Page 1

Sociale Zekerheid, dat zijn wij Onze visie op dienstverlening

Stad met een hart 2.


5.


Zeesterren Een vriend maakte bij zonsondergang een wandeling langs een verlaten strand. In de verte zag hij een andere man aan de waterkant staan. Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat de man steeds bukte, iets oppakte en vervolgens in het water gooide. Steeds opnieuw. Nog dichterbij gekomen zag hij dat de man

‘Ik begrijp het’, zei mijn vriend, ‘maar er liggen

zeesterren opraapte, die op het strand waren

duizenden zeesterren op dit strand. Je kan

aangespoeld. Hij gooide ze een voor een in zee

ze onmogelijk allemaal oprapen. Er zijn er

terug.

gewoon teveel. En heb jij je wel bedacht dat dit waarschijnlijk op honderden stranden langs deze

Mijn vriend was verbaasd. Hij liep naar de man

hele kust gebeurt? Zie je niet dat het onmogelijk

toe en zei: ‘Goedenavond beste man, ik vraag me

voor je is om een verschil te maken?’

af wat jij aan het doen bent?’ De man glimlachte, bukte zich en pakte nog een ‘Ik gooi deze zeesterren terug in zee’, antwoordde

zeester op. Terwijl hij deze terugwierp in zee

de man. ‘Het is nu eb en al deze zeesterren zijn

antwoordde hij: ’Voor deze wel! Hij kan weer op

aan land gespoeld. Als ik ze niet teruggooi in zee,

eigen kracht verder.’

raken ze in nood door gebrek aan zuurstof.’

Vrij vertaald verhaal uit Chicken Soup for the Soul van Jack Canfield en Mark Hansen

1.


Sociale Zekerheid, dat zijn wij Onze visie op dienstverlening


Inhoud 1. Een verschil maken

7

2. Onze Visie

11

3. Kerntaken

15

24

Waar werken we samen aan?

4. Onze drijfveren

28

5. Dynamische organisatie

35


6.


1. een verschil maken

‘Zie je niet dat het onmogelijk voor je is om een verschil te maken?’ De man glimlachte, bukte zich en pakte nog een zeester op. Terwijl hij deze terugwierp in zee, antwoordde hij: ‘Voor deze wel! Hij kan weer op eigen kracht verder.’ 7.


8.


Een verschil maken, al is het maar voor die ene klant. Dat is waar we als organisatie voor staan. In de afgelopen jaren hebben we ons steeds meer ontwikkeld van een organisatie die wetten en regels uitvoert naar een dienstverlenende, klantgerichte organisatie vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Dat kunnen we niet alleen. Meer en meer werken we samen met andere partijen in de stad om bij onze klanten de eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te versterken. Want met elkaar hebben we hetzelfde doel: bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van mensen. We zijn op de goede weg, maar mogen niet stilstaan. Wetten, regels en geldstromen veranderen voortdurend. In zo’n omgeving willen we steeds het juiste antwoord geven op de vragen die ons vanuit bestuur en de samenleving worden gesteld. Vandaar dat we onze visie op dienstverlening tegen het licht hebben gehouden. Het resultaat van die gesprekken is deze bijgestelde visie.

9.


gemeentelijke organisatie in beweging Gemeentebreed is de organisatie

dat ze over voldoende kennis en er-

voortdurend in ontwikkeling.

varing beschikken om die inspiratie,

De insteek is dat medewerkers

kracht en zelfredzaamheid van

en organisatie in contact met de

inwoners te stimuleren en zo nodig

samenleving flexibel om kunnen

te kunnen ondersteunen. Deze

gaan met veranderende wensen

nieuwe kijk op de relatie tussen

en situaties. De samenleving is

overheid en samenleving is nodig

aan zet. Succesvolle initiatieven

om de overheid op de lange termijn

laten de inspiratie en kracht van

betaalbaar te houden. Onze visie

Amersfoorters zien. De gemeente

sluit aan op deze ontwikkeling.

verwacht van haar medewerkers

Het op papier zetten van deze visie is een momentopname en vormt een leidraad. We zijn volop aan de slag. Bezuinigingen en veranderingen in het sociale domein hebben gevolgen voor onze manier van werken. We zijn nooit klaar. Deze visie is een basis die we graag delen met zo veel mogelijk collega’s en partners in de stad, zodat iedereen weet wat ons beweegt en motiveert om ons werk samen met anderen goed te blijven doen. Namens het MT/Sociale Zekerheid Eddy Karrenbelt Hoofd afdeling Sociale Zekerheid

10.


2. onze visie

Hij liep naar de man toe en zei: ‘Goedenavond beste man, ik vraag me af wat je aan het doen bent.’ Om voortdurend te weten wat we aan het doen zijn bij Sociale Zekerheid (SZ), helpt het om gezamenlijk een heldere visie op dienstverlening vast te stellen. De visie verbindt ons en geeft ons houvast in hoe we ons werk uitvoeren. We weten waarvoor we het doen. Onze visie op dienstverlening zien we terug in ons dagelijks handelen bij SZ.

11.


Samengevat luidt onze visie:

Bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie van mensen. We hanteren in ons werk vier belangrijke kernpunten: 1 Al ons werk - vanuit iedere functie - is uiteindelijk gericht op onze hierboven beschreven visie.

verbinding met hen en zetten onze diensten en expertise in voor bijvoorbeeld de wijkteams en Menskracht. Daarbij staat het belang van de

2 De klant staat centraal. We spreken hem aan op

klant altijd voorop.

zijn verantwoordelijkheden en mogelijkheden en stimuleren hem om zelf stappen te zetten.

4 We kunnen niet alles doen wat we willen, omdat

We bieden ondersteuning als de klant dit zelf

we daarvoor simpelweg het budget niet hebben.

-tijdelijk- niet aankan.

Daarom doen we wat we kunnen om met de beschikbare middelen toch ons doel te bereiken.

3 We staan intern naast andere gemeentelijke

12.

We zoeken naar oplossingen voor mensen die

afdelingen en extern naast hulpverlenende

zich niet zelfstandig redden en voor korte of

organisaties en instellingen. We zoeken

langere tijd afhankelijk van ons zijn.


Bas van der Vliet, regiomanager UWV Werkbedrijf Eddy Karrenbelt, hoofd afdeling Sociale Zekerheid

‘Samen voorkomen dat mensen tussen wal en schip belanden.’

Eddy: ‘We zoeken en vinden elkaar daar waar we elkaar nodig hebben om de mensen de zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Dat gaat vooral over mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We kunnen het goed met elkaar vinden, wat een vruchtbare basis is voor onze samenwerking.’ Bas: ‘Helaas moet het UWV bezuinigen en kunnen we niet meer op alle gewenste vlakken de inspanningen blijven leveren.’ Eddy: ’In het belang van een goede dienstverlening aan onze klanten zal de gemeente doen wat nodig is om gaten op te vangen. Niemand mag buiten de boot vallen.’ Bas: ‘We maken afspraken over een warme overdracht van klanten. We blijven samenwerken. Het Werkgeverservicepunt is daar een goed voorbeeld van. We zijn op de hoogte van de arbeidsmarktontwikkelingen en wat nodig is om werkgevers en werkzoekenden te matchen. Dit doen we samen.’ 13.


Cieka Galenkamp, coördinator Voedselfocus Martijn Agteres, minimacoach Sociale Zekerheid

‘Het brood van Voedselfocus en de lage drempel van de minimacoach zijn een eerste stap naar participatie.’ Cieka: ‘Wij werken als Voedselfocus voor mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen basisbehoefte. Als je daarop geen zekerheden hebt, wat moet je dan nog?’ Martijn: ‘Het helpt dat ik dicht bij het vuur zit. Omdat Cieka en ik regelmatig op dezelfde plek werken, kan zij een klant direct persoonlijk aan mij voorstellen.’ Cieka: ‘Daar ben ik zo blij mee! Het bruggetje tussen klant en SZ is op deze manier gemakkelijk gelegd en niet bedreigend. De klant zit bij Martijn direct op de juiste plaats, bij de juiste persoon.’ Martijn: ‘En voor mij is Voedselfocus een belangrijke vindplaats voor mensen die wij anders niet zo makkelijk in beeld krijgen. Zonder deze samenwerking zou een groep mensen die nu in een kwetsbare situatie zit, makkelijk buiten de boot vallen.’

14.


3. kerntaken

Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat de man steeds bukte, iets oppakte en vervolgens in het water gooide. Steeds opnieuw. Onze kerntaak verandert niet. We blijven de wet uitvoeren en ervoor zorgen dat ongeveer 3000 huishoudens in Amersfoort en Leusden een minimuminkomen van ons ontvangen. Wat verandert, is hoe we de wet uitvoeren. Hoe we de zelfredzaamheid en participatie van onze klanten bevorderen binnen de kaders van onze wettelijke taken.

15.


Wat de veranderingen in onze werkwijze zijn,

Bredere doelgroep

noemen we in een aantal punten die hieronder

Onze dienstverlening is gericht op alle mensen

staan beschreven.

met een minimuminkomen, die moeite hebben met zelfredzaamheid en met meedoen in de

Dienstverlening op maat

samenleving. We spreken mensen aan op hun

We stemmen onze dienstverlening af op onze

mogelijkheden, helpen om deze te versterken

visie en dat heeft gevolgen voor onze manier van

en voorkomen dat mensen steeds minder

werken. We laten meer over aan onze klanten,

zelfredzaam worden.

zodat ze zelf verantwoordelijkheid nemen en op

We hebben zowel aandacht voor mensen die een

eigen kracht hun situatie kunnen verbeteren.

redelijke kans op werk hebben en baat hebben bij

We kijken niet alleen naar waar iemand recht op

begeleiding naar werk, als voor mensen waarvoor

heeft, maar ook naar wat iemand nodig heeft.

deze stap nog een aantal bruggen te ver is.

Dat is dienstverlening op maat. Realistisch en bescheiden Participatiebeleid

Natuurlijk willen we alle mensen uit onze

Het onderscheid tussen bijvoorbeeld re-integratie-

brede doelgroep bereiken en vooruit helpen.

beleid en minimabeleid is minder. We hebben het

We zouden graag zien dat iedereen mee kan

over participatiebeleid en we verwachten dat dit

doen in onze maatschappij, maar de realiteit

meer samenhang in ons werk brengt.

is weerbarstig. De problemen van sommige mensen zijn complex. Het gaat zelden om alleen een financieel probleem. Het is onmogelijk om iedereen te bereiken en daarom zijn we bescheiden en realistisch in wat wij werkelijk kunnen veranderen.

16.


Rini Schipper, klantmanager Sociale Zekerheid Erwin Gardenier, coördinator Workfast

‘We zetten ‘Workfast’ in voor wie direct aan het werk kan.’ Rini: ‘Ik heb Erwin nodig, omdat hij in het begin heel intensief contact heeft met de klant. In de eerste drie weken verzamelt hij informatie waar ik veel aan heb als de klant toch in de uitkering komt. ’ Erwin: ‘Rini weet meteen waar iemand staat op de weg naar werk. En ik kan bij hem terecht als er snel iets geregeld moet worden. Dat kan een voorschot op de uitkering zijn, maar ook een maatregel. Daarin vertrouwen we elkaar en vullen we elkaar aan.’ Rini: ‘We hebben dezelfde benadering naar de klant. Die weet precies waar hij of zij aan toe is, want dat hebben wij afgestemd en daar is geen speld tussen te krijgen.’ Erwin: ‘Precies. Bij ons is het echt 1+1=3.’

17.


Gerard Aanstoot, meewerkend coördinator Menskracht Jet Peters, klantmanager Sociale Zekerheid

‘Met Menskracht gaan we met z’n allen aan de slag om erger te voorkomen.’ Bij een groeiend aantal gezinnen met minderjarige kinderen spelen veel verschillende problemen. Zoveel dat zij vaak hulpverleners en instanties mijden. In Menskracht heeft een aantal instanties hun krachten gebundeld rond dit soort gezinnen. Gerard: ‘Met Menskracht leveren we maatwerk waar weinig uitzicht is op verbetering van de situatie. De eerste basisbehoefte is meestal stabiliteit op het inkomen. Daar hebben we SZ voor nodig. Als dat er is, ontstaat ruimte voor de andere probleemgebieden.’ Jet: ‘Menskracht zorgt ervoor dat mensen zo veel mogelijk hun afspraken nakomen en de juiste gegevens leveren. Zonder dat zouden ze geen uitkering krijgen. Samenwerken met Menskracht zorgt ervoor dat dit soort gezinnen toch een stabiel inkomen heeft. Dat is een stap voorwaarts in het verbeteren van hun situatie.’

18.


Verbinding zoeken Onze rol als vangnet en trampoline aan de onderkant van de samenleving kunnen we niet alleen invullen. Om onze doelstelling te halen, kijken we over de grenzen van onze eigen organisatie heen. We zijn ons bewust van onze positie tussen en naast andere organisaties en instellingen in Amersfoort. We werken intensief samen met allerlei uiteenlopende partners zoals bijvoorbeeld Stichting Leergeld, Jeugdsport- en Cultuurfonds, de sociale fondsen en ‘Menskracht’. Verbinding zoeken we ook voor onze trajecten naar werk of scholing. We gaan uit van de vraag van werkgevers en stimuleren hun betrokkenheid bij ons doel om mensen aan het werk te krijgen. Daar past een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt bij. Daar werken we aan mee door samen te werken met bijvoorbeeld de ROC’s en de sociale partners. Tot slot verbinden we ons in ons handhavingsbeleid aan externe partners zoals de Belastingdienst. Maatwerk voor de klant We hebben te maken met ingewikkelde problemen in een complexe samenleving. Onze klanten hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners en dat maakt de situatie vaak niet gemakkelijk. Hulpverlenende instanties zetten stappen om mensen vooruit te helpen door hen – met al hun mogelijkheden en beperkingen – centraal te stellen. Dit betekent dat ze uitgaan van wat de klant zelf kan en wat de klant nodig heeft om zelf verder te kunnen.

19.


maatwerkvangnet Het maatwerkvangnet is een voorbeeld van klantgericht werken. We stellen vanuit het perspectief van de klant vast wat er materieel en immaterieel nodig is om hem vooruit te helpen, zodat hij zelfstandig verder kan.

De hulpverlening wordt beter gecoördineerd,

Efficiënt werken

minder verkokerd, met minder regels uitgevoerd.

We hebben minder geld te besteden, zo

Wij sluiten aan bij deze ontwikkeling, omdat de

simpel is het. Ook zal de druk op ons budget

principes passen bij onze doelstelling.

de komende tijd groter worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van

We werken mee en wat we binnen onze

de taken binnen het budget en draagt de

mogelijkheden kunnen doen, doen we.

financiële gevolgen als dit niet lukt. We zijn ons ervan bewust zijn dat de kosten en risico’s

Meer taken naar de gemeente

een rol spelen in het maken van keuzes bij het

De Rijksoverheid legt steeds meer zorg- en

toekennen van budget aan projecten, trajecten

participatietaken bij gemeenten neer. Zij streven

en het inzetten van specifieke middelen en

naar meer integrale zorg en dienstverlening,

instrumenten.

dicht in de buurt van de mensen. Zoals door middel van de wijkteams en het principe van één gezin, één plan. Wij spelen in op deze verandering door intensief samen te werken met de wijkteams.

20.


Connie de Neef, hoofd Arbeidsintegratie Sociale Zekerheid Irene Zupan, manager Amfors Werksupport

‘Wij hebben elkaar nodig om mensen te ondersteunen die anders weinig tot geen kansen hebben.’ Irene: ‘Dankzij onze leer-werkplekken kunnen wij mensen met grote afstand tot werk geschikt maken voor een baan op de reguliere arbeidsmarkt.’ Connie: ‘Amfors heeft een paar heel goede projecten gericht op bewerkelijke groepen zoals daklozen. Voor ons werkt dat makkelijk en snel.’ Irene: ‘We weten elkaar te vinden vanuit de overtuiging dat je het leven van een groep mensen kunt verrijken in hun ontwikkeling. Als we dat niet doen, belandt een deel daarvan thuis aan de kant of bezorgt de samenleving zelfs overlast.’ Connie: ‘Ja, ondanks dat het niet altijd makkelijk is om goede instrumenten te ontwikkelen, kunnen wij het vaak eens worden met elkaar en kiezen wat het beste is voor de klant.’

21.


Tanja Veraart, klantmanager Sociale Zekerheid Rodrique Servais, accountmanager Argonaut

‘Wij hebben Argonaut nodig, omdat we een objectieve beoordeling nodig hebben.’ Tanja: ‘Zonder de objectieve beoordeling van Argonaut kan ik niet bepalen welk traject ik met een klant inga. Ik kan en mag niet zomaar zeggen: ‘Jij gaat werken’, als de klant aangeeft dat niet te kunnen.’ Rodrique: ‘En als iemand niet kan werken, wat kan hij of zij dan nog wel? Wat mag je verwachten van deze persoon? Wij bekijken in hoeverre iemand kan participeren in de maatschappij en daaraan een nuttige bijdrage kan leveren als tegenprestatie voor de uitkering.’ Tanja: ‘Jullie advies is leidend voor ons. Niet alleen voor de mate van arbeidsgeschiktheid, maar ook voor de noodzaak van bijzondere bijstand. Jullie doen iets wat wij niet kunnen, zo simpel is het.’ Rodrique: ‘En daarin zijn we objectief. We laten ons noch door de gemeente, noch door de klant beïnvloeden.’

22.


veranderingen in sociaal domein

Balans zoeken

• één gezin, één plan, één regisseur

We willen bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van

• menselijke maat

mensen aan de onderkant van de samenleving. Tegelijkertijd streven

• eigen kracht aanspreken en stimuleren

we naar zo weinig mogelijk mensen in de uitkering en moeten we de

• versterken wat de klant wel kan

kosten beheersen. Met de vraag: wat kan de klant zelf? proberen we

• niet voor maar met mensen werken

de balans te vinden tussen deze soms lastig te combineren doelen.

• zo veel mogelijk preventief en in de

Klanten die niet zelf vooruit kunnen en voor lange tijd afhankelijk van

directe omgeving van de klant werken

ons zijn, mogen hier nooit de dupe van worden.

• niemand valt buiten de boot

23.


Waar werken we samen aan? Binnen Sociale Zekerheid vinden we een aantal zaken belangrijk in ons werk. Deze principes zijn leidend voor de manier waarop wij werken.

Klantgerichtheid

> Ken je doelgroep

> Ken je klant

> Richt je op de vraag: wat kan de klant zelf?

> Bied toegankelijke dienstverlening op maat

> Communiceer begrijpelijk

> Minimaliseer administratieve rompslomp

> Minimaliseer de controlebelasting van klant

> Wijs de klant proactief op mogelijkheden en regelingen

Goede dienstverlening

> Klant krijgt zijn recht

> Ondersteun waar het moet, laat los waar het kan

> Heb oog voor bijzondere omstandigheden

> Laat bij twijfel het recht overhellen naar de zwakste

> Wees duidelijk als er geen recht is en handhaaf dit

> Bedenk: niets is zo ongelijk als het gelijk behandelen van ongelijken

24.


Resultaatgericht

> Richt activiteiten op een duurzaam resultaat

> De outcome (daadwerkelijk effect bij de klant) en niet de output (afgehandeld werk) is bepalend voor het resultaat

> Doe de goede dingen goed en slim

Financieel gezond

> Zet bij een hoog financieel risico meer controle in (schadelast beperken)

> Maak een kosten-baten afweging bij de inzet en uitvoering van (beleids)instrumenten

> Stuur bij als de financiĂŤn hierom vragen

> Opereer financieel tenminste neutraal

> Handhaaf de huidige positie als voordeel gemeenten binnen het financieringsmodel van het Rijk

EfficiĂŤnt

> Minimale inzet en maximaal resultaat

> Beperk overdrachtsmomenten

> Standaardiseer en automatiseer als het kan

> Registreer eenmalig en hergebruik gegevens

> Ga slim om met afspraken; integraal werken is uitgangspunt

25.


Veranderbereidheid

> Plan, doe, analyseer, leer en stel bij

> Gebruik kwantitatieve en kwalitatieve managementrapportage

> Wees landelijk nieuwsgierig; actief op zoek naar best practices in het land

> Benchmark en leer van anderen

Vaardige medewerkers

> Eigen caseload, resultaatverantwoordelijk

> Richt je op uitstroom, participatie en zelfredzaamheid van de klant

> Heb het vermogen om echt contact te maken met de klant

> Besluitvorming ligt laag in de organisatie

> Wees professioneel en integer

> Draag en neem verantwoordelijkheid

> Neem initiatief

> Denk mee en wees betrokken bij de integrale benadering van de klant

26.

> Wees met de goede dingen bezig

> Leer van elke klacht of bezwaarschrift

> Wees innovatief

> Sta open voor feedback

> Werk samen intern en extern


Coachende leidinggevende

> Wees richtinggevend, ruimte biedend en proces faciliterend

> Heb het vermogen om echt contact te maken en te sturen op betrokkenheid

> Wees inspirerend en het goede voorbeeld

> Wees professioneel en resultaatgericht

> Gebruik managementinformatie als middel om te ondersteunen bij het focussen

> Neem initiatief en verantwoordelijkheid en toon daadkracht

> Heb visie en wees vernieuwend

> Wees met de goede dingen bezig

> Richt je op samenwerken en verbinden

> Wees aanspreekbaar, flexibel en omgevingsbewust

> Onderhoud je relaties en netwerken

> Draag verantwoordelijkheid voor het totaal

> Sta open voor feedback

27.


4. onze drijfveren

‘Het is nu eb en al deze zeesterren zijn aan land gespoeld. Als ik ze niet teruggooi in zee, raken ze in nood door gebrek aan zuurstof.’ Werken bij Sociale Zekerheid

Flexibel meegaan in veranderingen is makkelijker

Wat is onze motivatie om bij SZ te werken?

gezegd dan gedaan. Daarom sturen we op

Voor iedereen is dit verschillend, maar 90 procent

betrokkenheid. Daarbij ligt het accent op onze

van onze mensen heeft bewust gekozen voor een

gezamenlijke resultaten. De overtuiging die

baan bij SZ. Dit betekent dat we gemotiveerd zijn

daaraan ten grondslag ligt, is dat als we het werk

om vanuit positie en functie bij te dragen aan

doen waarvoor we hebben gekozen – waar ons

het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze

hart naar is uitgegaan – we dit graag zo goed

klanten. Maar hoe blijven we gemotiveerd in een

mogelijk willen doen.

omgeving die zo in beweging is?

28.


Jan van Wezel, sociaal rechercheur Sociale Zekerheid Gemeentelijk InterventieTeam

‘Samen kunnen we flexibeler en sneller optreden.’ Het Gemeentelijk InterventieTeam (GIT) bestaat uit leden van sociale recherche, politie, brandweer, gemeentelijke vergunningen en basisadministratie aangevuld met bijvoorbeeld een medewerker van een woningcorporatie of de vreemdelingenpolitie. Het team gaat gezamenlijk op pad om misstanden aan te pakken, zoals met teveel mensen in een onveilig appartement wonen. Ieder lid handelt vanuit zijn functie en controleert bijvoorbeeld de vergunning, de brandveiligheid, de registratie in de basisadministratie en of er onterechte uitkeringen worden verstrekt. Jan: ‘Het werkt. Door samen op pad te gaan hoef je maar één bezoek af te leggen. Dat is duidelijk en effectief voor iedereen, ook voor de klant. Die krijgt nu namelijk niet al die partijen apart op bezoek.’ Fred: ‘Naast elkaar ging het goed, maar nu gaat het beter. Het gevaar dat je langs elkaar heen werkt, bestaat nu niet meer.’ Jan: ‘Dit is hoe je samenwerkt in handhaving.’ Hans: ‘Geen gezeur, aanpakken! Als het risico groot is, grijpen we direct in. Op deze manier kunnen we voorkomen dat mensen ergens wonen waar sprake is van brandonveiligheid’.

29.


Jacques Hover, kwaliteitsbeheerder Sociale Zekerheid Ellen, Lisette en Tineke van de Cliëntenraad SZ

‘Samen kunnen wij dingen bereiken waar de cliënten van Sociale Zekerheid iets aan hebben.’ Tineke: ‘We worden als eerste geïnformeerd over voorgenomen beleid. Ze luisteren goed naar ons bij Sociale Zekerheid en nemen onze mening serieus.’ Jacques: ‘De Cliëntenraad houdt ons scherp. Ze laat ons weten of onze plannen gedragen kunnen worden door onze cliënten.’ Lisette: ‘Onze drempel is laag. Daardoor durven mensen vragen aan ons te stellen en zijn wij voor Sociale Zekerheid representatief voor onze achterban. Als wij achter het beleid kunnen staan, staan veel cliënten achter het beleid.’ Jacques: ‘Ja, dat klopt. Een mooi voorbeeld daarvan is het -maandelijks- vooraf innen van het verplicht eigen risico voor de collectieve zorgverzekering, zodat er minder risico is op schulden. Dat hebben we ingevoerd nadat de Cliëntenraad akkoord is gegaan.’

30.


zelfredzaamheid Het bevorderen van zelfredzaam-

Daarmee zeggen we niet dat er voor

heid is ondersteunen en loslaten.

iedereen een uitweg is. Sommige

Teveel hulp maakt mensen passief,

mensen hebben langdurig onder-

te weinig hulp schiet zijn doel voor-

steuning nodig. Zelfredzaamheid

bij. Wij delen als SZ de overtuiging

betekent niet dat je alles helemaal

dat ieder mens eigen kracht heeft

zelf moet doen. Het gaat om maat-

en dat die kracht de motor is voor de

werk voor de klant in samenspraak

uitweg uit een bestaan zonder dui-

met hulp die hij kan krijgen van

delijke perspectieven op verbetering.

familie en bekenden om hem heen.

Brede blik In de ontwikkeling van SZ hebben we in de afgelopen jaren de ruimte en de instrumenten gekregen om van een organisatie die wetten en regels uitvoert te groeien naar een dienstverlenende, klantgerichte organisatie. Deze manier van werken – maatwerk leveren – geldt voor onze hele organisatie. Maatwerk vraagt om een brede blik naar de klant. Wat zijn mogelijkheden, waar ligt zijn kracht, hoe kan zijn omgeving bijdragen en wat zijn de belemmeringen om zelf verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Kortom: wat kan de klant zelf en waarbij heeft hij echt hulp nodig? Dat zijn de vragen die we constant in ons achterhoofd hebben.

31.


Ook binnen de Stuurgroep Werkgeversservicepunt werkt Sociale Zekerheid samen met verschillende partners.

32.


regionaal werkgeversservicepunt Het Werkgeversservicepunt verbindt heel direct werkzoekenden, werkgevers, werkvoorzieningschap, onderwijs en kenniscentra. Het Werkgeversservicepunt

• Hoe intensief moet onze dienstverlening aan de klant zijn? • Hoever moeten we ons verdiepen in de situatie van de klant?

draagt bij aan het aan werk helpen van mensen met

• Hoe ziet de totale situatie van de klant eruit?

een afstand tot de arbeidsmarkt.

• Wat kan de klant zelf en wat kan hij met hulp van zijn

wspregioamersfoort.nl

omgeving? • Waar heeft de klant recht op? • Kiezen we voor snelheid of zorgvuldigheid?

Keuzes maken Maatwerk betekent keuzes maken. Wat past bij wat we willen bereiken met deze klant? Voortdurend keuzes maken is een kunst op zich. Het vraagt om het ontwikkelen van vaardigheden zodat we de juiste afwegingen kunt maken. Trainingen en ervaringen uitwisselen met collega’s zijn middelen die ons hierbij helpen. Keuzes waar we continu voor staan, hebben we

• In welke mate dagen we de klant uit en passen we drang toe? • Welke andere organisaties kunnen we bij deze klant betrekken of zijn al betrokken? • Wat kunnen we overdragen of verwijzen? • Hoe houden we de kosten zo laag mogelijk? • Past onze aanpak binnen de wetten en regels die we uit moeten voeren? • Moeten we het maatwerkvangnet toepassen?

samengevat in vragen die ons helpen alert te blijven en bewust te zijn van ons handelen.

33.


Samenwerken met collega-instellingen

Kwaliteitsborging

Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie is niet

Voor iedere afdeling hebben we een specifiek

iets wat wij als SZ alleen voor elkaar kunnen krijgen. Er zijn

kwaliteitsplan. Daarin staat beschreven op welke manier

veel organisaties, instellingen en andere afdelingen binnen

we de kwaliteit van ons werk borgen. We gebruiken

de gemeente bij onze doelgroep betrokken. Allemaal met

daarvoor een aantal verschillende instrumenten zoals:

hetzelfde doel. We zoeken daarom nadrukkelijk contact en

• Casusoverleg, waarin complexe zaken worden

samenwerking op in het belang van onze klanten. We delen onze kennis en ervaring en investeren in onze relaties met interne en externe partners.

besproken • Een eerste medewerker die continu klaar staat voor vragen, overleg, spiegelen en meedenken • Kwaliteitsnormen

Managementinformatie Managementinformatie is nodig om te kunnen zien of wij

• Openstaan voor ontwikkelingen in de samenleving en de vragen van onze klanten

de juiste dingen slim en goed doen. Het biedt inzicht in

• Doorlopend gericht zijn op verbetering

prestaties, resultaten, beschikbare budgetten en uitgaven.

• Kunnen verantwoorden wat we doen

Het helpt ons om daarmee voor onze klanten de juiste keuzes te maken.

34.


5. dynamische organisatie

‘Maar er liggen duizenden zeesterren op dit strand. Je kan ze onmogelijk allemaal oprapen. Er zijn er gewoon teveel.’ We zijn nooit klaar Het werkveld van Sociale Zekerheid is dynamisch.

Betrokkenheid, motivatie en inspiratie voeden

Daardoor zijn we ook altijd in beweging onder

de regelmatige gesprekken die we blijven voeren

veranderende omstandigheden. Deze visie op

over wie we zijn en waarvoor we staan. Zo

dienstverlening geeft richting aan ons werk, voor

blijven we een organisatie die vol vertrouwen de

iedereen binnen SZ.

ontwikkelingen tegemoet treedt.

35.


Een droom Achter de toonbank in een winkel stond

‘Een Sociale Zekerheid met oog voor de kwetsbare

een engel.

mensen in de stad én oog voor hun eigen kracht en die

Ik vroeg: ‘Wat heeft u te bieden?’ ‘Alles wat u maar wilt’, zei de engel. ‘O’, zei ik, ‘echt waar?’. ‘Ja zeker.’ ‘Nou, dan wil ik wel graag blijvend een hele goede Sociale Zekerheid in Amersfoort.’

van hun omgeving. Een Sociale Zekerheid met betrokken medewerkers en leidinggevenden, die elkaar ondersteunen, coachen en van elkaar leren. Die blijven zorgen dat ze samen het werk zo goed mogelijk doen en leren van hun fouten. Die van zich laten horen als dingen beter kunnen of ze zelf oppakken. Die samen met plezier werken…’ ‘Ho, ho, ho’, zei de engel. ‘Wacht even. U begrijpt me helemaal verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten. Wij verkopen hier alleen zaden.’ Ik wens dat wij samen de zaden zijn waar mooie vruchten uit mogen groeien voor onze klanten, het gemeentebestuur, alle partijen waarmee we samenwerken, de organisatie en de medewerkers zelf. Eddy Karrenbelt Hoofd afdeling Sociale Zekerheid Gemeente Amersfoort

36.


ontwerp: concreet geeft vorm


De overheid dat zijn wij Heb je de muziek gehoord

Hij verleent zijn diensten aan burgers,

waar geen vingers voor nodig zijn?

ondernemers, bestuurders, medewerkers, collega’s.

Middenin je borst

Maar als het hart niet meedoet,

zingt het hart zuiver en zacht.

wat dan?

Om muziek te horen, hoef je niet ver te zoeken. Elke keer als de muziek van het hart klinkt, Stel je voor dat je alle wetten, regels,

in de bestuurderskamer of de vergaderruimte,

procedures volgt,

in de spreekkamer, op de bijeenkomst

maar binnenin geen muziek vindt,

in de stad of op het land,

wat dan?

waarlijk elke keer genieten wij van jou.

Uit de mond van de overheidsdienaar komt een ware waterval:

Naar een gedicht van Kabir,

woorden, overwegingen, rechten, plichten.

India, vijftiende eeuw

Maar als het lied van het hart niet doorklinkt, wat dan?

Gemeente Amersfoort Sociale Zekerheid

1.

Postadres Postbus 4000 3800 ea Amersfoort

Bezoekadres Stadhuisplein 3 3811 lm Amersfoort

t 14 033 e socialezekerheid@amersfoort.nl i www.amersfoort.nl

Sociale zekerheid, dat zijn wij  
Sociale zekerheid, dat zijn wij  
Advertisement