Page 146

Od celote do njenih delov Delimo ko{~ke Maja je Tinetu zelo v{e~, zato ji je prinesel na zabavo veliko ~okolado. Maja jo je takoj odprla, da bi jo razdelila med vse goste. Na zabavi je bilo 10 otrok. Ker ima ~okolada 30 ko{~kov in je 10 otrok, izra~unamo: 30 ko{~kov : 10 otrok = 3 ko{~ke za 1 otroka Ker je Maja razdelila ~okolado na 10 enakih delov, je vsak otrok dobil eno desetino. Ena desetina ~okolade je bila velika 3 ko{~ke. Delimo dol‘ine Mojmir ima 18 cm dolg zvezek in elastiko. Izmeriti `eli, koliko je ena tretjina dol`ine zvezka. Mojmir je na elastiki pobarval tretjine. Elastiko je raztegnil ob robu zvezka, da je segala natan~no od vogala do vogala. Na zvezku je ozna~il, do kam se je raztegnil prvi rumeni del elastike.

deli celote

Mojmir je izmeril, da je od roba zvezka do oznake 6 cm. Pravi, da je ena tretjina od 18 cm enaka 6 cm. Hana je Mojmirovo elastiko raztegnila ob hrbtu knjige, ki je dolga 24 cm. Izmerila je tretjino dol‘ine knjige. Hana pravi, da je tretjina od 24 cm enaka 8 cm. Mojmirova tretjina je manj{a od Hanine tretjine, ker je Mojmirov zvezek manj{i od Hanine knjige. Predstavlja{ si lahko, da je omara celota. Vsak predal je del celote. Vsak predal je ena {estina te omare.

Velikost delov je razli~na Babica ima 6 vnukov. Vsako leto jim na prvi {olski dan pripravi presene~enje. V omaro s 6 predali skrije 6 enakih kup~kov sladkarij. Letos je babica kupila 48 lizik, zato je v vsak predal lahko dala 8 lizik. Ena {estina je bila letos velika 8 lizik. ^e je celota enaka 48, je 1 enaka 8, ker je 48 : 6 = 8 6 Lani je babica kupila 18 bonbonov, zato je v vsak predal skrila 3 bonbone. Ena {estina je bila lani velika 3 bonbone. ^e je celota enaka 18, je 1 enaka 3, ker je 18 : 6 = 3 6

144

(sto {tiriin{tirideset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 144

19.6.2009 12:36:17

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement