Page 83

157

[TEVILA

Zaporedja Nadaljuj zapisano {tevilsko zaporedje. Zapi{i {e vsaj {tiri zaporedne ~lene. Zapi{i tudi pravilo, kako do naslednjega ~lena zaporedja. a) 12, 21, 30, 39, 48, Pravilo: b) 2, 5, 11, 23,

Opazuj razlike med ~leni. Kako nara{~ajo?

Pravilo: c) 1, 3, 7, 15, 31, 63, Pravilo: d) 1, 3, 2, 4, 3, 5,

Opazuj vsak drugi ~len.

Pravilo:

158

Zaporedji sta opisani z besedami. Zapi{i prvih 10 ~lenov obeh. [tevilsko zaporedje se za~ne z 1. Vsak naslednji ~len je za 3 ve~ji.

[tevilsko zaporedje se za~ne s 3. Vsak naslednji ~len je ve~ji za 5.

Katero {tevilo se pojavi v obeh zaporedjih? Katero bo naslednje {tevilo v obeh zaporedjih? Zapi{i {e nekaj skupnih ~lenov obeh zaporedij. Kak{no je pravilo novega zaporedja, zaporedja skupnih ~lenov?

(enainosemdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 81

81

20.9.2006 10:31:19

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement