Page 57

Re{ujemo probleme

Naloge Izra~unaj in napravi preizkus: 34 : 2 = 48 : 6 = 426 : 2 = 27 : 3 = 804 : 2 = 63 : 9 = 126 : 2 = 72 : 8 =

1

2

Zapi{i {tevila kot zmno`ek dveh {tevil. Poi{~i vse mo`nosti. a) 18, 24, 42 b) 48, 50, 66

2

3

Poi{~i delitelje {tevil. a) 8, 32 b) 18, 35

1

4

5

Na parkiri{~u je parkiranih nekaj avtomobilov in nekaj motorjev. Skupaj imajo 22 koles. Koliko je lahko avtomobilov in koliko motorjev? Poi{~i vse re{itve.

6

Stric `eli tlakovati dvori{~e. Izrisal si je obliko dvori{~a in ga izmeril. Tlakoval bo s kvadratnimi plo{~ami s stranico 20 cm. Koliko plo{~ bo potreboval?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 55

: 50 = : 80 = : 600 = : 700 =

Ladja pluje ves ~as z enako hitrostjo. Od pristani{~a je oddaljena `e 240 km, pred 6 urami pa je bila oddaljena 120 km.

c) 64, 48

Metrsko palico smo {tirikrat prerezali. Vsi kosi so enako dolgi. Koliko centimetrov meri en kos?

Izra~unaj in napravi preizkus. 250 490 : 7 = 320 1200 : 2 0 = 4200 3600 : 60 = 5600 5400 : 900 =

Koliko kilometrov prevozi ladja v eni uri?

3

Katero {tevilo je na sredini med {teviloma 7 in 27? Katero {tevilo pa je na sredini med {teviloma 197 in 247? Ali lahko poi{~e{ {tevilo, ki je na sredi med {teviloma 5 in 10? Kdaj lahko dolo~i{ srednje {tevilo? Spomni se na soda in liha {tevila.

4

Katero {tevilo je 4-krat manj{e od 24 in katero za 4 manj{e od 24? Katero od dobljenih {tevil je ve~je?

Namesto 24 vzemimo {tevilo 8. Kaj je ve~je, 4-krat manj{e {tevilo od 8 ali za 4 manj{e {tevilo od 8?

Podobno sklepaj o 5-krat manj{em in za 5 manj{em {tevilu. Zapi{i ugotovitve. Pri katerih {tevilih je za 5 manj{e {tevilo manj{e od 5-krat manj{ega? Napi{i vsa taka {tevila.

(petinpetdeset)

55

19.6.2009 12:33:34

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement