Page 93

170

[TEVILA

[tevilski sistemi - nadaljevanje Ra~unski stroj ra~una v dvoji{kem sistemu. Kak{ne vrednosti bo izpisal? 10 + 101 = 111 + 11 = 100 + 11 = 11 + 11 = Bi znal opisati pravilo za se{tevanje v dvoji{kem sistemu?

171

172

Zapi{i {tevila 34, 48, 55 in 86 v troji{kem in peti{kem {tevilskem sistemu. Rezultate predstavi v tabeli.

Lahko si pomaga{ tako, da zapi{e{ nekaj potenc 3 in 5. Lahko pa uporabi{ postopek z deljenjem, ki smo ga zapisali v u~beniku.

V Tininem razredu imajo 112(5) rok. Koliko u~encev je v razredu? V peti{kem sistemu zapi{i {e, koliko prstov na rokah imajo u~enci tega razreda.

Odgovor: (enaindevetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 91

91

20.9.2006 10:31:32

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement