Page 81

Naloge

Re{ujemo probleme

Besedilnim nalogam zapi{i ustrezno neena~bo. 1 Re{i neena~be. Pomagaj si s tabelo. Zapi{i 1 Neena~be re{i s pomo~jo mejne vrednosti. re{itev v matemati~nem jeziku. Re{itev predstavi na {tevilski premici. Zapi{i 6 + x < 12 7+x<5 re{itev v matemati~nem jeziku. . x − 5 > 12 x + 8 . 9 100 3 x 30 (2 + 5) . x 63 10 + x > 15 5+x<4 18 : 3 + x < 10 3.x−3<3 2.x+3<3 (5 − 2) . x 1 Re{itev predstavi na {tevilski premici. 2 Mama je prosila Tja{o, naj ji iz trgovine 2 Dvigalo v stolpnici ima nosilnost 350 kg. prinese 2 l mleka, 4 `emlje in 1 kg ^lani Majine dru`ine tehtajo: o~e 78 kg, sladkorja. Tja{a je imela v denarnici 5 €. mama 59 kg, brat Rada bi si kupila {e ~okolado. Koliko najve~ Nejc 52 kg, sestra lahko stane ~okolada, da ji ne bo zmanjkalo Ema 43 kg in denarja? Maja 35 kg. Koliko kilogramov prtljage lahko {e peljejo s seboj v dvigalu, da ne bodo presegli 3 V {olskem letu so u~enci pisali {tiri nosilnosti dvigala? matemati~ne preizkuse. Preizkusi so bili 3 Za potovanje z letalom mora prtljaga, za ocenjeni s to~kami od 0 in 100. Matej je katero ni treba pla~ati, tehtati manj od dosegel pri prvem preizkusu 90 to~k, pri 25 kg. Miha ima poln nahrbtnik, ki tehta drugem 73 to~k in pri tretjem 84 to~k. 12 kg 50 dag, polno potovalno torbo, ki je Koliko to~k je lahko dosegel pri ~etrtem, ~e te`ka 5450 g in poln majhen nahrbtnik, ki vemo, da je bila njegova skupna ocena 4? je te`ak 2 kg 45 g. Koliko najve~ lahko tehta [tevilo vseh to~k Ocena {e poln kov~ek, da mu ne 400−352 ................ 5 bo treba pla~ati prevoza 351−300 ................ 4 prtljage? 299−248 ................ 3 247−200 ................ 2 Kak{na bi bila re{itev, ~e bi Matej pri drugem preizkusu dobil 79 to~k?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 79

(devetinsedemdeset)

79

19.6.2009 12:34:09

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement