Page 126

To~ka na premici Kraji{~a so to~ke s posebno lastnostjo. Tam se ~rte za~nejo ali kon~ajo. To~ke pa le`ijo tudi na ~rti. To~ke torej le탑ijo na premici.

Spoznali smo kraji{~a daljic in poltrakov in prese~i{~a daljic. To so to~ke. Ali premica nima nobene to~ke?

Kako nari{emo to~ko na premici? A

p

Na mestu, kjer je to~ka, nari{emo preko premice pokon~no ~rtico, krogec ali kri`ec.

Na daljici in poltraku lahko ozna~imo toliko to~k, kolikor `elimo.

Na premici lahko ozna~imo ve~ to~k. A

h

B

C

p

geometrija

C

Kaja je narisala dve to~ki, A in B. Skozi to~ki je narisala ravno ~rto.

A

B

D

F

A

H E

Kaja je narisala premico skozi dve to~ki. Skozi dve to~ki lahko vedno nari{emo premico.

Premisli: Ali lahko skozi to~ki A in B nari{emo ve~ razli~nih premic?

Sekata se lahko tudi daljica in premica.

p

r S

Kaja je narisala premico p in na njej ozna~ila to~ko S. Skozi to~ko S je narisala {e eno premico. Poimenovala jo je r.

E

p

S

Premici se sekata v to~ki, ki ji pravimo prese~i{~e. ^e se premici p in r sekata v to~ki S, je S prese~i{~e premic p in r.

F

124

(sto {tiriindvajset)

Matematika_UC4_Ponatis.indb 124

19.6.2009 12:35:48

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e