze závodění do kancelá‑ v kontaktu s produktem, který pro‑ ře, kde jsem dodnes. Vývoj v rámci dává a miluje, ale i s lidmi, a hned je korporace není tak úplně jednodu‑ to lepší. chý. Konkrétně u nás jsme vše oko‑

BYZMAG 9


Dá se úplně přestat s aktivním sportem?

marketingové věci a PR, tudíž jsme úzce spjati s médii. Nyní jsme hod‑ ně pracovali na veletrhu Mo‑ Já jsem musel přestat kvůli časovým tosalon a  připravujeme další možnostem, jelikož náročná práce ročník roadshow, kolem které a  závodění se nedá skloubit. Do‑ se točí dost času. jde pak mnohem snáz k nějakému zranění. Úplně závodit jsem přestal Jak byste zhodnotil Motosa‑ loni v květnu, do té doby jsem se to lon v rámci jeho velikosti? snažil propojovat, nicméně už jsem z  toho ztrácel radost. Přesto si jdu Myslím si, že v  porovnání téměř každou sobotu zase zajezdit, s tím, jaký je u nás trh ve jen tak s kamarády, připomenout si, srovnání se co mě baví. Vždy se na to těším. západní Ev‑ ropou, je to Jak vypadá váš standardní pra‑ v  celé střed‑ covní den? ní Evropě ojedinělá Vstává se mi těžko, ale není to zase akce. Snad tak, že by mi to dělalo závratné jediné, co problémy. Po ranním příchodu do se mu může práce se snažím co nejrychleji vyří‑ trochu vy‑ dit takovou tu běžnou agendu, kte‑ rovnat, je rou člověk dělá na pravidelné bázi. v ý s t a v a Snažíme se držet týdenního plánu, v  Polsku. na jehož začátku si vždy dáme úko‑ Určitě je to je‑ ly, stanovíme si, čeho chceme do‑ dinečná akce, která sáhnout a kam se posunout dál. Já dává lidem z  oboru, teď momentálně mám na starosti návštěvníkům a  zá‑

10 BYZMAG


kazníkům možnost si na jednom hvězdách. místě prohlédnout to, co nikde jin‑ de nenajdou pohromadě. Co je pro vás důležitá meta ve va‑ šem oboru? Kam byste chtěl do‑ Jak si představujete dál svůj jít, dospět? pracovní vývoj? Pro mě osobně je určitě nejdůleži‑ Určitě bych velice rád svoji bu‑ tější to, abych myslel především na doucnost spojil s BMW i nadále, sebe, což nemá vyznít nijak sobec‑ nicméně ty možnosti tam jsou ky. Od té doby, co jsem nastoupil dost omezené, konkrétně tedy do BMW, mám možnost dělat to, co u  motorek, ale potenciál mě baví, a i přes to náročné vstávání růstu tam urči‑ nechodím do práce s nechutí nebo tě je. U  BMW to s tím, že by mě tam čekala nějaká většinou je tak, denní rutina. Pro mě je to rozhodně že kariérní růst pestré, nabízím produkt, u kterého vlastně vždy jsem vlastně od malička a  určitě vede k  autům. bych takhle chtěl pokračovat dál. Kdybych chtěl Nikdy nechci dojít do situace, kdy růst u  motorek, bych šel do práce, protože musím. tak bych mu‑ Samozřejmě člověk z toho musí mít sel do zahraničí, nějaký profit ve smyslu té odměny, čemuž se v  žád‑ ale stále je pro mě přednější dělat ném případě to, co mě bude naplňovat a je jed‑ nebráním, do‑ no, jestli to bude práce u motorek konce bych do za‑ nebo třeba v  Kanadě v  národním hraničí chtěl odcestovat parku. už během tohoto roku. Uvidíme, zatím je to ve

BYZMAG 11


Ervín Krajčovič Jakou máte momentálně motor‑ jasno – naše 1200 RT je myslím do‑ ku? konalá motorka. Na sportovní mo‑ torce nejezdím v  provozu, spíš na No, já mám svoji motorku jenom okruhu, takže to musí být rychlejší motokrosovou, kam BMW bohu‑ motorka nebo spíš taková agresiv‑ žel svoje portfolio ještě nerozšířilo. nější. Volil bych 6000 R. Do terénu Nicméně motorky ctím korporátní, jsou crossové motorky, které my za‑ ale vlastní nemám. Jakmile je hez‑ tím úplně neděláme, samozřejmě ky, začínáme s  testováním korpo‑ je terén a  terén, ale pokud vezme‑ rátních motorek, na nějaké vyjížď‑ me něco lehčího, tak to je naprosto ky s přáteli tolik času není. Pokud je světová značka. hezky, tak se vyhýbám autu i  hro‑ madné dopravě. Ať to stojí, co to Jak jste na tom byl s úrazy, když stojí, tak jedu raději na motorce. jste závodně jezdil? Která je vaše nejoblíbenější? To je zajímavá otázka. Myslím si, že nejspíš nemůže existovat oblíbená motorka. Ať se zeptáte kteréhoko‑ liv motorkáře, tak vám řekne, že by do garáže potřeboval nejméně tři. Tak které tři potřebujete vy, z těch, které sám prodáváte?

Pár jich bylo. Kvůli úrazům jsem vlastně i skončil, protože jsem si během dvou let zlomil obě nohy a  strašně dlouho jsem nebyl na motorce, což zarazilo i  můj moto‑ cyklový růst. Ta zranění k tomu pa‑ tří, ale určitě to nefunguje tak, že si něco zlomíte a řeknete si, že už na to nikdy nesednete. Máte v těle nějaké železo?

Jednu na cestování, druhou rych‑ lou, na které se člověk vyblbne, Měl jsem sešroubované stehno, a třetí do terénu. Na cestování mám kvůli kterému jsem musel i  na ně‑

12 BYZMAG


Ervín Krajčovič

kolik dalších operací, to nebylo úpl‑ ně příjemné. Teď už mám jen jediný šroub v zápěstí. Každopádně tohle jsou věci, na které se člověk neohlí‑ ží. Na co se můžou návštěvníci na Motosalonu těšit za vás, za BMW? Za nás se určitě můžou těšit na kompletní řadu novinek, kterou budeme představovat. Letos jich opravdu nebylo málo. Konkrétně BMW vstupuje do nižší objemové

kategorie, konkrétně do 300. Bu‑ deme tam mít obě dvě verze, ať už G310 R nebo G310 GS. Loni jsme vstoupili i do nového segmentu a letos budeme mít 3 absolutní no‑ vinky. Fanoušci GSA se můžou těšit na nové deriváty N1200 GS, který budeme mít k dispozici také. Takže až na dva nové modely se nám po‑ dařilo do Prahy dostat celou mode‑ lovou řadu.

BYZMAG 13


Ervín Krajčovič Který model je nejžádanější u Če‑ Přání českým motorkářům. chů? Hlavně spoustu šťastných kilomet‑ Nejen u  Čechů, ale i  celosvětově rů, být obezřetný a  vyhnout se ja‑ je u  BMW naprostým lídrem velké kékoliv nehodě. GS. Troufnu si říct, že když dáme dohromady i E 1200 GS i E 1200 GS Kde vidíte sám sebe za dvacet Advantion, tak se dostaneme v Če‑ let? chách na nějakých 40 až 45 % podí‑ lu. Tam je ten rozdíl opravdu veliký Hmmm, nemáte jednodušší otáz‑ a  je to dáno hodně i  historií toho‑ ku?(smích) to modelu. Má za sebou tak dlou‑ hý a intenzivní vývoj, že málokterá Kde vidíte sám sebe za pět let? motorka se jí v  tomto segmentu dokáže vyrovnat. Rád bych se podíval na delší dobu někam do zahraničí. Co váš obor a ženy? Řekl bych, že poslední dobou je v  našem oboru těch žen stále víc Děkuji za rozhovor. a  určitě nemají žádnou nevýhodu. Text: Lenka Žáčková Jsou brány za rovnocenné partne‑ Foto: Tino Kratochvil ry. Jejich naopak výhodou by mohl být trochu jiný pohled na techni‑ ku nebo celkově na obchod, čili ve finále může být výhoda na jejich straně.

14 BYZMAG


Luxusní designové ohřívače na terasu i zahradu Allison Na počátku bylo teplo, přidali jsme design. Allison je solitér splňující standardní technické požadavky na teplo a nadstandardní požadavky na jeho smyslové vnímání. Klasické linie a proporce jsou posunuty do zcela nových úrovní. Allison je inovativní a má styl – teplo nikdy nevypadalo lépe. Ø 114 / Ø 56 / 254 cm

Bella I Vaši přátelé Vám ji budou závidět. Jemné křivky, čisté linie, vyvážená silueta, příjemné teplo – to vše poskytuje Bella. Obdařená inovativním designem, který si Vás trvale získá. Ø 114 / Ø 51 / 254 cm

Sierra Hrdě se hlásíme k designu oslavujícímu krásu a ducha přírody, přírodních materiálů a přírodní čisté energie. Sierra je uměním bez kompromisů, perfektní v detailech, které vždy ocení vyznavači jedinečnosti a výjimečnosti. Ø 114 / 61 / 257 cm

Galerie fotek

www.quantumas.cz

Katalog ke stažení

KATALOG 2014

BYZMAG 15


Fashion in the box

FASHION IN THE BOX Máte rádi dárky? A věděli jste, že můžete obdarovávat své milované nejen v  den narozenin a  na Vánoce? Sta‑ čí, když u  Fashion in the box koupíte pro milovanou osobu voucher a ona bude dostávat dárky, rozumějte značkové oblečení, v  pravidelných intervalech. To je perfektně dávkované překvapení, co myslíte? Se‑ znamte se s jedním ze zakladatelů projektu Ondře‑ jem Holbíkem, který vám o tom všem poví víc. O co vlastně jde ve Fashion in the co jí v  krabici přijde. box? Zná jen značky, které v  balíčku jsou  – zby‑ Dá se říci, že fungujeme na princi‑ tek je překvapení. pu amerického LootCrate, akorát s dámským značkovým oblečením. Samozřejmostí je Záruka spokojenos‑ Tedy, naše zákaznice si objedná ti – pokud zákaznice předplatné dle svého stylu a  pre‑ z jakéhokoli důvodu ferencí, vyplní několik informací nebude s  oblečením o  sobě a  každý měsíc jí přijde lu‑ spokojená, vždy jí ho xusní dárková krabice se třemi kusy vyměníme za jiné. značkového módního oblečení, sladěného módní stylistkou. Mluvíte o  zákaznicích, co ale zákazníci? Nepo‑ S krabicí jí nechodí jen oblečení, ale mýšleli jste také zacílit také emoce jako napětí, očekávání na pány? a  radost  – nikdy totiž přesně neví, 16 BYZMAG


Fashion in the box

Aktuálně na pány cílíme formou možnosti po‑ řídit super dárek pro jejich dra‑ hé polo‑ vičky. Do budouc‑ na máme v plánu vytvořit podob‑ nou služ‑ bu, jako je Fashion in the Box, také pro pány, sa‑ mozřejmě s trochu pozměněným kon‑ ceptem a jelikož se nás na to spousta pánů také už ptá, hrubý návrh této služby již máme načrtnutý (smích).

V čí hlavě se idea Fashion in the Box zrodila? Samotná idea Fashion in the Box se zrodila v  mé hlavě. Začalo to, když jsme s  jedním z  mých spo‑ lečníků ve FITB, Michalem Hoff‑ mannem, byli na startupovém su‑ mmitu v  pražském Kongresovém centru. Právě tam jsem narazil na projekt Pivní zásilka a  velmi mě zaujal jejich business model. Od té chvíle jsem stále přemýšlel nad projektem, na který by se tento bu‑ siness model dal použít. Americký Loot Crate jsem samozřejmě znal a v jednu chvíli mi docvaklo skvělé propojení tohoto business modelu a toho, že většina žen miluje módu, oblečení - hlavně to značkové, ráda dostává dárky a spousta z nich mi‑ luje i  emoce které prožívá při pře‑ kvapení. Jaký je váš tým lidí? Ve firmě jsme 3 společníci – Já zastá‑ vám pozici CEO a  zároveň zajišťuji obchodní stránku projektu. Kama‑ BYZMAG 17


Fashion in the box rád Roman Drnovec je velmi kreativní člověk - mimo jiné se stará o produkci, realizaci a  marke‑ ting, na kte‑ rém se v takto rané fázi po‑ dílíme všich‑ ni. A  poslední společník je můj kamarád už od střední školy  – Mi‑ chal Hoff‑ mann. Michal má na starosti komunikaci se zá‑ kazníky a klientský servis. Toto je jádro projektu. Dále spo‑ lupracujeme s  velmi šikovnou fotograf‑ kou Danielou Smr žo ‑ vou, fotky u  nás na webu jsou její práce.

18 BYZMAG

Modelky, které nás od začátku pod‑ porují - zpěvačka Christina Delaney, zpěvačka a herečka Eva Burešová a  modelka Alice Klinkeová. V  bu‑ doucnu plánujeme více zapracovat na našem blogu, který pro nás již začala psát Bára Hrubanová. Velmi důležitou součástí celého procesu je také náš dodavatel. Jaká je vaše strategie? Fungujeme teprve krátce, takže spoustu věcí testujeme a zkoušíme co pro náš produkt funguje. Naším plánem pro začátek je získávat zá‑ kaznice skrze reklamu na sociál‑ ních sítích a PR. Tyto kanály se nám zatím osvědčily nejlépe. Další z vel‑ mi účinných kanálů jsou pro nás youtuberky, se kterými plánujeme v budoucnu spolupracovat ještě více. Zkoušíme i nějaké formy offli‑ ne reklamy, zatím se příliš neosvěd‑ čila. Na léto plánujeme několik akcí, happeningů, ze kterých chceme udělat show s oblečením zdarma, modelkami atd… ale na to si ještě počkejte, až bude venku aspoň 25


Fashion in the box stupňů (smích). Ve finále budou sa‑ mozřejmě nejlépe fungovat refe‑ rence na základě spokojenosti zá‑ kaznic. Pokud dokážeme uspokojit všechny jejich představy, věřím, že zákaznice budou rychle přibývat i organicky.

ných skladů, jako ofici‑ ální obchody, jen se liší doba. My máme oble‑ čení zpravidla s ročním zpožděním. Proto je to outlet - loňské kolek‑ ce.

Říkáte, že zboží má hodnotu až třikrát vyšší než měsíční před‑ platné, jakým způsobem zboží vy nakupujete?

Nejedná se tedy ani o zboží, kte‑ ré se neprodalo v  obchodech. Díky nám tedy mají zákaznice krásné, originál‑ ní a nové módní kousky obleče‑ ní každý měsíc, jen za zlomek ceny! A  to že je oblečení z  loň‑ ské kolekce? Vždyť na tom přece nezáleží. Důle‑ žité je, že se vám oble‑ čení líbí!

Máme velmi dobré vztahy s doda‑ vateli a hlavně díky nákupu velkého množství dosáhneme lepších cen, než když si jdete koupit oblečení přímo do obchodu. Naše marže na oblečení nejsou nijak závratně vy‑ soké, vsázíme spíše na nižší ceny a  větší kvantitu zákazníků. Obleče‑ ní je tzv. outlet. Outlet je jakékoliv značkové oblečení, které nepochá‑ zí z  aktuální kolekce. Oblečení se vůbec nijak neliší od toho, které vi‑ díte v obchodech. Výrobce je jen je‑ den a my máme naprosto totéž, co vidíte v  oficiálním prodeji daných značek. Navíc odebíráme ze stej‑

BYZMAG 19


Fashion in the box Jaká jsou rizika konkrétně ve va‑ aby si v nich mohl každý najít to své, šem podnikání? od mladistvé populární módy až po luxusní a  vysoce kvalitní kous‑ Při zakládání startupu a  zvláště ky z  Itálie. Velmi brzy plánujeme když jdete na trh s novým produk‑ rozšířit také možnosti, jak ovlivnit tem, rizika jsou obrovská a  všude obsah krabic podle svého osobní‑ kolem Vás. Jedno z rizik, které pro‑ ho stylu a svého vzhledu. Například vází konkrétně naše podnikání je možností nahrát na svůj profil pro jistě výběr správných velikostí pro stylistku svoji fotku, oblečenou v naše zákaznice. Na vylepšování to‑ oblíbeném stylu. Díky tomu naše hoto aspektu našeho produktu usi‑ stylistka přesně uvidí, jak zákaznice lovně pracujeme každý den. Nyní vypadá a bude pro ni moci přesněji chystáme uzavření spolupráce se nastylovat outfit. Také na fotce uvi‑ službou SizeID, kde zákaznice zadá dí, jaký styl má zákaznice nejradši a své přesné míry v  centimetrech i tomu dokáže sestavený outfit při‑ a služba SizeID nám u každé zákaz‑ způsobit. nice doporučí velikost pro daný kus a  danou značku oblečení. Tímto Jaká je vaše cesta k úspěchu? chceme maximálně zpřesnit výběr velikostí a  snížit množství výměn Cesta k úspěchu je celá ještě před a vratek na minimum. Nesedící ve‑ námi, ale moc si ji užíváme a těšíme likost a netrefení se do vkusu je pro se, co nám všechno přinese (smích). náš produkt stále největším rizikem, ale snažíme se ho všemožně mini‑ Děkujeme za rozhovor. malizovat a snižovat dopad na naše Video: zákaznice – partnerství se SizeID do jisté míry řeší velikosti, stále máme 100% garanci výměny zboží, 3 kate‑ Text: Jana Albrechtová gorie balíčků jsme koncipovali tak, Foto: Archiv

20 BYZMAG


Fashion in the box

BYZMAG 21


MORIS DESIGN

Umíme pomoci k prosperitě Mezi významnými českými exportéry jsou do jisté míry výjimkou. Neprodávají totiž zboží ani komoditu. Prodávají služby na zakázku a velkou porci vlastní kreativity. Strukturu českého exportu tak po‑ souvají do podoby, která je vlastní vyspělým zemím. Na otázky nám odpověděl Radomír Klofáč, CEO společnosti MORIS design s.r.o.

Stanuli jste na stupních vítězů vou výrobní firmou s velkým přesa‑ 19. ročníku Exportní ceny DHL hem do marketingu a designu. UniCredit. Čekali jste to? Jaké z toho máte pocity? Nás typický zákazník je pak značka, která je třeba dvojkou, trojkou na Upřímně? Nečekali. O to větší byla trhu, uvědomuje si potřebu desig‑ radost, která udělení ocenění pro‑ nu, který jí pomůže k prosperitě, a vázela. Děkujeme za to! navíc má tah na branku a je ochot‑ ná v tomto ohledu investovat. Ná‑ Jak vypadá váš typický produkt vratnost takové investice se pak a zákazník? většinou ukáže právě na lepších obratech nebo penetraci značky. V našem případě typický produkt neexistuje. Jsme firmou, která nabí‑ Jaká část vaší produkce směřuje zí in-store design, tedy design inte‑ na export? riérů i exteriérů prodejen, pobočko‑ vých sítí nebo celkově prostředků Zatím se pohybujeme kolem 30 %, na podporu prodeje, jakými jsou ale rádi bychom v tomto ohledu například různé prodejní stojany rostli. či brandingy. Neprodáváme žádné zboží ani komoditu. Jsme zakázko‑ Které jsou vaše nejdůležitější ex‑ 22 BYZMAG


MORIS DESIGN

portní destinace?

návání s neznámými zahraničními partnery je něčím, v čem se bude‑ V tuto chvíli Slovensko a Belgie, ale me zdokonalovat v letech dalších. exportovali jsme již i do Číny, USA A věřte mi, velmi se na to těším! nebo Austrálie. Setkáváte se v cílových destina‑ Hraje při exportu roli čistě kva‑ cích s kulturními rozdíly, které by lita, nebo i další aspekty, jako je vám způsobovaly komplikace? schopnost vyjednávání? Určitě ano, i když v těch našich to Budu upřímný. Zatím jsme ve sta‑ zas tak exotické není. Nicméně Bel‑ vu, kdy jsme naše zakázky získaly gie není Česko a má svá multikul‑ zejména přes osobní kontakty a turní specifika. Komplikacemi bych vazby z ČR, takže schopnost vyjed‑ to ale asi nenazýval. BYZMAG 23


MORIS DESIGN

Chtěli byste do budoucna zkusit objevit nová exportní teritoria?

ale ten stoupající trend tu je dlou‑ hodobý. Letos se rýsuje řada velmi zajímavých zakázek, což bude mít Ano, jak jsem již říkal, velmi se na to vliv na strmější růst, a to včetně ex‑ těším. Nejtěžší pro nás ale je vybu‑ portu. dovat v dané zemi zázemí a sehnat správné lidi. Když máte dobrý pro‑ Jak sháníte kvalifikované pra‑ dukt, tak ostatní jde už pak snadno. covní síly v současné době, kdy je jich nedostatek? Jaký je z vašeho pohledu posled‑ ní rok, který již soutěž neovliv‑ Potvrzuji, že kvalifikovaných a spo‑ nil? Rostli jste? lehlivých kandidátů je velký nedo‑ statek. Pro mě jsou ale lidé klíčoví, Minulý rok jsme rostli spíše mírně, a tak jim jsme většinou schopni na‑ 24 BYZMAG


MORIS DESIGN Není tajemstvím, že je to český export, který stojí za růstem naší ekonomiky. Posláním soutěže Exportní cena DHL UniCredit je najít a ocenit malé a středně velké exportní firmy v České republice. Soutěž založila před devatenácti lety společnost DHL a od té doby tak existuje platforma, kde si exportéři a všichni Nové kolegy pak sháníme ne‑ zájemci o export mohou předávat své jen klasickými cestami, ale i přes zkušenosti, sdílet informace a scházet se doporučení, školy nebo sociální na společensko-odborných setkáních, na sítě. Máme ale velkou diverzitu v kterých mohou čerpat exkluzivní infortom, jaký typ lidí hledáme, takže mace a data partnerů projektu o současné ekonomické a geopolitické situaci. A recruitment pozic funguje trochu samozřejmě, mohou se stát některým jinak, pokud hledáte montážníka a z vítězů oceněných na slavnostním gatrochu jinak, pokud chcete fundo‑ lavečeru, který probíhá pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu. Záštitu vaného projekt manažera. soutěži poskytuje agentura CzechTrade. www.exportnicena.cz

bídnout práci, která je pro ně atrak‑ tivní. Pracujeme samozřejmě na motivaci, jsme rodinná firma, která chce, aby tu lidem bylo příjemně. A daří se nám.

Děkujeme za rozhovor

BYZMAG 25


CDC Data

Čtyřicetiprocentní meziroční růst a efektivnější obchod. Firmě CDC Data pomohlo spojit se s expertem zvenčí Růst tržeb o 40 procent a o dvě nuly vyšší řád zakázek. To jsou vý‑ sledky koučinkového programu JIC PLATINN, který absolvovala jiho‑ moravská společnost CDC Data. Svůj obchodní tým vložila do rukou experta JIC, který pomohl přenastavit model fungování celého týmu. Díky zrychlení růstu firma nabírá pět nových zaměstnanců.

Společnost CDC Data začínala před dvaceti lety v Mikulově jako malá regionální firma. Ambice po celore‑ publikovém působení se začaly pl‑ nit v roce 1998, kdy firma otevřela první pobočku v Brně a v roce 2002, kdy přibyla pobočka v Praze. Dnes už má poboček šest a pracuje pro pivovary Heineken, Českou televizi, 1. lékařskou fakultu Karlovy univer‑ zity, Kongresové centrum Zlín nebo břeclavské Vodovody a kanalizace. Nabízí jim outsourcing IT odděle‑

26 BYZMAG

ní, což je vychází levněji než stavět svůj vlastní tým techniků. Ani po dvaceti letech na trhu ale firma svůj potenciál nevyužívala naplno. „Jádrem naší firmy jsou in‑ formační služby, firma proto měla tendenci přemýšlet více technicky než obchodnicky. Stále jsme pře‑ mýšleli, jak vylepšovat produkty, ale méně jsme řešili, jak a komu je prodávat,“ popisuje identifikova‑ nou brzdu v růstu firmy jednatel


CDC Data společnosti CDC Luboš Strapina. V rámci programy JIC PLATINN firma začala spolupracovat s expertem Milanem Pařilem, jehož úkolem bylo definovat obchodní strategii a systematizovat řízení obchodu. Důležité bylo zlomit v obchodní‑ cích fixaci na jisté, ale rozsahem malé zakázky, které společnost jako takovou neposouvaly dál. Ex‑ pert pomohl přenastavit motivač‑ ní systém tak, aby se obchodníci nebáli oslovovat větší a pro firmu zajímavější klienty, ale zároveň byli ochotni mezi sebou spolupracovat navzájem. Zavedené menší zákaz‑ níky se tak díky novým procesům a cílům nyní daří předávat junio‑ rům a tým spolu ochotně kooperu‑ je. Přenastavení obchodu se už po prvních měsících nového fungová‑ ní podepisuje na vzrůstajících trž‑ bách a nových klientech, kteří čer‑ pají služby nikoliv za dřívější stovky tisíc korun ročně, ale v některých případech i v řádu desítek milionů korun za rok.

„Majitelé zavedených firem se čas‑ to zdráhají pustit k rozhodování lidi zvenčí, kteří se ale můžou na chod firmy podívat okem někoho se zku‑ šeností z mnoha jiných organizací a týmů. To pomáhá najít skutečně nejlepší řešení a dodává kliento‑ vi odvahu udělat i větší změny či inovace,“ popisuje přínos zapojení pohledu zvenčí expert na strate‑ gické a změnové řízení z kon‑ zultační agentury Inpram Milan Pařil. Tyto bariéry se snaží JIC pře‑

BYZMAG 27


CDC Data konat pečlivým výběrem profesi‑ onálů, kteří mají v kariéře úspěšný byznys a touhu pomoci v cestě za úspěchem dalším podnikatelům. Prvních čtyřicet hodin konzultací je navíc pro firmu zdarma.

jejichž růst si zaslouží popostrčit. Daří-li se zdejším firmám, vytváře‑ jí stabilní pracovní místa a vracejí do krajské kasy významnou část ze svých příjmů. Z úspěchu lokálních firem pak těží celý kraj,“ poukazuje na důležitý rozměr JIC PLATINN ini‑ Do programu JIC PLATINN může ciátor programu Jindřich Weiss. vstoupit malá nebo střední jihomo‑ Do programu se lze hlásit průběž‑ ravské firma. Zástupci JIC ji propojí s ně po celý rok. konkrétním expertem podle téma‑ tu, ve kterém potřebuje společnost inovovat. „Jižní Morava má spoustu nadějných technologických firem,

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

Váš partner pro rozvoj. 28 BYZMAG


České vířivky po celém světě

Zimní relaxace a víření Letošní zima byla překvapivě tuhá, ale členky dámského klubu Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club se mohly krásně rozehřát na mimoklubovém setkání u nejvýznamnějšího českého výrobce ví‑ řivek a bazénu, rodinné firmy USSPA.

BYZMAG 29


České vířivky po celém světě Dámy si mohly užít skvělou zába‑ vu a prožít jakousi přípravu na léto. Co může být příjemnějšího, než se nechat jemně masírovat teplými proudy vody, nechat se nadnášet a relaxovat – a to pod širým nebem! Dámy na setkání přivítala spolu‑ majitelka Kateřina Kadlecová, kte‑ rá vyprávěla o začátcích rodinného podniku a odhalila příběh firmy, která se dokázala rozvinout z lokál‑ ního výrobce na úspěšného lídra a exportéra, který sbírá prestižní oce‑ nění a těší se mimořádné oblibě po celém světě.

USSPA je česká rodinná firma, která působí na trhu již od roku 1995. Ten‑ to přední výrobce vířivek a bazénů s inovativním designem je i velmi schopným exportérem. Po úspěš‑ ném generačním předání vlastnic‑ tví i všech vizí firmy z otce na dce‑ ru v roce 2011 si USSPA upevňuje vedoucí postavení na trhu, rozvíjí vlastní vývojovou a designérskou dílnu a dále rozšiřuje své exportní aktivity – dnes si můžete českou ví‑ řivku koupit již ve 27 zemích. V roce 2017 firma získává ocenění Czech Business Superbrands.

Kde se setkává šmrnc první republiky se světem moderních technologií a energicHosté neváhali využít pozvání ke kých ženských osobností? Dámský klub koupání ve vířivce a teplém bazénu. Cosmopolitan Executive Helas Ladies Příjemně odpočatí a zrelaxovaní Club již 18 let podporuje, inspiruje a sdrusi zpestřovali koupání prohlídkou žuje ženy s aktivním přístupem k životu. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou showroomu, tombolou, obdivová‑ a společenskou část, tudíž spojují zábavu ním luxusních produktů z módní i rozvoj – a to vše v tom nejpříjemnějkolekce interiérových doplňků À la ším, vstřícném a inspirujícím prostředí. S Maison a bohatým rautem s kva‑ členkami se potkávají známé osobnosti litními španělskými a rakouskými českého společenského života i odborníci ze všech myslitelných oborů, které mohou víny. zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať už její věk začíná dvojkou, nebo osmičkou.

České vířivky po celém světě

30 BYZMAG


Jan Neveselý Ředitel hotelu Royal Regent Karlovy Vary BYZMAG 31


Jan Neveselý Vzhledem k tomu, že v rozhovoru budu zmiňovat ve velké míře „per‑ sonál“, dovolím si krátce toto téma otevřít hned na začátku. Za několikaleté působení na pozici ředitele různých hotelů jsem měl možnost poznat hodně kolegů a zaměstnanců a dnes vím, že hlav‑ ně jim vděčím za to, kde nyní jsem. Bez zaměstnanců by neexistoval dobrý hotel a ani dobrý ředitel. Chci poděkovat všem bez rozdílů po‑ zic za to, že jsem s nimi mohl pracovat a že společně poskytujeme služby, které mnou řízené hotely posunovaly mezi ty dobré až nej‑ lepší. Hotel St. Joseph Royal Regent je v podstatě novou budovou. Čím může zaujmout oproti hotelům s dlouholetou tradicí a tradiční lá‑ zeňskou architekturou 19. a po‑ čátku 20. stol.? Jednoznačně svým moderním po‑ jetím, který je v Karlových Varech překvapivě velmi žádané. I když by se zdálo, že jedou-li hosté do Karlo‑ vých Varů, budou hledat klasickou karlovarskou architekturu. Je vidět, že je Hotel Royal Regent umí oslo‑ vit. Hosty, kteří hledají čisté linie a světlé barvy, musí hotel Royal Re‑ gent jednoznačně zaujmout.

32 BYZMAG

Do vedení hotelu St. Joseph Royal Regent jste nastupoval v roce 2014, tedy v době, která ná‑ vštěvnosti hotelu příliš nepřála. Jak si pod vaším vedením získal hotel zpět množství spokoje‑ ných hostů? Pečlivou až mravenčí prací s cílem přesvědčit každého jednotlivého hosta, že Royal Regent patří mezi špičkové čtyřhvězdičkové hotely superior. Měli jsme výhodu, že jsme stavěli na dobrých základech. Přes‑ to bylo potřeba udržet si stálé hosty a zároveň oslovit hosty nové, což se v plné míře povedlo. Nejlepší host je ten, který o nás doma hezky ho‑


Jan Neveselý

voří a zároveň s sebou při příští ná‑ vštěvě ještě přiveze své příbuzné či známé. A pokud ke každému hostu přistupujete, jako by byl ten jediný, pak máte šanci, že přijede znovu. Na co nejvíce vsázíte při výběru zaměstnanců? Které vlastnosti jsou podle vás u personálu lá‑ zeňského hotelu s mezinárodní klientelou nejdůležitější? Jako u každého hotelu – ty lidské. Profesní znalosti jsou nesmírně

důležité, ale bez otevřeného srdce, úsměvů a lidské vstřícnosti ke ka‑ ždému návštěvníkovi hotel nikdy nebude mít potřebnou atmosféru. Je důležité, jak hotel vypadá, ale bez skvělých zaměstnanců nepře‑ žije. Zaměstnanci rovná se hotel. V dnešní době je to o to těžší, že najít dobré lidi je stále složitější. Poznal jsem hodně zaměstnanců a dá se říct, že jsou pro mne stálou inspira‑ cí. Pokud jim nerozumíte, nebudou se cítit dobře a nebudou dobře pra‑ covat. Chovejte se k zaměstancům BYZMAG 33


Jan Neveselý

jako člověk a oni se budou stejně A pokud bychom hotel rozšiřova‑ chovat k vám. Je potřebná vzájem‑ li, je už nyní plánován velký dětský ná důvěra. koutek s hlídací službou. Chystáme i solnou jeskyni a další důležitá pře‑ V současnosti cestují do Karlo‑ kvapení pro malé i velké hosty. vých Varů celé rodiny. Je u vás v hotelu nějak postaráno i o děti? Kde získáváte inspiraci, co v jed‑ notlivých provozech hotelu zlep‑ Je to jeden z našich hlavních smě‑ šit nebo ještě více zdokonalit? rů – rodiny s dětmi. Dětem jdeme naproti od dětského snídaňového Jak to říct…(smích) Pořád se rozhlí‑ bufetu přes dětský koutek v Lobby. žím okolo sebe. Něco málo člověk Dětské župany i dětská kosmetika vymyslí, ale hodně věcí již vymy‑ předávána malým návštěvníkům šleno bylo. Pouze se dívat a umět hned při příjezdu je samozřejmostí. vhodně vše použít pro svůj pro‑

34 BYZMAG


Jan Neveselý dukt. Ve výsledku stačí, abyste se vozu restaurace nebo hotelu? uměli vžít do pocitu hosta, a hned víte, co je potřeba zlepšit. To se mi Nic tak zásadního. Co nás naučili, osvědčilo nejlépe. jsme použili, a co nás nenaučili, tam jsme improvizovali. Hotelnictví je i Jak jste došel v dospívání k tomu, o improvizaci, umět se přizpůsobit že se chcete v dospělosti věno‑ situaci a na základě svých zkuše‑ vat hotelovým a gastro službám? ností umět jednat. Ano, zkušenosti Vycházelo toto rozhodnutí z ro‑ jsou zásadní. Malé dřívější úspěchy, dinné tradice? ale hlavně chyby. Na těch se člověk naučí nejvíce a jednou provždy si je Tam jsem inspiraci nečerpal, ale ho‑ zapamatuje. telová škola v Mariánských Lázních byla jasná volba. Věděl jsem, že Od vedení restaurací jste se vy‑ chci dělat v hotelu a to doslova „co‑ pracoval až k řízení hotelu. Který koli“. Být mezi lidmi, něco vytvářet jste vedl jako první a jak jste při‑ a možná i v budoucnu řídit hotel? stupoval k nové pozici? (smích) Což se podařilo. Dnes vím, že někde v podvědomí jsem to cítil Nádherný hotel Hotel Pavlov patřící a šel za svým cílem. Je hezké plnit společnosti Bristol Group. Asi i prá‑ si své sny. Hodně dřiny a odříkání, vě proto, že byl můj první. K ředitel‑ ale pak to stojí za to. Musím ale po‑ ské pozici jsem přistupoval velmi dotknout, že bez rodinného záze‑ vážně. Hodně lidského přístupu a mí by se tato cesta zastavila hned hodně krkolomných chyb. Co bylo na začátku. kde napsáno o tom, jak řídit hotel, tak pro 33letého mladého ředitele Teorie a praxe se od sebe někdy neplatí. Osobní přístup, naučit se velice liší. Co vás zaskočilo po všechny pozice a mít o nich abso‑ studiu na škole v „ostrém“ pro‑ lutní přehled. Tak, aby zaměstnanci

BYZMAG 35


Jan Neveselý věděli, že víte. Pokud můžete kde‑ koli pomoci a nemusíte se bát, když vám někdo vyhrožuje, že odejde. Tak se stalo, že jsem v hotelu dělal i tři týdny jsem dělal číšníka (smích). Byla to obrovská životní zkušenost, která mě strašně moc naučila. Dů‑ ležité je nebát se a pokud není jiné cesty, tak jít pouze rovně. Oklikou nikam nedojdete.

Za rok mi bude 50 let, a tak trochu cítím, že se musím někdy zastavit… To ale jen proto, abych mohl potom přeřadit na větší rychlostní stupeň (smích). I přesto, že nejsem ryze sportovní typ, tak mě baví tenis, fit‑ ness, paradoxně i malé kratší tůry atd.

Když navštívíte jinou restauraci nebo hotel, srovnáváte, co by se Další velká zkušenost byla v jedná‑ dalo v daném místě udělat lépe? ní s majiteli. I to bylo velmi poučné Jinými slovy, cítíte na sobě tzv. a v budoucí době se ukázalo, že profesionální deformaci? velmi důležité pro můj další postup. Jednoznačně. Koukám, nic neříkám, Čím se ředitel prosperujícího ho‑ nikdy si nikde nestěžuji, ale pokud telu jako vy odreaguje ve vol‑ je to super, tak chválím. Většinou se ných chvílích? ale jedná o přístup zaměstnanců, kteří jsou milí. To, co si přeji u svých Musím mít čas (smích) – pozice ředi‑ zaměstnanců, požaduji i na svých tele je od rána do večera. Pracujete cestách. A o to více si pokaždé uvě‑ od rána a končíte pozdě večer. Když domuji, jak je lidský přirozený pří‑ skončíte dříve, tak píšete e-maily. stup nesmírně důležitý. Ale neměnil bych, je to jako droga. To napětí je vyčerpávající, ale ne‑ Děkujeme za rozhovor. skutečně nabíjející. To za předpo‑ Text: DIANA MEDIA kladu, že hotel funguje. Ale zpátky Foto: Archiv k vaší otázce – odpočívat musím. www.royalregent.cz

36 BYZMAG


AUDIENCE GRAND CRU CLASSÉ

Přihlaste se do 15. 4. 2017

Aby i vaše úsilí mělo cenu Soutěž E.ON Energy Globe Přihlaste se do 15. 4. 2017 Měníte svět k lepšímu? Hledáme a oceňujeme nápady z oblasti ekologie a úspor energií. Díky soutěži E.ON Energy Globe budou vaše projekty vidět a inspirovat ostatní. Přihlaste se zdarma a vyhrajte vůz OCTAVIA G-TEC.

energyglobe.cz

BYZMAG 37


Purkyňova 118

Purkyňova 118 v novém: náročná rekonstrukce se udála za plného provozu Po třech letech oprav se podařilo dokončit náročnou rekonstruk‑ ci areálu Purkyňova 118, který slouží jako sídlo Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Opravy za téměř čtvrt miliardy korun pomohly zastavit statické sesouvání části budovy a umožnily této stavbě z 80. let, aby dostála moderním ekologickým standardům. "Tento objekt získalo VUT v 90. le‑ tech od státního podniku MEOPTA, přičemž Fakulta chemická jej vy‑ užívá od roku 1998. Kvůli nevyho‑ vujícímu stavu jsme s postupnou modernizací areálu začali už v roce 2009, nicméně hlavní část oprav financována z evropských peněz odstartovala v únoru 2014. Co je zajímavé, tak celá rekonstrukce se uskutečnila za provozu, tzn. že fa‑ kulta musela přesouvat výuku vždy do té části budovy, kde se zrovna nestavělo. Vše se tak podařilo opra‑ vit, aniž by bylo nutné Fakultu che‑ 38 BYZMAG

mickou dočasně přestěhovat," uve‑ dl rektor VUT Petr Štěpánek. Investice ve výši 241 milionů Kč (bez DPH) uhradily ze 48 % evrop‑ ské fondy a finance ze státního rozpočtu. Zbylé prostředky doda‑ lo VUT z vlastních zdrojů. Většina peněz, konkrétně 224 milionů Kč, směřovala do stavebních úprav: sa‑ nace staticky narušené části budo‑ vy, zateplení fasády, výměny oken, výměny vodovodu nebo stavby nové výměníkové stanice. Díky za‑ teplení a novým oknům se snížila


Purkyňova 118

energetická náročnost budovy, ve‑ dení fakulty i ústavu tak věří, že v budoucnu ušetří za vytápění. Díky rekonstrukci se podařilo lépe oddě‑ lit laboratorní trakt od výukových prostor – nyní tvoří celé přízemí levé poloviny budovy jen labora‑ torní prostory. Necelých 17 milionů Kč pak stálo přístrojové a interiéro‑ vé vybavení.

čení budovy a technologickým ne‑ dostatkům stavby, docházelo k po‑ stupnému poklesu celé konstrukce. To se projevilo trhlinami ve stěnách a podlahách. Pokud bychom nepři‑ stoupili k sanaci, byla by ohrožena stabilita budovy,“ popsal výchozí podmínky rekonstrukce děkan fa‑ kulty Martin Weiter. Stavaři proto přišli s unikátním řešením: do stá‑ vající základní konstrukce doplnili „Část budovy, ve které se nachází nové mikropiloty, na které „zavěsi‑ pracovny zaměstnanců, měla vážný li“ stávající stropy a sloupy. Celkem problém se statikou. Kvůli podmá‑ pod budovu dodatečně doplnili 62 BYZMAG 39


Purkyňova 118

nových mikropilot o celkové délce 670 metrů. Díky rekonstrukci vznikla v sute‑ rénu Fakulty chemické i jedinečná neutralizační stanice s novou čistič‑ kou. „V minulosti jsme sledovali jen pH vypouštěné odpadní vody, nyní máme k dispozici neutralizační sta‑ nici za 7,5 milionu korun, která od‑ straňuje nejen kyseliny a zásady, ale také kovy, koloidní látky a pro‑ stě veškerý odpad z analytické i or‑ ganické chemie, který se do sběrné 40 BYZMAG

jímky dostává z laboratoří Fakulty chemické. I když jsou odpadní látky z laboratoří primárně sbírány do ná‑ dob a následně předány k likvida‑ ci, při vymývání laboratorního skla mohou studenti v malém množství vylít do výlevky různé chemické lát‑ ky,“ vysvětlil vedoucí stanice Pavel Diviš. Neutralizační stanice vyčistí 5 m3 odpadní vody za 3 hodiny. Do kanalizace pak odtéká téměř čistá voda, která zcela splňuje všechny limity kanalizačního řádu.


Purkyňova 118 Pavel Diviš má na starosti i sběrné místo, kam se sváží veškerý che‑ mický odpad ze všech laboratoří brněnského VUT. „Nejvíce chemic‑ kého odpadu vyprodukuje jed‑ noznačně Fakulta chemická. Je to až tuna ročně. Chemický odpad ze všech univerzitních laboratoří uchováváme v separovaných kon‑ tejnerech. Ty jsou zabezpečeny na‑ příklad proti prosáknutí. Součástí skladu chemikálií jsou i samostat‑ né sklady hořlavin a žíravin. Dále máme oddělný sklad jedů, kde jsou ty nejnebezpečnější látky uložené v trezoru. Platí tu přísné přístupové podmínky,“ popsal zajímavosti fa‑ kulty Diviš. Chemie se na brněnské technice vyučuje už déle než 105 let, v říjnu letošního roku si pak při‑ pomeneme 25. výročí znovuobno‑ vení samostatné Fakulty chemické. Ve stejné budově sídlí také Ústav soudního inženýrství, vysokoškol‑ ský ústav s více než 50letou tradi‑ cí, který za dobu své existence už třikrát měnil adresu. Do součas‑ ných prostor v Purkyňově ulici se

přesunul z areálu Údolní 53, kde nyní sídlí FaVU. „Ve čtyřech patrech sedmipodlažní budovy našlo záze‑ mí všech cca 450 studentů našich dvou navazujících magisterských a jednoho doktorského studijního programu. V přízemí má ústav dvě velkokapacitní posluchárny, které lze vzájemně propojit audiovizuál‑ ní technikou a promítat přednášky z jedné učebny do druhé,“ uvedl ře‑ ditel Ústavu soudního inženýrství Aleš Vémola. Právě tyto nově zrekonstruova‑ né prostory hostily začátkem roku mezinárodní konferenci soudních znalců ExFoS. „V přízemí budovy je také garáž a současně laboratoř, kde mohou naši učitelé a studenti zkoumat a diagnostikovat vozidla v rámci výuky či znalecké činnos‑ ti. Jsme vybaveni i pro znalecké ohledání místa dopravní nehody, pro zaměřování staveb a trvalých porostů nebo pro demonstraci vy‑ braných psychologických zkou‑ mání,“ doplnil Vémola. Díky těmto přednostem získali pracovníci ÚSI

BYZMAG 41


Purkyňova 118

42 BYZMAG


Purkyňova 118 loni i pamětní plaketu za aktivní spolupráci s krajskou Policií ČR. Ře‑ ditel jihomoravské policie Leoš Tržil ocenil pomoc dopravních expertů, kteří pro ně například uspořádali odborné přednášky k problemati‑ ce dokumentování dopravních ne‑ hod. Kromě Fakulty chemické a Ústavu soudního inženýrství najde v bu‑ doucnu v objektu Purkyňova 118 zázemí také Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, který v sou‑ časnosti obývá zastaralou budovu v centru města na adrese Kouni‑ cova 67a. V nově zrekonstruované stavbě v oblasti Technologického parku by ICV našlo zázemí hned ve dvou patrech výškové budovy, a to od září 2017.

VUT v Brně děkuje následujícím do‑ davatelům stavby: • Generální projektant: Hexa‑ plan International s.r.o. • Zhotovitelé stavby: Zlínstav a.s., Vašstav, s.r.o., Synerga a.s. • Technický dozor: Investinže‑ nýring, a.s. • Dodávky interiérového vyba‑ vení: Potrusil s.r.o.

Text: Mgr. Radana Kolčavová Foto: Igor Šefr

BYZMAG 43


Czech Innovatiom festival

Jste nadějný startup v oblasti digitálních her nebo virtuální a rozšířené reality? Jeďte se prezentovat na Czech Innovation Festival do Berlína! Česká centra nabízí vybraným českým startupům účast na festiva‑ lu inovací, který se odehraje 22. až 24. června 2017. Jeho součástí je slavnostní zahájení v budově ambasády ČR za účasti renomova‑ ných českých a německých osobností, celodenní program zahrnují‑ cí v rámci uzavřené skupiny návštěvy důležitých akcelerátorů (Cisco, Startup Bootcamp a další), a zároveň pitche startupů za přítomnosti zástupců místní investorské komunity (scouti inkubátorů, venture capital, zástupci IT firem hledající partnery na českém trhu). Třetí den je možnost prezentovat se v rámci celoberlínské Dlouhé noci vědy, díky které se na CIF upne pozornost dalšího širokého okruhu publika. Po celou dobu budou mít startupy možnost prezentovat se na stáncích v prostorách Českého centra. Všechny části programu jsou v angličtině. Co čeká startupy během pitchů?

vymezena zvukovým signálem a po uplynutí času bude prezenta‑ Každý startup má vyhrazeno 5 mi‑ ce ukončena. Po prezentaci jsou nut na prezentaci svého projektu v vyhrazeny 3 minuty na feedback z angličtině. Doba prezentace bude publika. Zároveň budou mít star‑

44 BYZMAG


Czech Innovatiom festival tupy vyhrazený prostor – „stánek“, kde budou moci vyložit tiskové in‑ formace o startupu a kde poběží ve smyčce videa/fotografie (jedna projekce spolu s ostatními startu‑ py). Kromě toho budou mít mož‑ nost se zúčastnit programu pro startupy.

případně i cesty. Náklady si hradí účastníci sami, po individuální kon‑ zultaci může České centrum vybra‑ né účastníky podpořit. Jak se přihlásit?

Zájemci posílají na binkova@czech. cz krátké představení startupu, link Kdo to absolvoval minule? na web a nezapomeňte uvést kon‑ taktní osobu a počet účastníků na V roce 2016 se na CIFu prezentovaly CIF. následující startupy: Joidy, Legito, Mapotic, MonkeyData, RBSpectra, UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. dubna Samorost 3, SatisMeter, Sinfin, Sto‑ 2017 (v blízké době se pak organi‑ ryous. Pitche se zúčastnila řada ně‑ zátoři ozvou, zda firmu do startup meckých i zahraničních investorů a pitche vybrali). Partnerem celé akce business angels. Partnerem pitche je Jihomoravské inovační centrum. byl největší berlínský startup akce‑ lerátor Axel Springer Plug and Play, Další informace najdete na Face‑ který se zúčastní i tohoto ročníku. booku akce nebo na stránkách Čes‑ kého centra v Berlíně. Jak je to s dopravou, ubytováním a České centrum Berlín 9. – 11. 6. 2016 dalšími praktickými věcmi? Oficiální součást BERLIN WEB WEEK České centrum Berlín 22. – 24. 6. 2017 Oficiální České centrum nabízí účastníkům součást LANGE NACHT DER WISSENSpomoc při zajištění ubytování CHAFTEN (cca 35 € za noc pro 2lůžkový po‑ 22–24 JUNE 2017, CZECH CENTRE BERLIN berlin.czechcentres.cz koj, vícelůžkové pokoje levněji), facebook.com/CzechInnovationFest

BYZMAG 45


Elbee

Vozíčkáři budou mít snadnější cestu za volant. Brusel přispěl hanácké firmě na zdokonalení jejího vozu Elbee Snadnější pohyb pro více vozíčkářů může přinést plánovaná nová verze vozidla Elbee. Výrobce získal od Evropské komise 50 tisíc eur, za které chce zmapovat potřeby handicapovaných řidičů. Peníze z prestižního grantu pro malé a střední podniky SME Instrument zís‑ kal v konkurenci tisíců evropských firem. mohli začít prodávat po celém světě, je nutné jej inovovat takovým způsobem, aby pokrývalo co nejvíce individuálních potřeb co nejširšího spektra lidí na vozíku. To se neobejde bez podrobného výzkumu mezi vozíčkáři,“ popisuje účel grantu Ladi‑ slav Brázdil z firmy Elbee. Mnozí z lidí na vozíku jsou teď odkázáni na osobní asistenty, kteří nejsou k dispozici 24 hodin denně a stojí pe‑ níze. Pohodlná osobní doprava pro ně může znamenat lepší začlenění „Elbee v současné podobě vyrábí- do společnosti. me v malých sériích. Abychom ho

Elbee je celosvětově unikátní vozi‑ dlo pro řidiče na vozíku. Jeho speci‑ alitou je otevírání celé přední části, což výrazně vylepšuje využitelnost pro handicapované. Řidič tak ne‑ musí do vozu přesedat z vozíku, ale rovnou s ním zacouvá do kabiny. Elektricky ovládané dveře na dálku a nájezdní plošinu pak zaklopí i s volantem. Elbee počítá také s jed‑ ním místem pro spolujezdce a za‑ vazadlovým prostorem.

46 BYZMAG


Elbee

Firma teď zahajuje spolupráci s koučem, který jí pomůže získat re‑ levantní mezinárodní kontakty. Ze zahraničních expertů sítě Evrop‑ ské komise jej pomohl vybrat JIC. Studie proveditelnosti by měla být hotová do půl roku. Firma uspěla v listopadového kola žádostí o první fázi SME Intrumentu mezi dvěma tisíci žadateli ze všech zemí Evrop‑ ské unie. „SME Instrument dosud získala necelá desítka firem z České republiky, z toho více než polovina z jižní Moravy. To je zejména pro náš kraj slušný výsledek. Inovativní potenciál je tady ale daleko vyšší. Spousta zdejších firem vyvíjí nadějné technologie, ale

o možnosti získat finance z Evropské komise buď neví, nebo mají respekt z celoevropské konkurence,“ poukazu‑ je ředitel JIC Jiří Hudeček na to, že úspěšnost České republiky v SME Instrumentu zaostává za řadou stá‑ tů. V Belgii dosáhlo na financování zatím 27 firem, v Německu 162 a v Irsku 57 firem. Letošní uzávěrky pro další podání žádosti o SME Instrument na zafi‑ nancování studií proveditelnosti jsou 3. května, 6. září a 8. listopadu. Zájemci, kteří by rádi získali více in‑ formací, se můžou obrátit na speci‑ alistky mezinárodního financování JIC na emailu tts@jic.cz.

BYZMAG 47


Elbee SME Instrument https://www.jic. sedadlo řidiče, ale Elbee řídí přímo cz/sme-instrument/ z vozíku. Společnost vychází ze zá‑ zemí strojírenské společnosti ZLKL, Program pomáhá malým a střed‑ která patří mezi Českých 100 nej‑ ním podnikům v rozvoji skrze lepších firem a v minulosti získaao inovace, a to ve třech fázích: hod‑ tituly, jako jsou např. Inovátor roku nocení proveditelnosti záměru, re‑ a Odpovědná firma roku. alizace a umístění výstupů na trh. Je součástí největšího programu EU JIC (Jihomoravské inovační cent‑ podporujícího projekty zaměřené rum) www.jic.cz na výzkum, vývoj a s ním spojené aktivity programu Horizont 2020. JIC (Jihomoravské inovační cent‑ Nástroj jako úplně první českou rum) podporuje lidi ve vytváření firmu v rámci celé České republiky a rozvoji firem, které mění svět. podpořil brněnskou společnost Ki‑ Jeho služby využívá každoročně nalisoft s projektem biometrického přibližně stovka firem, ať už ve fázi rozpoznávání chůze. Kromě toho prvotního nápadu, rychle rostoucí‑ podpořil později další české spo‑ ho startupu či zavedené technolo‑ lečnosti, Elbee je osmou zafinanco‑ gické firmy. Začínající společnosti, vanou firmou. které prošly programy JIC, už vy‑ tvořily více než 1 400 nových pra‑ Elbee Mobility s. r. o. www.elbee‑ covních míst a další stovky míst v mobility.com navazujících službách. Za 13 let své existence nastartoval JIC téměř 360 Elbee Mobility vyvíjí a vyrábí uni‑ spoluprací mezi vědci a firmami. kátní speciál – vozidlo Elbee. Dává Těmito a dalšími aktivitami pomáhá vozíčkářům svobodu pohybu, po JIC zvyšovat konkurenceschopnost které většina z nich velmi touží – jižní Moravy a budovat z ní jeden z nemusí totiž složitě přesedat na nejinovativnějších regionů Evropy.

48 BYZMAG


JIC MASTER

Sรกra Hrstkovรก Sommelierka

BYZMAG 49


Sommelierka Společnost Merlot d´Or dováží na český trh hlavně velmi kvalitní francouzská vína, pořádá jejich degustace a různé prodejní akce. Vy‑ hledávají je především majitelé vinných sklepů a zájemci o investice do vín. Passage sídlící v centru Prahy je největší vinotékou společ‑ nosti. Francouzská vína od prestižních výrobců tu nabízí již pět let sommelierka Sára Hrstková. Každé víno by se mělo servírovat s úctou. Ta francouzská mají tradici a nejlepší kvalitu, říká.

Proč jste se rozhodla právě pro tisíc lahví. Ale ono to postupně šlo, tuto práci? člověk se k tomu musí propít, to je důležité. (smích) A to krásné? Oteví‑ Byla to náhoda, a přinesl ji sám ži‑ rání vzácných vín a jejich ochutná‑ vot. Když jsem se přestěhovala do vání. Nikdo si nedovede představit Prahy a hledala práci, vybídla mě nádhernou atmosféru při otevírání kamarádka, ať se zkusím zeptat starých vín. Je to kouzlo. právě tady, v Passage. V gastrono‑ mii se pohybuji odjakživa, získala Jak trénujete své znalosti? Popí‑ jsem zde práci servírky, se kterou jíte, zapisujete, nebo jen „uklá‑ jsem měla zkušenosti. U jídla mě to dáte do hlavy“? vždycky bavilo. Vše se snažím zapisovat, ale zále‑ V čem je praxe lepší nebo naopak ží na časových možnostech. Když horší, než byly vaše představy? jsem na degustacích, mohu si vše poctivě zapsat a soustředit se na Trošku jsem se bála. To množství la‑ každé víno. Tady v provozu je to o hví mě děsilo a měla jsem strach, že něco složitější, ochutnávám a záro‑ se o nich nedokážu všechno naučit veň se musím věnovat hostům. Pro‑ – oblasti, výrobce, odrůdy. Máme tu to si své vjemy často musím zapa‑ více než tisíc druhů vína, téměř šest matovat a zaznamenat dodatečně. 50 BYZMAG


Sommelierka

Poznámky jsou velmi důležité, člo‑ věk totiž rychle zapomíná. Máme s kolegou „tajnou knihu“, vedeme ji spolu. Tam hodnotíme, popisuje‑ me konkrétní vůni a chuť. Zapisuje‑ me i to, jestli je lahvově zralé, nebo by mělo ještě pár let ležet v archivu.

se mi hned rozklepou ruce. Pozná‑ vání vín „naslepo“ jsem si už pár‑ krát vyzkoušela, odhadnu, jestli se jedná o bílé nebo červené, jestli je mladší nebo starší, dokážu odhad‑ nout oblast, kde bylo vypěstováno. Nejsem ještě ale tak dobrá, abych určila přímo etiketu a ročník, což Zúčastňujete se nějakých soutě‑ zkušení sommelieři zvládají. ží? Podléhá zájem o vína módě, po‑ Zatím ještě ne. Pro sommeliery jich zorujete to ve vaší vinotéce? existuje hodně, ale já jsem velmi stydlivá, mívám trému a na pódiu Módní trendy opravdu existují, ale BYZMAG 51


Sommelierka

sledují je především mladí lidé. Naší vinotéku vyhledávají spíše zkuše‑ nější zákazníci, u nás se tedy příliš neprojevují. Naše klientela vyža‑ duje především dražší značky. Sou‑ středíme se na francouzská vína a mezi nimi jsou stálice, které mód‑ ním vlivům nepodléhají, drží se již více než sto let na výsluní a všichni vědí, že jsou nejlepší. Vždycky byly, vždycky budou a naši zákazníci si je žádají.

ocenit?

Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem dala starší víno úplným ama‑ térům, vůbec ho neocenili. Naopak znalci, když ochutnají, prožívají emotivní, velmi silný zážitek – sko‑ ro jako když se poprvé zamiluje‑ te. Podlamují se vám kolena, je to nádhera. Nedávno jsme pořádali pro pravidelné zákazníky degusta‑ ci starých vín. Začínali jsme rokem 1952 a vraceli se zpět až k roku 1923. Prodáváte i velmi stará, vzácná Byl to tak neuvěřitelný zážitek, ani archivní vína. Dokáže je každý to neumím popsat.

52 BYZMAG


Sommelierka

Míváte při takové degustaci ně‑ do tónů kouře, pražených ořechů, jaké přednášky? kávy… Každé víno je jiné. Pro lidi, kteří už vědí o víně spoustu informací, nemá smysl při degusta‑ ci mnoho vyprávět. Vždycky si řek‑ neme, jaký ten který rok byl. Jaké bylo počasí, kdy se sbíraly hrozny, něco málo o konkrétním vinařství. A pak už jen chutnáme a užíváme si. Většinou pak nikdo ani nedutá. Je to takový obřad. Jak výrazný je rozdíl v chuti star‑ ších a mladších ročníků vína? Velký. Je to stejné jako s lidmi. Ti se také s postupujícím věkem mění. Na začátku máte mladého, živé‑ ho, neklidného a rozbouřeného „puberťáka“, který postupně zraje, mění se, je čím dál více klidnější, vy‑ rovnanější a rozumnější. A podob‑ né je to i u vína. Po několika letech je daleko příjemnější. Kvalitní vína mohou ležet léta. Když přijde jejich čas, otevřou se, jsou přístupná. A pokud dál zrají, mění se jejich chuť a vůně: do marmeládových tónů,

Přibývá zájemců o stará vína? Je jich stále víc. Zvyšuje se poptáv‑ ka, nabídka zůstává stejná, proto roste cena. V poslední době výraz‑ ně vzrostl zájem Číny o stará fran‑ couzská vína, a to ovlivňuje trh. La‑ hví je nedostatek, často se otevírají už třeba za deset let, místo za dva‑ cet či třicet. Drahá vína si zákazníci kupují jak kvůli požitku, protože je milují, tak i jako investici. Bývá to tak půl na půl. Investice do vína je velmi vhodná, ale musí být dosta‑ tek času, není to otázka pěti let. Za dvacet či třicet let se dá víno pro‑ dat za dvojnásobnou, někdy i troj‑ násobnou cenu. Passage je největší vinotékou společnosti Merlot d´Or. Čím je jedinečná, čím láká své zákazní‑ ky? Jedinečná je svým vinným lístkem. Tím, že se soustřeďujeme jen na BYZMAG 53


Sommelierka Francii, máme možnost mít vel‑ mi soustředěný a krásný výběr vín. Vytříbený, kvalitní. Co se týče fran‑ couzských vín, jsme nejlepší z celé republiky, máme určitě největší ar‑ chiv.

výrobců stále přetrvávají staré, tra‑ diční postupy při výrobě vína. Co se týká chuti – tady už se musí přihlí‑ žet k oblastem, z nichž víno pochá‑ zí. Každá má svou charakteristiku, nedají se souhrnně popsat, byť se jedná o stejnou zemi.

Pořádáte nějaké tradiční degu‑ stační akce? Ve vašem vinném lístku nabízí‑ te mimo jiné i „velká vína z Bor‑ Největší a nejprestižnější akcí firmy deaux“. Co ten pojem znamená? je Audience Grand Cru Classé Bor‑ deaux na Pražském hradě. Proběhl Grands Vins de Bordeaux v překla‑ už třináctý ročník tohoto vinařské‑ du „Velká vína z Bordeaux“. Tímto ho svátku, Merlot d´Or je pořadate‑ pojmem jsou označena nejlepší lem. Přímo v naší vinotéce připra‑ vína z Bordeaux. Existují klasifikač‑ vujeme také pravidelné degustace ní systémy, ve kterých jsou právě mladších i starších vín, zájem o ně tato velká vína zařazena v několika stále stoupá. kategoriích. Jak byste popsala francouzská Jak probíhá vaše spolupráce s vína, čím jsou speciální? kuchařem, když připravujete de‑ gustace nejen vín, ale i pokrmů? Pro každého mají vína z různých Jaké víno se hodí třeba ke šne‑ zemí různé kouzlo. Pro mne je Fran‑ kům? cie „matkou vína“. Jsem konzerva‑ tivní člověk, mám ráda věci s tradi‑ Vždy záleží na požadavku klienta. cí, a taková francouzská vína jsou. Ve spolupráci se šéfkuchařem při‑ Pěstují se po tisíciletí, u některých pravujeme a do nejmenších detai‑

54 BYZMAG


Sommelierka

lů dolaďujeme menu i vinný lístek, promýšlíme koření, způsob servíro‑ vání, aby vše ladilo. U šneků záleží na tom, jak se upravují. „Nejúspěš‑ nějšími šneky“ u nás jsou šneci se smrži, tažené na bílém víně, zjem‑ něné smetanou. Je to recept půvo‑ dem z Meursault, malé vesničky v Burgundsku. A nejvhodnějším ná‑ pojem k tomuto pokrmu je stejno‑ jmenné víno, které se ve vesničce vyrábí.

vuje? Mám a velkou. Když přijdu do ně‑ jakého podniku, vše kolem sebe sleduju, srovnávám, hledám novou inspiraci – prostě pracuju i ve svém volném čase. (smích) Vybírat a ob‑ jednávat vína už jsem ale odmítla, to nechávám na ostatních. Děkuji za rozhovor.

Text: Eva Procházková Foto: Tino Kratochvil Máte nějakou „profesionální de‑ Merlot d’Or www.merlot.cz

formaci“, a jak se případně proje‑

BYZMAG 55


Grafton

Mzdy rostou, zaměstnavatelé investují do prohloubení loajality svých lidí Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila výsledky roz‑ sáhlého průzkumu mezd. Materiál poskytuje přehledné porovnání finančního ohodnocení u 8 klíčových segmentů ve 14 regionech Čes‑ ké republiky. Z průzkumu vyplývá jednoznačný závěr - velmi nízká nezaměstnanost nutí zaměstnavatele nejen přehodnocovat nabíd‑ ku nefinančních benefitů, ale také navyšovat mzdy, což je patrné prakticky ve všech segmentech trhu.

uchazečů o práci je minimum, počet nabízených pozic oproti tomu silně roste a růst bude i v roce 2017. Zaměstnavatelé tedy vedle zvyšování mezd a benefitů musejí přemýšlet i o způsobech, jak své zaměstnance motivovat a prohlubovat jejich loajalitu,“ říká Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment, a dodává: „Mnoho zaměstnavatelů, především z oblasti IT, podnikových služeb „Nezaměstnanost v ČR patří k nejniž- a výroby, začíná investovat do moším v Evropě a je na úrovni tzv. při- derního pracovního prostředí, které rozené nezaměstnanosti. Volných vedle samotných pracovních proPodle zjištění ČSÚ činil v roce 2016 nominální růst mezd 4,3 % (ve srov‑ nání s 3,4 % v roce 2015 a 2,4 % v roce 2014). Rychlost, s jakou vzni‑ kají nová pracovní místa, a prohlu‑ bující se nerovnováha mezi poptáv‑ kou po zaměstnancích a nabídkou kapacit ze strany uchazečů, mohou způsobit v roce letošním růst ještě vyšší, a to až kolem 5 %.

56 BYZMAG


Grafton stor nabízí i celou řadu relaxačních zón či možností sportovního anebo i společenského vyžití. Rozmáhají se i benefity, které mají za cíl usnadnit skloubení pracovního a soukromého života.“ Příjemné pracovní prostře‑ dí a atmosféra má ostatně rostou‑ cí význam i při samotném náboru zaměstnanců. Roli hraje zejména u mladé generace uchazečů a do bu‑ doucna bude vliv tohoto aspektu při rozhodování kandidátů o přijetí či nepřijetí pracovní nabídky nadá‑ le posilovat.

xí. Více příležitostí se objevuje i pro čerstvé absolventy, které si firmy samy doškolují na potřebné kom‑ petence. - Roste zájem o nábor zaměst‑ nanců ze zahraničí. Nejde jen o fir‑ my z oblasti sdílených podnikových služeb či IT, ale čím dál častěji i z vý‑ roby a dokonce i ze zdravotnictví.

- Dochází ke zrychlování nábo‑ rového procesu. Firmy si uvědomi‑ ly, že pokud chtějí kandidáta zís‑ kat, musí být ve svém rozhodování Trh práce zaznamenává i další vý‑ pružné. razné trendy: Největší nedostatek zaměstnanců v - Ze strany zaměstnavatelů je současnosti hlásí průmyslová výro‑ patrný stále větší důraz na jazyko‑ ba a IT, počet volných pozic roste i v vou výbavu uchazečů. Stojí za tím oblasti personalistiky a v podniko‑ skutečnost, že české firmy stále in‑ vých službách. Největší regionální tenzivněji poskytují své služby ane‑ rozdíly ve mzdách lze nalézt rovněž bo zaměřují své obchodní aktivity v IT a dále ve finančním segmentu. směrem do zahraničí. Velké rozdíly jsou patrné i v hodno‑ cení pracovníků bez znalosti cizích - Vzhledem k nedostatku kva‑ jazyků a těch, kteří je ovládají, a to lifikovaných kandidátů společnosti napříč všemi sledovanými segmen‑ nabírají i zaměstnance s kratší pra‑ ty trhu.

BYZMAG 57


Grafton IT a telekomunikace: nové tech‑ dat, zabezpečením informačních nologie, velké regionální rozdíly systémů a podobně. Trvalý růst české ekonomiky a nové IT trendy s sebou přinášejí stále vyšší poptávku po lidských zdro‑ jích; zvyšují se nicméně i požadav‑ ky na kvalifikaci pracovníků, a to jak z pohledu technologií, tak i co se jazykové výbavy týče. Prohlubu‑ je se poptávka po IT specialistech schopných adaptovat se na nové technologie, zvyšuje se nedostatek vývojářů, a to od vývoje průmyslo‑ vých aplikací, pokročilých systémů řízení v automobilech, mobilních a webových aplikací až po vývoj v oblasti umělé inteligence a strojo‑ vého učení. S tím souvisí i zvýšená poptávka po IT analyticích a IT tes‑ terech. Aktivity společností spe‑ cializujících se na dolování infor‑ mací, zpracování datových analýz a propojování dat zaznamenávají obdobně vysoké požadavky po specialistech na takzvaná Big Data a poptávka roste i po expertech za‑ bývajících se zvyšováním bezpeč‑ nosti jak osobních, tak i firemních

58 BYZMAG

Pro obor jsou typické velké regi‑ onální mzdové rozdíly. Například systémový architekt si v Praze může vydělat až 100 000 Kč, v Brně 90 000 Kč, v Plzni či Ústí nad Labem 80 000 Kč a v Olomouci dokonce jen 60 000 Kč. Podobné rozdíly lze nalézt téměř u všech pozic. Průmysl: silný růst mezd V oblasti průmyslové výroby se po‑ tvrzuje trend z předchozích let, a tím je rostoucí poptávka po tech‑ nicky a jazykově vzdělané pracov‑ ní síle. Firmy mají dostatek zakázek, investují, spouští nové výrobní lin‑ ky, zakládají nové závody na zelené louce a otevírají nová R&D centra. V některých oborech a regionech se situace na trhu práce stává velmi složitou. Zaměstnavatelé ji řeší zvy‑ šováním mezd, pružnějším proce‑ sem náboru a náborem pracovníků ze zahraničí. Nejvyšší poptávka je po specialistech v oboru strojíren‑


Grafton ství, elektrotechniky a elektroniky. Mezi nejžádanější patří konstrukté‑ ři, technologové a výrobní inženýři, poptávka roste i po specialistech technického nákupu, kvality a lean managementu a chybí také velké množství CNC operátorů, nástrojá‑ řů, kontrolorů kvality i skladníků s průkazem VZV. Mzdy se regionálně neliší tak razantně jako v IT, přesto jsou u některých pozic poměrně výrazné. Například vedoucí výroby si ve Středočeském kraji vydělá až 120 000 Kč, v Plzeňském anebo v Moravskoslezském kraji 110 000, v Jihomoravském či v Ústeckém kra‑ ji 100 000 Kč a v Olomouckém kraji jen 80 000 Kč. CNC operátor si ve Středočeském kraji odnese mzdu 40 000 Kč, v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina 35 000 Kč a v Olo‑ mouckém kraji 30 000 Kč. Nejméně si pracovník na této pozici vydělá v kraji Moravskoslezském (25 000 Kč) a ve Zlínském (23 000 Kč).

V důsledku nedostatku aktivních kandidátů na trhu práce vzrůstá potřeba vyhledávat a oslovovat pa‑ sivní kandidáty, tedy ty, kteří aktu‑ álně práci nehledají. Tato činnost je typická pro tzv. hledače talentů a náboráře. Nároky na tyto pracov‑ níky z hlediska praxe a znalosti ná‑ strojů pro vyhledávání se zvyšují. S tím souvisí také významný nárůst mezd na těchto pozicích. Roste i poptávka po personalistech a HR administrátorech, což souvisí také s rozvojem center podnikových služeb, které se na služby v oblasti personalistiky často orientují. Administrativa a právo: asistent‑ ky si znatelně polepšily

V oblasti administrativy je největší zájem o asistentky a recepční. Asi‑ stentky dnes patří doslova k nedo‑ statkovému zboží, a tak jejich mzdy meziročně silně vzrostly. Na trhu práce se volní kandidáti vyskytují Lidské zdroje: boom na trhu práce jen v malé míře a ve výběrových ří‑ způsobil nedostatek náborářů zeních je nutno s takovými kandi‑ dáty pracovat rychle a efektivně.

BYZMAG 59


Grafton V oblasti právních služeb naopak zůstává poptávka po advokátech konstantní. U absolventů z práv‑ nických fakult však stoupají poža‑ davky na výši mzdového ohodno‑ cení. U advokátních koncipientů se setkáváme s očekávanou hrubou nástupní mzdou ve výši až 30 000 Kč měsíčně a při pohovorech se tito kandidáti často dotazují přede‑ vším na množství přesčasů. Během své koncipientské praxe většinou vystřídají více advokátních kance‑ láří. Naopak zkušenější advokáti a interní právníci jsou stabilnějšími zaměstnanci. Ke změně přistoupí spíše pro možnost práce na atrak‑ tivnějších projektech či kvůli mož‑ nosti specializace na určitou oblast práva.

ovšem kompenzováno relevantní praxí. Důraz je kladen na prodejní dovednosti, jazykovou vybavenost, příjemné vystupování a zákaznic‑ ký servis. Dalším trendem v oblasti obchodu je zvyšování fixních platů u vyšších pozic (typu Key Account Manager), přičemž bonusy jsou menší a jsou vypláceny na kvartální, popřípadě roční bázi. V oblasti mar‑ ketingu se od kandidátů vyžaduje hluboká znalost oboru, často s pře‑ sahem do IT, výborné komunikač‑ ní dovednosti a kreativita. Plynulá angličtina a je nezbytná pro větši‑ nu marketingových pozic. Mzdové rozdíly regionálně existují, ale ne‑ jsou nijak výrazné. Například hojně poptávaný digitální marketingový specialista si dnes vydělá v Praze i v Brně až 50 000 Kč, v Českých Budě‑ Obchod a marketing: vyšší fixní jovicích, Plzni či Liberci 45 000 Kč, v složka mzdy pro obchodníky, ang‑ Ostravě 40 000 a ve Zlíně 37 000 Kč. ličtina nutností u marketérů Bankovnictví a finanční sféra: V oboru obchodu a marketingu se kandidáti chtějí homeoffice projevuje nový trend, stále častěji dávají firmy do pozadí požadavek Nejvíce rostou mzdy finančním na vysokoškolské vzdělání, což je manažerům – stoupá počet pozic

60 BYZMAG


Grafton se mzdami převyšujícími 80 000 Kč měsíčně. Růst mezd je vidět také u absolventských pozic, kdy se nástupní mzda v současnosti po‑ hybuje v rozmezí 30 000 – 35 000 Kč za měsíc. Největší poptávka je aktuálně po odborných účetních se znalostí anglického jazyka a po kandidátech na pozice hlavní účet‑ ní či vedoucí účtárny. Kandidáti z této oblasti často vyžadují možnost alespoň částečného homeoffice.

pravního stavitelství. Aktuálně za‑ znamenáváme zvýšenou poptávku po pozicích přípravářů a kalkulantů. Hlavním požadavkem kromě praxe i nadále zůstává dobrá úroveň ang‑ lického jazyka. Důkazem oživení ve stavebnictví je rychle rostoucí po‑ ptávka po specialistech pro povo‑ lovací procesy, která je předzvěstí nově zahajovaných stavebních pro‑ jektů. Pokles sledujeme naopak v poptávce po obchodnících. Útlum nastal i u absolventských profilů, Stavebnictví a reality: optimis‑ jelikož firmy aktuálně preferují spí‑ mus roste še uchazeče s praxí.

Ve stavebnictví vládne na počátku roku 2017 mírný optimismus. Po‑ zemní stavitelství očekává oproti loňskému roku nárůst veřejných zakázek v sektoru dopravní infra‑ struktury, rezidenční výstavbu zase podporují nízké sazby u hypoték a rostoucí příjmy domácností. Pokra‑ čuje také příliv investic do průmys‑ lových, logistických i kancelářských nemovitostí a mnoho českých fi‑ rem navíc expanduje na zahraniční trhy, a to především v oblasti do‑

Farmacie a zdravotnictví: chybí zdravotní sestry a farmaceutičtí reprezentanti Situace ve zdravotnictví se od mi‑ nulého roku příliš nezměnila. Na‑ dále trvá nedostatek zdravotních sester i lékařů všech odborností. Nejen privátní zařízení, ale i státní nemocnice jsou nuceny navyšovat mzdy, aby si udržely kvalifikované zaměstnance. Ve zdravotnictví se také stále častěji setkáváme s po‑

BYZMAG 61


Grafton ptávkou po zdravotnickém perso‑ nálu z východní Evropy (například z Bulharska či Ukrajiny). Zde je však překážkou zejména jazyková bari‑ éra. Mzdy sester se stále pohybují pod úrovní například CNC operá‑ torů – v závislosti na regionu sestry vydělají 16.000 – 35.000 Kč měsíčně, CNC operátoři 23.000 – 40.000 Kč. Nedostatek volných kandidátů lze pozorovat i v oblasti farmaceutic‑ kých firem, kde chybí jak obchodní reprezentanti, tak i kandidáti do re‑ gistračních lékařských oddělení. O Mzdovém průzkumu Grafton Recruitment Průzkum Grafton Recruitment byl realizován v České republice v průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 ve všech 14 pobočkách společnosti. Prezentovaná data vycházejí ze‑ jména z nástupních mezd uchaze‑ čů, kterým Grafton zprostředkoval zaměstnání, a dále z poptávek fi‑ rem o vyhledání zaměstnanců. Cel‑ kem personální agentura Grafton Recruitment pomohla v roce 2016

62 BYZMAG

získat zaměstnání na hlavní pracov‑ ní poměr (HPP) 2378 lidem. Jejich počet meziročně vzrostl téměř o 11 %. Vedle toho agentura zprostřed‑ kovala práci 9679 pracovníkům for‑ mou agenturního zaměstnávání. O Grafton Recruitment Czech Re‑ public Grafton Recruitment, s.r.o. byla za‑ ložena v roce 1994 a v současné době je zastoupena 14 pobočkami po celé ČR: v Praze, Brně, Jihlavě, Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Plzni, Zlíně, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Kolíně. Grafton Recruitment nabízí efektiv‑ ní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sek‑ tor. Specializuje se dále na agen‑ turní zaměstnávání formou dočas‑ ného přidělování. Připravuje také na míru řešení outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého procesu jako hlavní dodavatel.


Grafton Patří rovněž mezi přední poskyto‑ vatele outplacementových služeb a poradenství nebo výběru zaměst‑ nanců pomocí assessment center, speciálních testů a dodatečně na‑ bízí poradenský servis v oblasti lid‑ ských zdrojů.

Pro více informací kontaktujte: Kamil Pittner, PR Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom. cz Jitka Součková, Marketing Manager, Grafton Recruitment, +420 602 496 741, jitka. souckova@grafton.cz

Více informací na www.grafton.cz.

BYZMAG MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

Váš partner pro rozvoj.

BYZMAG 63


Bez klobouku ani krok

Kde se rodí styl Dámská business móda může být stylová, zvláště pokud si vezme‑ te klobouk. Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club oslavil MDŽ skutečně ženským způsobem – módou a líčením.

Pokud byste hledali business módu, která v sobě snoubí sílu, ženskost a praktickou použitelnost, našli byste ji pod značkou IRFG, tedy IvanaRo‑ sova Fashion Group. V showroomu návrhářky Ivany Rosové proběhlo ve spolupráci se značkami Sephora a La Modista mimoklubové setkání plné krásy a inspirativních kombi‑ nací. „Idea na vytvoření značky IRFG vznikla na základě myšlenky, že dámskou módu do kanceláře a pro byznys mnoho výrobců nenabízí. V pánské módě se za posledních 20 let etablovalo celosvětově už mnoho značek a na mužích je znát, že mají kde vybírat. Proto jsem se rozhodla využít svých zkušeností z vrcholového managementu a jako vystudovaná módní návrhářka 64 BYZMAG

jsem vytvořila novou mezinárod‑ ní značku pro ženy manažerky a podnikatelky. Mým cílem je naučit ženy nebát se barev, obléci se do kvalitních materiálů na obchodní schůzky, obědy nebo večeře, či na komfortní denní nošení do kance‑ láře. Na obchodní cesty se můžete obléknout tak, abyste si vždy za‑ chovaly ženskost a eleganci, což v dominantně mužském byznys svě‑ tě není vždy snadné. Proto origi‑ nalita respektující osobnost našich zákaznic, něžné ženské barvy, kva‑ litní a luxusní materiály spojené s jednoduchou elegancí nejlépe vy‑ stihují motto mé značky,“ říká o své značce Ivana Rosová, která ji právě na setkání dámského klubu uvedla a nabídla svou módu u příležitosti Mezinárodního dne žen.


Bez klobouku ani krok

Bez klobouku ani krok Co by to ovšem bylo za eleganci, kdyby nebylo klobouku. Petra Kvar‑ čáková je nekonvenční designérka klobouků a jejich velká propagá‑ torka v ženské módě. Na setkání svou značku La Modista představila a s hosty si o nich dlouze povída‑ la. Tedy především o tom, jak a kam klobouky nosit. „Ve své tvorbě se zaměřuji na vy‑ zdvižení ženské krásy, jemnosti a

individuality. Dámy, které nosí mé klobouky, jsou zdravě sebevědo‑ mé, znají vlastní hodnotu a touží vyjádřit svou ženskost osobitými doplňky. Proto žádají kvalitu, origi‑ nalitu a osobní přístup. Mnohokrát si ke mně přicházejí zákaznice pro svůj první klobouk. Klobouky La Modista často evokují dobu první republiky, kterou máme spojenou s elegancí a noblesou. Ze zkušeností svých zákaznic vím, že na klobouk reaguje pozitivně hlavně jejich okolí. Důkazem je chování mužů k BYZMAG 65


Bez klobouku ani krok

ženě v klobouku – jsou mnohem galantnější a pozornější. Klobouk je opravdu jakýmsi nástrojem k po‑ zitivní změně postojů a chování,“ vypráví o kloboucích Petra Kvarčá‑ ková a nám už je jasné, že se bez vlastního klobouku neobejdeme. A to především do práce, protože představené klobouky byly vyrobe‑ ny speciálně pro business kolekci.

svátku žen inspirujícími trendy pro letošní jarní a letní sezónu. Čirou krásu a čistotu přírody pak před‑ stavovala křišťálová voda z island‑ ského ledovce Aqua Angels, kterou se mohly dámy osvěžit během celé akce.

Kde se setkává šmrnc první republiky se světem moderních technologií a energických ženských osobností? Dámský klub Cosmopolitan Executive Helas Ladies Vyprávění o módě a kloboucích Club již 18 let podporuje, inspiruje a sdrudoplnila stylistka Alžběta Matyas žuje ženy s aktivním přístupem k životu. Klubová setkání přinášejí vždy odbornou představením stylingu a trendů na a společenskou část, tudíž spojují zábavu jaro a léto 2017. Nyní už víme, jaký i rozvoj – a to vše v tom nejpříjemnějtyp oblečení a jaké barvy nám sluší. ším, vstřícném a inspirujícím prostředí. S Nezapomínejme na líčení, které k členkami se potkávají známé osobnosti ženám a módě patří. V pohotovosti českého společenského života i odborníci ze všech myslitelných oborů, které mohou byly make-up artistky z parfume‑ zajímat všestrannou a aktivní ženu, ať už rie Sephora, které završily oslavy její věk začíná dvojkou, nebo osmičkou.

66 BYZMAG


Kreativní vouchery Brno

S kreativci chce letos spolupracovat za voucher 109 firem Dosáhnout až na stotisícový příspěvek na spolupráci s kreativci se v druhém ročníku projektu Kreativní vouchery Brno pokouší 109 fi‑ rem. Oproti loňské premiéře se tentokrát mohly hlásit technologic‑ ké firmy z jižní Moravy. Zafinancované spolupráce vylosuje primátor Petr Vokřál 26. dubna. Marketingový průzkum pro nový produkt, úderný text na web nebo propagační video. To jsou příkla‑ dy výsledků některých spoluprací, kterým přispělo v uplynulém roce Brno. Celkem 47 místních společ‑ ností získalo poukaz na to, aby spojily síly s kreativními mozky pů‑ sobícími na jižní Moravě. Letos se magistrát rozhodl spojení poten‑ ciálu místních kreativců i podnika‑ telů opět podpořit celkem čtyřmi miliony. Každá z přihlášených firem může získat poukaz na pokrytí spo‑ lupráce s kreativcem v hodnotě až 75 procent nákladů a dosáhnout tak až na 100 tisíc korun.

„Z prvního ročníku víme, že se mnohé firmy vrhly do spoluprací, ke kterým by se bez voucheru neodhodlaly. Zpětně je však vyhodnotily jako natolik přínosné, že by stály za realizaci i bez finanční pomoci města,“ reflek‑ tuje pilotní výzvu ředitel JIC Jiří Hudeček. Dobrý marketing je při‑ tom jednou z disciplín, kterou řada zavedených českých firem podce‑ ňuje, ačkoliv má při vhodně nasta‑ vené strategii dopad na zisk. Mladé startupy naopak na reprezentativní komunikaci navenek naopak často nemají finance. Moravské metropoli se investice do Kreativních voucherů Brno vyplácí

BYZMAG 67


Kreativní vouchery Brno

jak z pohledu rozvoje soukromého sektoru, tak i kreativních odvětví. „Důležitou součástí ekosystémů vyspělých znalostních ekonomik je i dostatečná kvalita tak zvaných kreativních průmyslů. Vytvářejí na jedné straně příznivé a atraktivní prostředí, na druhé straně poskytují důležité podpůrné služby pro nosná ekonomická odvětví. Rozvinuté nápadité prostředí pomáhá udržovat talentované lidi v regionu a přispívá ke konkurenceschopnosti firem,“ uvádí primátor Brna Petr Vokřál. 68 BYZMAG

„Investice do kulturních a kreativních odvětví, jež jsou nezanedbatelnou součástí tak zvaného městského ekosystému, má významný dopad na inteligentní a trvale udržitelný rozvoj celého regionu. Kreativní vouchery jsou jedním z úspěšných projektů, kterými město Brno cíleně podporuje tvůrčí lidi a rozvoj podnikání,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer. Letos se mohli do projektu přihlásit kreativci se sídlem nebo provozov‑


Kreativní vouchery Brno nou na jižní Moravě, příležitosti vy‑ užilo celkem 129 freelancerů, krea‑ tivních studií i agentur. Z firem se oproti loňsku hlásily nově jen ty s technologickým zaměřením. Jed‑ nalo se o malé nebo střední pod‑ niky s méně než 250 zaměstnanci a oborem podnikání v pokročilých strojírenských a výrobních techno‑ logiích, vývoji softwaru a hardwaru, výrobě přesných přístrojů, techno‑ logiích pro letecký průmysl či půso‑ bící v oblasti léčiv, lékařské péče a diagnostiky. Firmy prošly školením, co od spolupráce s kreativci očeká‑ vat. 26. dubna v 15 hodin v Rytíř‑ ském sále Magistrátu města Brna se koná slosování, které vybere dvoji‑ ce, co skutečně voucher obdrží.

startupu i zavedené technologické firmy. Začínající společnosti, které prošly programy JIC, už vytvořily více než 1 400 nových pracovních míst a další stovky míst v navazu‑ jících službách. Za 13 let své exi‑ stence nastartoval JIC téměř 360 spoluprací mezi vědci a firmami. Těmito a dalšími aktivitami pomáhá JIC zvyšovat konkurenceschopnost jižní Moravy a budovat z ní jeden z nejinovativnějších regionů Evropy.

JIC (Jihomoravské inovační cent‑ rum) www.jic.cz JIC (Jihomoravské inovační cent‑ rum) podporuje lidi ve vytváření a rozvoji firem, které mění svět. Jeho služby využívá každoročně přibliž‑ ně stovka firem, ať už ve fázi pr‑ votního nápadu, rychle rostoucího

BYZMAG 69


Pivovar Svijany

Pivovar Svijany motivuje restaurace ke kvalitnějším službám a lepší péči o pivo Pivovar vyhodnotil sedmnáctý ročník certifikace kvality Celková čistota, teplota ve skle‑ pě, způsob točení, chuť, vůně a čirost piva nebo správné mytí skla – to jsou jen některé z cel‑ kem 37 parametrů, v nichž musí být restaurační zařízení úspěšné, aby mohlo získat certifikát kva‑ lity Pivovaru Svijany. Certifika‑ ci vybraných restaurací pivovar provádí pravidelně už od roku 2000. Osvědčení jim propůjčuje na dobu jednoho roku. V nároč‑ ném hodnocení v rámci zatím po‑ sledního, sedmnáctého ročníku certifikace získala nejvyšší počet bodů pražská restaurace „U Ro‑ kytky“, která tak letos předstihla loňského premianta – liberecký „Radniční sklípek“.

stupce pivovaru, oblastního ve‑ doucího regionu, podsládka a technologa při podrobném hod‑ nocení každé přihlášené restaura‑ ce sleduje vedle kvality točeného svijanského piva například také čiš‑ tění a ošetřování chladícího zaříze‑ ní, úroveň sklepního hospodářství, čistotu a výzdobu vlastního restau‑ račního prostoru, úroveň obsluhy a celkové péče o zákazníka. Po udě‑ lení certifikátu, který platí jeden rok, jsou restaurace pod stálým do‑ hledem zaměstnanců pivovaru.

„My sami děláme vše pro to, aby z našeho pivovaru odcházelo jen to nejlepší pivo. Ale přinejmenším stejně důležitá je péče, kterou našemu zásadně nepasterovanému pivu věnují Komise složená z obchodního zá‑ hostinští, kteří je pak servírují koneč

70 BYZMAG


Pivovar Svijany

Pořadí nejlépe hodnocených restaurací 2016 Restaurace

Místo

Bodů celkem

U Rokytky Praha

430

Radniční sklípek Liberec

413

U Partíka Litvínov

413

Radnice Jablonec nad Nisou

402

Svijanská hospůdka u Lva

402

Liberec

Saloon u Supa Turnov

400

Zámecká konírna

398

Vratislavice nad Nisou

Stará kuželna Slezská Ostrava

392

Pivovarský dvůr Arabela

390

Veselí nad Lužnicí

Lesní restaurace Harrachovka

Tábor

389

BYZMAG 71


Pivovar Svijany

Komise hodnotí například četnost sanitací, teplotu ve sklepě, čepování piva, chuť, vůni a čirost piva, správné mytí skla a mnoho dalších parametrů

72 BYZMAG


Pivovar Svijany nému konzumentovi. Proto si v našich certifikovaných provozovnách velice pečlivě a po všech stránkách hlídáme kvalitu, ať už jde o čepování, skladování, techniku nebo třeba profesionalitu obsluhy,“ řekl svijanský sládek Petr Menšík.

milovníci dobrého piva. „Všechny certifikované restaurace můžeme komukoli bez zaváhání doporučit,“ shodli se členové komise. Pražská restaurace „U Rokytky“, v níž se už tradičně čepuje všech dvanáct druhů svijanského piva, letos při hodnocení získala nejvyš‑ ší počet bodů především díky na‑ prosto prvotřídní péči o pivo. „Zejména tankový ležák Svijanský Rytíř z restaurace ‚U Rokytky‘ si udržuje trvale nejvyšší kvalitu a patří k tomu nejlepšímu, co mohou zákazníci svijanských restaurací ochutnat,“ kon‑ statovala certifikační komise.

Počet certifikovaných restaurací se každoročně zvyšuje, letos jich hod‑ nocením úspěšně prošlo už 115. „Hlavním smyslem certifikace je motivovat, vést a vychovávat hospodské ke zvyšování úrovně péče o pivo a celkově kultury pohostinství. To, že bodový limit splní každý rok více restaurací a hospod je známkou, toho, že to funguje,“ uvedl dále Petr Men‑ šík. „Na dobře ošetřené, vychlazené a natočené pivo se v Čechách a na MoU zařízení, která úspěšně projdou ravě vždycky chodilo do restaurace certifikací, je zaručeno, že nabíze‑ nebo hostince. A tak by to mělo i zůjí pouze prvotřídní, profesionálně stat. To, co dělá z restaurace dobrý ošetřené pivo. Motivací je pro ně podnik, je správná péče o pivo, dobkromě spokojenosti jejich zákazní‑ ře vyškolený personál, kvalitní výčepků také cenové zvýhodnění dodá‑ ní zařízení a skladovací prostory. Bez vek od pivovaru. Úspěšná certifika‑ toho nebude žádná hospoda nikdy ce jim nadto dodává rovněž určitou dobrá, i kdyby nabízela sebevíc nejprestiž, díky níž je více vyhledávají vybranějších piv. Proto se snažíme

BYZMAG 73


Pivovar Svijany

Po udělení certifikátu, který platí jeden rok, jsou restaurace pod stálým dohledem zaměstnanců pivovaru

74 BYZMAG


Pivovar Svijany

restaurace maximálně podporovat a také motivovat k zlepšování služeb, a to nejen v České republice, ale od letoška nově i na Slovensku,“ uvedl dále Petr Menšík. „Věřím, že šestnáct dosavadních ročníků certifikace přispělo k tomu, že se péče o naše pivo a útulnost hospůdek a restaurací podstatně zlepšily,“ dodal. Největší koncentrace certifikova‑ ných svijanských restaurací je na Liberecku a v Praze. Zájemci si je mohou vyhledat na mapě: https://www.pivovarsvijany.cz/ kam-na-svijany/ Pivovar Svijany Pivovar ve Svijanech byl založen v roce 1564 a je tak jedním z nejstarších českých pivovarů vůbec. Jeho novodobá historie se datuje od poslední změny vlastnického uspořádání v roce 1998, kdy se novým vlastníkem upadajícího pivovaru s výstavem 30 000 hl stala ryze česká společnost Pivovar Svijany, s. r. o., (po roce 2005 Pivovar Svijany, a. s.). Od té doby pivovar zněkolikanásobil výstav až na loňských rekordních 624 890 hl a

stal se jednou z nejoblíbenějších značek tradičního českého piva. Pivovar Svijany si zakládá na tradičním výrobním postupu tzv. dvourmutovém způsobu vaření, kvašení v otevřených kádích a dlouhodobém zrání piva v ležáckých sklepích. Pro výrobu bohatého sortimentu dvanácti nepasterizovaných piv používá většinou humnový slad z malých českých a moravských nezávislých sladoven, vodu z vlastních studní a žatecký poloraný červeňák z vlastních chmelnic. Do svého rozvoje Pivovar Svijany v uplynulých letech investoval více než 700 milionů Kč. Vedle vlastních zdrojů využívá na investice do nových technologií a rekonstrukce objektů i dotace Evropské unie, které přesáhly částku 160 milionů Kč. Jednou z posledních investic se stal odkup chátrajícího svijanského zámku od soukromého vlastníka a jeho rekonstrukce. Zámek Svijany byl odjakživa součástí pivovaru, proto byl znovu slavnostně otevřen veřejnosti, která může kromě prohlídky zámeckých prostor absolvovat i exkurzi v samotném pivovaru Svijany a poznat tradiční výrobu českého piva na vlastní oči. www.pivovarsvijany.cz www.facebook.com/svijany

BYZMAG 75


Podnikání v zahraničí

Jak si ulehčit podnikání v zahraničí? Vždycky počítejte s něčím nečekaným, třeba s příspěvky na zimní bundy zaměstnanců Jiný kraj, jiný mrav. Toto známé přísloví platí i pro každého podnika‑ tele, který se rozhodne rozjet svůj business v zahraničí. Jiné zákony, odlišná kultura, zvyklosti a jazyk vám můžou značně zkomplikovat cestu k úspěšnému podnikání v cizině. Existují však způsoby, jak se některým problémům vyhnout a vstup na zahraniční trh si tak uleh‑ čit. O své zkušenosti se podělilo několik podnikatelů na panelové diskusi JIC Open Day. 1.

Lokální právník

valých zaměstnanců, nebo alespoň mít dostatek podkladů pro soudní Předtím, než vůbec začnete v cizí řízení,“ popisuje Chief Sales Officer zemi podnikat, je vhodné se po‑ společnosti Y Soft Lukáš Maňásek. drobně seznámit s právními nále‑ žitostmi. „Je dobré od začátku in‑ 2. Zjistěte si co nejvíce infor‑ vestovat do lokálních právníků, aby mací připravili pracovní smlouvy a stej‑ ně tak s nimi konzultovat případně Štěstí přeje připraveným. A při roz‑ ukončení pracovního poměru lo‑ jíždění businessu v zahraničí to pla‑ kalních zaměstnanců. Může to totiž tí dvojnásob. „Pokud jdete na cizí pomoci se buďto úplně vyhnout trh, zjistěte si všechno, co dokáže‑ případným soudům ze strany bý‑ te. Od konkurence, legislativy, přes

76 BYZMAG


Podnikání v zahraničí národní zvyklosti až po chování zá‑ kazníka. Čím více informací máte, tím lépe se vám bude rozhodovat. A třeba se nakonec rozhodnete do dané země nejít,“ upozorňuje za‑ kladatel firmy Cígler Software Mar‑ tin Cígler. 3.

Čecha na pobočku

Co je pro jednu zemi samozřejmostí, pro druhou být nemusí. Například pracovat za měsíční výplatu. „Zalo‑ žili jsme pobočku v Rusku a chtěli jsme na ni dosadit někoho míst‑ ního. Vytipovali jsme si jednoho z partnerů a stanovili ho šéfem. Po nějaké době jsme zjistili, že měsíč‑ ní plat pro něj znamená to, že cho‑ dí denně do práce. Neznamenalo to ale, že bude odvádět výsledky, tedy pracovat,“ popisuje zakladatel firmy Lifetech Jiří Dřímal. Doporu‑ čuje proto dosazovat na zahraniční pobočky někoho z vlastního týmu. „Především pokud chcete podnikat v Rusku nebo na Ukrajině, tak tam musí být od začátku Čech, který má stejnou kulturu jako vy, kterému

můžete věřit a který vám bude po‑ dávat denní reporty,“ upozorňuje Dřímal. 4. Vstup na historicky spřízně‑ ný trh Nakolik bude váš vstup na cizí trh bez úskalí, ovlivňuje i historie, kte‑ rou mají dané státy společnou. To platí například pro podnikání na Slovensku. „Pokud vstoupíte na trh, který je s vámi historicky spojený, velmi vám to usnadní praxi. I když se legislativy v Česku a na Sloven‑ sku postupně začaly odlišovat, dá se očekávat, že po stránce busines‑ su to bude fungovat i teď, po dva‑ ceti nebo třiceti letech,“ říká Cígler. 5. Vždycky očekávejte problé‑ my Podle Cíglera byste se taktéž měli připravit na to, že na každém trhu vznikne problém, který jste nečeka‑ li. „Vždycky budete řešit něco, co ni‑ kde jinde nebylo,“ zdůrazňuje. S tím souhlasí také Maňásek. „Chtěli jsme

BYZMAG 77


Podnikání v zahraničí

zakladatel firmy Lifetech Jiří Dřímal

pozvat zaměstnance ze Singapuru na naši českou centrálu. Řekli nám, že pokud po nich chceme, aby při‑ jeli ze třicetistupňového Singapuru do Evropy, požadují příspěvek na teplé oblečení, protože nemají zim‑ ní bundu,“ popisuje Maňásek.

i mimo zahraničí, to znamená, že nevlastníte například hotel a ne‑ jste tak vázaní na konkrétní místo, běžte s ním ven. Jinak se stane, že vejde někdo dovnitř a smete vás. Takže pokud si myslíte, že v zahra‑ ničí můžete konkurovat, neváhejte a běžte do toho,“ dodává Cígler.

Říkáte si teď, že si vstup na zahra‑ niční trh přece jenom rozmyslíte? Celou panelovou diskuzi, která byla „Pokud je váš produkt uplatnitelný vyvrcholením letošního JIC Open

78 BYZMAG


Podnikání v zahraničí

zakladatel firmy Cigler Software Martin Cigleer Jiří Dřímal

Day 2016, najdete na YouTube ka‑ budoucnosti Brna a celého kraje. Lákadlem pro kutily může být také možnost nále JIC. Zajímají vás další podnikatelská té‑ mata? Přijďte na JIC Open Day 2017, který se bude konat 24. května v prostorách budovy JIC na Purkyňově 127. Zájemci v jednotlivých přednáškách programu zjistí, kde sehnat peníze na rozjezd podnikání, jak využít moderní technologie nebo nahlédnout do pravděpodobné

prohlédnout si první digitální dílnu v Brně, ve které jsou veřejnosti k dispozici 3D tiskárny, minipočítače nebo laserové řezačky, s jejíchž pomocí si zájemce může vyrobit třeba malého domácího robůtka. Vyvrcholením bude opět panelová diskuze jihomoravských podnikatelů na téma podnikatelských překážek. Úspěšní podnikatelé představí nástrahy, kterým čelili, i způsoby, jak je překonali.

BYZMAG 79


Ocenění českých lídrů

NOVÝ PROJEKT OCENÍ ČESKÉ LÍDRY Soutěž OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ představí a ocení ryze a výhradně české firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky. Projekt volně na‑ vazuje na Ocenění Českých Podnikatelek a rozšiřuje své zaměření na velké firmy, které jsou vlastněné ze 100 % českými občany. Společným jmenovatelem pro oba projekty je zachování pravidel, způsob hodnocení, rating a scoring, který garantuje prestižní mezi‑ národní společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Vzniká tak podni‑ katelský prostor, ve kterém budou sdruženy výhradně české firmy podnikající transparentně s výbor‑ nými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem. To vše propojuje myšlenka zakla‑ datele BUDUJEME HRDÉ ČESKO, ke které se přidala řada významných institucí a organizací.

v různých zemích světa a exportují služby a produkty, nebo mentálně, kdy svými nápady a know how ovlivňují podnikání ve světě.

Majitele, kteří se odhodlali jít za svojí vizí a ne jen za svými obchodními výsledky. Tyto firmy jsme se rozhodli ocenit a představit jejich úspěch. Ocenění Českých Lídrů bude velkou inspirací pro novou generaci podnikatelů a jsem přesvědčená, že myšlenka budování hrdého Česka přitáhne velkou pozornost. Díky analýze odborného garanta víme, že v letoším roce odpovídá kriétiím Lídrů více „Vidím skvělé české podnikatele a jak 1300 společností,” vysvětluje dů‑ podnikatelky. České firmy, které vod založení projektu Helena Ko‑ zvládly překonat práh České republi- houtová, majitelka Agentury Helas. ky. Ať již fyzicky tím, že působí “Společnost Vodafone, generální 80 BYZMAG


Ocenění českých lídrů partner českých lídrů, se dlouhodobě snaží být odpovědnou firmou, která bere ohledy na společnost, ve které působí. Rozhodnutí stát se generálním partnerem projektu Ocenění českých lídrů bylo jednoduché, především proto, že si vážíme českých podnikatelů a zajímavých vůdčích osobností mezi nimi. Oceňujeme, že firmy, zapojené do tohoto projektu, jsou ve výhradně českém vlastnictví a že dbají na to, aby pomáhaly přímo v konkrétní lokalitě, ve které působí. Líbí se nám, že zástupci a zaměstnanci těchto firem jsou hrdí na to, odkud pochází a že chtějí dál předávat své zkušenosti a nápady. Vodafone těmto firmám a jejich představitelům chce jednoduše pomoci dostat se ještě více do povědomí veřejnosti a podpořit tím nejen je, ale celé české podnikání,” vysvětluje vstup do pro‑ jektu Renata Pazourková, národní manažerka pro prodej firemním zá‑ kazníkům.

českým podnikatelům budovat a rozvíjet své firmy a jak budou schopni uplatňovat své výrobky a služby nejen na domácím trhu, ale také v zahraničí. Kritéria soutěže Ocenění českých lídrů jsou proto nastavena tak, abychom na jejich základě dokázali vybrat a ocenit ty nejlepší z českého byznysu,“ doplnil Pavel Fin‑ ger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bu‑ reau. „Ocenit České Lídry a postavit se po boku úspěšných velkých českých firem jako oficiální partner projektu je pro Expobank CZ prestižní záležitostí. Silné a úspěšné firmy jsou důležité i pro banku, jakožto partnera, který může podpořit jejich růst a nabídnout řešení ve finanční oblasti,” říká k podpoře projektu Jan Roztočil, člen představenstva Expobank CZ. Kritéria hodnocení:

„Všichni si uvědomujeme, že hospo- Do projektu je společnost nomi‑ dářství v České republice bude tak novaná na základě analýzy veřejně úspěšné, jak se bude dařit zejména dostupných údajů všech společ‑

BYZMAG 81


Ocenění českých lídrů ností v České zpracovaných odbor‑ ným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, speciali‑ sta na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Před‑ pokladem je dostupnost závěrek za rok 2014 a 2015 iRating ve stup‑ ních 1 - 11. Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledů posledního období (tj. rok 2016). Společnosti dále splňují pravidlo 100% české‑ ho vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun a výše bez ome‑ zení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let. V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vý‑ voz surovin, starožitných předmě‑ tů, zbraní a služby finanční povahy. Podnikatelé nyní mají možnost po‑ dávat přihlášky do 19. dubna 2017. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.

82 BYZMAG

Projekt podporují: Zakladatel: A g e n t u r a Helas Odborný garant: Credit Bureau

CRIF – Czech

Generální partner: Vodafone Oficiální partner:

Expobank CZ

Partneři: M i c r o s o f t , Fortinet, CzechTrade, NSG Moris‑ on, Gerlach, DAIKIN, BH Securities, MasterCard, Mediarex Blue Holiday, Presentigo, Maláník & Osička, Zátiší Group


Degustace

BOURGOGNE MILLÉSIMES 2008 - 2015 Největší degustace bílých i červených burgundských vín z ročníků 2008 - 2015

27. - 28. dubna 2017 ČT: 15.00 – 18.00 PÁ: 10.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

Střešní Salon Bellevue, V Celnici 10, Praha 1

SVĚTOZNÁMÉ APELACE: Gevrey Chambertin, Vosne Romanée, Savigny-lès-Beaune, Corton, Beaune, Volnay, Monthelie, Pommard, Givry, Meursault, St. Aubin, Puligny Montrachet, Chablis, Pouilly Fuissé, Santenay SKVĚLÍ VINAŘI: Arnoux Lachaux, Marchand Grillot, Château Fuissé, Domaine Parent, Rossignol Trapet, Lucien Le Moine, Billaud Simon, Pascal Bouchard, Marion Richard, Chavy Chouet, Michel Bouzereau, Hubert Lamy, Thierry Matrot, François Lumpp, Simon Bize, Albert Morot, Butterfield wines… + ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN Z HOSPICE DE BEAUNE A OD COMTES LAFON Cena celé degustace 1 500,- Kč (v ceně degustace více jak 30 vín, zapůjčení skla, somm. servis) Rezervujte si svá místa včas! Počet míst omezen. Rezervace u paní Ivy Slámové – slamova@merlot.cz Na Roudné 110, Plzeň, PSČ 301 65 Tel./fax: +420/377 533 789 wine@merlot.cz • www.merlot.cz

BYZMAG 83

IČ: 63506581, DIČ CZ63506581 bank. spojení: 182798358/0300 ČSOB, a.s. zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 6544


Degustace PROGRAM DEGUSTACE Řízená degustace Comtes Lafon Hospice de Beaune Hospice de Beaune

2015 2010 2009

Macôn Chardonnay "Clos de la Crochette" Meursault Charmes 1er Cru "Baherze de Lanlay" Pommard "Cuvée Raymond Cyrot"

Bílá vína Marion Richard Pascal Bouchard Billaud Simon Chavy-Chouet Michel Bouzereau Hubert Lamy Dom. Matrot Chateau Fuissé Dom. Matrot Paul Chevrot Chateau Fuissé Simon Bize Hubert Lamy David Butterfield Michel Bouzereau Chavy-Chouet

2014 2013 2012 2015 2015 2014 2013 2014 2014 2012 2011 2013 2013 2013 2015 2015

Chablis 1er Cru "Vau de Vey" Chablis 1er Cru "Montmains" Vieilles Vignes Chablis 1er Cru "Mont de Milieu" Bourgogne blanc "Les Femelottes" Bourgogne Chardonnay Bourgogne Chardonnay "Les Chataigners" Bourgogne Chardonnay Saint-Véran "Les Morats" Saint Romain Maranges blanc Pouilly Fuissé Ch. Fuissé "Tete de Cru" Savigny-les-Beaune blanc Saint Aubin 1er Cru "Clos du Meix" Meursault Meursault "Les Grands Charrons" Puligny Montrachet "Les Enseigneres"

Červená vína Chavy-Chouet Rossignol Trapet Dom. Parrent David Butterfield Paul Chevrot Lucien le Moine Dom. Matrot Fr. Lumpp Hubert Lamy Tollot Beaut Simon Bize Simon Bize Albert Morot Dom. Parrent Rossignol Trapet Marchard Grillot Arnoux-Lachaux

2015 2014 2014 2012 2013 2012 2012 2011 2011 2014 2012 2008 2012 2011 2014 2012 2011

Bourgogne rouge "La Taupe" Bourgogne rouge Bourgogne Pinot Noir Bourgogne rouge Maranges "Sur le Chene" Bourgogne rouge Auxey-Duresses rouge Givry rouge 1er Cru "A Vigne Rouge" Santenay "Clos des Hâtes" Savigny les Beaune 1er Cru "Savigny-Champ-Chevrey" Savigny les Beaune "Les Bourgeots" Savigny-les-Beaune 1er Cru "Les Talmettes" Beaune 1er Cru "Les Teurons" Monthelie 1er Cru "Les Champs Fulliot" Gevrey Chambertin vieilles vignes Gevrey Chambertin 1er Cru "La Perriere" Vosne Romanée

84 NaBYZMAG Roudné 110, Plzeň, PSČ 301 65 Tel./fax: +420/377 533 789

IČ: 63506581, DIČ CZ63506581 bank. spojení: 182798358/0300 ČSOB, a.s.


18:00 hod. - Zajištění bezpečnosti při pobytu v externích lokalitách Při pobytu mimo firmu: - Filtr utajení - Nejnovější aktualizace antivirového software - Pro výměnu dat - Zakódovaný flas disk -Před kopírováním do svého počítače vždy prohledám dokumenty zákaz‑ níka, zda neobsahují viry.

Tady se můžete prezentovat i vy. I bezpečný den musíSpojte skončit - ponaučení se s námi.

Nyní byste měli mít první dobrý dojem o hlavních bodech souvisejících s vaší každodenní běžnou prací s firemní daty a jak chránit podnikové know how , jakož i o tom, kdy byste se těmto hlavním bodům mohli ocitnout tváří v tvář. No, nadarmo se jim neříká „Pokročilé přetrvávající hrozby.“ Ale myslím si, že to, co se osvědčuje, je kombinace zdravého rozumu a bez‑ pečné technologie. Ať již se jedná o e-mail, Internet, sociální sítě nebo mobilní paměťové zařízení, každý z nás je součástí první linie obrany.

obchod@visionpress.com

„Chraňte se proti rizikům a můžete z toho získat prospěch - celý svět spo‑ jení, kreativity a spolupráce.“ Bylo mi potěšením vám předat tyto informace. Doufám, že to pro vás bylo tak zajímavé jako pro mne.

BYZMAG 85


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www. ibestof.cz

86 BYZMAG


>> BYZMAG 87

BYZMAG 03/2017  

Ervín Krajčovič -Závodník a manažer PR a reklamy BMW‑moto, Fashion in the box, Radomír Klofáč - MORIS DESIGN, Jan Neveselý - ředitel Royal...

BYZMAG 03/2017  

Ervín Krajčovič -Závodník a manažer PR a reklamy BMW‑moto, Fashion in the box, Radomír Klofáč - MORIS DESIGN, Jan Neveselý - ředitel Royal...

Advertisement