Page 77

Re{ujemo probleme

Ra~une besedilnih nalog zapi{i v obliki ena~be.

1

Izra~unaj in napravi preizkus. 45 – y = 12 + 5 x – 33 = 7 . 9 56 – y = 32 : 4 12 – (3 + x) = 7 16 + (8 – x) = 20 130 + (130 – x) = 2 . 130

2

Ajda je pre{tela vsa svoja pisala. Ima jih 83. Barvic ima 2-krat toliko kot flomastrov, ki jih ima 25. Ostala pisala so svin~niki. Koliko svin~nikov ima?

3

V sadovnjaku so pobirali jabolka. Nabrali so 10 zabojev jabolk, ki so skupaj tehtali 285 kg. Trije zaboji so bili te`ki 25 kg, {tirje 22 kg, dva zaboja 21 kg. Koliko je bil te`ak preostali zaboj?

4

V mestnem parku so sadili spomladanske ~ebulice. Na 4 gredice so razvrstili 120 tulipanov. Rde~ih tulipanov je bilo 54, rumenih 12 manj kot rde~ih. Koliko je bilo belih tulipanov?

Naloge 1

Izra~unaj neznano vrednost. Poskusi zapisati in napravi preizkus. 34 + x = 85 x – 13 = 27 z + 10 = 134 42 – x = 15 83 + y = 107 x – 8 = 20

2

Zmanj{evanec je 89, razlika 53. Zapi{i ena~bo in jo re{i.

3

Katero {tevilo je to?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 75

(petinsedemdeset)

75

19.6.2009 12:34:05

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement