Page 130

Pravokotni premici Kje vse opazimo pravokotne premice?

Gotovo si `e kdaj pisal pismo. List papirja, na katerega napi{emo pismo, je za kuverto prevelik, zato ga prepognemo najprej na polovico in nato {e enkrat na polovico. Vzemi list papirja pravokotne oblike. Prepogni ga tako, kot bi zlagal pismo. Bodi zelo natan~en. Nato list razgrni. Po pregibih nari{i premici in ju ozna~i s p in r. Narisani premici sta pravokotni.

geometrija

Premicama, ki sta med seboj pravokotni, re~emo pravokotnici. Z matemati~nimi znaki zapi{emo: p preberemo: p je pravokotna na r. ^e navpi~na premica seka vodoravno premico tako, da je z leve in desne strani proti njej enako nagnjena, sta premici pravokotni.

Miha je v mlako spustil kamen. Kamen pade v vodo po najkraj{i poti. Pot kamna je navpi~na. Pot kamna je pravokotna na gladino ribnika.

r in

Kako nari{emo pravokotni premici?

1. Na~rtamo premico p.

2. Geotrikotnik postavimo na premico p. ^rta od spodnjega roba do vrha geotrikotnika mora natan~no pokriti premico p.

3. Ob spodnjem robu geotrikotnika nari{emo premico r.

Ana je podalj{ala stranice pravokotnika. Navpi~ni premici sta med seboj vzporedni. Navpi~na in vodoravna premica sta med seboj pravokotni. Nari{i {e ti sliko kot Ana in zapi{i, katere premice so pravokotne. 128

(sto osemindvajset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 128

19.6.2009 12:35:55

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement