Page 48

števila

vrstni red ra~unskih operacij in oklepaji Oklepaji v ra~unih spremenijo vrstni red ra~unanja. Prvi oklepaj imenujemo predklepaj, ker je pred ostalim zapisom. Drugi oklepaj imenujemo zaklepaj, ker je zadaj.

Imam 14 bonbonov. Anki in Petri dam po 6 bonbonov. Koliko mi jih ostane? Ra~un: 14 – 6 . 2 = 2 Imam 14 bonbonov. 6 jih pojem. Ostale razdelim med Anko in Petro tako, da jih dobita obe enako. Koliko bonbonov dobi vsaka? (14 – 6) : 2 = 4

Izrazi v oklepajih imajo prednost pred ostalimi ra~unskimi operacijami v ra~unu. Oklepaji vedno nastopajo v parih. Ker oklepaji spremenijo vrstni red ra~unanja, spremenijo tudi rezultat. 2 . (5 + 10) = 2 . 15 = 30 (2 + 3) . (4 + 6) = 5 . 10 = 50 12 : (4 – 3) = 12 : 1 = 12 (10 + 8) : (2 . 3) = 18 : 6 = 3

2 . 5 + 10 = 10 + 10 = 20 2 + 3 . 4 + 6 = 2 + 12 + 6 = 20 12 : 4 – 3 = 3 – 3 = 0 10 + 8 : 2 . 3 = 10 + 4 . 3 = 22

Manca in @an sta zlagala frnikule. Manca jih je zlo`ila v 5 vrst po 3 frnikule. @an je vsaki vrsti dodal 7 svojih frnikul. Koliko frnikul imata skupaj? Manca pravi: “Mojih frnikul je 5 . 3 = 15. Tvojih je 5 . 7 = 35. Skupaj jih imava 15 + 35 = 50.”

@an se oglasi: “Frnikule so postavljene v 5 vrst in v vsaki vrsti jih je 10, 7 mojih in 3 tvoje. Skupaj torej 5 . 10 = 50.”

Manca in @an sta dobila isti rezultat, ~eprav sta razli~no ra~unala. Zakon o raz~lenjevanju: 5 3

7

5 . (3 + 7) = 5 . 3 + 5 . 7

vsota {tevil, pomno`enih z drugim {tevilom,

(3 + 7) . 5

je enaka

=

vsoti zmno`kov

3.5+7.5

Namesto se{tevanja lahko nastopa od{tevanje: (9 − 6) . 4 = 9 . 4 − 6 . 4 Namesto mno`enja lahko nastopa deljenje: (21 + 63) : 7 = 21 : 7 + 63 : 7

46

({estin{tirideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 46

19.6.2009 12:33:21

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement