Page 58

[TEVILA

[tevilski izrazi in vrstni red ra~unskih operacij - nadaljevanje 101

Zapi{i {tevilski izraz in ga izra~unaj.

102

Zapi{i {tevilski izraz in ga izra~unaj. Od koli~nika {tevil 99 in 9 od{tej produkt {tevil 2 in 3.

Vsoto {tevil 8 in 12 pomno탑i z razliko {tevil 34 in 29.

Deljenec je razlika {tevil 56 in 35, delitelj pa razlika med 72 in 69.

103

Zamislil sem si neko {tevilo. ^e mu pri{tejem 10, dobljeno vsoto pomno탑im s 3 in zmno탑ku pri{tejem 20, dobim 80. Katero {tevilo imam v mislih? Zapi{i re{itev z enim samim ra~unom. Ra~un:

Odgovor:

56

({estinpetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 56

20.9.2006 10:31:04

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement