Page 98

Pretvarjamo tone, kilograme, dekagrame in grame

MeRjeNje

Maso predmetov merimo v razli~nih dr`avah z razli~nimi enotami. Mase lahko med seboj primerjamo, ~e so enote enake. Zato moramo znati zapisati isto maso v drugih enotah. Ne pozabi: 1 kg = 100 dag 1kg = 1000 g 1 dag = 10 g 1 t = 1000 kg pol kilograma = 50 dag

Mama se je odlo~ila, da bo Metki za rojstni dan spekla ~okoladni kola~. Recept je na{la v angle{ki kuharski knjigi. Napisan je bil v treh razli~nih enotah! Hitri ~okoladni kola~: 2 stepeni jajci 2 ju{ni `lici sladkorja 225 g / 8 un~ / 1 lon~ek stopljenega masla 225 g / 8 un~ / 8 kosov po 1 un~o stopljene ~okolade 225 g / 8 un~ / polovica libre zdrobljenih pi{kotov Prve enote so na{e navadne ali metri~ne enote (g). Druge enote so angle{ke ali imperialne enote (un~e). Tretje enote so ameri{ke (lon~ek, un~a, libra). Koliko g je 1 un~a? 225 g = 8 un~ 225 g : 8 = 28 g in 1 g ostane, torej je 1 un~a pribli`no 28 g Koliko gramov je 1 libra? Izra~unaj sam. Metkina mama pravi, da je 1 libra 450 g. Uro{ je bil na po~itnicah v Angliji. Hotel si je kupiti {unko za sendvi~. Koliko un~ {unke bi bilo primerno za en sendvi~? Doma navadno poje v sendvi~u 6 dag {unke.

Gram je osnovna enota. Deka izhaja iz besede za 10, zato je dekagram 10-krat ve~ja enota kot gram. Kilo izhaja iz besede za tiso~, zato je kilogram 1000-krat ve~ja enota kot gram. Poglej si, kako se pretvarjajo enote za dol`ino. Bodi pozoren: 1 meter ima 100 cm, 1 kg pa ima 1000 g.

6 dag = 6 . 1 dag = 6 . 10 g = 60 g 1 un~a je pribli`no 30 g . 60 g = 2 . 30 g. To je pribli`no 2 un~i. Odgovor: Za Uro{ev sendvi~ bi bili primerni 2 un~i {unke. Na taborjenju je 47 otrok. Mojca je danes de`urna kuharica. Ve, da poje vsak otrok za kosilo 9 dag krompirja. Koliko krompirja mora skuhati za kosilo? 47 . 9 dag = 416 dag Odgovor: Mojca mora skuhati 416 dag krompirja. Vendar njena tehtnica ka`e samo kilograme. Zato Mojca ra~una: 416 dag = 4 . 100 dag + 16 dag = 4 . 1 kg + 16 dag = 4 kg 16 dag Odlo~i se in skuha 5 kg krompirja. Zakaj se je tako odlo~ila?

96

({estindevetdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 96

19.6.2009 12:34:52

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement