Page 153

[e o množicah - nadaljevanje 19

V mno`ici naravnih {tevil manj{ih od 40 smo dolo~ili dve podmno`ici. Ena od podmnožic predstavlja ve~kratnike {tevila 3. Kaj predstavlja druga podmnožica? V diagram dodaj opise. Zapi{i obe množici, njuno unijo in presek tako, da na{teje{ vse elemente.

24

12 4 8

16 28 20

3 9

30 15

27 1

2

6

7

14 13

18 21 5

17 26 11 19 29 10 25 23 22

MNO@ICE

Predstavi podmnožici {e z Euler-Vennovim diagramom.

(sto enainpetdeset)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 151

151

20.9.2006 10:33:25

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement