Page 33

Naloge

Re{ujemo probleme

1

Preberi in z besedo zapi{i naslednja {tevila: 3506, 20045, 5859

2

Razporedi {tevila po velikosti od najmanj{ega do najve~jega: 4989, 4453, 569, 9601

3

Poi{~i predhodnike in naslednike: 3809, 6789, 4500, 999

4

Katero {tevilo je manj{e? Odgovore zapi{i tako, da uporabi{ znak < ali >.

5

a) 1809 ali 978 b) 3842 ali 3837

c) 6700 ali 6698 d) 1053 ali 1056

1

Kmetijska zadruga je v prvem tednu prodala 1990 kilogramov krompirja, v drugem tednu pa 2790 kilogramov. Ostalo jim ga je {e 220 kilogramov. Koliko kilogramov krompirja so imeli v zadrugi pred za~etkom prodaje?

2

Najvi{ja slovenska vrhova sta Triglav z 2864 m in [krlatica z 2740 m. Za koliko metrov je Triglav vi{ji od [krlatice?

3

Peter ima na karton~kih zapisana naslednja {tevila: 1, 2, 3, 4, 5 in 6.

Pomagaj mu sestaviti ra~une tako, da bo vsota najve~ja. ^e `eli{, lahko uporabi{ svoje karton~ke.

a) 5 T 43 S 8 E b) 1 Dt 5 T 26 D c) 13 T 4 S 35 D 13 E

a) b) c)

in jih predstavi na pozicijskem ra~unalu in na kitajskem abakusu. ^e se ne spomni{ ve~, kak{en je abakus, pokukaj v poglavje [tevila do tiso~.

Kako naj sestavi {tevila, da bodo vsote najmanj{e?

Premisli in povej, kak{ni morajo biti se{tevanci, da je njihova vsota najve~ja, in kak{ni, da je njihova vsota najmanj{a? Kdaj pa je rezultat od{tevanja najve~ji in kdaj najmanj{i? Kako naj Peter sestavi ra~une v tem primeru?

~) d) e)

Zapi{i {tevila:

+ +

+ +

= = =

Zanimivost: Zelo veliko {tevilo Veliko let je {tevilo milijon veljalo za zelo veliko {tevilo. Ko pa so ljudje znali vedno ve~, so potrebovali vedno ve~ja {tevila. In dobili smo milijarde, trilijone ... Toda kaj narediti, ~e `elimo poimenovati zelo veliko {tevilo? Neki ameri{ki matematik je vpra{al svojega malega ne~aka, kako je ime zelo velikemu {tevilu. Ta je rekel googol. Beseda nima nobenega pomena, jo pa danes uporabljajo v mnogih jezikih za nepredstavljivo velika {tevila. Googol je lahko {tevilo, ki ga zapi{emo z 1 in 100 ni~lami. 100000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000

Matematika_UC4_Ponatis.indb 31

– –

– –

= = = (enaintrideset)

31

19.6.2009 12:32:52

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement