Page 125

Premica Ema prinese {e svojo `epno svetilko. S Tadejem stakneta svetilki, da svetita `arka vsak v svojo smer. Tadej in Ema sta prikazala premico. Ker se premica ne kon~a, pravimo, da je njena dol`ina neskon~na.

Premica je dolga ravna ~rta, ki nima ne za~etka in ne konca. Premica je neskon~na ~rta. Kako nari{emo premico? Neskon~ne ~rte ne moremo narisati, zato nari{emo le del premice. Premice ozna~ujemo z malimi tiskanimi ~rkami: p, r, s, t ...

Naloge 1

Nari{i tri premice, dva poltraka in dve daljici in jih ozna~i.

3

Kaj je kraji{~e? Ali ima premica kraji{~e? Ali ima kraji{~e poltrak? Ali ima kraji{~e daljica?

2

Kaj je dalj{e, daljica AB ali premica p?

4

Nari{i premico, poltrak in daljico. Na vsaki od narisanih ~rt izberi to~ko in jo ozna~i. Koliko novih premic, poltrakov in daljic dobi{? Zapi{i jih.

Matematika_UC4_Ponatis.indb 123

(sto triindvajset)

123

19.6.2009 12:35:47

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement