Page 13

Naloge

Re{ujemo probleme

1

Ĺ tej po 20 od 800 do 1000. [tej nazaj po 100 od 1000 do 500.

2

Katera {tevila manjkajo? Napi{i jih.

320 330 950 940 310 315

350 920 325

380 890 340

1

Abakus je ra~unalo s kroglicami, ki ga uporabljajo v vzhodnem delu sveta (Aziji) {e danes. Pri nas je najbolj znan kitajski abakus.

420 850 360

3

Koliko enic je 1 stotica? Koliko desetic je 1 tiso~ica? Koliko enic je 1 tiso~ica?

4

Maja je postavila kroglice na pozicijsko ra~unalo. Nari{i slike abakusa, ki predstavljajo {tevila 467, 215 in 913. 2

000

Katera {tevila je prikazala?

5

Zapi{i, koliko tiso~ic, stotic, desetic in enic imajo naslednja {tevila: 100, 305, 234, 890, 1010. Ĺ tevila zapi{i {e z besedo. Predstavi jih na pozicijskem ra~unalu.

6

Razvrsti zapisana {tevila od najve~jega do najmanj{ega:

5 S 5 D, 55 D 5 E, 5 S 5 E, 55 D 55 E

Matematika_UC4_Ponatis.indb 11

Na karton~ke zapi{i naslednja {tevila: 1, 2, 3, 4 in 5. Iz njih sestavi najmanj{e dvomestno {tevilo, najmanj{e trimestno {tevilo in najve~je trimestno {tevilo.

S so{olcem zdru`ita karton~ke in ponovita nalogo. Ali se {tevila, ki sta jih sestavila skupaj, razlikujejo od prej{njih {tevil?

3

Zapi{i najmanj{e trimestno {tevilo, ki ima vsoto {tevk enako 12. Katero je najmanj{e {tirimestno {tevilo s se{tevkom 12?

4

Koliko razli~nih trimestnih {tevil lahko zapi{e{ s {tevkami 1, 2 in 3? Napi{i jih. Kaj pa, ~e ima{ na voljo le dve {tevki, na primer 1 in 2? Napi{i {e ta {tevila. (enajst)

11

19.6.2009 12:32:12

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement