Page 67

Naloge 1

Re{ujemo probleme

Izra~unaj in naredi preizkus. 328 : 5 = 650 : 4 = 758 : 8 = 666 : 7 = 542 : 8 =

803 : 5 = 7859 : 3 = 8001 : 6 = 1000 : 3 = 6570 : 9 =

2

Kolikokrat lahko {tevilo 9 od{teje{ od 1514?

3

Koliko tednov ima eno leto? Koliko dni ostane?

4

Trije razredi s 23, 25 in 26 u~enci so se odpravili v gledali{~e. V dvorani je bilo v vsaki vrsti 9 sede`ev. Koliko celih vrst so zasedli u~enci, ~e so se usedli po vrsti? Koliko sede`ev je ostalo praznih v zadnji delno zasedeni vrsti?

5

6

Anja prebere stran v knjigi v 3 minutah. Koliko ur in koliko minut bo brala 350 strani dolgo knjigo?

1

Alja` se u~i igrati klavir. V enem tednu je doma vadil 3 ure in 50 minut. V nedeljo je igral 20 minut, ostale dni pa vsak dan enako. Koliko ~asa je vadil v torek?

2

Gaj ima {katlico s 140 v`igalicami. Koliko malih hi{ic lahko zgradi iz svojih v`igalic?

3

Matej je prijatelju zastavil {tevilsko uganko: �Izbral sem si {tevilo. Pomno`il sem ga s 7 in delil s 4. Dobil sem 1267. Katero {tevilo sem izbral na za~etku?� Pomagaj in izra~unaj.

4

^e bi {tel in vsako sekundo povedal naslednje {tevilo, v koliko dneh, urah, minutah in sekundah bi pre{tel od 1 do milijon?

5

^lovek je junija 1969 prvi~ stopil na Luno iz rakete Apollo 11. Celotna odprava Apolla 11 je trajala 703112 sekund. Koliko dni, minut in sekund je to?

Poi{~i manjkajo~e {tevilke in dokon~aj ra~una. Ra~unaj na kraj{i na~in.

Matematika_UC4_Ponatis.indb 65

^e te poru{i, koliko velikih hi{ic lahko naredi? ^e poru{i {e te, za koliko v`igalic naj povi{a hi{ice, da bo porabil zanje vseh 140 v`igalic?

(petin{estdeset)

65

19.6.2009 12:33:48

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement