Page 75

Naloge

Re{ujemo probleme Pri vsaki nalogi zapi{i sklep.

1

Napi{i sklep in izra~unaj. a) ^e je otrok 5, dobi vsak 6 ko{~kov od Majine tablice ~okolade. ^e je otrok 6, dobi vsak ko{~kov od Majine tablice ~okolade.

b) Dru`ina pi{e vo{~ilnice prijateljem. ^e pi{ejo vo{~ilnice 4 ~lani dru`ine, jih mora vsak napisati 6. ^e pi{ejo vo{~ilnice 3 ~lani, jih mora vsak napisati .

c) ^e Matej prestopa po dve stopnici, naredi do vrha stolpa 54 korakov. ^e prestopa po 3 stopnice, naredi korakov. do vrha stolpa

2

3

Napi{i besedilno nalogo premega sorazmerja. Potem napi{i nalogo z istimi podatki za obratno sorazmerje. a) Restavracija: 3 natakarji ........ 6 miz v 1 uri 6 natakarjev ..... miz v 1 uri

1

Mama razdeli bonbone 3 otrokom. Vsak jih dobi 8. Koliko bi jih dobil vsak, ~e bi dobila bonbone tudi mama in bi jih vsi dobili enako?

2

8 zidarjev je sezidalo ograjo v 6 dneh. Koliko dni bi za isto ograjo potrebovala 2 zidarja?

3

Tajnica je besedilo natipkala v 3 urah. Koliko ~asa bi za isto besedilo potrebovale 3 tajnice, ~e tipkajo enako hitro in si delo delijo?

4

Za opravljeno ~i{~enje bazena je pla~ilo 110 â‚Ź. Delo je opravilo 5 delavcev. Kolik{no pla~ilo je dobil vsak? Koliko denarja bi dobil vsak delavec v primeru, ko bi isto delo opravilo 10 delavcev?

5

Trak razre`emo na 8 trakcev, dolgih 10 centimetrov. Kako dolgi bi bili trakci, ~e bi trak razrezali na 16 delov?

b) Razvijanje filmov: 1 fotograf ......... 25 filmov na dan 5 fotografov ..... filmov na dan ^rt napi{e nalogo v 1 uri, Martin 2-krat hitreje in Ma{a 3-krat po~asneje. Koliko ~asa pi{e nalogo vsak od njih?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 73

(triinsedemdeset)

73

19.6.2009 12:34:01

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e