Page 31

Naloge 1

2

Re{ujemo probleme

Izra~unaj in napravi preizkus. 125 – 56 = 345 – 250 = 300 – 134 =

4

5

Marko, ki stanuje v Mariboru, se bo s star{i med po~itnicami odpeljal v Tolmin. Spotoma bodo obiskali babico v Novi Gorici. O~e je dejal, da bodo prevozili 290 km. Marko je poiskal podatke o razdaljah med kraji, skozi katere se bodo peljali. Ali je imel o~e prav? Za koliko se je zmotil v svoji oceni?

2

Kolesarska dirka po Sloveniji je bila razdeljena v 7 etap:

9 3 – 2 8 = 103 – 38 = 143 – 78 =

Izra~unaj. = 78 24 + + 32 = 100 + 105 = 267 + 67 = 200 530 – = 205

50 + + 102 = 513 167 + – 10 = 227 213 – 28 + = 250 – 103 + 32 = 345 12 + = 650 – 12

. 3

1

Izra~unaj na dva na~ina. Prvi~ ra~unaj po vrsti, drugi~ pa zdru`i se{tevance in od{tevance. Dobljeni vsoti od{tej.

Etapa Start 1. ^ate` 2. Radenci 3. Zre~e 4. Maribor 5. Ivan~na Gorica 6. Se`ana 7. Ribnica

Koliko kilometrov je bila dolga zadnja etapa, ~e so kolesarji skupno prevozili 1005 km?

245 – 55 + 22 –18 = 156 + 9 – 12 + 22 – 8 = 210 – 23 – 17 + 5 + 25 = 618 – 25 + 32 + 45 – 12 – 13 = 323 – 31 – 24 + 37 + 16 – 25 + 44 = Na {oli je bilo 567 u~encev. Deklic je bilo 263. Koliko ve~ je bilo de~kov kot deklic? Zeleni magi~ni kvadrat je `e re{en. Re{i {e rde~ega. 3

Matematika_UC4_Ponatis.indb 29

Cilj Dol`ina Beltinci 190 km Ptuj 120 km Rogla 16 km Ljubljana 168 km Ajdov{~ina 175 km Vr{i~ 158 km   km Novo mesto

Postavi znaka za ra~unski operaciji + ali – tako, da bodo ra~uni pravilni. 56 24 2 = 30 18 10 2 = 15 5 12 8 = 22 18 27 15 13 5 = 34

(devetindvajset)

29

19.6.2009 12:32:49

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement