Page 6

Kazalo Števila in ra~unske operacije

8

Števila do tiso~_ _______________________ Naravna {tevila ________________________ Predhodnik in naslednik_ _______________ Soda in liha {tevila_____________________ Se{tevamo brez prehoda________________ Od{tevamo brez prehoda_______________ Se{tevamo na pamet, s prehodom_______ Lastnosti se{tevanja_ ___________________ Od{tevamo na pamet, s prehodom ______ Ra~unamo z evri in centi________________ Lastnosti od{tevanja____________________ Števila do deset tiso~ in ve~_ ____________ Se{tevamo pisno ______________________ Od{tevamo pisno _ ____________________ Še o pisnem od{tevanju _ ______________ Zaokro`amo in ocenjujemo_ ____________ Ve~kratniki____________________________ Lastnosti mno`enja_____________________ Vrstni red ra~unskih operacij_____________ Vrstni red ra~unskih operacij in oklepaji___

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Merjenje Dolžina, vi{ina in {irina_ ________________ Pretvarjamo enote za dol`ino____________ Ra~unamo z dol`inami__________________ Gram, dekagram, kilogram, tona_________

86 88 90 92 94

Pretvarjamo tone, kilograme, dekagrame in grame______________________________ 96 Ra~unamo z maso_ ____________________ 98

4

Mno`imo na pamet____________________ Pisno mno`imo _ ______________________ Pisno mno`imo ve~mestna {tevila________ Delimo _______________________________ Lastnosti deljenja_ _____________________ Delimo z ostankom_ ___________________ Pisno delimo __________________________ Re{ujemo besedilne naloge______________ Pisno delimo z ostankom_ ______________ Izpolnjujemo tabele____________________ ^rke nadome{~ajo {tevila_______________ Premo sorazmerje______________________ Obratno sorazmerje____________________ Re{ujemo ena~be ______________________ Še o re{evanju ena~b___________________ Re{ujemo neena~be____________________ Nadaljujmo po pravilu _________________ [tevilsko zaporedje ____________________ Drugi zapisi {tevil − rimske {tevilke_______

Deciliter, liter in hektoliter______________ 100 Pretvarjamo votle mere________________ 102 Ra~unamo z votlimi merami____________ 104 ^as − gledamo na uro_________________ 106 Pretvarjamo ~asovne enote_____________ 108 Ra~unamo s ~asom____________________ 110

({tiri)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 4

19.6.2009 12:31:56

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement