Page 65

Naloge

Re{ujemo probleme

Pri re{evanju besedilnih nalog posku{aj slediti korakom re{evanja, ki smo jih spoznali. 1

Razna{alec ~asopisov vsako jutro od ponedeljka do petka raznosi po 215 ~asopisov, vsako soboto 321 in vsako nedeljo 189. Koliko ~asopisov raznosi v 4 tednih?

2

Marko je v~eraj prebral 85 strani, danes pa 37 strani ve~ kot v~eraj. Koliko strani je prebral v teh dveh dneh?

3

Danes smo 3. marca. Koliko dni je {e do konca leto{njega leta?

4

Neja je v svoji sobi poslu{ala glasbo s CD-ja. Mama jo je pri{la opomnit, da bo morala nehati poslu{ati, ker odhajata v trgovino.

Do konca so ostale {e {tiri skladbe z dol`inami: 2 minuti 17 sekund, 3 minute 35 sekund, 2 minuti 23 sekund in 4 minute 5 sekund. Kako dolgo bo morala mama ~akati, ~e bo Neja poslu{ala {e vse {tiri skladbe? 5

1

O~e je star 39 let, sin pa 12 let. Koliko let bosta imela skupaj ~ez 17 let?

2

Otroci imajo skupaj 29 svin~nikov, vsak ima vsaj enega. 6 jih ima 1 svin~nik, 5 jih ima 3, ostali pa 2 svin~nika. Koliko je otrok?

3

Nina je prvi dan prebrala polovico strani v knjigi. Danes pa je prebrala toliko strani, da ji je do konca knjige ostalo le {e pol toliko strani, kot jih je prebrala danes. Kolik{en dele` strani je prebrala danes?

4

Marko, Luka in Rok so izmerili svojo vi{ino. Marko je visok 146 cm, Luka je za 2 dm vi{ji od Marka, Rok pa je za 17 dm ni`ji od vsote velikosti Marka in Luka. Koliko sta visoka Luka in Rok?

5

Dru`ina Novak, - mama, o~e in trije otroci, se je odpeljala v mesto z avtobusom. Otroci pla~ajo za prevoz polovi~no ceno, to je 45 centov. Koliko je za pot z avtobusom v mesto in nazaj pla~ala vsa dru`ina?

6

Na ribniku rastejo lokvanji. Vsak dan podvojijo svojo velikost. Ko jih je opazovala Mateja, so prekrivali ~etrtino ribnika. ^ez koliko dni bodo lokvanji prekrili ves ribnik?

Lara je zbolela: 10 dni mora jemati zdravilo. Vsak lihi dan mora vzeti 2 tableti, vsak sodi dan pa 3 tablete. Koliko tablet bo zau`ila v 10 dneh?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 63

(triin{estdeset)

63

19.6.2009 12:33:43

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement