Page 121

Naloge 1

Re{ujemo probleme

Nari{i nekaj krivih ~rt, ki imajo skupen za~etek in skupen konec. Katera od narisanih ~rt je najkraj{a? Je med tvojimi ~rtami narisana najkraj{a mo`na? Nari{i najkraj{o mo`no ~rto, ~e je {e nisi.

1

Prijateljici Ma{a in Martina sta na poti do {ole pri{li do križi{~a A. Ker se nista mogli dogovoriti, katera pot do {ole je kraj{a, gresta vsaka po svoji poti. Katera prehodi kraj{o pot do {ole?

Kaj je skupno najkraj{im ~rtam?

2

V zvezek nari{i daljice �AB� = 2 cm, �CD� = 3 cm 5 mm, �EF� = 6 cm 8 mm in �GH� = 1 dm 5 mm.

3

Koliko daljic je narisanih? Poimenuj jih in izmeri. Katere od narisanih daljic so skladne?

A

K

I

J

A

L

G

D

E

F

C B

4

H 2

Nari{i dve daljici. Prva naj bo dolga 4 cm, druga pa, kolikor `eli{. Primerjaj sliko s so{olcem. Katere izmed vajinih daljic so skladne?

3

Nari{i 10 daljic, ki bodo imele eno kraji{~e skupno, eno pa ne. S sklenjeno ~rto poveži njihova kraji�~a, ki niso skupna. Kaj dobi{? ^e bi dorisal {e zelo veliko enako dolgih daljic in jim povezal kraji{~a, ki niso skupna, kateri lik bi dobil?

Napi{i, katere daljice so na sliki, in izmeri njihovo dol`ino.

Matematika_UC4_Ponatis.indb 119

Nari{i {e sam dve poti, ki potekata od istega za~etka do istega konca. Poti naj potekata le v vodoravni in navpi~ni smeri. So{olec naj ugotovi, katera pot je kraj{a. Ali imajo tak{ne poti kak{no posebno lastnost?

(sto devetnajst)

119

19.6.2009 12:35:43

Profile for VISART studio, Kvants-Visart d.o.o.

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Matematika 4, Učbenik 2012  

Matematika za četrtošol(c/k)e

Advertisement