Page 1

รายงาน เรื่อง ศิลปะต่าง ๆ จัดทาโดย นาย วิศรุต กุลสุวรรณ์

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก

เสนอ อาจารย์ ชูเกียรติ วงศ์โชติวนิช

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 2/2555


คานา ศิลปะการบริหารเวลาเป็นการเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดการกับเวลาเพื่อให้ได้งานมากอย่างมี ประสิทธิภาพแต่ใช้เวลาจะได้เวลาอย่างพอเหมาะหรือน้อยกว่าแน่นอนคนเราทุกคนย่อมมีเวลา วันละ24ชั่วโมงเท่ากันหมดแต่สาหรับผู้ที่มีศิลปะในการบริหารเวลาจะได้งานที่มีประสิทธิภาพ มากกว่า มีเวลาคิดสิ่งใหม่มากกว่ามีเวลาพักผ่อนมากกว่าและมีเวลาเป็นของตนเองมากกว่า คนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเวลาของตนเอง

สาเหตุที่เลือกอ่านเรื่องนี้เพราะว่าสามารถนาข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้จะทา ให้เราใช้เวลาที่เรามีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ ภาษิตที่ว่า Time and tide wait for no man สายน้าไม่คอยท่า วันเวลาไม่คอยใคร

นาย วิศรุต กุลสุวรรณ์ ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก


สารบัญ เรื่อง

หน้า

คุณค่าและความหมายของศิลปะ

1

ศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

1-2

ศิลปะเป็นผลงานการสร้างสรรค์

3-4


คุณค่าและความหมายของศิลปะ

ศิลปะเป็นคาที่มีความหมายทั้งกว้างและจาเพาะเจาะจง ทั้งนีย้ ่อมแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคน แต่ละสมัยที่จะกาหนดแนวความคิดของศิลปะให้แตกกต่างกันออกไป หรือแล้วแต่ว่าจะมีใคร นาคาว่า "ศิลปะ" นี้ไปใช้ในแวดวงที่กว้างหรือจากัดอย่างไร

ศิลปะ เป็นสิง่ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ในสมัยโบราณ นักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะ (Art) ไว้ว่า ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ได้เป็นสิง่ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ต้นไม้ ภูเขา ทะเล น้าตก ความงดงามต่าง ๆ ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นศิลปะ ดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามนักหนา ก็ไม่ได้เป็นศิลปะเลย ถ้า หากเรายึดถือตามความหมายนีแ้ ล้ว

สิ่งที่มนุษย์สร้างสร้างขึ้นทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะ


ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปัน้ งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับ ที่อยูอ่ าศัย ยานพาหนะ เครือ่ งใช้สอย ตลอดจนถึงอาวุธทีใ่ ช้รบราฆ่าฟันกัน ก็ล้วนแต่เป็นศิลปะ ทั้งสิ้นไม่ว่ามนุษย์สร้างสิง่ ที่ดงี าม เลิศหรูอลังการ หรือน่าเกลียดน่าชังอย่างไรก็ตาม ล้วนแต่เป็น งานศิลปะอย่างนั้นหรือไม่ ?

ศิลปะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ ในสมัยต่อมา มีผู้ให้ความหมายของศิลปะว่า ศิลปะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ ซึ่งในความหมาย นี้ เราต้องมาตีความหมายของคาว่า "การสร้างสรรค์" กันเสียก่อน การสร้างสรรค์ หรือทีภ่ าษา อังกฤษเรียกว่า "Cerative" นั้น คือ การทาให้เกิดบางสิง่ บางอย่างขึ้นมา ซึ่งบางสิง่ บางอย่างนั้น ไม่เคยมีอยู่มาก่อน ทั้งที่เป็นผลิตผล หรือกระบวนการ หรือความคิด ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นงานสร้าง สรรค์ได้จะต้องเป็นประดิษฐ์กรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก หรือเป็นกระบวนการใหม่ ๆ ที่ สร้างขึน้ มาเพื่อกระทาการบางสิง่ บางอย่างให้ประสบผลสาเร็จ

หรือเป็นการสร้างแนวคิดใหม่

ที่จะนาไปสู่วธิ ีการใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ นี้เองทีเ่ ป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ เพราะแนวคิด ใหม่ จะนาไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการ หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่จะนาไปสู่ผลผลิตหรือประดิษฐ์กรรม ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมาในโลก และตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ เพื่อแทนที่ ผลผลิต หรือประดิษฐ์กรรมเดิม ที่ตอบสนองได้ไม่พอเพียง หรือไม่เป็นที่พอใจ การสร้างสรรค์ใน อีกความหมายหนึง่ จึงเกิดขึ้น คือ เป็นการทาให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีหลาย ๆ วิธี โดยอาจเป็นการปรับ ปรุงกระบวนการใหม่ ให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม หรือเป็นการปรับปรุงรูปแบบผลผลิตใหม่ โดยใช้ วิธีการเดิม แต่ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เป็นการกระทาให้เกิดขึ้น จากการใช้แนวคิดแบบใหม่ ๆ ทั้งสิ้น และเป็นผลของวิธกี ารคิดที่เรียกว่า "ความคิดสร้างสรรค์ "


ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่อยู่ในมนุษย์ทกุ คน และสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมและบรรยากาศที่เอือ้ อานวย ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับงาน ศิลปะอย่างแยกกันไม่ออก หรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปะเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่า ศิลปะเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น สิ่งใดก็ตามที่มีความคิดสร้าง สรรค์ ก็สามารถสร้างงานศิลปะได้ จากตอนต้นทีก่ ล่าวว่า ศิลปะเป็นสิง่ ที่มนุษย์สร้างขึ้น แสดงว่า มนุษย์เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างงานศิลปะได้ แต่นอกเหนือจากมนุษย์แล้วจะยัง มีสิ่งอื่น ๆ อีกหรือไม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จากประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และการศึกษา ค้นคว้า ทางวิทยาศาสตร์ เราจะพบว่าสัตว์โลกหลาย ๆ ชนิดมีความคิด รู้จักความรักและมีสัญชาตญาณ แต่สงิ่


เหล่านั้นจะจัดเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ สัตว์ทงั้ หลายสามารถสร้างหรือกระทาสิง่ ใหม่ ๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ รู้จักพัฒนาแนวคิด กระบวนการ และผลผลิตให้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ? หากเราจะเปรียบเทียบย้อนหลังไปเมื่อหลายหมื่น- แสนปีกอ่ นหน้านี้ เมื่อมนุษย์ยงั อยู่ ในถ้า ยังไม่สรวมเสือ้ ผ้า เก็บผลไม้กินหรือไล่จับสัตว์กนิ เป็นอาหารซึ่งมีชีวิตไม่ต่างจากสัตว์ทงั้ หลาย ในทุกวันนี้ แต่ปัจจุบัน มนุษย์มีบา้ นอยูส่ บาย มีเครื่องแต่งกายสวยงาม มีสิ่งอานวยความสะดวก มาก มาย สามารถไปได้ทั้งบนน้า ในน้า ในอากาศและอวกาศ มีเมือง มีระบบสังคม มีระเบียบปฏิบัตริ ่วม กัน มีกระบวนการพัฒนามนุษย์ทจี่ ะสืบทอดดารงเผ่าพันธุ์ตอ่ ไป มีจริยศาสตร์ มีศาสนาและพิธีกรรม มีรูปแบบการดารงชีวิตทีแ่ ตกต่างกันอย่างหลาหลาย กระจายไปทัว่ โลก ขณะที่สัตว์โลกอื่น ๆ ยังคง ดารงชีวิตอยู่เดิม ๆ ที่มีการเปลีย่ นแปลงน้อยมาก ข้อแตกต่างนี้ บางทีอาจเป็นสิง่ พิสูจน์ได้ว่า มนุษย์ เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เพียงหนึ่งเดียวบนโลกนี้ ดังนัน้ ศิลปะจึงเป็นเรื่องของมนุษย์ สร้างขึ้น โดยมนุษย์ และเพื่อมนุษย์เท่านั้น จากข้อความข้างต้นที่กล่าวมา เราอาจสรุปได้ว่า ศิลปะเป็นสิง่ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งในความหมายเช่นนี้ แสดงว่า สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดค้นกระทาขึ้นมา ทั้งที่เป็นการกระทาใหม่ ๆ หรือเป็นการกระทาสิง่ ต่าง ๆให้ดขี ึ้นกว่าเดิมล้วนแต่เป็นงานศิลปะทัง้ สิ้น อย่างนั้นหรือไม่ ? ถ้าเป็น อย่างนัน้ แนวคิดใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ ประดิษฐ์กรรมใหม่ ๆ ความเชื่อใหม่ ๆ ศาสนาใหม่ ๆ ตลอด จนถึงการดารงชีวิตแบบใหม่ อาวุธใหม่ ๆ การสร้างความหายนะให้กับผู้อนื่ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ ก็เป็น ศิลปะอย่างนั้นหรือ ? การทาลายล้างด้วยอาวุธใหม่ ๆ รวดเร็ว รุนแรง สร้างความเสียหายใหญ่หลวง จะถูกยกย่องว่าเป็นผลงานศิลปะชัน้ เยี่ยมหรือไม่ ?


love love love  

love love, love love,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you