Page 42

ve~kratniki števila

Zapi�imo po�tevanko �tevila 2. 6 . 2 = 12 1 . 2 = 2 +2 7 . 2 = 14 2 . 2 = 4 +2 8 . 2 = 16 3.2= 6 4.2= 8 Tem �tevilom pravimo 9 . 2 = 18 10 . 2 = 20 5 . 2 = 10 ve~kratniki �tevila 2.

+2 +2

[tevilo 24 je tudi ve~kratnik �tevila 2, saj je 12 . 2 = 24. Skupni ve~kratnik dveh {tevil je {tevilo, ki je ve~kratnik obeh {tevil hkrati.

Ve~kratniki {tevila 3 so 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ... Ve~kratniki {tevila 4 so 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ... Skupni ve~kratniki {tevil 3 in 4 so {tevila 12, 24, 36 ... Prvih deset ve~kratnikov �tevila 20 pa je; 6 . 20 = 120 1 . 20 = 20 +20 7 . 20 = 140 2 . 20 = 40 +20 8 . 20 = 160 3 . 20 = 60 9 . 20 = 180 4 . 20 = 80 10 . 20 = 200 5 . 20 = 100

+20 +20

Ali zna{ opisati pravilo množenja {tevil, ki se kon~ajo z ni~lami? Število, ki ima 0 enic, imenujemo deseti~no {tevilo. Število, ki ima 0 enic in 0 desetic, imenujemo stoti~no {tevilo.

Izberi si {e eno deseti~no {tevilo in zapi{i prvih deset njegovih ve~kratnikov.

40

^e množimo z deseti~nim {tevilom, množimo le z desetico in pripi{emo ni~lo. Vemo: 5 . 2 = 10 7 . 4 = 28 8 . 9 = 72

Zato: 5 . 20 = 100 7 . 40 = 280 8 . 90 = 720

({tirideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 40

19.6.2009 12:33:08

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement