Page 94

Ra~unamo z dol`inami Ko znamo pretvarjati merske enote med seboj, se lahko lotimo ra~unanja z meritvami.

Gusar Ludvik ima ~oln, ki je {irok 130  cm. Zapluti `eli v kanal, ki je {irok 1 m in pol. Ali se bo ~oln zataknil?

merjenje

Spomnimo se: 1  km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 m = 10 dm 1 dm = 10 cm 1 cm = 10 mm

Pomagamo gusarju Ludviku: Nalogo bomo re{ili, ko bomo ugotovili, ali je kanal {ir{i od ~olna. Od{teti moramo {irino ~olna od {irine kanala. Pretvorimo: Kanal je {irok 1 m in pol. To je 1 m in 5 dm. Pretvorimo: ^oln je {irok 130 cm. To je 1 m in 3 dm. Izra~unamo: 1 m 5 dm − 1 m 3 dm = 2 dm Odgovor:

Med seboj lahko se{tevamo in od{tevamo samo merska {tevila, ki imajo iste enote.

^oln gusarja Ludvika se ne bo zataknil, ker je kanal za 2 dm {ir{i od ~olna.

^e `elimo ra~unati z dol`inami, moramo vse dol`ine pretvoriti v zapise z istimi merskimi enotami.

Ko re{uje{ naloge, najprej premisli, kaj potrebuje{ za odgovor.

Sne`i. Vsako uro je zapadlo 11 cm snega. Sne`ilo je 10 ur. Ali je zapadlo ve~ kot 1 m snega?

Ko nalogo re{i{, premisli, ali je rezultat primeren.

Nalogo bomo re{ili, ko bomo ugotovili, ali je v 10 urah skupaj padlo ve~ kot 1 m snega. Zato najprej izra~unamo, koliko snega je zapadlo.

^e se ti zdi ~uden, preveri, kje si naredil napako: pri branju naloge, pri na~rtu za re{evanje, pri ra~unanju, pri pisanju odgovora ali kje drugje.

V 1 uri pade 11 cm snega. 10 ur je 10-krat ve~ kot 1 ura. V 10 urah zapade 10-krat ve~ snega kot v 1 uri, torej zapade 10 . 11 cm snega: 10 . 11 cm = 110 cm = 1 m 10 cm 1 m 10 cm > 1 m Odgovor: Zapadlo je ve~ kot 1 m snega.

92

(dvaindevetdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 92

19.6.2009 12:34:39

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement