Page 79

Naloge

Ra~une besedilnih nalog zapi{i v obliki ena~be. 1 Re{i ena~be. Zapi{i pot do re{itve z izrazom Re{i ena~be. Zapi{i pot do re{itve z izrazom in napravi preizkus. in napravi preizkus. 5 . x = 40 x : 30 = 7 100 − 5 . 6 = 7 . y (5 + 3) . x = 16 − 8 . . z:5=0 15 : x = 3 2 3 x = 24 15 : 3 : y = 1 . . . x + 3 7 = 35 120 − y = 4 20 (8 + 3) x = 0 y : (9 − 8) = 10 y − 25 = 36 : 9 60 : x = 6 + 4 2 Sedemkratniku nekega {tevila pri�tejemo 5 Tretjina neznanega {tevila je 9. Katero je in dobimo 40. Katero je iskano {tevilo? neznano {tevilo? Zapi{i ena~bo in jo re{i. 3 Na {olski izlet so se z dvema avtobusoma Osemkratnik neznanega {tevila je 96. odpeljali trije razredi u~encev in trije Katero je neznano {tevilo? Zapi{i ena~bo in u~itelji. V vsakem razredu je bilo 25 jo re{i. u~encev. V prvem avtobusu je bilo 52 sede`ev, v drugem pa 54. V prvem Ali je �tevilo re�itev ena~be? avtobusu so bili nezasedeni trije sede`i. x = 15 x + 3 . 4 = 47 − 10 Koliko nezasedenih sede`ev je bilo v x=3 3 + x . 2 = 12 drugem avtobusu? x=1 12 : x + 3 = 30 : 2 4 Mama je iz trgovine prinesla vre~ko 30 bonbonov. Vsakemu od svojih 3 otrok je Miha je v {olo prinesel vre~ko s 30 dala enako bonbonov. Ostalo ji je {e toliko bonboni. Vsakemu od svojih so{olcev je bonbonov, da sta z o~etom dobila vsak 3. dal po en bonbon, u~iteljici pa 2. Ko je iz Koliko bonbonov je dobil vsak otrok? vre~ke vzel bonbon {e zase, mu je v vre~ki ostalo 5 bonbonov. Koliko so{olcev ima Miha?

1

2

3

4

5

6

Sestavi besedilne naloge, ki ustrezajo zapisanim ena~bam.

Re{ujemo probleme

a) 5 . x = 125 b) x : 8 = 13 c) 512 + x = 1000 ~) 1000 − x = 125

Matematika_UC4_Ponatis.indb 77

(sedeminsedemdeset)

77

19.6.2009 12:34:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement