Page 46

števila

Vrstni red ra~unskih operacij Kadar imamo v ra~unu ve~ razli~nih ra~unskih operacij, moramo upo{tevati prednostni vrstni red.

Mno`enje in deljenje imata prednost pred se{tevanjem in od{tevanjem. 15 + 6 . 3 + 8 = 15 + 18 + 8 = 41 24 – 7 . 3 + 5 = 24 – 21 + 5 = 8 7 + 21 : 7 – 3 = 7 + 3 – 3 = 7 20 – 8 : 2 – 5 = 20 – 4 – 5 = 11

Najprej mno`imo, nato se{tevamo in od{tevamo.

Najprej delimo, nato od{tevamo in se{tevamo.

Ra~une, kjer sta + in –, lahko re{ujemo po vrsti. Pravimo, da sta se{tevanje in od{tevanje enakovredni operaciji. Vrstni red ra~unanja lahko zamenjamo tako, da se�tejemo vse se{tevance in vse od{tevance. Nato od vsote se{tevancev od{tejemo vsoto od{tevancev. Preveri, ali da ra~unanje po vrsti isti rezultat.

45 – 11 + 12 + 8 – 23 – 10 + 5 = = 45 + 12 + 8 + 5 – (11 + 23 + 10) = = 70 – 44 = 26 Tudi mno`enje in deljenje sta enakovredni operaciji. Nobena nima prednosti. ^e v ra~unu nastopata . in : , lahko ra~unamo po vrsti. Lahko pa najprej zmno`imo vse mno`ence in zmno`imo vse delitelje, potem pa delimo zmnožek množencev z zmnožkom deliteljev. Po vrsti: 10 : 5 . 3 . 2 : 6 = 2 . 3 . 2 : 6 = 6 . 2 : 6 = 12 : 6 = 2 S preureditvijo: 10 : 5 . 3 . 2 : 6 = (10 . 3 . 2 ) : ( 5 . 6) = 60 : 30 = 2 10 . 3 . 2 = 60

44

5 . 6 = 30

({tiriin{tirideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 44

19.6.2009 12:33:19

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement