Page 86

[tevila

Drugi zapisi {tevil − rimske {tevilke Rimske {tevilke uporabljamo danes pri zapisovanju mesecev v datumu, {tevilk na uri, letnic na spomenikih ...

V rimskem zapisu je neko {tevilo takole: CLXIII Katero {tevilo je to? Rimske {tevilke zapisujemo od leve proti desni. Za~nemo pri velikih {tevilih. Sledimo znakom in zapi{imo njihove deseti{ke vrednosti. C L X I I I 100 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1 = 163 CLXIII predstavlja {tevilo 163.

Vsa zapisana {tevila se{tejemo.

Katero {tevilo je LIX? Manj{e {tevilo, I, stoji pred ve~jim, X. Kadar stoji znak za manj{e {tevilo pred znakom za ve~je {tevilo, od{tevamo. L IX LIX = 50 + (10 − 1) = 59

1 5 10 50 100 500 1000

I V X L C D M

Rimljani ni~le niso poznali.

Od{tevamo le I od V in od X, X od L in od C, C od D in od M. Od{tejemo lahko le enkrat. IV XL XC 5 − 1 = 4 50 − 10 = 40 100 − 10 = 90 CD CM 500 − 100 = 400 1000 − 100 = 900 Deseti{ki zapis {tevil lahko pretvorimo v rimski zapis. Smo v letu 85. Kako bi ga zapisali Rimljani? [tevilo zapi{emo kot vsoto tistih {tevil, za katere so Rimljani imeli znake. Za~nemo z najve~jim in nadaljujemo do najmanj{ega. 85 = 50 + 10 + 10 + 10 + 5 L X X X V

Pri zapisu se dr`imo dogovora, da se znaki C, X in I ponovijo najve~ trikrat.

279 = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 279 = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + (10 - 1) C C L X X IX rimski zapis {tevila 279

84

({tiriinosemdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 84

rimski zapis {tevila 85

Ker se v zapisu ponovijo {tiri enice, zapis enic spremenimo.

19.6.2009 12:34:22

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement