Page 108

Plo{~inske enote - nadaljevanje

MERJENJE

39

^e{ki kmet Tone je želel pove~ati svojo kmetijo, zato kupuje pa{nik. Zbral je {tiri ponudbe. Za katerega od pa{nikov bi moral pla~ati najmanj{o vrednost za m2? {irina dolžina cena pa{nika pa{nik A

50 m

120 m

696000 ~e{kih kron

pa{nik B

30 m

200 m

546000 ~e{kih kron

pa{nik C

100 m

30 m

444000 ~e{kih kron

pa{nik D

150 m

60 m

819900 ~e{kih kron

Odgovor:

40

Izra~unaj povr{ino sobe.

Povr{ina sobe je

.

Ra~unamo s tolarji in evri 41

Peter stoji pred avtomatom za prodajo pija~. Njegov najljub{i sok stane 90 centov. Avtomat sprejema kovanec za 10, 20, 50 centov in 1 €. Poi{~i nekaj na~inov, kako lahko Peter pla~a svoj sok. Najmanj koliko kovancev potrebuje, da pla~a svoj sok?

Koliko najmanj kovancev mora vložiti v avtomat, da ne dobi vra~ila?

106

(sto {est)

MatematikaDelovniZvezek5.indb 106

20.9.2006 10:31:55

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Matematika 5, Delovni zvezek 2012  

Matematika 5 za petošol(c/k)e

Advertisement