Page 63

Re{ujemo probleme

Naloge 1

Izra~unaj in napravi preizkus.

468 : 3 = 1023 : 3 = 488:8= 875 :7 = 1205 : 5 =

2

4

5

3208 : 4 = 7356 : 6 = 1008 : 9 = 2375 :5= 1704 : 3 =

Trije prijatelji se igrajo igro s kartami. Vseh kart je 72. Koliko kart naj na za~etku dobi vsak, da jih bodo imeli vsi enako? Se bo deljenje kart iz{lo, ~e jih delilec deli po tri hkrati?Pri igri se jim pridru`i {e prijatelj Peter. Bodo lahko razdelili karte tako, da jih bodo imeli vsi enako?

2

Ob obeh straneh sprehajalne poti bodo zasadili drevesa. Najprej bodo zasadili drevesa na za~etku in na koncu poti, potem pa ob poti enakomerno narazen. Vrtnar je izra~unal, da potrebujejo 242 dreves, ~e jih bodo sadili na obe strani na

Deli in napravi preizkus. 5005 : 5 = 2394 : 7 = 6480 : 9 = 2016:3= 1802 : 8 =

3

860 : 4 = 86 5 : 5 = 675 : 9 = 352 : 2 = 1278 : 6 =

1

Poi{~i {tevilo, ki je 9-krat manj{e od {tevila 1989. 705 gumbov smo razdelili v 5 {katel. V vsako smo dali enako {tevilo gumbov. Koliko gumbov je v vsaki {katli?

U~enci tretjih in ~etrtih razredov so se odpeljali na izlet s tremi enakimi avtobusi. U~enci so se enakomerno razporedili po avtobusih. U~iteljice so naredile seznam odhajajo~ih u~encev in ugotovile, da je na izlet iz 3. a od{lo 23 u~encev, iz 3. b 19 u~encev in iz 3. c 25 u~encev, iz 4. a 24 u~encev in iz 4. b 26 u~encev. Koliko u~encev se je v povpre~ju peljalo v posameznem avtobusu?

vsake 4 m. Koliko bi jih potrebovali, ~e bi jih zasadili na vsakih 5 m? 3

Paket 4 litrov soka stane 2,44 €, pollitrska plastenka istega skoka pa 35 centov. V katerem primeru je liter soka cenej{i, ~e ga kupimo v plastenki ali v paketu?

4

Marko je igral pikado. Njegovo povpre~je to~k v treh igrah je bilo 124. V prvi igri je zbral 115 to~k, v drugi pa 132 to~k. Koliko to~k je zbral v tretji igri?

5

Mama je med tri otroke razdelila 42,32 €. Najstarej{i je dobil 2 centa ve~ kot ostala dva. Koliko je dobil vsak? (Namig: ra~unaj s centi.)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 61

(enain{estdeset)

61

19.6.2009 12:33:41

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement