Page 141

Naloge 1

1

Iz papirja izdelaj simetri~en lik. Nasvet: Potrebuje{ list papirja, {karje in svin~nik. List papirja prepogni in ob prepognjenem robu nari{i polovico lika. Lik izre`i in razpri. Pregib predstavlja simetralo lika. Premisli, kako bi izdelal lik z dvema simetralama. ^e zna{, ga naredi.

2

Izre`i iz papirja kvadrat, pravokotnik in krog. Vsakega prepogni tako, da se bosta polovici prekrili. Razpri jih in po pregibu z barvico ob ravnilu potegni ~rto. Kaj predstavlja narisana ~rta?

3

V zvezek nari{i velike tiskane ~rke, ki imajo kak{no simetralo. Koliko tak{nih ~rk si na{el? Ali ima katera ~rka ve~ simetral?

4

Re{ujemo probleme

Narisane like preri{i na karirasti papir. ^rtkane ~rte predstavljajo simetrale likov. Dori{i like.

Matematika_UC4_Ponatis.indb 139

Vsi narisani liki imajo skladne stranice. Like nari{i v zvezek s pomo~jo {ablone in jim nari{i simetrale. Koliko simetral ima kateri narisani lik? Like poimenuj in ugotovitve predstavi v tabeli.

2

Kaj se zgodi, ~e simetri~en lik prere`e{ po simetrali? Oglej si primera. Ali sta dobljena lika skladna? Zakaj?

3

Katere trditve so pravilne in katere napa~ne? Za vsako napi{i, zakaj tako misli{.

a) Kvadrat ima {tiri simetrale. b) Krog ima osem simetral. c) Simetrala daljice poteka skozi to~ko na sredini daljice. ~) Pravokotnik ima {tiri simetrale. d) Simetrala kroga poteka skozi sredi{~e kroga.

4

Zapi{i {tevke od 1 do 9 in nari{i njihovo zrcalno podobo.

5

Z eno roko dr`i pred seboj zrcalo tako, da bo pravokotno na mizo. Glej samo v zrcalo in se z drugo roko podpi{i na papir pred zrcalom. Ne glej v papir. Kaj dobi{?

(sto devetintrideset)

139

19.6.2009 12:36:13

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement