Page 159

Naloge 1

Zapi�i množici G in H. Opi�i ju tudi z besedo.

2

Zapi�i množico vseh naravnih �tevil, ki so manj�a od 20 in ve~ja od 11 tako, da na�teje� elemente.

3

Vsi u~enci v tvojem razredu predstavljajo množico. Dolo~i vsaj tri podmnožice tako, da jih opi�e� z lastnstjo in na�teje� u~ence v vsaki od teh podmnožic.

4

S preglednico sta predstavljeni množica S in njena podmnožica T. Opi�i lastnost podmnožice T. Z diagramom predstavi množico in podmnožico.

5

Re{ujemo probleme 1

Kateri zapis množice A je pravilen? Utemelji svoj odgovor. A = �2, 4, 6, 8� A = �2, 4, 5, 6, 8� A = �1,2,3,4,5,6,7,8,9� A = �6,2,8,4�

2

Z drevesnim prikazom smo predstavili množico in njeno podmnožico. Zapi�i množico in podmnožico tako, da na�teje� elemente. Z lastnostjo elementov opi�i podmnožico.

3

Dani sta množici A = �0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9� B = �2,4,8� Kateri zapis ni pravilen? Utemelji, zakaj. �2,4,8� A �2,8� B A B �2,4,8,10� A �2,8� A A A

Z lastnostjo opi�i množici A in B. 4

Oglej si diagram. Kateri zapis je pravilen? A C B A A B A B C

Katera trditev je pravilna? a) Vsi kvadrati so pravokotniki. b) Kvadrati so tudi pravokotniki. c) Vsak pravokotnik je tudi kvadrat.

Matematika_UC4_Ponatis.indb 157

(sto sedeminpetdeset )

157

19.6.2009 12:37:06

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement