Page 1

GIFT ON THE MOON RETRO

จัดทำ�โดย นาย วิศรุต เย็นเจริญ รหัสนักษา 5211310890 ARTD 2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปีการศึกษา 2555


คำ�นำ� รายงานเล่นนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อ สรุปผลงานและการเรียนรู้ จากวิชา ARTD2304 ภายใต้หัวข้องาน Gift on the moon โดยต้องสร้างตัวผลงานขึ้นมาเอง และใช้ตัว อักษรพิมพ์ลงไปบนชิ้นงาน เพื่อให้เข้ากับการเรียนรู้ นาย วิศรุต เย็นเจริญ ผู้จัดทำ�


สารบัญหน้า หน้าปก คำ�นำ� สารบัญหน้า สารบัญเรื่อง สารบัญภาพ บรรณานุกรม ผู้จัดทำ� ปกหลัง

สารบัญเรื่อง ขั้นคอนการออกแบบ Font ขั้นตอนการเปลี่ยนเส้น Font ขั้นตอนการสร้าง Font ขั้นตอนการทำ�พวงกุญแจ แสดงงาน ร้านขายของ

หน้า ก ข ค ค ง จ ฉ ช หน้า 5 6 8 11 14


สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า ภาพที่1 ดราฟ Font 5 ภาพที่2 เปลี่ยนเส้น Font 6 ภาพที่3 แสดงผลการเปลี่ยนเส้น ภาพที่ 4 Save ภาพเป็น Jpg 7 ภาพที่ 5 สร้าง Font .ใหม 8 ภาพที่ 6 ขั้นตอนสร้าง Font ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างใหม่ 2 9 ภาพที่ 8 ทดสอบFont ภาพที่ 9 Save Font 10 ภาพที่ 10 ติดตั้งFont 11 ภาพที่ 11 ออกแบบชิ้นงาน ภาพที่ 12 ออกแบบชิ้นงาน2 12 ภาพที่ 13 แผ่นอะคลีลิค 13 ภาพที่ 14 เลื่อยฉลุ 14 ภาพที่ 15 ผลงานของจริงและการออกร้านขายของ 14 ภาพที่ 16 ป้ายราคาสินค้า ภาพที่ 17 ภาพรหัสสินค้า 15 ภาพที่ 18 ใบสรุปการขายของร้าน On the moon 1 16 ภาพที่ 19 ใบสรุปการขายของร้าน On the moon 2 17


ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ Font ในขั้นตอนนี้คือ เราจะเริ่มจากกรสร้าง Font สำ�หรับสินค้าของเราก่อน โดยใช้ โปรแกรม Font creater เป็นตัวสร้างขึ้นมา โดยเริ่มจากการ ดราฟ เส้นแกนของFont ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Illustrator

ภาพที่1 ดราฟ Font เมื่อเรา ได้เส้นแกนของ Font แล้ว แยกออกมาแล้วเตรียมในขั้นต่อไป

หน้า 5


ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนเส้น Font ในขั้นตอนนี้เมื่อเราได้ ได้ Font มาให้แยกออกมาอีกหน้านึงแล้ว ใช้คำ� สั่ง Artistic > Artistic_Ink > Dry_Ink แล้วเส้นจะทำ�การเปลี่ยน ทันที

ภาพที่ 2 เปลี่ยนเส้น Font เมื่อเปลี่ยนเส้น Font หมดแล้ว จะได้ภาพตามนี้

หน้า 6


ภาพที่ 3 แสดงผลการเปลี่ยนเส้น เมื่อเปลี่ยนเส้นแล้วให้ทำ�การ Export ภาพเป็น Jpg เพื่อเตรียม นำ�เข้าสู่ขั้น ตอนการจัด ช่องไฟใน Font Creater ต่อไป

ภาพที่ 4 Save ภาพเป็น Jpg

หน้า 7


ขั้นตอนที่ 3 การสร้าง Font ในขั้นตอนนี้ สำ�หรับคนที่เคยใช้ โปรแกรม Font Creater มาบ้างแล้วไม่ น่ามีปัญหาเพราะทำ�ได้โดยไม่ยากนัก แต่สำ�หรับมือใหม่นั้นอาจจะงงนิดหน่อยก็ ลองดูภาพตามกัน ขั้นตอนที่1 เปิดโปรแกรมแล้วไปที่ File > NewFont > แล้วตั้งชื่อ Font ของเราลงในช่อง

ภาพที่ 5 สร้าง Font .ใหม่ เมื่อใส่ชื่อ Font ของเราลงไปแล้วก็กด OK ได้เลย นำ�ภาพ Jpg ไปเปิดในโปรแกรม photoshop แล้วใช้เครื่องมือ Marquee ครอบแล้ว Copy(Crt+C) และให้เปิดสลับไปที่โปรแกรม Font Creater หน้า 8


ภาพที่ 6 ขั้นตอนสร้าง Font

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการสร้างใหม่ 2

เมื่อเปิดมาที่ Font Creater แล้วให้กดเลือกมาที่ช่องที่เราใช้เครื่องมือ ครอบ Font .เลือกตัวให้ตรงช่องแล้ว กด Past (Ctr+V) ลงไปแล้วจัด ช่องไฟ กันหน้ากันหลังต่างๆให้เหมาะ สมแล้วกด F5 Testfont ดู หน้า 9


ภาพที่ 8 ทดสอบFont เมื่อจัด ช่องไฟเสร็จแล้วให้เรากด ปุ่มF5 เพื่อทดสอบดูหากยังไม่พอใจหรือ ระยะห่างยังไม่ดี ให้กลับไปแก้ไขได้ ตามสบาย เมื่อเสร็จแล้วก็ทำ�การ Save โดยเข้าไปที่ File > SaveAs แล้วตั้งชื่อของเราเหมือนกับที่เราตั้งไว้ในตอน แรก

หน้า 10

ภาพที่ 9 Save Font


ภาพที่ 10 ติดตั้งFont การติดตั้ง Font สำ�หรับการใช้งานนั้นคือ เปิดไปที่ Start > Control Panel > Font แล้วทำ�การลากไฟล์ Font ของเราไปใส่ เพื่อติดตั้ง เท่านี้ เอง

ขั้นตอนที่ 4 สร้างลายพวงกุญแจ ขั้นตอนนี้หลังจากติดตั้ง Font แล้วให้ทำ�การออกแบบลายกราฟิคของ เรา โดยทั่วไปโปรแกรมในการออกแบบมีมากมาย แต่ตัวผมเลือกใช้ Photoshop เพราะง่ายและรวดเร็ว ในการทำ�งาน เริ่มจากออกแบบลายและ รูปแบบพวงกุญแจซะก่อน หน้า 11


ภาพที่ 11 ออกแบบชิ้นงาน

ขั้นตอนนี้คือการสร้างรูปทรงขึ้นมาก่อน จากแบบSkatch ของเราขั้นต่อไปคือ การลงสีและเก็บรายละเอัยดส่วนต่างๆ

ภาพที่ 12 ออกแบบชิ้นงาน2 หน้า 12


หลังจากได้แบบโคลงมาเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการลงสี และใส่ ลวดลาย ประกอปเข้าไปทำ�ให้งานดูลงตัวมากขึ้นและเมื่อ ออกแบบผลงาน เรียบร้อยก็ทำ�การ Save File ออกมาเป็น PDF แล้วนำ�ไปพิมพ์เป็น สติ๊กเกอร์ออกมา ตามขนาดจริง ขนาดที่ผมสร้างคือ 5x10 cm สามารถ พิมพ์ออกมาได้จากกระดาษ Size A4 ได้10ชิ้น

ภาพที่ 13 แผ่นอะคลีลิค ที่มาภาพ www.happyshowers.com

เมืื่อสติ๊กเกอร์ของเราได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็ทำ�การตัดและ แปะลงไปบน แผ่นอะคลีลิคใส เพื่อทำ�การฉลุ เข้ารูปและเจาะรู้ร้อยห่วง ก็เป็นที่เรียบร้อย

หน้า 13


ภาพที่ 14 เลื่อยฉลุ ที่มาภาพ www.thaicarpenter.com

ภาพที่ 15 ผลงานของจริงและการออกร้านขายของ ที่มาภาพ ผศ. ประชิด ทิณบุตร

หน้า 14


ภาพที่ 16 ป้ายราคาสินค้า

รหัสสินค้า

ภาพที่ 17 ภาพรหัสสินค้า

หน้า 15


ภาพที่ 18 ใบสรุปการขายของร้าน On the moon 1 หน้า 16


ภาพที่ 19 ใบสรุปการขายของร้าน On the moon 2 หน้า 17


บรรณานุกรม www.happyshowers.com ที่มาของภาพที่ 13 แผ่นอะคลีลิค ,

www.thaicarpenter.com ที่มาของภาพที่ 14 เลื่อยฉลุ , ผศ. ประชิด ทิณบุตร ที่มาของ ภาพที่ 15 ผลงานของจริงและการออกร้าน ขายของ


ผู้จัดทำ� นาย วิศรุต เย็นเจริญ วิชา ARTD2304 ออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปีการศึกษา 2555 หน้า 19


รายงานเล่มนี้ สร้างขึ้นเพื่อสรุปผลการเรียนรู้จาก วิชา ARTD2304 ในงานสร้างสินค้าขายในงาน Gift on the moon ประจำ�ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

CRU-visarut-report gift on the moon  

gift on the moon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you