Page 145

Naloge 1

2

3

4

Re{ujemo probleme

Kolik{en kos traku je pobarvan? a) c)

b) ~)

Za vsak lik zapi{i, na koliko delov je razdeljen, koliko delov je pobarvanih in napi{i ulomek, ki ga lik predstavlja.

Ali sta trikotnik in krog razdeljena na enako {tevilo delov? Ali je pobarvanih enako {tevilo delov? Ali sta pobarvana kosa enako velika? Ali sta ulomka, ki ju predstavljata polovica salame in dve ~etrtini hrenovke enaka? Nari{i. Nari{i in pobarvaj slike traku, da prika`e{ naslednje ulomke: 3 , 7 , 7 . 4 10 12

5

Zapi{i in prika`i s trakom naslednje ulomke: {tiri petine, ena tretjina, ena polovica.

Matematika_UC4_Ponatis.indb 143

1

Pobarvana je 1 traku. Z ulomkom zapi{i, 7 kolik{en kos traku ni pobarvan.

2

Polovica otrok na igri{~u se lovi. Ostalih 6 se igra v peskovniku. Koliko otrok je na igri{~u?

3

Polovica knjig na polici je otro{kih. Polovica otro{kih knjig pi{e o `ivalih. Z ulomkom zapi{i:

Koliko je otro{kih knjig izmed vseh knjig na polici?

Koliko je otro{kih knjig o `ivalih izmed vseh otro{kih knjig?

Koliko je otro{kih knjig o `ivalih izmed vseh knjig?

4

Na sliki so razli~ni liki. Na njih prika`i

ulomke: 2 , 3 , 3 , 7 in 3 . Premisli,

kateri lik bi bil najprimernej{i za vsak ulomek. Napi{i prikazane ulomke z besedami.

4

5

6

8

4

(sto triin{tirideset)

143

19.6.2009 12:36:16

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e