Page 44

števila

Lastnosti mno`enja ^e so vsi se{tevanci v vsoti enaki, lahko se{tevanje zapi{emo kot mno`enje. 3+3+3+3+3+3+3 7+7+7

8 • 9 = 72 mno`enec faktor

mno`itelj faktor

zmno`ek produkt

V parku je 5 ribnikov. V vsakem ribniku je 20 rib. Koliko rib je v parku? 20 rib v vsakem ribniku . 5 ribnikov = = 5 ribnikov . 20 rib v vsakem ribniku = 100 rib Odgovor: V parku je 100 rib.

7.3

=

3.7

Zakon o zamenjavi. Faktorje lahko med seboj zamenjamo. Zmno`ek ostane enak. V mestu sta 2 enaka parka. Koliko je vseh rib? Izra~unajmo na dva na~ina: (20 rib v vsakem ribniku . 5 ribnikov v vsakem parku) . 2 parka = = 100 rib v vsakem parku . 2 parka = 200 rib

4.3.2=3.4.2= =4.2.3=2.4.3= =2.3.4=3.2.4

20 rib v vsakem ribniku . (5 ribnikov v vsakem parku . 2 parka) = = 20 rib v vsakem ribniku . 10 ribnikov = 200 rib Odgovor: Vseh rib je 200. Zakon o združevanju. ^e je v ra~unu ve~ faktorjev, jih lahko med seboj poljubno zdru`ujemo.

Zakona omogo~ata množenje v poljubnem vrstnem redu. Mno`enje ve~ {tevil hkrati postane la`je.

V vsakem ribniku je 0 `ab. Koliko `ab je v vseh ribnikih? (0 `ab v vsakem ribniku . 5 ribnikov v vsakem parku) . 2 parka = = 0 `ab v vsakem parku . 2 parka = 0 `ab

zamenjajmo Odgovor: V ribnikih ni nobene `abe. faktorja . . 5 35 2 = Števili 0 in 1 v ra~unih mno`enja = 35 . 5 . 2 = ^e naravno {tevilo pomno`imo z 1, dobimo isto naravno = 35 . (5 . 2) = = 35 . 10 = 350 zdru`imo {tevilo. 1 . 1 = 1 1 . 53 = 53 639 . 1 = 639 faktorja ^e naravno {tevilo mno`imo z 0, je zmno`ek enak 0. 1 . 0 = 0 0 . 53 = 0 639 . 0 = 0 42

(dvain{tirideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 42

19.6.2009 12:33:10

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement