Page 71

135

[TEVILA

^rke v matemati~nih izrazih - nadaljevanje Dopolni tabelo.

a

2

3

5

10

20

100

(6 · a) : (3 · a) (8 · a) : (4 · a) (10 · a) : (5 · a) Kaj opazi{? Zapi{i pravilo.

136

Tja{a ima a nalepk. Ajda jih ima dvakrat toliko kot Tja{a. Zala ima 5 nalepk manj kot Ajda. Kateri izrazi predstavljajo {tevilo nalepk vseh treh deklet? Obkroži. Tja{a a, Ajda a + 2, Zala a – 5 Tja{a a, Ajda a · 2, Zala 2 · a : 5 Tja{a a, Ajda 2 · a, Zala 2 · a – 5 V tabeli predstavi, koliko nalepk imajo dekleta, ~e jih ima Tja{a 5, 10, 15, 20 in 25.

(devetin{estdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 69

69

20.9.2006 10:31:11

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement