Page 127

Naloge 1

2

3

Povej, kaj je narisano.

Koliko poltrakov je na sliki? Koliko premic je na sliki? Koliko to~k je ozna~enih? Nari{i premico in daljico, ki se sekata. Daljica naj bo dolga 4 cm. Narisano ustrezno ozna~i. Nari{i dva poltraka, ki se sekata. Prese~i{~e ozna~i s to~ko S. Izmeri dobljene daljice in zapi{i njihove dol`ine.

4

Nari{i tri to~ke. Skozi dve to~ki nari{i premico. Koliko razli~nih premic lahko nari{e{?

5

Nari{i trikotnik. Stranice trikotnika podalj{aj tako, da dobi{ tri premice. Koliko je prese~i{~? Poimenuj jih. Koliko poltrakov vidi{ na sliki? Poimenuj jih in jih zapi{i.

6

S {ablono nari{i kvadrat. Pove`i med seboj vsa njegova ogli{~a. Izmeri dol`ino daljic od prese~i{~a daljic v kvadratu do ogli{~. Kaj opazi{? Projekt: Trikotnik v zraku Nari{i trikotnik na karton. Vri{i mu daljice od vsakega ogli{~a do sredi{~a nasprotne stranice in ga izreži. Podpri trikotnik s svin~nikom v to~ki, kjer se sekajo ~rte. Prese~i{~e vseh treh vrisanih daljic je prav posebna to~ka trikotnika. ^e trikotnik s svin~nikom podpre{ v tej to~ki, trikotnik ne pade. Je uravnotežen, zato tej to~ki re~emo teži�~e. Poskusi �e sam!

Matematika_UC4_Ponatis.indb 125

Re{ujemo probleme 1

V zvezek nari{i premico p. Na premici ozna~i to~ko A. Na premici nari{i to~ko B na razdalji 2 cm od to~ke A. Na razdalji 3 cm od to~ke B nari{i to~ko C. A

B

C

Koliko meri daljica AC? Pravimo, da smo daljici AB in BC se{teli.

Se{tej daljici, dolgi 4 cm in 5 cm.

2

Nari{i to~ko. Skozi to~ko nari{i premico in poltrak. Ali lahko skozi eno to~ko nari{e{ ve~ razli~nih premic in poltrakov?

3

Nari{i premice p, r in s. Premici p in r naj se sekata v to~ki A, premici p in s naj se sekata v to~ki B. Opazi{ na sliki daljico? Izmeri njeno dol`ino.

4

S {ablono nari{i rob kroga. Nari{i premico p, ki bo sekala rob kroga v dveh to~kah, in premico r, ki bo imela z robom kroga samo eno prese~i{~e.

5

Kako mora premica sekati krog, da bo dol`ina daljic med obema prese~i{~ema najve~ja? Nari{i premico p in daljico AB, ki bo imela s premico p ve~ kot eno skupno to~ko. ^rt pravi, da zna narisati daljico AB tako, da bo imela s premico p natanko 2 skupni to~ki, A in B. Ali ima ^rt prav? Napi{i, zakaj tako misli{.

(sto petindvajset)

125

19.6.2009 12:35:49

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement