Page 21

Naloge 1

2

3

Re{ujemo probleme

Od{tej. 186 – 23 = 254 – 132 = 797 – 56 = 765 – 232 = 955 – 555 =

230 – 120 = 636 – 212 = 888 – 450 = 589 – 302 = 985 – 783 =

1

Za koliko je {tevilo 573 manj{e od {tevila 786?

2

Z vlakom se pelje 195 potnikov. Na postaji izstopi 74 potnikov, vstopi pa jih 52. Koliko potnikov nadaljuje vo`njo z vlakom?

3

Mojca in Jure {tejeta korake na poti v {olo. Mojca je do semaforja naredila 315 korakov, nato pa do {ole {e 624 korakov. Jure je prehodil 300 korakov, ko je dohitel so{olca. Prehodila sta že 412 korakov, ko sta {la mimo trgovine in nato {e 125 korakov do {ole. Kdo je naredil ve~ korakov, Mojca ali Jure, in za koliko?

4

Vsoti {tevil 263 in 102 pri{tej njuno razliko in nato od{tej njuno vsoto. Najmanj koliko ra~unskih operacij potrebuje{ za izra~un?

5

V trgovini z `eblji so zjutraj na{teli 689 `ebljev. Koliko so jih prodali, ~e jih je ob koncu dneva ostalo 121?

Poi{~i manjkajo~a {tevila. 410 + + 736 + 105 423 – 469 –

= 760 = 949 = 686 = 202 = 413

23 + + 115 702 + – 371 – 78

= 456 = 235 = 789 = 409 = 111

O~e je velik 186 cm, sin 143 cm in h~i 125 cm. Za koliko centimetrov je sin manj{i od o~eta in za koliko je h~i manj{a od o~eta?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 19

(devetnajst)

19

19.6.2009 12:32:33

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement