Page 52

števila

Pisno mno`imo Ko {tevila postanejo prevelika za mno`enje na pamet, si pomagamo s pisnim mno`enjem Pri pisnem mno`enju uporabimo zakon o raz~lenjevanju. 324 . 2 = = (300 + 20 + 4) . 2 = = 300 . 2 + 20 . 2 + 4 . 2 = = 600 + 40 + 8 = 648

Števili, ki ju mno`imo, zapi{emo v vrsto. Ve~je {tevilo najprej, sledi znak mno`enja in drugo {tevilo. Nari{emo ~rto. 3 2 4 . 2 6 4 8 Mno`imo od desne proti levi. Najprej zmno`imo enice, nato desetice in nazadnje stotice. Zmno`ke sproti zapisujemo. Govorimo: Zapi{emo: Ra~unamo: . 2 krat 4 je 8. 8 2 4 E = 8 E . 2 krat 2 je 4. 4 2 2 D = 4 D . 2 krat 3 je 6. 6 2 3 S = 6 S

Kadar so zmno`ki ve~ji od 10, moramo ravnati druga~e. 3 1 2 4 . 5 1 5 7 0 Da ne pozabimo, da gre 2 D dalje, si zapi{emo.

Ra~unamo: 5 . 4 E = 20 E = 2 D 0 E 5 . 1 D + 2 D = 7 D 5 . 3 S = 15 S = 1 T 5 S

Govorimo: Zapi{emo: 5 krat 4 je 20. 2 dalje. 0 5 krat 1 je 5, plus 2 je 7. 7 5 krat 3 je 15. 15

8 . 6 E = 48 E = 4 D 8 E 8 . 3 D + 4 D = 24 D = 2 S 4 D 8 . 1 S + 2 S = 10 S = 1 T 0 S

V tem primeru je v rezultatu 0 stotic.

Ra~unamo: 1 2 3 4 6 . 8 1 0 8 8

Mno`enje z deseti~nim {tevilom opravimo tako, da mno`imo z desetico. Ni~lo na desni strani pripi{emo. Podobno mno`imo s stoti~nim {tevilom, le da moramo pripisati dve ni~li.

Ko smo prepri~ani, da prenosa ne bomo pozabili, ga ne zapisujemo ve~.

50

11 22 5 6

. 2

5 5

0 0

11 22 5 6

125 . 50 = 125 . (5 . 10) = (125 . 5) . 10 125 . 500 = 125 . (5 . 100) = (125 . 5) . 100

. 2

5 5

0 0

0 0

125 . 5 625

(petdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 50

19.6.2009 12:33:26

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement