Page 60

števila

Delimo z ostankom Zgodi se, da dolo~enega {tevila predmetov ne moremo razdeliti na enake dele. Tisto, kar nam ostane, imenujemo ostanek.

Kadar se deljenje ne izide, je rezultat deljenja najbli`ji manj{i ve~kratnik deljitelja. ^e dobro znamo po{tevanko, ga hitro najdemo. 25 : 6 = 4, ostanek 1 saj je 25 = 24 + 1 = 4 . 6 + 1 4 . 6 = 24 24 < 25 . 5 6 = 30 30 > 25 66 : 7 = 9, ostanek 3, 94 : 9 = 10, ostanek 4, 35 : 8 = 4, ostanek 3,

saj je 66 = 63 + 3 = 9 . 7 + 3 saj je 94 = 90 + 4 = 10 . 9 + 4 saj je 35 = 32 + 3 = 4 . 8 + 3

Ostanek je vedno manj{i od delitelja. Ostanka pri deljenju s 3 sta lahko 1 in 2. Kak{ni so lahko ostanki pri deljenju s 6?

Obstajajo dolo~ena pravila, ki nam pomagajo ugotoviti, kdaj pri deljenju ne bo ostanka.

Pravila za deljenje s {tevili 2, 5 in 10 Soda �tevila so deljiva z 2. To so vsa �tevila, ki imajo na mestu enic 0, 2, 4, 6 ali 8. Število, ki ima 0 enic, je deljivo z 10. Zapi{imo nekaj ve~kratnikov {tevila 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Opazi{ lahko, da se kon~ujejo s {tevko 0 ali 5. Vsa {tevila, ki se kon~ujejo s 5 ali 0, so deljiva s 5. Nejc je na reklami za novi film prebral, da traja 130 minut. Zanimalo ga je, koliko ur in koliko minut je to. 130 : 60 = 1 ura ........ 60 minut ............ 130 minut 13 D : 6 D = 2, ostanek 1 D Spomni se na deljenje {tevil, ki se kon~ujejo z eno ali ve~ ni~lami. 130 : 60 = 2, ostanek 10 Odgovor: Novi film traja 2 uri in 10 minut. Deljenje z deseti~nimi {tevili in ostanek 25 : 6 = 4, ostanek 1 34 : 4 = 8, ostanek 2 Zato: Zato: 250 : 60 = 4, ostanek 10 340 : 40 = 8, ostanek 20 . 250 = 240 + 10 = 4 60 + 10 340 = 320 + 20 = 8 . 40 + 20

58

(oseminpetdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 58

19.6.2009 12:33:38

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement