Page 27

Naloge 1

2

3

Re{ujemo probleme

Izra~unaj. Zapi{i tudi, kako ra~una{. 215 – 20 = 707– 49= 189 – 99 = 250 – 98 = 897 – 68 =

367 – 73 = 457 – 28 = 424 – 19 = 333 – 53 = 965 – 87 =

1

Mama je visoka 1 m 68 cm. H~i Jana je za 39 cm manj{a. Koliko je visoka Jana?

2

Pri telovadbi je Ma{a sko~ila v daljino 2 m 12 cm, Jure pa 3 m. Koliko dlje je sko~il Jure?

3

V kinodvorani je 867 sede`ev. Prodali so 828 vstopnic. Koliko sede`ev je ostalo prostih?

4

Najdalj{e tri slovenske reke so Sava (221 km), Drava (144 km) in Kolpa (118 km). Za koliko kilometrov je Sava dalj{a od Drave? Za koliko kilometrov je Kolpa kraj{a od Save?

5

Mama je imela tri vre~ke moke. Skupaj so bile te`ke 548 gramov. Prva in druga vre~ka sta skupaj tehtali 409 gramov, druga in tretja pa 350 gramov. Koliko je tehtala vsaka vre~ka?

6

Števila 712, 546, 400, 666 in 1034 potujejo skozi dva ra~unska stroja. Na okroglih plo{~ah pi{e, po katerem pravilu stroja delata. Katera {tevila bodo zapustila zadnji stroj? Zapi{i pripadajo~e ra~une.

Filip je za doma~o nalogo izra~unal pet ra~unov.

Preveri, ali je ra~unal pravilno, in popravi njegove napake. Izra~unaj. Zapi{i tudi, kako ra~una{. 715 – 225 = 555 – 219 = 682 – 399 = 818 – 525 = 723 – 199 =

Matematika_UC4_Ponatis.indb 25

305 – 109 956 – 260 327 – 255 456 – 269 1000 – 429

= = = = =

Kak{en ra~unski stroj bi lahko zamenjal opisana dva, da bi dobili na koncu enaka {tevila? Zapi{i pripadajo~e ra~une.

(petindvajset)

25

19.6.2009 12:32:46

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement