Page 17

Soda in liha {tevila 1. a in 1. b sta {la na ogled mesta. U~iteljici sta svoje otroke razdelili na pare. V 1. a je bilo 22 u~encev in vsak od njih je dobil so{olca za par. V 1. b pa je bilo 21 u~encev. Eden od njih ni imel svojega para, zato ga je za roko prijela u~iteljica. [tevilo u~encev v 1. a je bilo sodo, v 1. b pa liho.

Naravna �tevila, deljiva z 2, so soda �tevila.

Naravna {tevila, ki niso soda, so liha.

Naloge 1

Preberi zapisana {tevila in ugotovi, ali je {tevilo sodo ali liho. 554, 89, 1000, 212, 540, 69, 300, 123, 4, 20, 201

2

Zapi{i vsa soda {tevila, ve~ja od 135 in manj{a od 150.

3

Razdeli 16 kock na dva kup~ka tako: a) da bo {tevilo kock na vsakem kup~ku liho b) da bo {tevilo kock na vsakem kup~ku sodo

4

Kak{na {tevila so dobljene vsote?

Poskusi {e enkrat. Se{tej {e sodo in liho {tevilo. 47 + 8 = 28 + 13 = 23 + 44 =

Kak{ne pa so vsote sedaj?

[e sam zapi{i nekaj podobnih ra~unov. Opazil bo{, kdaj je vsota soda in kdaj liha.

5

34 + 56 =

15 + 69 =

Koliko je re{itev? Se{tej sodi {tevili. 18 + 22 = 10 + 12 =

Se{tej {e lihi {tevili. 23 + 41 = 11 + 17 =

Kaj pa, ~e se{teje{ tri soda {tevila ali pa tri liha {tevila? Zapi{i primere in razi{~i, kdaj je vsota liha in kdaj soda.

Kaj opazi{? So dobljene vsote soda ali liha {tevila?

Matematika_UC4_Ponatis.indb 15

(petnajst)

15

19.6.2009 12:32:24

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement