Page 71

Naloge 1

2

3

4

5

V tabeli so zapisana {tevila. Poi{~i manjkajo~e vrednosti.

Zapisane izraze predstavi v tabeli. 30 : a za a = 2, 3, 5, 10, 15 . (5 + a) 8 za a = 2, 3, 5, 6, 12 . . 4 a + (2 + a) 3 za a = 2, 4, 6, 8, 10 Ĺ teviloma 4 in 8 smo z nekim izrazom izra~unali vrednosti 8 in 16. Poi{~i izraz in po njem izra~unaj vrednosti {tevilom 16, 20, 24 in 30. Rezultate predstavi s tabelo. Avto prevozi 60 km v 1 uri. Izra~unaj, koliko kilometrov prevozi v 2 urah, 3 urah, 4 urah in 5 urah, ~e vozi enako hitro in se ne ustavlja. Rezultate zapi{i v tabeli.

Re{ujemo probleme 1

V tabeli prika`i predhodnike in naslednike {tevil 25, 34, 245, 600, 1001 in 9099. Predhodnike in naslednike ozna~i z matemati~nim izrazom, ki vsebuje ~rko.

2

Podvoji trikratnik nekega {tevila. Zapi{i izraz in ga tabeliraj za vsa naravna {tevila, manj{a od 9. Katera je skupna lastnost izra~unanih vrednosti?

3

Mama je za 1 kg jabolk pla~ala 65 centov. Koliko bi pla~ala za 5, 10, 15, 20 in 25 kg jabolk? Zapi{i ustrezen izraz s ~rko in rezultate predstavi s tabelo.

4

Petkratniku nekega {tevila pri{tej 2. Zapi{i izraz in ga tabeliraj za vsa liha {tevila, manj{a od 20.

5

S pomo~jo tabeliranja izraza zapi{i vse ve~kratnike {tevila 4, ki so manj{i od 100.

6

Izraz 3 . a + 5 . b + a izra~unaj, ko je a = 2 in b = 3 a = 3 in b = 2 a = 0 in b = 1

7

S pomo~jo ~rk lahko zapi{emo tudi matemati~na pravila.

Ĺ tevilom 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 izra~unaj vrednosti za naslednja izraza a) 2 . n b) 2 . n + 1 Re{itev predstavi s tabelo. Zapi{i, kako smo imenovali dobljena {tevila.

Matematika_UC4_Ponatis.indb 69

Nejc je v zvezek zapisal dve pravili. Razlo`i, kaj pomenita.

(devetin{estdeset)

69

19.6.2009 12:33:53

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement