Page 156

Stolp~ni prikaz ^e `elimo med seboj primerjati {tevila razli~nih odgovorov na isto vpra{anje, nari{emo stolp~ni prikaz.

Alenka je naredila raziskavo med 75 ~etrto{olci na svoji {oli. Vpra{ala jih je, katerega izmed 5 predmetov imajo najraje. Podatke je zapisala v tabelo.

Nato je naredila stolp~ni prikaz. Najprej je napisala naslov prikaza. Ob strani je napisala {tevilo u~encev. Prikaz je za~ela pri 0. Na navpi~nici je ozna~ila ~rtice po 5, do 30. Spodaj vodoravno je napisala predmete.

Jan je Alenkine podatke prikazal z vodoravnimi deďż˝~icami. Ob navpi~nici je napisal predmete, spodaj vodoravno pa je napisal {tevilo u~encev.

podatki

Ali je la`je videti odgovor na vpra{anje iz tabele ali iz prikaza? Napi{i, zakaj tako misli{.

Naloga

Raziskovanje

Karin, Lara, Tja{a in Eva so prodajale vstopnice za zaklju~no {olsko predstavo. Matej je v seznam sproti pisal ~rtice za vsako prodano vstopnico.

Med doma~imi naredi raziskavo. Vsem ~lanom dru`ine postavi vpra{anje. Zapi{i zbrane podatke in nari{i stolp~ni prikaz. Za iste podatke nari{i {e figurni prikaz.

Nari{i stolp~ni prikaz prodanih vstopnic. 154

Pomo~: Vpra{anja so lahko: Koliko parov ~evljev ima{? Koliko klju~ev nosi{ s seboj? Koliko knjig si prebral v zadnjem mesecu?

(sto {tiriinpetdeset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 154

19.6.2009 12:36:39

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement